Księgowanie rekompensat z tytułu podwyżek cen detalicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1982.4.9

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1982 r.

OKÓLNIK Nr 3/KS
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 23 lutego 1982 r.
w sprawie księgowania rekompensat z tytułu podwyżek cen detalicznych.

W związku z zapytaniami dotyczącymi sposobu księgowania rekompensat z tytułu podwyżek cen detalicznych wyjaśnia się, co następuje:
1.
Zakłady pracy, wypłacające rekompensaty z tytuły podwyżek cen detalicznych wykazują w oddzielnych kolumnach listę płac rekompensaty obciążające:
1)
koszty zakładu pracy,
2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Posiadana przez zakład pracy dokumentacja powinna umożliwić ustalenie poszczególnych elementów składających się na łączną kwotę rekompensaty należnej pracownikowi lub członkom jego rodziny.
3.
Rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych księguje się:
1)
obciążające koszty zakładu pracy:

Wn 431 - "Wynagrodzenia objęte funduszem płac"

Ma 261 - "Rozliczenie wynagrodzeń"

oraz

Wn 261 - "Rozliczenie wynagrodzeń"

Ma 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

wypłata:

Wn 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Ma 101 - "Kasa"

2)
obciążające Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Wn 249 - "Inne rozrachunki" (względnie 240 - "Pozostałe rozrachunki")

Ma 101 - "Kasa".

4.
Rekompensaty, o których mowa w ust. 3 pkt 1. obciążają koszty tego okresu, którego dotyczą wynagrodzenia objęte daną listą płac. Rekompensaty te są zaliczane do wyodrębnionej poza osobowym funduszem płac, pozycji funduszu płac "Rekompensaty". W jednostkach i zakładach budżetowych kwoty rekompensat ujmuje się w § 16 "Rekompensaty z tytułu podwyżek cen" klasyfikacji wydatków budżetowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazuje w tym paragrafie również rekompensaty wypłacane członkom rodzin oraz innym uprawnionym osobom.
5.
Kwoty rekompensat należy wyodrębnić w ewidencji szczegółowej do kont:

261 - "Rozliczenie wynagrodzeń" - w zakresie rekompensat obciążających koszty,

249 - "Inne rozrachunki" (240 - "Pozostałe rozrachunki") - w zakresie rekompensat pokrywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.