Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2006.8.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2006 r. Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Transportu zwane dalej "Gospodarstwem".
§  2. Dniem rozpoczęcia procesu likwidacji Gospodarstwa jest dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. Likwidatora Gospodarstwa wyznacza Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu.
§  4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) sporządzenie planu finansowego likwidacji;
2) sporządzenie harmonogramu likwidacji;
3) zawiadomienie banku obsługującego działalność Gospodarstwa o otwarciu likwidacji;
4) zawiadomienie kontrahentów Gospodarstwa o likwidacji;
5) sporządzenie sprawozdania finansowego;
6) przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów;
7) przekazanie spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Ministerstwa Transportu, a spraw niezakończonych Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu;
8) rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami Gospodarstwa;
9) przygotowanie sprawozdania końcowego z likwidacji;
10) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z likwidacją Gospodarstwa.
§  5. W okresie likwidacji Gospodarstwo:
1) używa pieczątki "Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Transportu w likwidacji";
2) realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu;
3) korzysta z rachunków bankowych Gospodarstwa.
§  6.
1. Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Gospodarstwa stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Transportu.
2. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§  7. Rachunki bankowe i księgi rachunkowe Gospodarstwa zamyka się z dniem 31 grudnia 2006 r.
§  8. Należności i zobowiązania Gospodarstwa według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Transportu.
§  9. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych, w zakresie nie podlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu.
§  10. Termin zakończenia działalności Likwidatora wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2007 r.
§  11. Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie funkcjonowania Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu (Dz. Urz. MT Nr 1, poz. 1).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.