Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901 i 1522) ogłasza się listę:
1) obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rożnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rożnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi:
1) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy warzyw i ziół ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej;
2) dobór odmian warzyw i ziół do ekologicznych upraw, z przeznaczeniem warzyw i ziół do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa;
3) wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin w uprawie warzyw.
2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:
1) podnoszenie efektywności i wydajności w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych, z uwzględnieniem występowania chorób i szkodników w tych uprawach;
2) dobór odmian roślin sadowniczych do ekologicznych sadów, z przeznaczeniem owoców do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa;
3) badania nad innowacyjnymi metodami ochrony upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem upraw jagodowych.
3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:
1) określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych;
2) badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach;
3) ocena przydatności nowych odmian zbóż do uprawy w rolnictwie ekologicznym;
4) badania w zakresie wykorzystania zasobów genowych pod kątem ich użyteczności w ekologicznej uprawie polowej;
5) badania w zakresie podnoszenia efektywności upraw, agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin oleistych prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego.
4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi - badania w zakresie optymalizacji warunków chowu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie podnoszenia wydajności produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu.
5. Marketing, promocja oraz analiza rynku:
1) wpływ wsparcia gospodarstw ekologicznych, pozyskiwanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, na zwiększanie podaży żywności ekologicznej;
2) porównanie ilości produktów rolnictwa ekologicznego dostępnych na rynku krajowym pochodzących z Polski, sprowadzanych w ramach rynku wewnętrznego UE i importu z krajów trzecich;
3) sprzedaż produktów ekologicznych - czynniki, które wpływają na wybór produktu rolnictwa ekologicznego i ich znaczenie w zakupie produktów spożywczych.
6. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi - innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców, opracowane pod kątem zagospodarowania surowca ekologicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół:
1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;
2) określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środkami niedozwolonymi;
3) badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej;
4) badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji nasiennej polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji nasiennej upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego;
5) badania nad innowacyjnymi metodami ochrony upraw warzywniczych przeciwko szarej pleśni i mączniakowi rzekomemu.
2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:
1) określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środkami niedozwolonymi;
2) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;
3) badanie występowania fosforynów na stanowiskach naturalnych i w uprawach sadowniczych.
3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:
1) określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środkami niedozwolonymi;
2) określanie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin, w produktach pochodzących z upraw ekologicznych;
3) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej;
4) produkcja ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych. Określenie dobrych praktyk produkcyjnych z uwzględnieniem warunków glebowych i klimatycznych oraz odporności lub tolerancji na choroby.
4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:
1) badania w zakresie optymalizacji warunków prowadzenia ekologicznej produkcji pasiecznej. Opracowanie przewodnika dobrej praktyki w pszczelarstwie, z uwzględnieniem zwalczania chorób i pasożytów pszczół;
2) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;
3) planowanie upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk;
4) badania nad przydatnością zachowawczych ras/rodów kur nieśnych w typie ogólnoużytkowym ciężkim do ekologicznego tuczu w żywieniu ekstensywnym i pełnoporcjowym.
5. Marketing, promocja oraz analiza rynku:
1) analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym określeniem wartości jego poszczególnych branż;
2) opracowanie rozwiązań w zakresie efektywnych metod wsparcia w rolnictwie ekologicznym, w tym ocena dotychczasowych rozwiązań w Polsce;
3) badania nad przyczynami zmian struktury w systemie rolnictwa ekologicznego.
6. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi:
1) badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
2) badania nad wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod obróbki fizycznej (np.:

ultradźwięki, światło) w ekologicznym przetwórstwie mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;

3) optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej;
4) wpływ preparatów opartych na związkach potasu na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek, gruszek, czereśni i wiśni w produkcji ekologicznej w zależności od warunków oraz czasu przechowywania;
5) określanie metod przechowywania produktów z upraw polowych - zapobieganie i zwalczanie szkodników magazynowych zbóż, takich jak roztocza, owady, gryzonie oraz mykotoksyn w magazynach gospodarstw ekologicznych bez wykorzystania niedozwolonych środków chemicznych.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).