Dz.Urz.KGP.2018.125 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 884
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 lipca 2009 r.
w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz U. z 2017 r. poz. 2067. z późn. zm.) zarządza się. co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) metody i formy wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, w tym wykonywanie zadań przez policjantów - jeźdźców;
2) organizację oraz sposoby używania i utrzymania koni służbowych. w tym szczegółowa zasady szkolenia oraz testowania sprawności użytkowej koni służbowych;
3) żywienie. w tym normy wyżywienia, profilaktykę i zapewnianie właściwych warunków bytowych koni służbowych:
4) nabywanie, przydzielanie, przekazywanie do służby i wycofanie koni służbowych ze służby w Policji;
5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z końmi służbowymi.
2.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.
§  2.  Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
1) koń - konia służbowego będącego na stanie Policji;
2) jeździec - policjanta, któremu koń został przydzielony pod opiekę i który ukończył drugi etap doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni;
3) kandydat na jeźdźca - policjanta, któremu koń został przydzielony pod opiekę oraz został wytypowany na jeźdźca lub odbywającego doskonalenie zawodowe dla jeźdźców i koni;
4) opiekun - policjanta, któremu koń został tymczasowo przydzielony pod opiekę;
5) koordynator - policjanta w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji, do zadań której należy nadzór nad realizacja zadań związanych z używaniem i utrzymaniem koni lub psów służbowych;
5a) ćwiczenia - doskonalenie techniki jazdy konnej lub utrzymanie sprawności użytkowej konia;
6) policyjny instruktor jeździectwa - jeźdźca, który na pisemny wniosek koordynatora, decyzją komendanta wojewódzkiego Policji, wyznaczony został do prowadzenia zajęć programowych z doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz szkolenia koni. a także do prowadzenia ćwiczeń;
7) cywilny instruktor jeździectwa - pracownika Policji lub osobę, z którą zawarto umowę cywilnoprawną, posiadającą niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć programowych z doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz szkolenia koni. a także do prowadzenia ćwiczeń;
8) sprawność użytkowa konia - zdolność konia do wykonywania zadań, do których został wyszkolony;
9) testowanie sprawności użytkowej konia - zespól czynności, w trakcie których dokonuje się oceny sprawności użytkowej koma w celu wydania atestu pierwszego lub długiego stopnia;
10) atest - dokument potwierdzający zdolność konia do wykonywania zadań, do których został wyszkolony;
11) szkolenie konia - przygotowanie, w ramach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni. konia do realizacji zadań w służbie patrolowej oraz do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych lub zgromadzeń;
12) oporządzanie konia - zespól codziennych czynności wykonywanych w celu zapewnienia dobro stanu konia, do których zalicza się w szczególności karmienie i pielęgnację konia oraz czynności porządkowe w pomieszczeniach dla koni: do zadań tych zalicza się również czynności związane z konserwacją sprzętu specjalnego dla konia i jeźdźca;
13) norma wyżywienia konia - ilość paszy treściwej oraz objętościowej wraz z dodatkami paszowymi przysługująca jednemu koniowi na dobę;
14) szkoła - szkoła policyjna, w której prowadzi się kursy specjalistyczne dla przewodników psów i tresurę tych zwierząt.

