Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2005.6.7

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 czerwca 2005 r.
w sprawie listy podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) ogłasza się, że uprawnionym do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania zarodków bydlęcych jest Maciej Skowron, Klinika Rozrodu Zwierząt, ul. Słowicza 12, 05-807 Podkowa Leśna.
_________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).