Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2017.219

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich;
2)
dyrektorze zakładu - należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;
3)
zakładzie - należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.
§  3. 
1. 
Z funduszu na nagrody dla nauczycieli, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, tworzonego w budżecie państwa w części, której dysponentem głównym jest Minister Sprawiedliwości, są przyznawane nagrody:
1)
przez Ministra Sprawiedliwości;
2)
przez dyrektorów zakładów.
2. 
Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w terminie do dnia 14 października każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§  4. 
Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącego co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w części 37 "Sprawiedliwość":
1)
30% tego funduszu na nagrody Ministra Sprawiedliwości;
2)
70% tego funduszu na nagrody dyrektorów zakładów.
§  5. 
Nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie może być przyznana nagroda, o której mowa w § 3, jeżeli posiada on wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1)
w zakresie stopnia realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, podstawowymi funkcjami placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa nieletnim:
a)
osiąga wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego lub wychowawczego, z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności, zdolności i potrzeb nieletnich, potwierdzone osiągnięciami edukacyjnymi uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami z przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, a także nabytymi wiadomościami i umiejętnościami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe,
b)
podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych,
c)
posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z nieletnimi, ich rodzicami lub opiekunami oraz w pracy w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych,
d)
organizuje i prowadzi na rzecz nieletnich innowacyjną działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną, wypoczynkową,
e)
aktywnie współdziała w podnoszeniu jakości pracy zakładu lub jakości pracy szkoły w tym zakładzie,
f)
osiąga pozytywne efekty w pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo, a także posiada umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich, spowodowanym zaniedbaniami edukacyjnymi i kilkuletnimi opóźnieniami w nauce;
2)
w zakresie wspierania każdego nieletniego we wszechstronnym rozwoju osobowości i uzdolnień:
a)
osiąga znaczące wyniki w organizacji pracy korekcyjnej, diagnostycznej, opiekuńczej i terapeutycznej,
b)
aktywnie współpracuje z innymi nauczycielami i wychowawcami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)
z dużym zaangażowaniem prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zachowania destrukcyjnego, narkomanii, alkoholizmu,
d)
wprowadza nowe techniki i metody diagnostyczne w celu wszechstronnego zdiagnozowania osobowości wychowanka oraz wskazania pożądanych i skutecznych metod oddziaływań;
3)
w zakresie kształtowania postawy nieletniego w kierunku wychowania na świadomego i uczciwego obywatela, przygotowanego do społecznie użytecznej pracy:
a)
opracowuje i rozwija różnorodne formy współdziałania ze środowiskiem w procesie usamodzielnienia nieletniego,
b)
udziela nieletniemu pomocy w zakresie integracji społecznej, w szczególności w uzyskaniu zatrudnienia i mieszkania;
4)
w zakresie sprawowanego nadzoru przez dyrektora zakładu i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w zakładzie:
a)
osiąga wyróżniające wyniki w zakresie organizacji, zarządzania oraz zapewniania bezpiecznych warunków w zakresie działania i rozwoju zakładu,
b)
inicjuje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu innowacyjnej działalności w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych, tworzenia i realizacji autorskich programów na rzecz edukacji, wychowania i profilaktyki oraz doskonalenia zawodowego,
c)
wspiera rozwój zawodowy nauczycieli i dba o zapewnienie warunków sprzyjających jego realizacji, organizuje i prowadzi szkolenia stymulujące podnoszenie jakości pracy zakładu,
d)
udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zakładzie lub w zawodzie.
§  6. 
1. 
Nagroda Ministra Sprawiedliwości może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w zakładzie.
2. 
Nagrodę Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości trzykrotnej kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy.
3. 
Wyliczone kwoty zaokrągla się do stu złotych w górę.
§  7. 
1. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości występują:
1)
dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich - w stosunku do dyrektora zakładu;
2)
dyrektor zakładu - w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładzie, po zasięgnięciu opinii rady zakładu i organizacji związkowych działających w zakładzie; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie opinia taka nie jest wymagana.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 10 lipca każdego roku.
3. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  8. 
1. 
Wnioski, o których mowa w § 7, opiniuje komisja do spraw nagród powołana przez Ministra Sprawiedliwości, zwana dalej "komisją".
2. 
W skład komisji wchodzą nie mniej niż 4 osoby, w tym przewodniczący i jego zastępca z komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.
3. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy podejmowanie niezbędnych czynności w celu prawidłowego jej funkcjonowania, a w szczególności:
1)
zwołanie posiedzenia komisji;
2)
przewodniczenie posiedzeniu komisji i czuwanie nad jego sprawnym przebiegiem.
4. 
Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. 
Posiedzenia komisji są protokołowane.
6. 
Obsługę administracyjną komisji zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2.
7. 
Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków Minister Sprawiedliwości decyduje o przyznaniu nagrody.
8. 
Minister Sprawiedliwości może odmówić zatwierdzenia przedstawionej listy kandydatów lub dokonać zmian w tym zakresie.
§  9. 
Minister Sprawiedliwości może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi zakładu. Przepisu § 8 nie stosuje się.
§  10. 
1. 
Nagrody dyrektorów zakładów mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w zakładzie co najmniej jednego roku.
2. 
Dyrektor zakładu może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika działu zakładu, po zasięgnięciu opinii rady zakładu i organizacji związkowej działającej w zakładzie; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie opinia taka nie jest wymagana.
3. 
Wysokość nagrody dyrektora zakładu, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 45% wysokości nagrody Ministra Sprawiedliwości.
§  11. 
1. 
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 3, otrzymuje dyplom.
2. 
Odpis dyplomu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
§  12. 
Do wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, złożonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.
§  13. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 226).
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

........................................

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym zakładzie
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji
7Nazwa zakładu
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)

1) Ministra Sprawiedliwości

2) Dyrektora zakładu

KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium

I

1.
2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY I PRZEDSTAWIAJĄCY WNIOSEK
.................................................................................................................
(miejscowość i data)(pieczęć)(podpis)
OPINIA

KOMISJI DO SPRAW NAGRÓD POWOŁANEJ PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

POZYTYWNA*NEGATYWNA*
DECYZJA

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZATWIERDZENIE*ODMOWA ZATWIERDZENIA*

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.......................................

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym zakładzie
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji*
7Nazwa zakładu
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości
2) Dyrektora zakładu
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium

I

1.
2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

OPINIA RADY ZAKŁADU/SCHRONISKA
.........................................................................................
(miejscowość i data)(podpis)
OPINIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
..........................................................................................................................
(miejscowość i data)(pieczęć)(podpis)
ORGAN SPORZĄDZAJĄCY WNIOSEK
...........................................................................................................
(miejscowość i data)(pieczęć)(podpis)
OPINIA
KOMISJI DO SPRAW NAGRÓD POWOŁANEJ PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
POZYTYWNA*NEGATYWNA*
DECYZJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
ZATWIERDZENIE WNIOSKU*ODMOWA ZATWIERDZENIA WNIOSKU*

* niepotrzebne skreślić