Likwidacja Banku Spółdzielczego w Kuźnicy Białostockiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1994.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1994 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 stycznia 1994 r.
w sprawie likwidacji Banku Spółdzielczego w Kuźnicy Białostockiej.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28 poz. 127 i Nr 134, poz. 646) decyzją nr 1/94 z dnia 14 stycznia 1994 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego zarządził z dniem 14 stycznia 1994 r. likwidację Banku Spółdzielczego w Kuźnicy Białostockiej, wpisanego do Rejestru Spółdzielni Sądu Rejonowego w Białymstoku pod sygn. akt Dz.A RS 267, w drodze sprzedaży Pierwszemu Komercyjnemu Bankowi S.A. w Lublinie.