Dz.Urz.ULC.2018.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku PIJANÓW

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPPJ*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku PIJANÓW.