Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.112

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się nabór na aplikację sędziowską i na aplikację prokuratorską w 2020 roku.
§  2. 
Wyznacza się limity: 200 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 80 miejsc na aplikacji prokuratorskiej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.