Rozdział  2

Organizacja używania i utrzymania koni

§  3. 
1.  Komórki konne realizują zadania na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji,
2.  Komórka konna posiada minimum 12 koni.
3.  Za zgoda Komendanta Głównego Policji liczba koni w komórce konnej może być mniejsza niż określona w ust. 2.
§  4.  Jeździec lub kandydat najeźdźca może być skierowany, wraz z koniem, do pełnienia służby na obszarze terytorialnego działania innej komendy wojewódzkiej Policji na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i po wyrażeniu zgody przez komendanta wojewódzkiego Policji, któremu ten jeździec lub kandydat na jeźdźca podlega,
§  5. 
1.  Koordynator nadzoruje sprawy związane z używaniem i utrzymaniem koni na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.
2.  W przypadku gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania komendy wojewódzkiej Policji zadania Policji realizowane są przy użyciu koni i psów służbowych, koordynator wchodzi w skład zespołu, zajmującego się organizacja używania i utrzymania tych zwierząt służbowych,
3.  Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) współdziałanie z kierownikami właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie:
a) typowania kandydatów na jeźdźców.
b) dobom i nabycia koni.
c) organizacji służby jeźdźców, zapewniającej efektywne wykorzystanie koni do realizacji zadań służbowych, o których mowa w § 14 ust. 11
d) propagowania używania koni w służbie:
2) organizowanie i nadzorowanie realizacji ćwiczeń:
3) sprawdzanie:
a) zaopatrzenia w sprzęt:
wykorzystywany w służbie.
do prowadzenia szkolenia koni oraz ćwiczeń.
do żywienia i pielęgnacji koni.
specjalny oraz w preparaty do konserwacji sprzętu jeździeckiego;
b) wiedzy jeźdźców z zakresu zasad taktyki i techniki używania koni oraz prowadzenia ćwiczeń,
c) pracy jeźdźców w zakresie używania kom w służbie.
d) dokumentowania używania koni i prowadzenia ćwiczeń.
e) stanu użytkowego i sanitarnego pomieszczeń dla koni i zapleczy gospodarczych:
4) sporządzanie zapotrzebowań na:
a) nabycie koni,
b) żywienie, opiekę weterynaryjną i podkuwniczą dla koni.
c) pozorantów do realizacji ćwiczeń symulacyjno-taktycznych.
d) sprzęt specjalistyczny;
5) uczestniczenie w nabyciu, przydzielaniu, przekazaniu, atestacji i wycofaniu koni ze służby w Policji;
6) utrzymywanie kontaktów z hodowcami koni w celu rozpoznania możliwości nabycia koni do służby w Policji;
7) monitorowanie rynku obrotu końmi pod kątem możliwości pozyskiwania koni na potrzeby Policji.

Rozdział  3

Jeźdźcy

§  6. 
1.  Przy kwalifikowaniu kandydatów na jeźdźców uwzględnia się osoby, które wyrażą zgodę na pełnienie służby z użyciem koma.
2.  Kandydat na jeźdźca musi spełniać w szczególności następujące warunki:
1) (uchylony)
2) wyrazić pisemną zgodę na pełnienie służby z użyciem konia;
3) odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną:
4) mieć dobry stan zdrowia;
5) mieć predyspozycje do pracy ze zwierzętami.
§  7.  Do obowiązków jeźdźców i kandydatów na jeźdźców należy w szczególności:
1) pełnienie służby konno i dokumentowanie tych czynności na zasadach określonych w przepisach w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, a także w przepisach w sprawie zasad ewidencjonowania. wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych:
2) realizowanie ćwiczeń;
3) dbanie o:
a) dobrostan i kondycję fizyczną koni. w tym poddawanie ich profilaktycznym, szczepieniom, badaniom weterynaryjnym, leczeniu oraz podkuwaniu.
b) stajnie, do których zalicza się zespoły pomieszczeń składające się z boksów dla koni, paszami, siodłami, dyżurki oraz pomieszczeń socjalnych dla policjantów i pracowników, a także teren do nich przyległy - poprzez utrzymywanie ich w czystości i właściwym stanie użytkowym oraz konserwowanie rzędu jeździeckiego;
4) doskonalenie umiejętności z taktyki i techniki używania koni w służbie;
5) wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem koni.
§  8.  Czynności należące do obowiązków jeźdźca i kandydata najeźdźca, o których mowa w § 7, są czynnościami służbowymi, które uwzględnia się w rozliczaniu tygodniowego czasu pełnienia służby przez jeźdźca i kandydata na jeźdźca, na zasadach określonych w przepisach w sprawie rozkładu czasu służby policjantów,
§  9. 
1.  Każdego konia będącego na stanie jednostki organizacyjnej Policji przydziela się pod opiekę jeźdźcowi lub kandydatowi najeźdźca,
2.  Koń może być przydzielony pod opiekę równocześnie 2 policjantom.
3.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji powołuje komisję w sprawne przydzielenia konia,
4.  W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzi:
1) koordynator lub inna osoba wchodząca w skład zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 2;
2) kierownik komórki konnej;
3) osoba wyznaczona przez kierownika komórki korniej,
5.  Komisja, o której mowa w ust. 3 sporządza protokół przydzielenia konia, który zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji.
6.  Wzór protokołu przydzielenia konia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
7.  Jeździec może mieć przydzielone równocześnie pod opiekę nie więcej niż 2 konie.
8.  Kandydat na jeźdźca może mieć przydzielonego pod opiekę 1 konia,
§  10. 
1.  Podczas nieobecności jeźdźca lub kandydata na jeźdźca, któremu koń został przydzielony pod opiekę, kierownik komórki konnej wyznacza, w formie pisemnej, opiekuna.
2.  Opiekunem może być wyłącznie jeździec lub kandydat najeźdźca.
3.  Sprawowanie czasowej opieki nad koniem nie może trwać dłużej niż 60 dni.
4.  Po upływie 60 dni sprawowania nad koniem opieki czasowej koń przekazywany jest pod opiekę stała.
§  11.  Jeździec oraz kandydat na jeźdźca, niezależnie od sprawowania opieki nad koniem, może pełnić także służbę na innym koniu wyznaczonym przez kierownika komórki konnej.
§  12.  Policjant sprawujący opiekę nad koniem ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialna na zasadach o kreślony cli w przepisach w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,

