Metodyka wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1426
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ  1

PRZEPISY OGÓLNE

§  1-4. 1
(uchylone).

Rozdział  1

(uchylony)

§  5-12. 2
(uchylone).

Rozdział  2

(uchylony)

§  13-17. 3
(uchylone).

Rozdział  3

(uchylony)

§  18-19. 4
(uchylone).

Rozdział  4

(uchylony)

§  20-23. 5
(uchylone).

Rozdział  5

(uchylone)

§  24-30. 6
(uchylone).

Rozdział  6

(uchylony)

§  31-32. 7
(uchylone).

DZIAŁ  2

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Rozdział  1

(uchylony)

§  33-36. 8
(uchylone).

Rozdział  2

(uchylony)

§  37-40. 9
(uchylone).

DZIAŁ  3

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Rozdział  1

(uchylony)

§  41. 10
(uchylony).

Rozdział  2

(uchylony)

§  42-45. 11
(uchylone).

DZIAŁ  4

CZYNNOŚCI DOWODOWE

Przepisy ogólne

§  46-54. 12
(uchylone).

Rozdział  1

(uchylony)

§  55-63. 13
(uchylone).

Rozdział  2

(uchylony)

§  64-73. 14
(uchylone).

Rozdział  3

(uchylony)

§  74-75. 15
(uchylone).

Rozdział  4

(uchylony)

§  76-89. 16
(uchylone).

Rozdział  5

(uchylony)

§  90-94. 17
(uchylone).

Rozdział  6

(uchylony)

§  95-102. 18
(uchylone).

Rozdział  7

(uchylony)

§  103-111. 19
(uchylone).

Rozdział  8

(uchylony)

§  112-113. 20
(uchylone).

Rozdział  9

(uchylony)

§  114-116. 21
(uchylone).

Rozdział  10

(uchylony)

§  117-121. 22
(uchylone).

DZIAŁ  5

ŚRODKI PRZYMUSU W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM

Rozdział  1

(uchylony)

§  122-127. 23
(uchylone).

Rozdział  2

(uchylony)

§  128-129. 24
(uchylone).

Rozdział  3

(uchylony)

§  130-134. 25
(uchylone).

Rozdział  4

(uchylony)

§  135-137. 26
(uchylone).

DZIAŁ  6

PRZEDŁUŻENIE OKRESU PROWADZENIA I ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

§  138-141. 27
(uchylone)

DZIAŁ  7

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA, AKT OSKARŻENIA, UMORZENIE POSTĘPOWANIA

§  142-148. 28
(uchylone).

DZIAŁ  8

PODJĘCIE NA NOWO I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

§  149-151. 29
(uchylone).

DZIAŁ  9

MEDIACJA

§  152-156. 30
(uchylone).

DZIAŁ  10

ZLECANIE CZYNNOŚCI DO WYKONANIA INNYM JEDNOSTKOM POLICJI

§  157-160. 31
(uchylone).

DZIAŁ  11

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

§  161-165. 32
(uchylone).

DZIAŁ  12

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

§  166-169. 33
(uchylone).

DZIAŁ  13

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH

§  170-172. 34
(uchylone).

DZIAŁ  14

POSTĘPOWANIE WOBEC OSÓB CHRONIONYCH IMMUNITETEM

§  173-178. 35
(uchylone).

