Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Plata (Republika Argentyńska)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Plata (Republika Argentyńska), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Plata.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).