Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.85

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 72/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie naboru do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanej dalej "Szkołą Podoficerską", realizowane będzie szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wychowawczego, grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych.
§  2.  Nabór na szkolenie, o którym mowa w § 1, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie decyzji.
§  3.  Nabór do Szkoły Podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi, zwanych dalej "osobami", posiadających wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.
§  4.  Limit przyjęć do Szkoły Podoficerskiej wynosi 29 miejsc.
§  5.  Tryb przeprowadzenia naboru do Szkoły Podoficerskiej realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71), zwanego dalej "rozporządzeniem".
§  6. 
1.  Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej do dnia 31 maja 2019 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami.
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazano w § 4 ust. 5 rozporządzenia.
§  7.  Osoby składające wnioski, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wymaganych kwalifikacji, mogą dostarczyć świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia do komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej.
§  8. 
1.  Podstawę przyjęcia osób do Szkoły Podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.
2.  W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, Departamentu Kadr oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  9.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie spełnienia przez kandydatów wymagań ustawowych związanych z powołaniem do służby kandydackiej oraz w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc;
2) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - w zakresie weryfikacji kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
4) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem Szkoły Podoficerskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
5) Dowódca Garnizonu Warszawa - w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w podległych jednostkach dla kandydatów po ukończeniu szkolenia wojskowego;
6) Komendant Szkoły Podoficerskiej - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
§  10.  W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
§  11.  Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 10, ustala Komendant Szkoły Podoficerskiej, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcę Garnizonu Warszawa.
§  12.  Komendant Szkoły Podoficerskiej przesyła Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania;
3) sprawozdanie z przebiegu szkolenia - w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
§  13.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.