Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zadań w zakresie legislacji, wydawania pełnomocnictw i upoważnień oraz koordynacji pomocy prawnej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania i ogłaszania projektów aktów prawnych, w tym projektów aktów normatywnych, wewnętrznych i zewnętrznych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA".
§  2.
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) jednostka - jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie CBA;
2) projekt aktu normatywnego - projekt zarządzenia Szefa CBA lub porozumienia zawieranego przez Szefa CBA, z wyjątkiem porozumień cywilnoprawnych;
3) projekt aktu wewnętrznego - projekt decyzji Szefa CBA w sprawie innej niż rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie funkcjonariusza;
4) projekt aktu zewnętrznego - projekt ustawy, rozporządzenia, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów albo ministra, stanowiska rządu lub umowy międzynarodowej.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) funkcjonariuszu - rozumie się przez to również pracownika CBA;
2) służbie - rozumie się przez to również pracę.
§  3.
1. Projekt aktu zewnętrznego wraz z uzasadnieniem opracowuje i uzgadnia w CBA Biuro Prawne CBA albo zespół powołany w tym celu przez Szefa CBA, w skład którego wchodzi funkcjonariusz Biura Prawnego CBA.
2. W uzasadnionych przypadkach projekt aktu zewnętrznego opracowuje jednostka, której ten projekt dotyczy.
3. Przed skierowaniem projektu aktu zewnętrznego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania dyrektor Biura Prawnego CBA może zasięgać opinii określonych kierowników jednostek. Termin udzielenia odpowiedzi powinien być tak wyznaczony, aby umożliwiał analizę projektu w zakresie jego wpływu na realizację zadań CBA.
§  4.
1. Jednostką właściwą w sprawach opracowania stanowiska i reprezentowania Szefa CBA w zakresie opiniowanych w CBA projektów aktów zewnętrznych jest Biuro Prawne CBA.
2. W uzgodnieniach międzyresortowych mogą brać również udział funkcjonariusze z innych jednostek.
3. Dyrektor Biura Prawnego CBA może zwrócić się do określonych kierowników jednostek o wyrażenie opinii na temat przekazanego do CBA projektu aktu zewnętrznego.
§  5. Projekt aktu normatywnego opracowuje i uzgadnia jednostka albo zespół powołany w tym celu przez Szefa CBA, w skład którego wchodzi funkcjonariusz Biura Prawnego CBA.
§  6.
1. Opracowany projekt aktu normatywnego przekazuje się określonym kierownikom jednostek w tym obligatoryjnie dyrektorowi Biura Prawnego, w celu zasięgnięcia ich opinii. Przepis § 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2. Dyrektor Biura Prawnego CBA może przedstawić Szefowi CBA projekt aktu normatywnego, w odniesieniu do którego nie zasięgano opinii kierowników jednostek.
3. Kierownik jednostki biorącej udział w opracowaniu i uzgodnieniu projektu aktu normatywnego, kierownik jednostki zgłaszający uwagi oraz dyrektor Biura Prawnego CBA, wyznaczają osoby, które będą reprezentować ich jednostki w toku prac nad danym projektem.
§  7.
1. Jeżeli w trakcie uzgodnień nie dojdzie do ustalenia brzmienia projektu aktu normatywnego akceptowanego przez wszystkich zainteresowanych kierowników jednostek, sporządza się tabelę rozbieżności, zawierającą zestawienie zgłoszonych i nieuwzględnionych uwag wraz z ewentualnym stanowiskiem Biura Prawnego CBA.
2. W celu uzgodnienia ostatecznego brzmienia projektu aktu normatywnego można zwołać konferencję uzgodnieniową, w której będą brali udział przedstawiciele jednostek zgłaszających uwagi do projektu.
3. W przypadku nieuzgodnienia brzmienia projektu aktu normatywnego w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, o kierunku zmian lub ostatecznym brzmieniu projektowanych przepisów rozstrzyga Szef CBA.
§  8. Projekt aktu normatywnego w ostatecznym brzmieniu przekazuje się celem akceptacji kierownikom jednostek, w których ten projekt został opracowany, oraz jednostek, których zadań on dotyczy.
§  9.
1. Projekt aktu normatywnego podlega zatwierdzeniu pod względem prawnym i redakcyjnym przez dyrektora Biura Prawnego CBA lub kierownika Sekcji Prawno-Legislacyjnej.