DZIAŁ  15

EWIDENCJA I PRZECHOWYWANIE DOWODÓW RZECZOWYCH, MIENIA TYMCZASOWO ZAJĘTEGO I INNYCH RZECZY

§  179.
1.
Dowodem rzeczowym, zwanym dalej "dowodem", są przedmioty, dokumenty i ślady kryminalistyczne, o których mowa w § 122 regulaminu prokuratury, co do których policjant lub prokurator wydał postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy.
2.
Dokumentację związaną z dowodami stanowią:
1)
wykaz dowodów rzeczowych/przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania;
2)
księga dowodów rzeczowych/przedmiotów;
3)
dowód wpłaty na konto sum depozytowych;
4)
deklaracja depozytowa i dowód depozytowy;
5)
protokół oddania rzeczy na przechowanie pod dozór odpowiedzialny osobie godnej zaufania;
6)
dokumenty przyjęcia, wydania lub przekazania dowodu;
7)
protokoły zdawczo-odbiorcze;
8)
protokoły okresowych inwentaryzacji dowodów;
9)
postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy i inne orzeczenia organu prowadzącego postępowanie karne w przedmiocie dowodów rzeczowych.
§  180.
1.
Dowody, poza włączonymi do akt głównych postępowania oraz tymi, o których mowa w art. 230 § 3 i art. art. 231 - 233 k.p.k., przechowuje się w jednostkach Policji wyłącznie w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach specjalnie wydzielonych na potrzeby magazynu dowodów rzeczowych i przedmiotów, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wyposażonych w regały, szafy, urządzenia chłodnicze, wagowe i pomiarowe, zwanych dalej "magazynem".
2.
Dowody w opakowaniach gwarantujących właściwe przechowanie i zachowanie ich tożsamości przyjmuje do magazynu, prowadzi ich ewidencję i odpowiada za ich przechowywanie, z zastrzeżeniem ust. 3, osoba wyznaczona przez kierownika jednostki Policji lub kierownika komórki, zwana dalej "depozytariuszem".
3.
Przedmioty lub dokumenty, których nie uznano postanowieniem za dowody, zwane dalej "przedmiotami", przed ich wydaniem osobie uprawnionej można przechowywać w metalowej szafie użytkowanej przez policjanta prowadzącego postępowanie, w wydzielonej części magazynu, w odpowiednio zabezpieczonym innym pomieszczeniu niebędącym magazynem albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania, z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia ich na każde żądanie uprawnionego policjanta, prokuratora lub przedstawiciela organu.
4.
Wszystkie rzeczy zabezpieczone podczas dokonywania czynności niecierpiących zwłoki przechowuje się w zamkniętej metalowej szafie dyżurnego jednostki Policji, jeżeli nie jest możliwe przekazanie ich prowadzącemu postępowanie, policjantowi komórki techniki kryminalistycznej, biegłemu bądź depozytariuszowi. Dyżurny kończący zmianę przekazuje klucze od szafy policjantowi przejmującemu dyżur i odbiera od niego pokwitowanie przejęcia rzeczy. Inne rzeczy, których gabaryty lub właściwości nie pozwalają na umieszczenie ich w szafie, przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Kierownik jednostki Policji lub upoważniony przez niego policjant może wyznaczyć inne miejsce przechowania rzeczy. Przepisu nie stosuje się do dyżurnego Komendy Głównej Policji, a także do przedmiotów i substancji wymienionych w ust. 5.
5.
Przedmioty i substancje, o których mowa w art. 232a § 1 k.p.k. i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1025), w postaci materiałów wybuchowych lub łatwo palnych, materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących lub parzących, a także niebezpieczne materiały mikrobiologiczne - bez przywożenia do jednostki Policji przekazuje się podmiotowi wymienionemu w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  181.
Pojazdy silnikowe, statki wodne lub powietrzne przechowuje się, w miarę posiadanych możliwości, w obiektach lub na wydzielonych do tego celu placach jednostek Policji. Mogą być także przechowywane w innych miejscach, w szczególności na parkingach, na przystaniach lub w hangarach prowadzonych przez przedsiębiorców bądź inne podmioty, gwarantujących prawidłowe wykonanie umowy przechowania.
§  182.
1.