Rozdział  4

Służba jeźdźców

§  13.  Do służby mogą być używane konie mające ważny atest.
§  14. 
1.  Konie używane są w szczególności, do:
1) służby patrolowej:
2) działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych lub zgromadzeń.
1a.  Kandydat na jeźdźca, który ukończy! doskonalenie zawodowe w zakresie podstawowego szkolenia jeździeckiego, może pełnić służbę na koniu posiadającym co najmniej atest pierwszego stopnia jedynie pod nadzorem policyjnego instruktora jeździectwa lub jeźdźca.
1b.  Kandydat na jeźdźca nie może być kierowany do służby na koniu w mchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań oddziałów i pododdziałów zwartych Policji, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.
2.  W skład patrolu wchodzi co najmniej 2 policjantów pełniących służbę na koniach.
3.  Jeździec i kandydat na jeźdźca pełni służbę na koniu nie dłużej niż 6 godzin. Do czasu służby wlicza się czas transportu konia ze stajni w rejon pełnienia służby oraz 30-minutowy odpoczynek dla konia.
4.  W uzasadnionych przypadkach czas służby na koniu może zostać wydłużony, ale nie może przekroczyć 12 godzin,
5.  W przypadku wydłużonego czasu służby do 8 godzin należy zapewnić koniowi 2 odpoczynki, każdy po 30 minut, a w przypadku wydłużonego czasu służby do 12 godzin należy zapewnić 3 odpoczynki, każdy po 30 minut.
6.  Odpoczynki dla konia należy łączyć z przerwa w służbie jeźdźca i kandydata najeźdźca.
§  15. 
1.  Organizując służbę z użyciem koni należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne.
2.  W niekorzystnych warunkach atmosferycznych, do których w szczególności zalicza się silne opady atmosferyczne, temp era mrę powietrza wyższa niż 25 °C lub niższa niż - 5 °C. kierownik komórki konnej łub osoba odprawiająca do służby może:
1) nie kierować koni do służby;
2) skrócić czas pełnienia służby na koniu;
3) wprowadzić dodatkowe odpoczynki dla konia.
§  16.  Jeźdźca można kierować do realizacji innych niż określone w § 7 pkt 1 czynności służbowych wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:
2) braku możliwości przydzielenia konia.
§  17. 
1.  Planując służbę jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca należy zapewnić mu 2 godziny na codzienne oporządzanie konia w godzina cli pełnienia służby.
2.  Czas codziennego oporządzania konia wydłuża się o 1 godzinę w sytuacji gdy jeźdźców1 i przydzielono 2 konie.
3.  Czas na codzienne oporządzanie konia podczas służby przysługuje jeźdźcowi i kandydatowi na jeźdźca również w dniach pełnienia służby bez użycia konia.
4.  W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 czas na codzienne oporządzanie konia w każdym dniu udzielany jest tylko jednemu z policjantów,
5.  Rozliczając czas pełnienia służby jeźdźca, któremu przydzielono konia, uwzględnia się 2 godziny, jeżeli oporządza konia w każdym dniu wolnym od służby, z zastrzeżeniem ust. 2.
§  18.  Przy planowaniu służby należy zapewnić jeźdźców i nie umiej niż 1 dzień w tygodniu na realizacje ćwiczeń.
§  19.  W przypadku, gdy koń nie jest używany do zadań służbowych należy zapewnić mu dziennie nie umiej niż 1 godzinę wymuszonego ruchu, który polega na pracy konia bez obciążenia jeźdźcem. mającej na celu utrzymanie konia we właściwej kondycji,
§  20.  Przepisy § 16 i § 17 ust. 5 oraz § 18 i § 19 stosuje się odpowiednio do kandydata na jeźdźca.

