Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2013 r.

DECYZJA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach

Na podstawie art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
Likwiduje się z dniem 1 marca 2013 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach.
§  2.
Dokumentacja przebiegu nauczania pozostaje w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Potulicach
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216. poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 972.