Dokumenty, fotografie, folie daktyloskopijne, ślady biologiczne w stanie wysuszonym oraz inne ślady, a także inne małe przedmioty, jeśli zostały zwrócone po ich wykorzystaniu w badaniach, mogą być załączone do akt głównych postępowania, jeżeli ich rozmiary, wartość lub znaczenie dla sprawy na to pozwalają. Umieszcza się je we włączonej do akt kopercie lub innym podobnym opakowaniu, na którym opisuje się zawartość i wskazuje datę uzyskania dowodu lub przedmiotu oraz czynność, podczas której zostały zabezpieczone.
2.
Nośnik użyty do utrwalenia obrazu lub dźwięku dla celów procesowych, po opakowaniu i zarejestrowaniu w wykazie dowodów rzeczowych/przedmiotów, należy dołączyć do akt głównych postępowania, jeżeli rozmiary nośnika na to pozwalają. W innych przypadkach nośnik przekazuje się do magazynu.
§  183.
Polskie i zagraniczne znaki pieniężne będące w obiegu, nienoszące śladów przestępstwa lub przestępcy, a także jeżeli z innych powodów nie jest konieczne zachowanie ich w konkretnych egzemplarzach, wpłaca się na konto sum depozytowych sądu rejonowego właściwego dla rozpoznania sprawy, a gdy właściwy jest inny sąd - na konto depozytowe prokuratury apelacyjnej lub okręgowej.
§  184.
1.
Przedmioty wartościowe, takie jak złoto i monety złote, platyna, srebro i monety srebrne, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły naturalne i hodowlane, korale, bursztyny, zagraniczne środki płatnicze, zagraniczne i krajowe papiery wartościowe oraz polskie lub obce znaki pieniężne będące w obiegu, które powinny być zachowane w konkretnych egzemplarzach, noszące ślady przestępstwa lub przestępcy, przekazuje się na przechowanie w oddziale Narodowego Banku Polskiego jako depozyt zamknięty.
2.
Przedmioty o wartości artystycznej lub historycznej, w szczególności zabytki ruchome, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.1) oddaje się na przechowanie właściwej instytucji, w szczególności muzeum, archiwum lub bibliotece.
§  185.
1.
Czynności związane z przekazaniem dowodów lub przedmiotów do depozytu bankowego lub z oddaniem na przechowanie właściwej instytucji wykonuje policjant prowadzący postępowanie, z wyjątkiem złożenia rzeczy do depozytu sądowego, co pozostaje w kompetencji prokuratora.
2.
Przed złożeniem depozytu wartościowego w banku lub oddaniem na przechowanie właściwej instytucji, w miarę potrzeb, sporządza się kopie bądź fotografie dowodów lub przedmiotów. Depozyt należy przekazać do banku lub instytucji niezwłocznie po uzyskaniu dowodu lub przedmiotu.
3.
Przedmioty wartościowe przekazywane do banku należy komisyjnie zapakować w sposób trwały, uniemożliwiający wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania, a opakowanie dodatkowo zabezpieczyć pieczęciami lub stemplami. Ponadto sposób opakowania i zabezpieczenia depozytu należy dostosować do wymagań jednostki Narodowego Banku Polskiego, w której składany jest depozyt.
4.
Na opakowaniu depozytu wpisuje się nazwę i adres składającego depozyt, numer deklaracji depozytowej oraz określa zawartość depozytu. Należy także sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół zapakowania depozytu wartościowego, którego jeden egzemplarz umieszcza się wewnątrz opakowania depozytu, po jednym - w aktach głównych i kontrolnych postępowania.
5.
Na dowód przyjęcia depozytu jednostka banku wydaje składającemu dowód depozytowy. Kopie dowodu depozytowego załącza się do akt głównych i kontrolnych postępowania.
6.
Składający depozyt obowiązany jest wypełnić deklarację depozytową w co najmniej pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla banku, jeden do umieszczenia wewnątrz opakowania, po jednym do akt głównych i kontrolnych postępowania. Jeśli składający depozyt określi w deklaracji depozytowej podmiot, do którego dyspozycji depozyt jest składany, przekazuje temu podmiotowi kolejny egzemplarz deklaracji depozytowej wraz z dowodem depozytowym. Deklarację depozytową podpisuje upoważniony policjant, którego wzór podpisu znajduje się w banku.
7.
W przypadku zmiany podmiotu, do którego dyspozycji depozyt został złożony, należy pisemnie zawiadomić bank o tej zmianie. Pismo podpisuje policjant, którego wzór podpisu został złożony w banku. Na podstawie tego pisma bank sporządza odpowiednią adnotację w książce depozytów i na deklaracji depozytowej. Przekazania dowodu depozytowego i deklaracji depozytowej nowemu podmiotowi dysponującemu dokonuje podmiot dotychczas dysponujący depozytem.