Rozdział  5

Szczegółowe zasady szkolenia oraz testowanie i utrzymanie sprawności użytkowej koni

§  21. 
1.  Podstawową formą przygotowania konia do służby w Policji jest szkolenie, na którym odbywa się podnoszenie umiejętności jeździeckich jeźdźca i kandydata na jeźdźca, realizowane na podstawie programu doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni. określonego w odrębnych przepisach, zwiane dalej "szkoleniem".
2.  Koń odbywający szkolenie nie może być kierowany do innych zadań nie związanych z realizacją szkolenia.
3.  Szkolenie realizowane jest:
1) przez komendę wojewódzką Policji;
2) w obiektach stanowiących własność Policji.
4.  Szkolenie w szczególnych przypadkach może być realizowane w innych obiektach niż określone w ust. 3 pkt 2.
5.  Metody oraz formy tworzenia i realizacji programów doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni oraz przygotowania ich do służby pod kątem wiedzy i niezbędnych umiejętności określają przepisy w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.
§  22. 
1.  W celu wydania atestu pierwszego lub drugiego stopnia szkolenie konia realizowane jest dwuetapowo.
2.  Pierwszy etap szkolenia konia powinien trwać minimum 6 miesięcy, jednak nie dłużej, niż 12 miesięcy.
2a.  Pierwszy etap szkolenia konia może ulec wydłużeniu o okres do 3 miesięcy:
1) w sytuacji, w której koń rokuje osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia, pomimo iż nie osiągnął go w okresie, o którym mowa w ust. 2;
2) w sytuacji, w której koń rokuje osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia, pomimo iż został oceniony negatywnie podczas testowania sprawności użytkowej w celu wydania takiego atestu;
3) w sytuacji stwierdzenia u konia stanu chorobowego stanowiącego przeszkodę w jego szkoleniu.
2b.  Decyzję o wydłużeniu okresu szkolenia konia podejmuje:
1) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 1;
2) komendant szkoły na wniosek komisji przeprowadzającej testowanie sprawności użytkowej konia - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 2;
3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa po konsultacji z lekarzem weterynarii - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 3.
2c.  Czasu stanu chorobowego konia nie w liczą się do pierwszego etapu jego szkolenia.
2d.  Policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa decyduje o tym. na którym etapie następuje wznowienie szkolenia konia,
3.  W terminie do 30 dni od dnia ukończenia pierwszego etapu szkolenia przeprowadza się testowanie sprawności użytkowej konia w celu wydania atestu pierwszego stopnia.
3a.  W celu utrzymania atestu pierwszego stopnia testowanie sprawności użytkowej konia przeprowadza się przed upływem terminu ważności. na który ten atest został wystawiony.
4.  Atest pierwszego stopnia zezwala na użycie konia do służby patrolowej w: ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka,
5.  (uchylony)
6.  (uchylony)
§  23. 
1.  Drugi etap szkolenia konia należy zakończyć w terminie do 12 miesięcy od dnia ukończenia pierwszego etapu, chyba że nastąpiło wydłużenie drugiego etapu szkolenia.
1a.  Przepis § 22 ust. 2a-2d stosuje się odpowiednio.
1b.  Wydłużenie drugiego etapu szkolenia konia nie jest możliwe w sytuacji, w której stwierdzenie braku poziomu jego wyszkolenia nastąpiło w trakcie testowania sprawności użytkowej konia w celu utrzymania przez niego atestu drugiego stopnia.
2.  W celu wydania atestu drugiego stopnia testowanie sprawności użytkowej konia:
1) przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia ukończenia drugiego etapu szkolenia;
