Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 276 oraz Gimnazjum nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Okęciu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 276 oraz Gimnazjum nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Okęciu

Na podstawie art. 8 ust. 12 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się:
1)
Szkołę Podstawową nr 276 w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, 02-260 Warszawa, założoną przez Ministra Sprawiedliwości Aktem Założycielskim Szkoły Publicznej z dnia 30 sierpnia 1995 r.;
2)
Gimnazjum nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, 02-260 Warszawa, założoną przez Ministra Sprawiedliwości Aktem Założycielskim Szkoły Publicznej z dnia 24 marca 1999 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.