Likwidacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.39

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2008 r.

DECYZJA Nr 26
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Z dniem podpisania decyzji stawia się w stan likwidacji Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, zwaną dalej "Ambasadą".
2.
Zakończenie likwidacji Ambasady nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2008 r.
3.
Ambasada wykonuje swoje funkcje dyplomatyczne i konsularne do zakończenia likwidacji.
§  2.
Na likwidatora Ambasady wyznacza się Pana Tomasza Gerlacha, I radcę, zwanego dalej "likwidatorem".
§  3.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
opracowanie planu finansowego likwidacji;
2)
postępowanie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem likwidacji;
3)
sporządzenie sprawozdania finansowego według zasad określonych w odrębnych przepisach;
4)
egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli;
5)
sporządzenie do dnia 30 czerwca 2008 r. inwentaryzacji mienia Ambasady oraz przedstawienie propozycji jego zagospodarowania;
6)
zagospodarowanie mienia Ambasady w sposób określony w decyzji, o której mowa w § 6;
7)
rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami Ambasady;
8)
archiwizacja dokumentacji placówki oraz przekazanie jej, w tym dokumentacji personalnej, finansowo-księgowej oraz konsularnej, do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii;
9)
przygotowanie i przedłożenie Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej sprawozdania końcowego z likwidacji w terminie 30 dni od zakończenia likwidacji,
§  4.
1.
Z dniem następującym po zakończeniu likwidacji terytorium Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej włącza się do właściwości terytorialnej i okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii.
2.
Ambasada poinformuje w drodze notyfikacji właściwe władze państwa przyjmującego o terminie likwidacji Ambasady oraz o wynikających z niej zmianach we właściwości terytorialnej i okręgu konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii.
§  5.
1.
Obsługę administracyjną i techniczną likwidatora zapewnia Ambasada.
2.
Nadzór nad likwidacją Ambasady sprawuje Dyrektor Biura Administracji i Finansów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz - w zakresie określonym w odrębnym trybie - pełnomocnik do spraw likwidacji placówki ustanowiony przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej, w przypadku jego ustanowienia.
§  6.
Przeznaczenie mienia Ambasady określi odrębna decyzja Ministra Spraw Zagranicznych wydana w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa.
§  7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.