Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.235

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

DECYZJA Nr 186/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie nadania imienia patrona 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
§  1.  2. Mazowiecki Pułk Saperów otrzymuje imię gen. dyw. Tadeusza Kossakowskiego, ps. "Krystynek".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.