8.
Wydanie depozytu następuje na podstawie pisemnego polecenia wydania depozytu za zwrotem dowodu depozytowego. Pisemne polecenie wydania depozytu podpisuje policjant, o którym mowa w ust. 7.
9.
Depozyt wartościowy zapakowuje się i rozpakowuje komisyjnie. W skład komisji wchodzą minimum trzy osoby, w tym kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego policjant.
§  186.
1.
Broń palną, w tym bojową, myśliwską, sportową i broń gazową, alarmową i sygnałową, pneumatyczną oraz amunicję przechowuje się w magazynie, o którym mowa w § 180 ust. 1, lub w innym magazynie wskazanym decyzją komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, dostosowanym do wymogów stawianym magazynom broni i amunicji.
2.
O ujawnieniu podczas czynności materiałów lub przyrządów wybuchowych powiadamia się komórkę minersko-pirotechniczną Policji.
3.
Miejsca przechowywania, adresy i numery telefonów podmiotów odpowiedzialnych za przechowywanie materiałów wybuchowych i łatwo palnych, materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących, parzących, a także niebezpiecznych materiałów mikrobiologicznych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  187.
1.
Niezwłocznie po uzyskaniu pierwszego dowodu lub przedmiotu, policjant prowadzący postępowanie sporządza w czterech jednobrzmiących egzemplarzach wykaz dowodów rzeczowych/przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania, zwany dalej "wykazem":
1)
nr 1 (oryginał) - włącza się do akt głównych;
2)
nr 2 wraz z dowodami lub przedmiotami podlegającymi przechowaniu w magazynie, jeżeli są dostępne - niezwłocznie przekazuje depozytariuszowi, który ewidencjonuje wykaz w księdze dowodów rzeczowych/przedmiotów, załącza go do księgi, a dowody lub przedmioty przyjmuje do magazynu lub zwraca, jeśli mają być przechowywane w innym miejscu;
3)
nr 3 - włącza się do akt kontrolnych;
4)
nr 4 - wykorzystuje się przy przekazywaniu dowodów do prokuratury lub innego organu albo instytucji.
2.
Do wykazu wpisuje się wszystkie dowody i przedmioty, niezależnie od miejsca i sposobu ich przechowywania.
3.
W razie przekazania dowodów albo przedmiotów lub ich części do banku, zwrócenia uprawnionej osobie, przekazania ich albo oddania pod dozór odpowiedzialny, przekazania prokuratorowi lub sądowi - policjant prowadzący postępowanie dokonuje odpowiednich zapisów w egzemplarzach nr 1, 3 i 4 wykazu, uzyskane zaś kopie dowodów depozytowych, pokwitowania, zobowiązania lub protokoły oddania rzeczy na przechowanie załącza do akt głównych, umieszczając bezpośrednio po protokołach czynności, których dotyczą.
4.
Wykazy numeruje się według kolejności ich sporządzenia.
§  188.
1.
W księdze dowodów rzeczowych/przedmiotów rejestruje się w całości wykazy, które stanowią załącznik do księgi.
2.
Depozytariusz, przyjmując dowody lub przedmioty do magazynu, każdorazowo sprawdza ich zgodność z opisem w wykazie, który musi być zgodny z zapisem w protokole czynności, podczas której dowód lub przedmiot uzyskano.
3.
Depozytariusz przed przyjęciem dowodów lub przedmiotów do magazynu sprawdza ich oznaczenie na opakowaniach bądź na przymocowanych do nich metryczkach:
1)
imię i nazwisko osoby, której dotyczą;
2)
numer RSD;
3)
numer wykazu dowodów/przedmiotów, numer pozycji tego wykazu.
4.
Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania dowodu lub przedmiotu z magazynu, depozytariusz odnotowuje ten fakt w swoim egzemplarzu wykazu w kolumnie oznaczonej "ewidencja obiegu w magazynie".
§  189.
1.
W toku postępowania, a także obowiązkowo przed przekazaniem prokuratorowi akt umorzonego lub zawieszonego postępowania, policjant weryfikuje zgromadzone dowody pod kątem ich zbędności dla postępowania. W razie stwierdzenia, iż odegrały one swoją rolę dowodową, należy zastosować tryb określony w art. 230 § 2 k.p.k. Decyzja o zbędności dla postępowania dowodu poprzedzona jest akceptacją przełożonego policjanta.
2.
