Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.83

Akt oczekujący
Wersja od: 12 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa tryb realizacji w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zadań w zakresie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych, określonych w art. 26-31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, uwzględniający wymagania określone w art. 113, art. 183a oraz art. 94 pkt 2b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"BBF" - rozumie się przez to Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w WUG;
2)
"dyrektorze komórki" - rozumie się przez to dyrektora komórki organizacyjnej, naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego albo pracownika wykonującego obowiązki służbowe w ramach samodzielnego stanowiska w WUG;
3)
"kandydacie" - rozumie się przez to kandydata do korpusu służby cywilnej w urzędzie górniczym, który złożył ofertę;
4)
"komisji" - rozumie się przez to komisję przeprowadzającą nabór;
5)
"komórce" - rozumie się przez to komórkę organizacyjną, Samodzielny Wydział Organizacyjny albo samodzielne stanowisko w WUG;
6)
"naborze" - rozumie się przez to nabór kandydata (kandydatów) do korpusu służby cywilnej na stanowisko (stanowiska) pracy w urzędzie górniczym;
7)
"ofercie" - rozumie się przez to zespół dokumentów składanych przez kandydatów w związku z ogłoszeniem;
8)
"ogłoszeniu" - rozumie się przez to ogłoszenie o naborze, sporządzone i upowszechnione w sposób określony w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
9)
"opisie stanowiska" - rozumie się przez to opis stanowiska pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
10)
"OUG" - rozumie się przez to okręgowy urząd górniczy;
11)
"protokole" - rozumie się przez to protokół z przeprowadzonego naboru, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
12)
"upowszechnieniu" - rozumie się przez to zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio, OUG lub WUG;
13)
"wniosku" - rozumie się przez to wniosek o wszczęcie naboru;
14)
"WUG" - rozumie się przez to urząd, o którym mowa w art. 166 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  3. 
1. 
Wszystkie etapy naboru są dokumentowane.
2. 
Wzory dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru są opracowywane przez BBF.
3. 
Wzory, o których mowa w ust. 2, są akceptowane przez Dyrektora Generalnego WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.
§  4. 
Wszczęcie naboru może nastąpić:
1)
na wniosek:
a)
dyrektora komórki - w przypadku naboru na stanowisko pracy w WUG,
b)
dyrektora OUG - w przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG

- skierowany do Dyrektora Generalnego WUG;

2)
z inicjatywy Dyrektora Generalnego WUG.
§  5. 
1. 
Wniosek zawiera:
1)
określenie kodu klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w układzie zadaniowym, zwanego dalej "kodem klasyfikacji zadaniowej";
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
uzasadnienie wszczęcia naboru;
4)
symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową;
5)
propozycję wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 
Do wniosku załącza się kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska.
§  6. 
Wniosek jest opiniowany przez:
1)
dyrektora BBF, w zakresie:
a)
celowości wszczęcia naboru,
b)
propozycji wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska;
2)
Prezesa WUG, w przypadku naboru na stanowisko pracy:
a)
niewchodzące w skład komórki, które podlega bezpośrednio Prezesowi WUG,
b)
realizujące w WUG zadania, w ramach których podlega bezpośrednio Prezesowi WUG,
c)
w komórce, nad którą Prezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny;
3)
Wiceprezesa WUG, w przypadku naboru na stanowisko pracy:
a)
w komórce, nad którą Wiceprezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny,
b)
w OUG, nad którego dyrektorem Wiceprezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór.
§  7. 
W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2:
1)
dyrektor BBF, na polecenie Dyrektora Generalnego WUG:
a)
określa stanowisko pracy,
b)
sporządza uzasadnienie wszczęcia naboru,
c)
określa kod klasyfikacji zadaniowej,
d)
określa symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową, dokumentując to kopią zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska,
e)
proponuje wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska,
f)
występuje, załączając kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska, o opinię do Prezesa WUG albo Wiceprezesa WUG, z uwzględnieniem właściwości określonej w § 6 pkt 2 i 3;
2)
BBF powiadamia o inicjatywie Dyrektora Generalnego WUG, odpowiednio, dyrektora komórki albo dyrektora OUG.
§  8. 
1. 
Decyzję w sprawie wszczęcia naboru oraz, w przypadku decyzji pozytywnej, o ustaleniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego podejmuje Dyrektor Generalny WUG.
2. 
Dyrektor BBF powiadamia, odpowiednio, dyrektora komórki albo dyrektora OUG o podjętej decyzji w sprawie wszczęcia naboru, podając w przypadku decyzji pozytywnej informację dotyczącą ustalonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§  9. 
1. 
