Likwidacja Banku Spółdzielczego w Ostrzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1997.22.47

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 1997 r.
w sprawie likwidacji Banku Spółdzielczego w Ostrzeszowie.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 79, poz. 484, Nr 114, poz. 740 i Nr 121, poz. 770) podaje się do wiadomości, że Prezes Narodowego Banku Polskiego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18, Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 i poz. 770 i Nr 137, poz. 926), Decyzją Nr 22/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. zarządził z dniem 1 stycznia 1998 r. likwidację Banku Spółdzielczego w Ostrzeszowie, wpisanego do Rejestru Sądu Rejonowego w Kaliszu pod sygnaturą akt ARS 895, w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Ostrzeszowie Bankowi Przemysłowo-Handlowemu S.A. w Krakowie.