Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2003.8.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 6 w Gołdapi przy Jednostce Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§  1.
1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się Przedszkole Nr 6 w Gołdapi, zwane dalej "przedszkolem", będące na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi.
2. Czynności związane z likwidacją przedszkola wykona komisja powołana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 4808.
§  2.
1. Mienie nieruchome przedszkola pozostawia się w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Gołdap.
2. Mienie ruchome przedszkola zagospodaruje Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4808, przekazując składniki wyposażenia przede wszystkim do wojskowych przedszkoli i placówek wypoczynku dzieci. W przypadku braku możliwości zagospodarowania mienia przez placówki wojskowe, mienie to podlega przekazaniu Agencji Mienia Wojskowego, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 4, pozostawia się w Jednostce Wojskowej Nr 4808.
4. Dokumentację przebiegu nauczania dzieci przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
§  3. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4808 rozwiąże z pracownikami przedszkola stosunki pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przy likwidacji pracodawcy.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.