2) można przeprowadzić w terminie do 12 miesięcy od dnia wydania atestu pierwszego stopnia, jeżeli nie został utrzymany uzyskany wcześniej atest drugiego stopnia.
2a.  Przepis § 22 ust. 3a stosuje się odpowiednio.
3.  Podczas testowania sprawności użytkowej konia oceniane są także umiejętności jeździeckie jeźdźca i kandydata na jeźdźca.
4.  Atest drugiego stopnia uprawnia do użycia konia do służby patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu i do działań w oddziałach i pododdziałach zwartych Policji, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.
§  24. 
1.  Komendant szkoły wydaje atest:
1) pierwszego stopnia - na okres do 12 miesięcy;
2) drugiego stopnia - na okres do 18 miesięcy.
2.  Wzór atestu pierwszego stopnia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.  Wzór atestu drugiego stopnia określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
4.  Kryteria, według których przeprowadza się testowanie sprawności użytkowej koni. określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  25. 
1.  Testowanie sprawności użytkowej konia przeprowadza komisja powołana przez komendanta szkoły na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
2.  Członkami komisji, o której mowa w ust. 1 są w szczególności:
1) przedstawiciel szkoły;
2) koordynator;
3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa;
4) lekarz weterynarii.
3.  Z czynności, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół. Wzór protokołu z testowania sprawności użytkowej koni określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
4.  Wnioski zawarte w protokole z zajęć testowania sprawności użytkowej koni służbowych Policji zatwierdza komendant szkoły.
§  26. 
1.  Testowanie sprawności użytkowej konia kończy się wystawieniem oceny.
2.  W sytuacji, gdy koń podczas testowania sprawności użytkowej zostanie oceniony przez komisję negatywnie, komendant szkoły:
1) wydaje atest pierwszego stopnia - w przypadku konia, który:
a) nie utrzymał uzyskanego wcześniej atestu drugiego stopnia.
b) nie uzyskał atestu drugiego stopnia:
2) wydłuża okres pierwszego albo drugiego etapu szkolenia konia;
3) nie wydaje atestu lub unieważnia go i wnioskuje do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o wycofanie konia ze służby,
3.  W sytuacji, gdy po ukończeniu szkolenia koń. z powodu stanu chorobowego stwierdzonego przez lekarza weterynarii, nie może zostać poddany w terminach. o których mowa w § 22 ust. 3 lub § 23 ust. 2, testowaniu sprawności użytkowej w celu wydania atestu, czynność tę przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia leczenia konia.
4.  (uchylony)
5.  (uchylony)
6.  (uchylony)
7.  Decyzję o wycofaniu konia ze służby w: Policji podejmuje właściwy komendant wojewódzki Policji.
§  27. 
1.  Ćwiczenia realizowane są cyklicznie - indywidualnie lub zbiorowo, przez:
1) jeźdźców i kandydatów na jeźdźców pod nadzorem policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa;
2) policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa,
2.  W celu umożliwienia wspólnego działania komórek konnych jednostek organizacyjnych Policji należy organizować wspólne ćwiczenia zbiorowe,
3.  Sposób i częstotliwość realizacji ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 i 2. określają programy doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni opracowane na podstawie przepisów, o których mowa w § 21 ust. 5.
§  28.  Policyjni instruktorzy jeździectwa lub cywilni instruktorzy jeździectwa wykonują zadania w zakresie:
1) realizacji zajęć programowych doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów najeźdźców oraz szkolenia koni;
2) prowadzenia zajęć, w ramach których realizowane są ćwiczenia.

