Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2018.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tulancingo (Meksykańskie Stany Zjednoczone)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tulancingo (Meksykańskie Stany Zjednoczone), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tulancingo (Meksykańskie Stany Zjednoczone).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).