Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W 2018 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
§  2.  Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie średnie.
§  3.  Limity miejsc w korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§  4.  Osoby, o których mowa w § 2, ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.
§  5.  Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.
§  6. 
1.  Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).
2.  W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Departamentu Kadr.
§  7.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkoły podoficerskiej odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitów miejsc określonych w załączniku;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
3) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w podległych jednostkach dla kandydatów po ukończeniu szkolenia wojskowego;
4) Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
§  8.  W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
§  9.  Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 8, ustala Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektora Departamentu Kadr.
§  10.  Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie przesyła Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania.
§  11.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Limity miejsc na szkolenie wojskowe w 2018 r. w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Szkoła PodoficerskaKod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejDla potrzeb Dowództwa Generalnego RSZCzas szkolenia
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie22Sił PowietrznychEruchu lotniczego69 miesięcy*
Jinżynieryjno-lotnicza5012 miesięcy
RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE56
* - szkolenie specjalistyczne zostanie przeprowadzone na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i sfinansowane w ramach dotacji dla uczelni wojskowych przeznaczonej na realizację kursów i szkoleń