Nabór jest przeprowadzany w następujących etapach:
1)
powołanie komisji;
2)
ustalenie szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru oraz szczegółowego sposobu oceny kandydatów;
3)
sporządzenie ogłoszenia i jego upowszechnienie;
4)
gromadzenie ofert;
5)
selekcja dokumentów oraz sporządzenie listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
6)
dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających na najwyższym poziomie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
7)
sporządzenie protokołu;
8)
podjęcie decyzji o wyborze kandydata albo o zakończeniu naboru bez dokonania wyboru;
9)
upowszechnienie ogłoszenia o wyniku naboru.
2. 
Jeżeli nabór jest przeprowadzany na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy, liczba kandydatów wyłanianych w ramach etapu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.
§  10. 
1. 
Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wszczęciu naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG - Dyrektor Generalny WUG,
2)
w OUG - dyrektor OUG, a w przypadku wszczęcia w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2 - Dyrektor Generalny WUG

- powołuje komisję, wyznaczając spośród osób wchodzących w jej skład przewodniczącego, członka albo członków oraz sekretarza.

2. 
Komisja składa się:
1)
w przypadku naboru na stanowisko pracy w WUG - z czterech osób;
2)
w przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG - z trzech osób, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z czterech osób.
3. 
W skład komisji wchodzą osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.
4. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG - w skład komisji wchodzi dyrektor BBF, jego zastępca albo inny, zaproponowany przez dyrektora BBF, pracownik wykonujący obowiązki służbowe w BBF w zakresie merytorycznych zadań tej komórki;
2)
w OUG:
a)
w skład komisji mogą wchodzić:
dyrektor albo zastępca dyrektora OUG,
pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w OUG, w tym pracownik służby prawnej,
jeżeli w OUG nie ma osoby o specjalności, której dotyczy nabór - pracownik wykonujący obowiązki służbowe w innym OUG albo we właściwej merytorycznie komórce, po uzgodnieniu z dyrektorem tego OUG albo dyrektorem tej komórki,
b)
wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2 - w skład komisji wchodzą pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w urzędach górniczych.
5. 
W skład komisji nie może wchodzić osoba, która powołała komisję.
§  11. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w ust. 2, osoba, która powołała komisję, zwana dalej "powołującym komisję", może zmienić skład komisji w trakcie trwania naboru.
2. 
W skład komisji nie może wchodzić osoba, która:
1)
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności;
2)
była bezpośrednim przełożonym kandydata, który wykonywał obowiązki służbowe w urzędzie górniczym.
3. 
O zaistniałej przyczynie wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji powiadamia pisemnie powołującego komisję, który wyłącza tę osobę oraz:
1)
wyznacza do składu komisji inną osobę, uwzględniając wymagania określone w § 10;
2)
jeżeli w skład komisji powołanej w OUG wchodzi osoba, która była bezpośrednim przełożonym kandydata, który wykonywał obowiązki służbowe w urzędzie górniczym - wyznacza do składu komisji, po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym WUG, pracownika wykonującego obowiązki służbowe we właściwej merytorycznie komórce.
§  12. 
1. 
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru w sposób gwarantujący zachowanie otwartości i konkurencyjności, w szczególności:
1)
opracowanie dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;
2)
ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru, umożliwiających sprawdzenie spełniania przez kandydatów wszystkich wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w tym określenie metod i technik naboru, liczby etapów naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;
3)
ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowego sposobu oceny kandydatów, gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;
4)
dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu;
5)
w przypadku zgłoszenia, na etapie składania oferty, szczególnych potrzeb przez kandydata będącego osobą ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) - współpraca z koordynatorem do spraw dostępności we właściwym urzędzie górniczym w zakresie organizacji naboru w sposób umożliwiający zrealizowanie zgłoszonych potrzeb;
6)
dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających na najwyższym poziomie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
7)
sporządzenie protokołu.
2. 
Jeżeli nabór jest przeprowadzany na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy, liczba kandydatów wyłanianych po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 6, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.
§  13. 
Przewodniczący komisji:
1)
określa terminy posiedzeń komisji;
2)
prowadzi posiedzenia komisji;
3)
akceptuje szczegółowe propozycje prac komisji;
4)
zatwierdza przygotowane przez komisję dokumenty dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;
5)
odpowiada za realizację zadania określonego w § 12.
§  14. 
Sekretarz komisji prowadzi sprawy organizacyjne i dokumentacyjne dotyczące prac komisji, w tym protokołuje prace komisji.
§  15. 
1. 
Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach.
2. 
Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy składa się w formie pisemnej przewodniczącemu komisji na pierwszym posiedzeniu komisji.
§  16. 
Osoba niewchodząca w skład komisji nie może uczestniczyć w pracach komisji.
§  17. 
1. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG:
a)
dyrektor BBF sporządza ogłoszenie w oparciu o zatwierdzony i zwartościowany opis stanowiska, w uzgodnieniu z dyrektorem komórki, do której jest przeprowadzany nabór,
b)
treść ogłoszenia podlega akceptacji Dyrektora Generalnego WUG,
c)
BBF:
zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
powiadamia Biuro Komunikacji Społecznej w WUG o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zamieszczenia tego ogłoszenia przez Biuro Komunikacji Społecznej w WUG w Biuletynie Informacji Publicznej WUG;
2)
w OUG:
a)
dyrektor OUG sporządza ogłoszenie w oparciu o zatwierdzony i zwartościowany opis stanowiska,
b)
ogłoszenie jest zamieszczane:
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - przez osobę upoważnioną przez dyrektora OUG,
na polecenie dyrektora OUG w Biuletynie Informacji Publicznej OUG - przez redaktora tego biuletynu,
c)
dyrektor OUG niezwłocznie przesyła do BBF wydruk ogłoszenia z bazy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisany przez dyrektora OUG, osobę wprowadzającą treść ogłoszenia oraz przedstawiciela Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w OUG.
2. 
Ogłoszenie zawiera informacje o określonych przez komisję metodach i technikach naboru oraz - w przypadku składania ofert w postaci papierowej - o obowiązku składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym, jakiego naboru dotyczą.
3. 
Dokumenty potwierdzające upowszechnienie ogłoszenia przechowuje się razem z dokumentacją z naboru.
4. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG, wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, Dyrektor Generalny WUG może ustalić, że:
1)
zadania przewidziane w ust. 1 pkt 2 dla dyrektora OUG może wykonywać także dyrektor BBF;
2)
ogłoszenie może zostać zamieszczone także w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.
§  18. 
1. 
Po upływie terminu do składania ofert komisja:
1)
dokonuje ustalenia terminu złożenia poszczególnych ofert;
2)
otwiera koperty zawierające oferty, które wpłynęły w terminie - w przypadku składania ofert w postaci papierowej;
3)
przeprowadza selekcję dokumentów w celu ustalenia listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. 
Termin do złożenia oferty w postaci papierowej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została:
1)
nadana w placówce przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej albo
2)
złożona:
a)
w siedzibie urzędu górniczego, do którego jest prowadzony nabór, lub
b)
w przypadku naboru na stanowisko pracy, wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
3. 
W przypadku stwierdzenia braku jednomyślności w ocenie ofert, przewodniczący komisji zarządza dyskusję i głosowanie w celu przyjęcia jednolitej metodologii oceny.
4. 
O wyniku głosowania rozstrzyga zwykła większość głosów osób wchodzących w skład komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
5. 
Osoba wchodząca w skład komisji niezgadzająca się z wynikiem głosowania zgłasza pisemnie zdanie odrębne z uzasadnieniem.
6. 
Przebieg dyskusji, wynik głosowania oraz przyjętą w drodze głosowania metodologię oceny odnotowuje się w protokole. Zgłoszone zdania odrębne stanowią załączniki do protokołu.
§  19. 
1. 
Oferta niezawierająca dokumentu wymaganego w ogłoszeniu, potwierdzającego spełnianie wymagań niezbędnych, jest odrzucana.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą powołującego komisję, przewodniczący komisji wzywa kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 1.
§  20. 
1. 
Stosuje się następujące metody i techniki naboru:
1)
do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy;
2)
do sprawdzenia doświadczenia zawodowego - rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną w sposób ustrukturyzowany.
2. 
Do sprawdzenia wymagań określonych w opisie stanowiska, niewymienionych w ust. 1, w tym kompetencji i umiejętności, dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru niewymienionych w ust. 1.
§  21. 
1. 
Osoby wchodzące w skład komisji dokonują oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi szczegółowymi regułami obowiązującymi podczas naboru oraz ustalonym szczegółowym sposobem oceny kandydatów.
2. 
Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów naboru. Dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.
3. 
Przewodniczący komisji powiadamia kandydatów, na równych zasadach, o sposobie oceny kandydatów, o warunkach zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych podczas tego etapu.
§  22. 
1. 
Protokół jest podpisywany przez osoby wchodzące w skład komisji i przekazywany przez przewodniczącego komisji powołującemu komisję.
2. 
W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas naboru, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
3. 
Treść pytań i zadań oraz innych dokumentów służących do oceny kandydatów są przechowywane wraz z dokumentacją z naboru.
4. 
Protokół jest zatwierdzany przez powołującego komisję.
§  23. 
1. 
Komisja zostaje zniesiona z dniem zatwierdzenia protokołu.
2. 
