Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego. - OpenLEX

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.17.190

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 2568
PEŁNOMOCNIKA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO SPRAW REKONWERSJI KADR - DYREKTORA DEPARTAMENTU SPRAW SOCJALNYCH I REKONWERSJI
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie limitów przejazdów i noclegów oraz wysokości limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549) ustalam:

1.
W roku 2005 limit:
1)
przejazdów - wynosi dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
2)
noclegów - wynosi trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
3)
wysokości łącznych kosztów szkoleń - wynosi 2.800 złotych.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2005 r.