Nadanie imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. - OpenLEX

Nadanie imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2013.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Na podstawie § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiącego załącznik nr 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Z dniem 1 grudnia 2013 r. Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, nadaje się imię Wincentego Witosa.
§  2.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymuje nazwę "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Wincentego Witosa w Studzieńcu".
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).