Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku HORIZON AIR UŁĘŻ

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPUL*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku HORIZON AIR UŁĘŻ.