Limity miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2005.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.18.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2005

Na podstawie art. 10 w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
§  1.
Limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2005 r. wynosi 1.800.
§  2.
Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2005 r. wynosi nie więcej niż 4.120 zł.
§  3.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.