Kryteria rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania... - OpenLEX

Kryteria rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949), zarządza się co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
kryteria określane przez organ prowadzący, brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanej dalej "bursą dla uczniów szkół artystycznych";
2)
liczbę punktów przyznaną kryteriom branym pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do bursy dla uczniów szkół artystycznych;
3)
dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1. 
Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w przypadku kandydata do bursy dla uczniów szkół artystycznych, zwanego dalej "kandydatem", będącego uczniem szkoły artystycznej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do bursy dla uczniów szkół artystycznych:
1)
uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej;
2)
większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
3)
korzystanie przez kandydata z opieki i wychowania w tej samej bursie dla uczniów szkół artystycznych w poprzednim roku szkolnym - pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zachowania za ten okres;
4)
nieukończenie przez kandydata 17 roku życia;
5)
ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata;
6)
szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka.
2. 
Kryteria określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do kandydata, który został przyjęty do szkoły artystycznej.
§  3. 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do bursy dla uczniów szkół artystycznych, uczniowi szkoły artystycznej oraz kandydatowi przyjętemu do szkoły artystycznej, przyznaje się po jednym punkcie:
1)
w przypadku kandydata niepełnoletniego - dla każdego z kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą";
2)
w przypadku kandydata pełnoletniego - dla każdego z kryteriów, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy;
3)
dla każdego z kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1;
4)
dla kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa art. 145 ust. 2 ustawy.
§  4. 
1. 
Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje przez załączenie do wniosku o przyjęcie do bursy dla uczniów szkół artystycznych odpowiednio:
1)
zaświadczenia wydanego przez publiczną szkołę artystyczną o przyjęciu lub uczęszczaniu kandydata do tej szkoły - w przypadku kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
2)
oświadczenia rodziców niepełnoletniego kandydata albo pełnoletniego kandydata - w przypadku kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5;
3)
opinii wydanej przez zespół wychowawczy bursy dla uczniów szkół artystycznych - w przypadku kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;
4)
opinii wydanej przez psychologa lub pedagoga lub zaświadczenia wydanego przez uprawniony do tego organ, w których potwierdzono istnienie szczególnych uwarunkowań o charakterze społecznym lub psychologicznym uzasadniających objęcie kandydata opieką i wychowaniem w bursie, zważywszy w szczególności na dobro dziecka - w przypadku kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.
2. 
Spełnienie kryteriów, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 3, potwierdza dyrektor bursy dla uczniów szkół artystycznych.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. Urz. MKiDN poz. 22), które utraciło moc z dniem 26 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).