Rozdział  6

Żywienie, normy wyżywienia, profilaktyka i pomieszczenia dla koni

§  29. 
1.  Ustala się dzienna stawkę pieniężna normy wyżywienia konia w wysokości 16.18 zł.
2.  Komendant wojewódzki Policji może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 1 dla koni w podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji.
§  30. 
1.  Koniom w trakcie choroby, rekonwalescencji lub w innych uzasadnionych przypadkach dawkę pokarmową dobiera się według indywidualnych potrzeb.
2.  Zwiększenie lub zmniejszenie norm wyżywienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek lekarza weterynarii,
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zatwierdza komendant wojewódzki Policji.
§  31. 
1.  Wartość dziennej stawki. o której mowa w § 29 stanowi podstawę do obliczenia wysokości równoważnika pieniężnego, wypłacanego miesięcznie z góry nie później, niż w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca na wyżywienie konia we własnym zakresie.
2.  Jeździec lub kandydat na jeźdźca otrzymuje nomie wyżywienia konia w naturze, ustaloną na podstawie tabeli określonej w załączniku nr 6 do zarządzenia, lub równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1.
3.  Komendant wojewódzki Policji decyduje o sposobie realizacji wyżywienia koni.
§  32. 
1.  Żywienie koni finansowane jest ze środków budżetowych właściwych miejscowo komend wojewódzkich Policji,
2.  Komendant wojewódzki Policji może zezwolić na:
1) odpłatne żywienie koni z innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji w wysokości stawki pieniężnej normy, z której korzystają;
2) odpłatne żywienie koni z innych jednostek, niż wymienione w pkt 1, w wysokości co najmniej 200% stawki pieniężnej normy, z której korzystają.
§  33. 
1.  Konie poddaje się:
1) obowiązkowym odrobaczaniom oraz szczepieniom przeciwko wściekliźnie, grypie, tężcowi, grzybicom i schorzeniom wywoływanym przez herpes wirusy;
2) okresowym badaniom weterynaryjnym - nie rzadziej niż 2 razy do roku;
3) innym zabiegom profilaktycznym zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii;
4) rozczyszczaniu i kuciu kopyt co 6 do 8 ty godni lub częściej jeśli jest taka potrzeba.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. wykonują lekarze weterynarii lub policjanci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
3.  W zakresie finansowania czynności, o których mowa w ust. 1, § 32 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  34.  Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu przeznaczone do transportu koni poddaje się okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz każdorazowo w razie potrzeby.
§  35. 
1.  Konie utrzymuje się w stajniach należących do Policji lub w obiektach nienależących do Policji.
2.  Stajnie oraz obiekty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać warunki techniczne i sanitarne określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Rozdział  7