W przypadku zakończenia naboru bez dokonania wyboru:
1)
zatwierdzający protokół może wyłączyć stosowanie zasady określonej w ust. 1 i jednocześnie polecić ponowne upowszechnienie ogłoszenia o tej samej treści;
2)
jeżeli nabór był przeprowadzany na stanowisko pracy w OUG - kopia protokołu po zatwierdzeniu jest przekazywana dyrektorowi BBF.
3. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG, jeżeli zatwierdzający protokół:
a)
zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1:
nie realizuje się ponownie etapów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
nie wykonuje się ponownie czynności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1-3,
b)
nie zastosował mechanizmu określonego w ust. 2 pkt 1:
po zatwierdzeniu protokołu kompletna dokumentacja z naboru jest przekazywana dyrektorowi BBF,
sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o wyniku naboru;
2)
w OUG, jeżeli zatwierdzający protokół:
a)
zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1:
nie realizuje się ponownie etapów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
zmienia się skład komisji poprzez zastąpienie pracownika wykonującego obowiązki służbowe we właściwej merytorycznie komórce, wyznaczonego do składu komisji na podstawie § 11 ust. 3 pkt 2, pracownikiem wykonującym obowiązki służbowe we właściwym OUG,
nie wykonuje się ponownie czynności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1-3,
b)
nie zastosował mechanizmu określonego w ust. 2 pkt 1 - sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o wyniku naboru.
§  24. 
1. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG:
a)
dyrektor komórki, do której jest przeprowadzany nabór, składa do Dyrektora Generalnego WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór merytoryczny nad tą komórką, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:
termin jego zatrudnienia,
w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,
b)
Dyrektor Generalny WUG podejmuje w uzgodnieniu z Prezesem WUG decyzję w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata,
c)
dyrektor BBF powiadamia kandydata o decyzji Dyrektora Generalnego WUG w sprawie zatrudnienia,
d)
ogłoszenie o wyniku naboru podlega upowszechnieniu,
e)
ogłoszenie, o którym mowa w lit. d, pozostaje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WUG przez 3 miesiące;
2)
w OUG:
a)
dyrektor OUG przekazuje Dyrektorowi Generalnemu WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór na dyrektorem OUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:
termin jego zatrudnienia,
w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,
b)
jeżeli powołującym komisję był Dyrektor Generalny WUG, dyrektor BBF przekazuje Dyrektorowi Generalnemu WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór na dyrektorem OUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:
termin jego zatrudnienia,
rodzaj umowy o pracę,
składniki jego miesięcznego wynagrodzenia,
w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,
c)
Dyrektor Generalny WUG w uzgodnieniu z Prezesem WUG podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata,
d)
dyrektor BBF powiadamia kandydata o decyzji Dyrektora Generalnego WUG w sprawie zatrudnienia,
e)
powołujący komisję niezwłocznie po zakończeniu naboru upowszechnia ogłoszenie o jego wyniku,
f)
ogłoszenie, o którym mowa w lit. e, pozostaje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OUG przez 3 miesiące.
2. 
Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz pkt 2 lit. a tiret pierwsze, nie mogą być krótsze niż 14 dni od dnia przekazania wniosku i powinny uwzględniać czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z podjęciem zatrudnienia.
3. 
Do upowszechnienia ogłoszenia, o którym mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1 lit. d - stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c;
2)
w ust. 1 pkt 2 lit. e - stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 4.
§  25. 
1. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG - dyrektor BBF powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego wyniku;
2)
w OUG:
a)
dyrektor OUG powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego wyniku,
b)
wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, powiadomienie, o którym mowa w lit. a, jest dokonywane przez dyrektora OUG albo dyrektora BBF.
2. 
Dopuszcza się możliwość powiadomienia kandydatów drogą elektroniczną.
§  26. 
Kandydatom uczestniczącym w naborze zapewnia się dostęp do uzyskanych przez nich wyników w trakcie poszczególnych etapów naboru.
§  27. 
W przypadku naboru na stanowisko pracy:
1)
w WUG - BBF jest komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 65);
2)
w OUG:
a)
OUG jest, także w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, w odniesieniu do dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, z wyjątkiem dokumentacji przekazanej na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
b)
BBF, po otrzymaniu, na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, części dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, staje się w odniesieniu do tej części komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
§  28. 
Dyrektor OUG przekazuje do BBF w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia informacje dotyczące:
1)
stanu prowadzonych naborów;
2)
terminów przeprowadzania poszczególnych etapów naborów;
3)
liczby ofert złożonych przez kandydatów oraz liczby ofert spełniających wymagania formalne;
4)
wyników naborów.
§  29. 
Do naborów ogłoszonych w trybie określonym w zarządzeniu uchylanym w § 30 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  30. 
Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 62).
§  31. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ogłoszonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1195).