Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska 2

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.  3
 Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) 4
 ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
szkole - należy przez to rozumieć szkołę leśną prowadzoną przez ministra;
3)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły lub osobę, która pełni obowiązki dyrektora szkoły;
4)
nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionego w szkole.
§  3. 
1. 
Środki, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wyodrębnia się w planach finansowych szkół w budżecie organu prowadzącego.
2. 
Ze środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się:
1)
30 % na nagrody ministra;
2)
70 % na nagrody dyrektora.
§  4. 
1. 
Minister ustala corocznie wysokość poszczególnych nagród ministra.
2. 
Nagrody ministra oraz nagrody dyrektora przyznawane są raz w roku, w terminie do dnia 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda ministra lub nagroda dyrektora może być przyznana w innym terminie.
4. 
W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, minister nie przyzna nagród ministra, dyrektor może przeznaczyć środki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, na nagrody dyrektora.
5. 
Do przyznawania nagród dyrektora na podstawie ust. 4 stosuje się ust. 3.
§  5. 
1. 
Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, przepracował w szkole co najmniej rok poprzedzający przyznanie nagrody oraz spełnia co najmniej trzy spośród następujących kryteriów:
1)
osiąga wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego lub wychowawczego z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności, zdolności i potrzeb uczniów, potwierdzone pozytywnymi wynikami egzaminów uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
2)
osiąga wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego lub wychowawczego potwierdzone zakwalifikowaniem ucznia/uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad lub turniejów, lub zajęciem przez ucznia/uczniów, indywidualnie lub drużynowo, miejsc od I do III w konkursach, zawodach, przeglądach lub festiwalach wojewódzkich lub ogólnopolskich;
3)
podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania lub wspierania nowatorskich metod kształcenia i wychowania, opracowywania publikacji lub autorskich programów w zakresie kształcenia zawodowego i ogólnego leśników;
4)
posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
5)
podejmuje innowacyjną działalność na rzecz szkoły oraz lokalnego środowiska, w tym związaną z promocją szkoły;
6)
prowadzi wyróżniającą się działalność szkoleniową dla nauczycieli lub wychowawczą dla uczniów, w tym organizuje wycieczki dydaktyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub wypoczynkowe;
7)
aktywnie współdziała z Policją, organizacjami działającymi na rzecz oświaty i stowarzyszeniami zawodowymi oraz rodzicami uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów, w szczególności agresywnego zachowania, narkomanii i alkoholizmu;
8)
organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami uczniów, współdziała ze środowiskiem lokalnym;
9)
organizuje lub bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
2. 
Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, przepracował w szkole co najmniej rok poprzedzający przyznanie nagrody oraz spełnia co najmniej pięć spośród kryteriów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi będącemu dyrektorem, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, przepracował na stanowisku dyrektora co najmniej rok poprzedzający przyznanie nagrody oraz spełnia łącznie co najmniej pięć spośród kryteriów, o których mowa w ust. 1 oraz następujących kryteriów, z zastrzeżeniem ust. 4:
1)
działa na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji programu kształcenia zawodowego;
2)
organizuje współpracę szkoły z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub partnerami zagranicznymi, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz leśnictwa, łowiectwa i ochrony środowiska;
3)
pozyskuje środki finansowe na wspieranie działalności szkoły z programów europejskich.
4. 
Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi będącemu dyrektorem, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 3, jeśli spełnia przynajmniej jedno spośród kryteriów wskazanych w ust. 3 pkt 1-3.
5. 
Nauczycielowi może być w danym roku przyznana tylko jedna nagroda - nagroda ministra albo nagroda dyrektora.
§  6. 
1.  5
 Minister przyznaje nagrody ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora, a w przypadku nagrody ministra dla nauczyciela będącego dyrektorem - z własnej inicjatywy lub na wniosek kierującego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska realizującą zadania związane z prowadzeniem szkół.
2.  6
 Wnioski o przyznanie nagrody ministra składa się w terminie od 1 września do 15 września danego roku. Decyduje data wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska. Wnioski złożone przed i po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
3. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra określa załącznik do zarządzenia.
§  7. 
1. 
Wnioski o przyznanie nagrody ministra opiniuje komisja do spraw nagród, zwana dalej "komisją", powołana przez ministra.
2.  7
 W skład komisji wchodzą nie mniej niż 3 osoby z komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska realizującej zadania związane z prowadzeniem szkół, w tym przewodniczący i sekretarz.
3. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy podejmowanie niezbędnych czynności w celu prawidłowego jej funkcjonowania, a w szczególności:
1)
zwołanie posiedzenia komisji;
2)
przewodniczenie posiedzeniu komisji i czuwanie nad jego sprawnym przebiegiem.
4. 
Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. 
Posiedzenia komisji są protokołowane przez sekretarza.
6. 
Komisja przedstawia ministrowi listę pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków, celem podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu nagród ministra.
7.  8
 Obsługę administracyjną komisji zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska realizująca zadania związane z prowadzeniem szkół.
8. 
W przypadku nagrody ministra przyznanej z własnej inicjatywy ministra postanowień ust. 1-7 nie stosuje się.
§  8. 
Dyrektor przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy dyrektora albo nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§  9. 
Przyznanie nagrody ministra lub nagrody dyrektora dokumentuje się w aktach osobowych nauczyciela.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 9  

Wzór

.........................................................

(pieczęć szkoły /pieczęć komórki organizacyjnej

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska

realizującej zadania związane z prowadzeniem szkół)

WNIOSEK

o przyznanie nauczycielowi/dyrektorowi* ......................................................... (nazwa i siedziba szkoły) nagrody ministra właściwego do spraw środowiska/ Dyrektora szkoły* za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych.

1.
Nazwisko i imię
2.
Wykształcenie
3.
Stopień awansu zawodowego - rok uzyskania
4.
Stanowisko/funkcja
5.
Staż w szkole
6.
Wymiar etatu
7.
Odznaczenia - nazwa - rok przyznania
8.
Uzyskane nagrody - rok przyznania
9.
Szczegółowe umotywowanie wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 5 zarządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
(miejscowość, data)(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/pieczęć i podpis kierującego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska realizującą zadania związane z prowadzeniem szkół *)

* niepotrzebne skreślić

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
4 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
7 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
8 § 7 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
9 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.