Dz.Urz.MS.2018.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Lublińcu

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Likwiduje się Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 6, 42-700 Lubliniec, województwo śląskie.
2.  Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Lublińcu zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych z dniem 30 listopada 2018 r.
3.  Likwidacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2018 r., a kończy z dniem 30 listopada 2018 r.
§  2.  Mienie ruchome oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Lublińcu stają się z dniem 30 listopada 2018 r. mieniem ruchomym i dokumentacją medyczną Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Herbach, z siedzibą w Herbach przy ul. Krótkiej 28, 42-284 Herby, województwo śląskie.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.