Dz.Urz.MRiRW.2018.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) ogłasza się listę:
1) obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista obszarów badawczych, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy warzyw i ziół, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej;

2) dobór odmian warzyw i ziół do ekologicznych upraw, z przeznaczeniem warzyw i ziół do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa;

3) efektywne nawożenie w uprawach warzyw i ziół.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) optymalizacja warunków ekologicznej towarowej uprawy roślin sadowniczych,

a występowanie chorób i szkodników w tych uprawach;

2) dobór odmian roślin sadowniczych do ekologicznych sadów, z przeznaczeniem owoców do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa;

3) efektywne nawożenie w uprawach sadowniczych.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych;

2) badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach;

3) efektywne nawożenie w uprawach polowych.

4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji warunków chowu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych w tym chowie;

2) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji zwierząt utrzymywanych w warunkach produkcji ekologicznej. Określenie praktyk i zabiegów poprawiających dobrostan i zdrowotność zwierząt.

5. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi - badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami alternatywnymi dla niedozwolonych metod, środków lub substancji w przetwórstwie ekologicznym.

6. Ochrona zdrowia zwierząt - badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach chowu ekologicznego.

7. Marketing, promocja oraz analiza rynku - wpływ wsparcia gospodarstw ekologicznych, pozyskiwanego w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na zwiększanie podaży żywności ekologicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

1. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół:

1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej;

3) badania w zakresie optymalizacji produkcji nasiennej roślin warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonego zakresu dozwolonych środków produkcji w rolnictwie ekologicznym;

4) badania w zakresie określania metod i rozwiązań dotyczących wykrywania (w produktach, częściach roślin i w glebie) zastosowania środków do produkcji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w uprawach warzywnych i zielarskich.

2. Sadownictwo metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;

3) badania nad innowacyjnymi metodami ochrony upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem upraw jagodowych;

4) badania w zakresie określania metod i rozwiązań dotyczących wykrywania (w produktach, częściach roślin i w glebie) zastosowania środków do produkcji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w uprawach sadowniczych.

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi:

1) określanie źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;

2) określanie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin, w produktach pochodzących z upraw ekologicznych;

3) określanie metod przechowywania produktów z upraw polowych - zapobieganie i zwalczanie szkodników magazynowych zbóż, takich jak roztocza, owady, gryzonie oraz mykotoksyn w magazynach gospodarstw ekologicznych bez wykorzystania niedozwolonych środków chemicznych;

4) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej;

5) optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym;

6) badania w zakresie optymalizacji produkcji nasiennej roślin rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonego zakresu dozwolonych środków produkcji w uprawach ekologicznych;

7) badania w zakresie określania metod i rozwiązań dotyczących wykrywania (w produktach, częściach roślin i w glebie) zastosowania środków do produkcji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w uprawach polowych.

4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:

1) badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt i młodych kur przeznaczonych na nioski w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie;

2) badania w zakresie optymalizacji warunków prowadzenia ekologicznej produkcji pasiecznej. Opracowanie przewodnika dobrej praktyki w pszczelarstwie;

3) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej akwakultury, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;

4) planowanie upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk.

5. Ochrona zdrowia zwierząt - badania nad ograniczaniem występowania chorób i pasożytów pszczoły miodnej w warunkach produkcji ekologicznej.

6. Marketing, promocja oraz analiza rynku:

1) analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym określeniem wartości jego poszczególnych branż;

2) opracowanie rozwiązań w zakresie efektywnych metod wsparcia w rolnictwie ekologicznym, w tym dotychczasowych rozwiązań w Polsce;

3) analiza wielkości produkcji i powierzchni poszczególnych upraw wspieranych w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w gospodarstwach ekologicznych, które nie otrzymują wsparcia w ramach tego działania;

4) badania w zakresie określenia plonów referencyjnych dla upraw wspieranych w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

5) badania w zakresie zmiany pogłowia zwierząt w gospodarstwach wspieranych w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

7. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi:

1) badania nad optymalizacją i rozwojem innowacyjnych rozwiązań przetwórstwa ekologicznego w zakresie metod, sposobów i rozwiązań obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym lub GMO, mogących powstawać w czasie przygotowania lub przechowywania żywności i pasz;

2) badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

3) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;

4) badania nad wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod obróbki fizycznej (np. ultradźwięki, światło) w ekologicznym przetwórstwie mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;

5) innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców;

6) optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).