W razie wątpliwości, czy dowód jest zbędny dla postępowania, wydanie go osobie uprawnionej należy uzgodnić z prokuratorem. Jeżeli prokurator wydał postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy, który odegrał w postępowaniu swoją rolę dowodową, policjant każdorazowo zwraca się do prokuratora o podjęcie decyzji i naniesienie na postanowieniu o uznaniu za dowód rzeczowy lub na wykazie dowodów rzeczowych/przedmiotów odpowiedniej adnotacji o wydaniu dowodu.
3.
Policjant, przesyłając prokuratorowi akta główne umorzonego lub zawieszonego postępowania, umieszcza w piśmie przewodnim informację o miejscu przechowywania wszystkich dowodów, których nie przekazano prokuratorowi wraz z aktami oraz wnioskuje o podjęcie decyzji co do dowodów i ich przejęcie. Informacja o miejscu przechowywania dowodów może nastąpić przez wskazanie odpowiednich kart akt postępowania.
4.
Dowody w sprawach zakończonych kierowanych do sądu policjant przekazuje bezpośrednio do sądu lub po uzgodnieniu z prokuratorem przekazuje je prokuratorowi.
§  190.
1.
Podczas przekazywania dowodów lub przedmiotów między Policją i finansowymi organami dochodzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1)
Policja i finansowe organy dochodzenia przekazują dowody zgodnie ze sporządzonym wykazem i w stanie opisanym w protokole oględzin lub innej czynności, podczas której zostały zabezpieczone;
2)
przekazywanie rzeczy wielkogabarytowych lub w znacznych ilościach w miejsce wskazane przez organ przejmujący odbywa się w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po wpływie do odbiorcy akt sprawy; z przekazania sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy;
3)
jeżeli przedmiotem przekazania jest pojazd silnikowy znajdujący się na innym parkingu lub w innym miejscu niż wskazany przez organ przejmujący, zorganizowanie transportu należy do tego organu;
4)
pozostałe dowody lub przedmioty Policja i finansowe organy dochodzenia przekazują wraz z aktami sprawy do siedziby organu przejmującego.
2.
Jeżeli finansowy organ dochodzenia uzna się niewłaściwym rzeczowo do dalszego prowadzenia sprawy, przekazuje ją za pośrednictwem prokuratora do właściwej jednostki Policji. Przekazanie dowodów lub przedmiotów do Policji następuje po akceptacji przez prokuratora przekazania sprawy, najpóźniej jednak w ciągu 7 dni.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy przekazywaniu dowodów lub przedmiotów pomiędzy Policją a innymi organami. Przepisu nie stosuje się wobec prokuratury i sądu.
§  191.
1.
Nadzór nad postępowaniem z dowodami lub przedmiotami w jednostkach Policji i w komórkach podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji sprawuje kierownik komórki dochodzeniowo-śledczej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. W przypadku gdy w strukturze komendy wojewódzkiej Policji nie powołano komórki dochodzeniowo-śledczej lub nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wyznacza spośród kierowników komórek służby kryminalnej odpowiedzialnego za nadzór w tym zakresie. Nadzór nad postępowaniem z dowodami w służbie śledczej sprawuje naczelnik zarządu lub wydziału, w którym prowadzone są postępowania.
2.
Komisyjną inwentaryzację dowodów i przedmiotów w styczniu każdego roku zarządzają policjanci, o których mowa w ust. 1, a w jednostkach Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji komendanci tych jednostek. W służbie śledczej inwentaryzację zarządza naczelnik zarządu lub wydziału, w którym prowadzone są postępowania.
3.
Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2, powinna być zakończona w terminie 45 dni od daty jej zarządzenia. Komendanci jednostek Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji i kierownicy komórek komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji przekazują jeden egzemplarz protokołu inwentaryzacji kierownikowi komórki, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze lub drugie. W służbie śledczej protokół z inwentaryzacji przekazuje się naczelnikowi zarządu lub wydziału, który zarządził inwentaryzację.
§  192.
Przepisy działu stosuje się odpowiednio do składników tymczasowo zajętego mienia ruchomego w okresie niezbędnym do wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, o którym mowa w art. 295 § 4 k.p.k.