Nabycie, przekazanie i wycofanie koni ze służby w Policji

§  36. 
1.  Do służby w Policji nabywane są konie spełniające kryteria doboru konia zdrowotne i użytkowe. które pozwalają na szkolenie konia do tej służby. Kryteria określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.  Konie nabywane do służby w Policji w formie darowizny muszą spełniać kryteria, o których mowa w ust. 1.
§  37. 
1.  Komisję w sprawne nabycia konia powołuje właściwy komendant wojewódzki Policji.
2.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, w szczególności wchodzą przedstawiciele:
1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji, w tym koordynator;
2) jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, na rzecz której dokonywane jest nabycie konia;
3) lekarz weterynarii;
4) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa.
3.  Komisja sporządza protokół nabycia konia, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji,
4.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  38. 
1.  Koń może zostać przekazany do opieki stałej innemu jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca z tej samej jednostki organizacyjnej Policji lub z innej jednostki organizacyjnej Policji.
2.  W przypadku przekazywania konia:
1) pomiędzy komendami wojewódzkimi Policji - komisję do przekazania konia powołuje komendant wojewódzki Policji przekazujący konia:
2) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie województwa - komisję do przekazania konia powołuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji.
3.  Konia przekazuje się innemu jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca w następujących przypadkach:
1) wystąpienia przesłanek uniemożliwiających dalsze sprawowanie opieki nad koniem przez dotychczasowego jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;
2) nienależytego wykonywania opieki nad koniem przez dotychczasowego jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;
3) stwierdzenia utraty sprawności użytkowej konia z winy jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;
4) wystąpienia innych niż wymienione w pkt 1-3 przesłanek, które uzasadniają przekazanie konia.
§  39. 
1.  Komisja sporządza protokół przekazania konia, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji albo kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji.
2.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
§  40. 
1.  Konia wycofuje się ze służby w Policji:
1) w razie trwałej utraty sprawności użytkowej;
2) w razie stanu chorobowego nierokującego poprawy:
3) w razie wystąpienia narowów;
4) w razie niewykazywania postępów w jego szkoleniu, rokujących osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia.
2.  Konia można wycofać ze służby w Policji po ukończeniu przez niego 15 roku życia.
3.  Komisję w; sprawie wycofania konia ze służby w Policji powołuje właściwy komendant wojewódzki Policji.
4.  W skład komisji, o której mowa w ust. 3 wchodzą w szczególności:
1) koordynator;
2) lekarz weterynarii - w przypadku gdy przesłanką wycofania konia ze służby w Policji jest stan chorobowy nierokujący poprawy;
3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa - w przypadku gdy przesłanka wycofania konia ze służby w Policji jest niewykazywanie postępów w jego szkoleniu, rokujących osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia,
5.  Komisja sporządza protokół wycofania konia ze służby w Policji, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji. Protokół może zawierać:
1) wniosek o nieodpłatne przekazanie konia dotychczasowemu jeźdźcowi:
2) wniosek o sprzedaż konia w drodze przetargu;
3) propozycje ceny sprzedaży konia:
4) wniosek o eutanazję, który zgłasza się tylko w przypadku wskazań weterynaryjnych;
5) wniosek o nieodpłatne przekazanie konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5 określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
§  41. 
1.  Komisja, o której mowa w: § 40 ust. 3, podejmuje decyzję:
1) o nieodpłatnym przekazaniu konia jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca, gdy wystąpi on z takim wnioskiem w sytuacji wycofania konia ze służby z powodu stanu chorobowego nierokującego poprawy;
2) o sprzedaży konia w drodze przetargu;
3) o sprzedaży konia po cenie ustalonej przez komisję, jeżeli przetarg nie doszedł do skutku;
4) o nieodpłatnym przekazaniu konia osobie innej niż jeździec lub kandydat na jeźdźca albo instytucji, jeżeli koń nie zostanie sprzedany w drodze przetargu lub po cenie ustalonej przez komisję.
2.  W przypadku braku możliwości sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania konia w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 komisja, o której mowa w § 40 ust. 3 podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 1.
4.  Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie podejmuje się. jeżeli wycofanie konia ze służby w Policji jest następstwem zawinionego działania jeźdźca lub kandydata na jeźdźca.
5.  Decyzje o nieodpłatnym przekazaniu konia jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca, osobie innej niż jeździec lub kandydat na jeźdźca, instytucji lub organizacji społecznej, o której mowa w ust. 2 podejmuje się. jeżeli podmioty te będą gwarantowały koniowi należyty dobrostan oraz złożą deklarację, iż po nabyciu nie przeznaczą go na ubój.
§  42.  O nabyciu, przekazaniu lub wycofaniu konia ze służby w Policji przewodniczący właściwej komisji niezwłocznie zawiadamia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Policji, na stanie której znajdował się koń lub na stan której przyjęto konia.
§  43. 
1.  Wartość pieniężna konia, zwana dalej "WPK". jest równa:
1) przed wydaniem atestu drugiego stopnia - cenie nabycia konia: w przypadku otrzymania konia w ramach darowizny za cenę jego nabycia przyjmuje się wartość darowizny;
2) po wydaniu atestu drugiego stopnia - cenie nabycia konia, powiększonej o 50%.
2.  WPK. ustaloną zgodnie z ust. 1, wpisuje się do protokołu przydzielenia konia służbowego,
3.  WPK maleje o:
1) 10% - po ukończeniu przez konia 11-go roku życia;
2) 20% - po ukończeniu przez konia 12-go roku życia;
3) 30% - po ukończeniu przez konia 13-go roku życia;
4) 40% - po ukończeniu przez konia 14-go roku życia;
5) 50% - po ukończeniu przez konia 15-go roku życia;
6) 60% - po ukończeniu przez konia 16-go roku życia;
7) 70% - po ukończeniu przez konia 17-go roku życia;
8) 80% - po ukończeniu przez konia 18-go roku życia;
9) 90% - po ukończeniu przez konia 19-go roku życia.
4.  W przypadku, gdy komisja, o której mowa w § 40 ust. 3, podejmie decyzję o nieodpłatnym przekazaniu konia, WPK wynosi 0.
5.  WPK można pomniejszyć dodatkowo o maksymalnie 50% w przypadku wycofania konia ze służby z przyczyn, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1-3.
6.  Po zatwierdzeniu protokołu z wnioskiem o wycofaniu konia ze służby w Policji koń jest utrzymywany w Policji do momentu fizycznego przekazania nowemu właścicielowi. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub podjęcia decyzji w sprawie przekazania konia.

