Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) ogłasza się, co następuje:
1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 99), zwanego dalej "obwieszczeniem z dnia 3 grudnia 2019 r.", zostaje zwiększona o 100 miejsc i wynosi 2 525;
2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2019 r. zostaje zwiększona o 250 zł i wynosi 3 950 zł;
3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2019 r. zostaje zwiększona o 1 000 000 zł i wynosi 10 000 000 zł.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).