Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego Zakładu Karnego w Czersku

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Likwiduje się Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku.
2. Podmiot zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1 stycznia 2013 r.
3. Określa się dzień otwarcia likwidacji na 2 stycznia 2013 r., a dzień zakończenia likwidacji na 31 stycznia 2013 r.
§  2. Mienie oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Czersku stają się z dniem wejścia w życie zarządzenia mieniem i dokumentacją medyczną Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Chojnicach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.