Rozdział  8

Sprawowanie nadzoru nad realizacją zagadnień dotyczących koni

§  44. 
1.  Komendant szkoły sprawuje nadzór nad użyciem koni w Policji i współdziała z komendantem wojewódzkim Policji w zakresie testowania sprawności użytkowej koni. Odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) koordynację używania koni w służbie;
2) inicjowanie zmian w programach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni oraz przygotowanie koni do realizacji zadań służbowych;
3) inicjowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących określania sposobów i zasad pełnienia służby z użyciem konia,
2.  Komendant wojewódzki Policji współpracuje z komendantem szkoły w: zakresie czynności związanych z testowaniem sprawności użytkowej koni.
§  45. 
1.  Komendant wojewódzki Policji odpowiada za:
1) właściwe używanie koni w służbie oraz ocenę efektywności ich używania;
2) nabycie koni oraz ich przygotowanie do służby;
3) przebieg i jakość doskonalenia zawodowego jeźdźców i koni;
4) utrzymanie koni w jednostkach organizacyjnych Policji;
5) zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na:
a) nabycie koni. niezbędnego sprzętu jeździeckiego i środków do pielęgnacji koni,
b) leczenie, żywienie oraz podkuwanie koni,
c) budowę, remonty łub wynajem zapleczy gospodarczych oraz pomieszczeń dla koni.
2.  Komendant wojewódzki Policji zapewnia jeźdźcom i kandydatom na jeźdźców szczepienia ochronne przeciwko tężcowi oraz odkleszczowemu zapaleniu mózgu,
§  46.  Kierownik komórki konnej jednostki organizacyjnej Policji:
1) odpowiada za organizację służby jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz efektywne używanie koni w służbie;
2) określa niezbędna liczbę koni;
3) zapewnia jeźdźcom oraz kandydatom na jeźdźców warunki do wykonywania obowiązków służbowych związanych z realizacją ćwiczeń i codziennym oporządzaniem konia;
4) rozlicza czas służby pełnionej na koniu przez podległych policjantów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie rozkładu czasu służby policjantów;
5) zapewnia:
a) zaopatrzenie jeźdźców i kandydatów na jeźdźców w niezbędny sprzęt do:
używania koni w służbie,
prowadzenia ćwiczeń,
żywienia i pielęgnowania koni.
b) zaopatrzenie w środki finansowe i materiałowe, inne niż wymienione w lit. a, niezbędne do pełnienia służby na koniu.
§  47.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji odpowiada za prawidłową organizację używania i utrzymania koni w służbie na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.

Rozdział  9

Dokumentacja dotycząca jeźdźców i koni

§  48. 
1.  Koordynator prowadzi dokumentację dotyczącą:
1) używania i utrzymania koni;
2) realizacji ćwiczeń i testowania sprawności użytkowej koni;
3) nabycia, przydzielenia, przekazania i wycofania koni ze służby w Policji.
2.  Koordynator prowadzi ewidencję policyjnych instruktorów jeździectwa, rejestr jeźdźców oraz rejestr koni przydzielonych do komórek konnych, na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji,
§  48a.  Komórki konne przesyłają na bieżąco do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji pisemne informacje o padnięciu konia wraz z protokołem sekcji zwłok oraz informacje o zaginięciu konia, a także odpisy związanych z tym decyzji i orzeczeń kończących postepowanie dyscyplinarne i odszkodowawcze w sprawie szkód powstałych w majątku resortu spraw wewnętrznych i administracji.
§  49. 
1.  Komórka organizacyjna właściwa w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyła do szkoły:
1) protokoły nabycia, przydzielenia, przekazania lub wycofania koni ze służby w Policji - na bieżąco;
2) roczną informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym koni w służbie prewencyjnej oraz propozycje usprawnień organizacji używania koni w służbie - w terminie do dnia 31 stycznia,
2.  Szkoła prowadzi rejestr koni znajdujących się na stanie Policji oraz rejestr koni wycofanych ze służby w Policji.
3.  Wzór rejestru koni znajdujących się na stanie Policji określa załącznik, nr 11 do zarządzenia,
4.  Wzór rejestru koni wycofanych ze służby w Policji określa załącznik nr 12 do zarządzenia.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  50.  Traci moc zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów przewodników i jeźdźców oraz zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także norm wyżywienia zwierząt.
§  51.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROTOKOŁU

PROTOKÓŁ PRZYDZIELENIA KONIA SŁUŻBOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ATEST PIERWSZEGO STOPNIA NR ...../...... KONIA SŁUŻBOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ATEST DRUGIEGO STOPNIA NR ....../....... KONIA SŁUŻBOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRYTERIA TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI SŁUŻBOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ Z ZAJĘĆ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI SŁUŻBOWYCH POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TABELA Wymiar rzeczowy zasadniczych norm wyżywienia dla konia służbowego (dziennie w gramach)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

KRYTERIA DOBORU KONI

ZAŁĄCZNIK Nr  7a

WZÓR

PROTOKÓŁ KWALIFIKACYJNY ZDROWOTNY KONIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7b

WZÓR

PROTOKÓŁ KWALIFIKACYJNY UŻYTKOWY KONIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

PROTOKÓŁ NABYCIA KONIA DO SŁUŻBY W POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA KONIA SŁUŻBOWEGO POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

PROTOKÓŁ WYCOFANIA KONIA ZE SŁUŻBY W POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

Rejestr koni służbowych w Policji - stan na dzień ................................ r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Rejestr koni służbowych wycofanych ze służby w Policji - stan na dzień ........................... r.

grafika