2. Dyrektor Biura Prawnego CBA, przed przedstawieniem Szefowi CBA projektu aktu normatywnego do podpisu, może zwrócić się kierownika jednostki, w której opracowany został ten projekt, z wnioskiem o dokonanie w nim określonych zmian.
§  10.
1. Akt normatywny po podpisaniu podlega rejestracji w Biurze Prawnym CBA odpowiednio, wprowadzonym w wersji elektronicznej, rejestrze jawnych lub niejawnych aktów normatywnych i wewnętrznych.
2. Wzór rejestru jawnych aktów normatywnych i wewnętrznych określa załącznik nr 1.
3. Wzór rejestru niejawnych aktów normatywnych i wewnętrznych określa załącznik nr 2.
4. Biuro Prawne CBA publikuje podpisany akt normatywny w Dzienniku Urzędowym CBA, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
5. Niezależnie od publikacji, o której mowa w ust. 4, akt normatywny może również zostać zamieszczony w powszechnie dostępnym dla funkcjonariuszy systemie teleinformatycznym, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, jego pobranie i zapisanie.
§  11.
1. Niejawny akt normatywny publikuje się w wyodrębnionej edycji Dziennika Urzędowego CBA.
2. Publikacja wyodrębnionej edycji Dziennika Urzędowego CBA polega na wydrukowaniu sporządzonego w egzemplarzu pojedynczym niejawnego aktu normatywnego opatrzonego nagłówkiem według wzoru określonego w załączniku nr 3 i opatrzeniu go przez Biuro Prawne CBA datą oraz kolejną pozycją.
3. Oryginał niejawnego aktu normatywnego przechowuje się w jednostce, która go opracowała.
4. Za wydruk aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 2, i ewentualne sporządzenie kopii jest odpowiedzialna jednostka, która go opracowała.
§  12.
1. Do projektów aktów wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące projektów normatywnych, z zastrzeżeniem, że nie podlegają one publikacji w Dzienniku Urzędowym CBA, a po podpisaniu aktu wewnętrznego dyrektor Biura Prawnego CBA przekazuje kopie podpisanych aktów wewnętrznych do jednostek, których zadań bezpośrednio te akty dotyczą.
§  13.
1. Projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Szefa CBA sporządza w dwóch egzemplarzach Biuro Prawne CBA.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1, przedstawia do podpisu Szefa CBA dyrektor Biura Prawnego CBA.
3. Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Szefa CBA podlegają rejestracji w Biurze Prawnym CBA.
4. Jeden egzemplarz udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia przekazuje się do jednostki, w której pełni służbę funkcjonariusz, dla którego zostało ono udzielone.
§  14.
1. Za koordynację pomocy prawnej świadczonej w CBA jest odpowiedzialny dyrektor Biura Prawnego CBA.
2. Kopie opinii prawnych sporządzonych przez radców prawnych w innych jednostkach niż Biuro Prawne CBA podlegają przekazaniu i rejestracji w Biurze Prawnym CBA.
3. Projekty negatywnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach funkcjonariuszy, w szczególności ograniczających lub pozbawiających posiadanych świadczeń, wymagają uzyskania pozytywnej opinii dyrektora Biura Prawnego CBA. Wydanie opinii można uzależnić od dokonania w projekcie określonych zmian.
4. Zwracając się o opinię, o której mowa w ust. 3, kierownik jednostki załącza do projektu rozstrzygnięcia dokumenty, stanowiące podstawę do jego sporządzenia.
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych i wydanych w nich orzeczeń.
§  15. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc niejawne zarządzenia i decyzje Szefa CBA nieujęte w wykazie zamieszczonym w opublikowanej, wyodrębnionej edycji Dziennika Urzędowego CBA.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

REJESTR JAWNYCH DECYZJI/ ZARZĄDZEŃ/POROZUMIEŃ/WYTYCZNYCH* SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

NumerDataTytułPodpisane przezUchylone przezUchylaJednostka organizacyjna opracowująca aktUwagi
______

* - niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NumerDataTytułPodpisane przezUchylone przezUchylaJednostka organizacyjna opracowująca aktKlauzulaUwagi
* - niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór