Nadanie Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie statutu jednostki budżetowej. - OpenLEX

Nadanie Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie statutu jednostki budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie nadania Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie nadaje się statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.*
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.