DZIAŁ  16

OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE W POSTĘPOWANIU

§  193.
1.
W każdej jednostce Policji prowadzi się Rejestr Śledztw i Dochodzeń, zwany dalej "RSD", oraz Rejestr Postępowań Sprawdzających i Odmów Wszczęcia Postępowania Przygotowawczego, zwany dalej "RPSiOW". Rejestry prowadzi się w postaci ksiąg lub na elektronicznym nośniku informacji.
2.
Jeżeli w jednostce Policji prowadzi się więcej niż jeden rejestr tego samego rodzaju, oznacza się te rejestry wielką literą; sygnatura akt uzupełniona wówczas zostaje przez dodanie odpowiedniej litery po skrócie RSD lub RPSiOW poprzedzonej myślnikiem.
3.
Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi policjant lub pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki Policji lub komórki.
4.
Nadzór nad prowadzeniem RSD i RPSiOW w jednostkach Policji i komórkach sprawuje kierownik komórki dochodzeniowo-śledczej. Jeżeli w strukturze jednostki Policji nie wyodrębniono komórki dochodzeniowo-śledczej, nadzór sprawuje kierownik innej komórki służby kryminalnej wyznaczony przez kierownika jednostki Policji. W jednostkach Policji, w których nie wyodrębniono służby kryminalnej - nadzór sprawują ich kierownicy lub wyznaczeni przez nich przełożeni. W służbie śledczej nadzór sprawuje naczelnik zarządu lub wydziału, w którym prowadzone są postępowania.
§  194.
1.
Do RSD wpisuje się:
1)
śledztwa i dochodzenia wszczęte i zakończone przez Policję, w tym dochodzenia o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
2)
śledztwa i dochodzenia wszczęte przez Policję i przejęte przez prokuratora do dalszego prowadzenia;
3)
śledztwa i dochodzenia wszczęte przez Policję i przekazane do prowadzenia innym organom;
4)
śledztwa i dochodzenia wszczęte przez prokuratora i powierzone Policji w całości lub w określonym zakresie;
5)
śledztwa i dochodzenia wszczęte przez inny organ i przekazane Policji do prowadzenia;
6)
postępowania w niezbędnym zakresie przejęte przez prokuratora do dalszego prowadzenia;
7)
postępowania w niezbędnym zakresie przekazane prokuratorowi w celu skierowania ich do prowadzenia innym organom;
8)
postępowania w niezbędnym zakresie przekazywane przez Policję bezpośrednio innym organom;
9)
postępowania w niezbędnym zakresie, w których wydano postanowienie o umorzeniu, w tym o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;
10)
materiały zebrane w trybie art. 37 u.p.n. przekazane sędziemu rodzinnemu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o czyn karalny popełniony przez nieletniego, z wyłączeniem czynów karalnych wyczerpujących znamiona wykroczeń wymienionych w art. 1 § 2 pkt 2 lit. b u.p.n.;
11)
postępowania wszczęte przez sędziego rodzinnego i powierzone Policji w określonym zakresie, jeśli Policja uprzednio nie wykonywała w tej samej sprawie czynności, o których mowa w art. 37 § 1 u.p.n.;
12)
materiały wyłączone z postępowania przygotowawczego do odrębnego prowadzenia o poszczególne czyny lub względem poszczególnych osób.
2.
Do RPSiOW wpisuje się zawiadomienia o przestępstwach niezwłocznie po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego lub o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego bez przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
§  195.
1.
W jednostkach Policji prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej rejestry lub wykazy dla:
1)
rozpoznawanych przez sąd zażaleń na zatrzymanie osoby;
2)
zażaleń na czynności dokonywane przez policjantów;
3)
wystąpień prokuratora w trybie art. 326 § 4 k.p.k.;
4)
nadzorów, jeżeli nadzory są prowadzone;
5)
spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
6)
pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego ze zbiorów prowadzonych na zasadach określonych w zarządzeniu wskazanym w § 74 ust. 5 wraz z informacją o efektach działań podjętych w wyniku tych wskazań lub porównań; informacja o efektach działań powinna być weryfikowana nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.
Rejestr lub wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, obejmujący dane ze wszystkich jednostek Policji działających w terytorialnym zasięgu działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, prowadzi się w wydziale dochodzeniowo-śledczym, a jeżeli go nie powołano - w wydziale kryminalnym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
3.
Dla spraw prowadzonych przez służbę śledczą rejestr lub wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prowadzi się w zarządach lub wydziałach Centralnego Biura Śledczego KGP.
4.
Kierownik jednostki Policji lub komórki może polecić prowadzenie innych rejestrów lub wykazów niż wymienione w ust. 1, w szczególności:
1)
korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;
2)
wniosków własnych lub innej jednostki Policji o przeprowadzenie czynności;
3)
poleceń prokuratora o dokonanie poszczególnych czynności w postępowaniu, o których mowa w art. 311 § 3 k.p.k.;
4)
wniosków do prokuratora o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
5)
wniosków do prokuratora o zastosowanie poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego lub innych środków zapobiegawczych;
6)
wniosków do prokuratora o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego, w szczególności poprzedzonego tymczasowym zajęciem mienia ruchomego;
7)
osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia;
8)
spraw o przestępstwa z oskarżenia prywatnego, w których Policja przyjęła skargę i skierowała ją do sądu lub dokonywała czynności na polecenie sądu;
9)
pozytywnych wskazań lub porównań, innych niż wymienione w ust. 1 pkt 6, centralnych kryminalistycznych baz danych, w szczególności Automatycznego Systemu Identyfikacji Balistycznej, wraz z informacją o efektach działań podjętych w wyniku tych wskazań lub porównań.
5.
Dla spraw rejestrowanych w RSD, a także RPSiOW prowadzi się skorowidze zawierające wykazy alfabetyczne podejrzanych, pokrzywdzonych oraz osób zawiadamiających o przestępstwie.
6.
Przepis § 193 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  196.
1.
W przypadku prowadzenia rejestrów lub wykazów w formie elektronicznej obowiązkowe jest sporządzenie pełnego ich wydruku według stanu na dzień 31 grudnia i złożenie tego wydruku do archiwum zgodnie z przepisami zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 20), a także przepisami jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. Wydruki mogą być także sporządzane według stanu na koniec miesiąca, kwartału, półrocza. Decyzję o sporządzeniu wydruku za okres krótszy niż rok, podejmuje kierownik jednostki Policji lub komórki, w której prowadzony jest rejestr bądź wykaz.
2.
W razie prowadzenia rejestrów lub wykazów na elektronicznym nośniku informacji należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub modyfikacją zapisu.
§  197.
1.
W postępowaniu policjant obowiązany jest wykonać sprawdzenia i rejestracje, o których mowa w zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 ze zm.2) i w zarządzeniu wskazanym w § 74 ust. 5.
2.
Policjant obowiązany jest wykonać czynności rejestracyjne określone w instrukcji wydanej na podstawie pkt 4 Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
3.
Wykonanie sprawdzeń i rejestracji odnotowuje się odpowiednio w RSD lub RPSiOW, a także w karcie kontrolnej sprawy i w "informacji o rejestracjach".

DZIAŁ  17

ZASADY OBLICZANIA I DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM

§  198-205. 36
(uchylone).

DZIAŁ  18

AKTA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

§  206-210. 37
(uchylone).

