Likwidacja Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.67

Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie likwidacji Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125, z 2018 r. poz. 2485 oraz z 2022 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi ul. Mohandasa Gandhiego 14. 2
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2 Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi powstała w związku z reformą systemu oświaty w 1999 r. na mocy której, w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz. U. poz. 125), dotychczasowe licea sztuk plastycznych zostały przekształcone w 6-letnie ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych.