Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901 i 1522) ogłasza się listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje, i cele planowanych badań w 2020 r., która stanowi załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje, i cele planowanych badań w 2020 r.
L.p.Organizacja badawczaTemat badaniaCel badania
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePrzetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.Celem badań jest przeprowadzanie obserwacji, w jaki sposób manipulacje rybami i warunki środowiskowe w okresie odłowów, transportu, krótkotrwałego przetrzymywania w okresie sprzedaży, przed samym ubojem oraz samego uśmiercania wpływają na jakość mięsa ekologicznych karpi.
2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePlanowanie upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk.Celem badań jest doskonalenie ekologicznej uprawy roślin paszowych w kontekście wydajności i jakości plonu, w tym zwiększenia zawartości i wydajności białka w łubinie oraz pszenicy uprawionych na cele paszowe.
3Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachOcena przydatności nowych odmian zbóż do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Badania nad doborem odmian zbóż ozimych: pszenicy, żyta, pszenżyta.Celem badań jest ocena przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji 16 najnowszych odmian pszenicy ozimej, 12 odmian pszenżyta ozimego i 11 odmian żyta oraz mieszaniny odmian.
4Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego w WarszawiePrzetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów.Celem badań jest wykorzystanie roli bakterii środowiskowych i ich specyficznych właściwości jako kultury startowe w produkcji ekologicznych produktów mleczarskich.
5Instytut Ogrodnictwa w SkierniewicachWarzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej. Możliwość wykorzystania substancji podstawowych w ograniczaniu występowania chorób bakteryjnych w ekologicznej prasie pieczarki.Celem badań jest ocena skuteczności substancji podstawowych w ograniczaniu rozwoju bakterii patogenicznych dla pieczarki.
6Instytut Ogrodnictwa w SkierniewicachWarzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji nasiennej polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika

wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji nasiennej upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego. Opracowanie technologii produkcji nasiennej cebuli w systemie rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki oraz możliwości zwiększenia potencjału plonotwórczego roślin nasiennych.

Celem badań jest opracowanie ekologicznej technologii produkcji cebuli nasiennej.
7Instytut Ogrodnictwa w SkierniewicachSadownictwo metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych.Celem badań jest poszukiwanie nowych innowacyjnych metod ograniczania populacji takich szkodników jak pędraki, mszyce i nasionnice w czereśni, malinie, róży pomarszczonej czy rokitniku, z wykorzystaniem substancji podstawowych.
8Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w PoznaniuPrzetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.Celem badań jest określnie wpływu termicznych procesów technologicznych jabłek na redukcję/koncentrację substancji czynnych środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w ekologicznych uprawach sadowniczych.
9Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWarzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.Celem badań jest określenie czynników pozbiorczych wpływających na kumulowanie się pozostałość pestycydów w surowcach zielarskich oraz opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych, dziko rosnących roślin leczniczych i aromatycznych.
10Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachOcena przydatności nowych odmian zbóż do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Badania nad przydatnością odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego - EDO dla zbóż jarych.Celem badań jest ocena najnowszych odmian pszenicy jarej, owsa zwyczajnego i nagiego, jęczmienia jarego oraz odmian oplewionych pszenicy orkisz, samopszy i płaskurki pod kątem ich przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji.
11Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład

Doświadczalny w Żabieńcu

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów.Celem badań jest przeprowadzenie obserwacji w zakresie możliwości ekologicznej produkcji pstrągów, bezpośrednio w warunkach stawów ziemnych lub z wykorzystaniem innowacyjnej multitroficznej technologii "staw w stawie - SwS".
12Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy w Radzikowie

Uprawy połowę metodami ekologicznymi: produkcja ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych. Określenie dobrych praktyk produkcyjnych z uwzględnieniem warunków glebowych i klimatycznych oraz odporności

lub tolerancji na choroby. Opracowanie technologii produkcji nasion odmiany mieszańcowej (F1) kukurydzy i odmiany pszenżyta dla gospodarstw ekologicznych.

Celem badań jest opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w

rolnictwie ekologicznym: kukurydzy i pszenżyta.

13Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieSadownictwo metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych.Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania wywarów i roztworów olejków eterycznych oraz gotowych preparatów w ochronie aronii czarnoowocowej przed omacnicą jarzębianką.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).