Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2023.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 oraz z 2023 r. poz. 641) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
DEM - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną odpowiadającą za wykonywanie zadań w zakresie tworzenia polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania: w gospodarce morskiej oraz żegludze śródlądowej;
2)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły albo osobę, która pełni obowiązki dyrektora szkoły;
3)
ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw transportu, albo ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej albo ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
4)
nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu albo ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej albo ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
5)
szkole - należy przez to rozumieć szkołę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
§  3. 
1. 
Środki finansowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wyodrębnia się w planach finansowych szkół w budżecie organu prowadzącego.
2. 
Ze środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się:
1)
30% na nagrody ministra;
2)
70% na nagrody dyrektora.
§  4. 
1. 
Minister ustala corocznie wysokość nagród ministra.
2. 
Nagrody ministra oraz nagrody dyrektora przyznawane są raz w roku, w terminie do dnia 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda ministra lub dyrektora szkoły może być przyznana w innym terminie.
4. 
W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, minister nie przyzna nagród ministra, dyrektor szkoły może przeznaczyć środki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, na nagrody dyrektora.

Rozdział  2

Kryteria przyznania nagród

§  5. 
1. 
Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przepracował w szkole co najmniej dwa lata oraz spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:
1)
osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami egzaminów uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne lub potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad i turniejów, zajęciem przez uczniów indywidualnie lub drużynowo miejsc od I do III w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;
2)
podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania i wspierania nowatorskich metod kształcenia i wychowania, opracowywania publikacji i autorskich programów;
3)
posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub w zakresie doskonalenia nauczycieli;
4)
podejmuje i wzorowo realizuje działania i prace na rzecz szkoły oraz lokalnego środowiska, w tym związane z doradztwem i promocją szkoły;
5)
prowadzi wyróżniającą się działalność szkoleniową dla nauczycieli oraz wychowawczą dla uczniów, w tym organizuje wycieczki dydaktyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;
6)
osiąga efekty w pozyskiwaniu miejsc do realizacji praktycznej nauki zawodu;
7)
współdziała z Policją, organizacjami działającymi na rzecz oświaty i stowarzyszeniami zawodowymi oraz rodzicami uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów, w szczególności agresywnego zachowania, narkomanii i alkoholizmu;
8)
organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami uczniów, szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie na kierunkach związanych z żeglugą śródlądową, gospodarką morską oraz partnerami zagranicznymi;
9)
organizuje lub bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
2. 
Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi będącemu dyrektorem, który posiada wyróżniającą ocenę pracy, przepracował na stanowisku dyrektora co najmniej rok poprzedzający przyznanie nagrody oraz spełnił co najmniej trzy z następujących kryteriów:
1)
efektywnie działa na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji programu kształcenia zawodowego;
2)
zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dba o higienę i estetykę na terenie szkoły;
3)
zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym kształcenia praktycznego umożliwiającego osiąganie wysokiego poziomu umiejętności uczniów;
4)
aktywnie pomaga w rozwoju zawodowym nauczycieli;
5)
pozyskuje środki finansowe na wspieranie działalności szkoły z programów europejskich.
§  6. 
1. 
Wnioski o przyznanie nagrody ministra składa dyrektor szkoły w terminie od 1 września do 15 września danego roku. Decyduje data wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Wnioski złożone przed i po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. 
Minister przyznaje nagrody ministra dla nauczyciela, o którym mowa w § 5 ust. 2, z własnej inicjatywy.
3. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. 
Minister przetwarza dane nauczyciela na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
§  7. 
Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub nauczycielowi będącemu dyrektorem, który spełnia kryteria określone w § 5 ust. 1 albo ust. 2.
§  8. 
1. 
Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest nauczycielowi, spełniającemu co najmniej cztery kryteria spośród kryteriów określonych w § 5 ust. 1.
2. 
Dyrektor szkoły przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy dyrektora albo nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§  9. 
Przyznanie nagrody ministra albo dyrektora szkoły odnotowuje się w aktach osobowych nauczyciela.

Rozdział  3

Komisja do spraw nagród

§  10. 
1. 
Wnioski, o przyznanie nagrody ministra, opiniuje komisja do spraw nagród, zwana dalej: "komisją", powołana przez ministra.
2. 
Do zadań komisji należy:
1)
weryfikacja oraz opiniowanie złożonych wniosków, o których mowa w § 6;
2)
przygotowanie listy kandydatów nauczycieli spełniających wymagania, o których mowa w § 5;
3)
przedłożenie wyników prac komisji ministrowi.
§  11. 
1. 
W skład komisji wchodzi od 3 do 5 przedstawicieli DEM, w tym przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji i sekretarz komisji.
2. 
Każdy członek komisji jest zobowiązany do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań komisji.
§  12. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
2. 
Do zadań przewodniczącego komisji należy, w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń komisji;
2)
prowadzenie posiedzenia komisji;
3)
przygotowanie listy kandydatów nauczycieli spełniających wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2, i przedłożenie jej ministrowi.
3. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji zadania przewodniczącego komisji wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§  13. 
Do zadań członków komisji należy:
1)
weryfikowanie wniosków odnośnie wymagań, o których mowa w § 5;
2)
wybór nauczycieli oraz dyrektorów, spełniających wymagania dotyczące przyznania nagrody ministra.
§  14. 
Do zadań sekretarza komisji należy:
1)
protokołowanie na posiedzeniach komisji;
2)
dokumentowanie ustaleń komisji w protokole ustaleń z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli spełniających wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2, którego treść określa załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac komisji;
4)
wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego komisji.
§  15. 
1. 
Komisja rozpatruje wnioski o nagrodę ministra na posiedzeniu.
2. 
Przewodniczący komisji może, z uzasadnionych przyczyn, zarządzić przeprowadzenie posiedzenia komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Jeżeli przewodniczący komisji zarządził przeprowadzenie posiedzenia komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przewodniczący komisji przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej członkom komisji biorącym udział w posiedzeniu komisji informację o rodzaju środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie przeprowadzone posiedzenie komisji.
4. 
W przypadku przeprowadzenia posiedzenia komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej członkom komisji biorącym udział w posiedzeniu komisji zapewnia się:
1)
transmisję posiedzenia komisji w czasie rzeczywistym,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym wraz z możliwością wypowiadania się w toku posiedzenia komisji

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa informacji.

5. 
Komisja obraduje w co najmniej 3-osobowym składzie.
6. 
Komisja opiniuje wnioski zwykłą większością głosów, a przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
7. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
§  16. 
1. 
Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewnia DEM.
2. 
Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
§  17. 
Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków minister decyduje o przyznaniu nagrody.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§  18. 
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a jeszcze nie rozpatrzonych, mają zastosowanie zasady określone w zarządzeniu nr 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 34);
§  19. 
Tworzy się komisję do spraw nagród.
§  20. 
Znosi się komisję do spraw nagród powołaną zarządzeniem nr 37 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 38).
§  21. 
Traci moc:
1)
zarządzenie nr 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
2)
zarządzenie nr 37 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
§  22. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK o przyznanie nauczycielowi/ nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły* nagrody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej/ ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej/ ministra właściwego do spraw transportu*

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ ustaleń z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela lub nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).