DZIAŁ  19

NADZÓR NAD POSTĘPOWANIEM SPRAWOWANY W POLICJI

§  211-212. 38
(uchylone).

DZIAŁ  20

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, SPOŁECZNYMI, TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI, OBYWATELAMI I ŚRODKAMI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

§  213-221. 39
(uchylone).

Przepisy przejściowe i końcowe

§  222.
1.
Tracą moc wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie organizacyjnych zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Policję (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 2, poz. 24) z wyjątkiem przepisów ust. 44, które tracą moc z dniem 1 stycznia 2006 r.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem przepisów § 187 i § 188, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
3.
Do czasu wejścia w życie przepisów § 187 i § 188 stosuje się dotychczasowe wzory formularzy i ksiąg.
________

1 Zmiany ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 595 i Nr 238, poz. 2390.

2 Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

adresów i telefonów do podmiotów odpowiedzialnych za przechowywanie materiałów wybuchowych i łatwo palnych, materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących, parzących, a także niebezpiecznych materiałów mikrobiologicznych
1.
Materiały wybuchowe i łatwo palne

1) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Wyszyńskiego 7, tel. (0-22) 681 38 41, (0-22) 781 99 34, fax (0-22) 761 44 44,

2) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, ul. Obornicka 108, tel. (0-71) 347 44 40, (0-71) 665 74 50, fax (0-71) 347 44 50.

2.
Materiały radioaktywne

1) Składowiska substancji promieniotwórczych i odpadów radioaktywnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w Warszawie, ul. Krucza 36, tel. (0-22) 621 37 86, fax (0-22) 629 01 64,

2) Składowiska substancji promieniotwórczych i odpadów radioaktywnych Zakładu Unieszkodliwiania Substancji Promieniotwórczych w Świerku k/Otwocka tel. (0-22) 718 00 92, fax (0-22) 718 02 57, adres elektroniczny zuop@zuop.pl.

Policjant obowiązany jest powiadomić Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, ul. Konwaliowa 7, tel. (0-22) 811-00-11. Pracownicy tej instytucji, po rozpoznaniu zagrożenia radiologicznego, zabezpieczają ujawnione przedmioty. Dalsze czynności wykonuje się pod ich nadzorem. Przekazania na przechowanie substancji radioaktywnych dokonuje się w uzgodnieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Warszawa, ul Krucza 36, tel. (0-22) 628 27 22, (0-22) 695 98 00.

3.
Substancje trujące, duszące i parzące

Laboratoria Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie - Rembertowie, Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, tel./fax (0-22) 681 34 10, tel. (0-22) 681 35 48.

4.
Niebezpieczne materiały mikrobiologiczne

1) Wojewódzkie zakłady higieny weterynaryjnej,

2) Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne,

3) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24,

4) Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, ul. Lubelska 2, tel. (0-81) 886 26 22.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 40

(uchylony).

1 § 1-4 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
2 § 5-12 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
3 § 13-17 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
4 § 18-19 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
5 § 20-23 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
6 § 24-30 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
7 § 31-32 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
8 § 33-36 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
9 § 37-40 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
10 § 41 uchylony przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
11 § 42-45 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
12 § 46-54 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
13 § 55-63 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
14 § 64-73 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
15 § 74-75 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
16 § 76-89 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
17 § 90-94 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
18 § 95-102 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
19 § 103-111 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
20 § 112-113 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
21 § 114-116 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
22 § 117-121 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
23 § 122-127 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
24 § 128-129 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
25 § 130-134 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
26 § 135-137 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
27 § 138-141 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
28 § 142-148 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
29 § 149-151 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
30 § 152-156 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
31 § 157-160 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
32 § 161-165 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
33 § 166-169 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
34 § 170-172 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
35 § 173-178 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
36 § 198-205 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
37 § 206-210 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
38 § 211-212 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
39 § 213-221 uchylone przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.
40 Załącznik nr 2 uchylony przez § 59 zarządzenia nr 109 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz.KGP.12.6) z dniem 1 marca 2012 r.