Krajowy System Informacyjny Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21nb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
zasady wykonywania zadań związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zwanego dalej "KSIP", w tym:
a)
zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny KSIP,
b)
właściwości i funkcjonalności KSIP,
c)
podział zadań administratora oraz upoważnienia do wykonywania zadań administratora w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, policyjnych zbiorach danych dostępnych w systemach teleinformatycznych KSIP oraz w pozapolicyjnych zbiorach danych dostępnych w trybie teletransmisji danych w systemach teleinformatycznych KSIP, zwane również "administrowaniem informacjami przetwarzanymi w zbiorach KSIP",
d)
procedury nadawania, zmiany, cofania lub utraty uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP,
e)
procedury upoważniania w imieniu Komendanta Głównego Policji osób do nadawania, zmiany, cofania lub utraty uprawnień i upoważnień, o których mowa w lit. d oraz inne upoważnienia dotyczące przetwarzania informacji w KSIP,
f)
zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych wchodzących w skład KSIP oraz właściwości i przeznaczenie tych zbiorów danych;
2)
metody i formy wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w KSIP;
3)
organizację i sposób wykonywania czynności przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP;
4)
procedurę i sposób wykonywania kontroli i nadzoru nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w KSIP.
§  2. 
Użyte w przepisach zarządzenia określenia i skróty oznaczają:
1)
administrator - Komendanta Głównego Policji będącego administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 1 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz przepisów art. 4 pkt 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, w policyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1, dostępnych w systemach teleinformatycznych KSIP oraz w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych przez Policję w ramach dostępu, w trybie teletransmisji danych, w systemach teleinformatycznych KSIP, do pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2;
2)
aplikacja do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych - aplikację w systemach teleinformatycznych KSIP przeznaczoną do rejestracji informacji o osobach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zbiorze KSIP Osoba oraz do sprawdzania informacji w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, przez podmioty pozapolicyjne, w granicach ich ustawowych zadań oraz uprawnień, w przypadkach oraz w zakresie w jakim podmioty te posiadają dostęp do zbiorów danych KSIP w trybie teletransmisji danych;
3)
aplikacja Klient Mobilny SWD Policji - aplikację funkcjonującą na terminalach mobilnych, zapewniającą dostęp do systemów teleinformatycznych KSIP za pośrednictwem SPP w zakresie informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, i w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19 oraz w zakresie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przetwarzanych w Ewidencji, a także zapewniającą komunikację z SWD Policji w zakresie dotyczącym obsługi działań i zdarzeń oraz dysponowania siłami i środkami;
4)
aplikacja MSG - aplikację przeznaczoną do masowych sprawdzeń grupowych działającą w systemach teleinformatycznych KSIP, umożliwiającą sprawdzanie dużej liczby informacji lub obszernych plików informacji w zbiorach danych KSIP dotyczących osób i rzeczy, w tym w szczególności pojazdów lub dokumentów, w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 i 16;
5)
aplikacja SPP - aplikację funkcjonującą w systemach teleinformatycznych KSIP, w ramach SPP, dostępną bezpośrednio w tych systemach na urządzeniach podłączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych umieszczonych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji lub w innych jednostkach oraz przeznaczoną dla służby kryminalnej i śledczej lub dyżurnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji do sprawdzeń informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19, a także do uzyskiwania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przetwarzanych w Ewidencji;
6)
baza danych DNA - zbiór danych zawierający informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), o którym mowa w art. 21a ustawy o Policji;
7)
bazy KCIK - bazy danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
8)
Biuletyn KSIP - wykaz informacji o wydarzeniach podlegających obowiązkowi rejestracji w formie rejestracji wydarzenia w zbiorze danych KSIP Fakt;
9)
BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", o którym mowa w art. 5c ustawy o Policji;
10)
BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;
11)
CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;
12)
CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
13)
dyrektor biura KGP - dyrektora biura Komendy Głównej Policji lub kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;
14)
dyrektor CLKP - dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
15)
ID AFIS - numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane daktyloskopijne nadawany karcie daktyloskopijnej oraz będący informacją łączącą obrazy odcisków linii papilarnych przetwarzanych w zbiorze automatycznie przetwarzającym dane daktyloskopijne z informacjami o osobie daktyloskopowanej przetwarzanymi w zbiorach danych KSIP;
16)
identyfikator KSIP (ID KSIP) - niepowtarzalny numer ewidencyjny składający się z oznaczenia literowego identyfikującego kategorię informacji lub formę rejestracji oraz z kombinacji literowo-liczbowej, nadawany automatycznie odrębnie dla poszczególnych kategorii informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych we właściwych zbiorach danych KSIP oraz dla poszczególnych form rejestracji dokonanych w tych zbiorach, jako:
a)
identyfikator KSIP osoby, identyfikator KSIP osoby pokrzywdzonej, identyfikator KSIP wydarzenia, identyfikator KSIP przestępstwa, identyfikator KSIP wykroczenia, identyfikator KSIP postępowania, identyfikator KSIP podmiotu, identyfikator KSIP podmiotu pokrzywdzonego lub identyfikator KSIP rzeczy,
b)
identyfikator formy rejestracji osoby, podmiotu lub rzeczy, tworzony przez system KSIP po nadaniu odpowiedniego identyfikatora określonego w lit. a, w tym identyfikator KSIP rejestracji procesowej, identyfikator KSIP rejestracji zatrzymania osoby, identyfikator KSIP rejestracji poszukiwania osoby, identyfikator KSIP rejestracji legitymowania osoby, identyfikator KSIP rejestracji środka zapobiegawczego, identyfikator KSIP rejestracji środka karnego, identyfikator KSIP okoliczności ujawnienia NN osoby, identyfikator KSIP rejestracji okoliczności ujawnienia NN zwłok, identyfikator KSIP rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, identyfikator KSIP rejestracji sprawcy wykroczenia, identyfikator KSIP rejestracji procesowej podmiotu, identyfikator KSIP rejestracji notowania kryminalnego podmiotu,
c)
identyfikator rejestracji określonego rodzaju informacji, w tym danych osobowych, o osobie, wydarzeniu, przestępstwie, wykroczeniu, postępowaniu lub rzeczy tworzony po nadaniu przez system KSIP odpowiedniego identyfikatora określonego w lit. a w związku z rejestracją informacji, w tym danych osobowych, kwalifikowanych przez system KSIP jako oddzielny rodzaj rejestracji od rejestracji posiadających identyfikatory określone w lit. a i b, jako w szczególności: identyfikator KSIP pobrania odcisków linii papilarnych (daktyloskopowania), identyfikator KSIP pobrania próbki biologicznej (pobrania danych DNA), identyfikator KSIP rysopisu, identyfikator KSIP zdjęcia, identyfikator KSIP imprezy masowej, identyfikator KSIP adresu osoby, identyfikator KSIP dokumentu osoby, identyfikator KSIP pojazdu osoby, identyfikator KSIP rzeczy osoby, identyfikator KSIP komentarza do osoby, identyfikator KSIP śladów kryminalistycznych, identyfikator KSIP fałszywych środków pieniężnych (falsyfikatów);
17)
Kodeks karny - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);
18)
Kodeks karny skarbowy - ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.);
19)
Kodeks postępowania karnego - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.);
20)
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694);
21)
Kodeks wykroczeń - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238);
22)
Komendant CBŚP - Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
23)
Komendant BSWP - Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
24)
komórka właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego - komórki organizacyjne właściwe do spraw wywiadu kryminalnego, w przypadku CBŚP komórka organizacyjna wyznaczona do wykonywania zadań z zakresu wywiadu kryminalnego, a w przypadku BSWP komórka, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5;
25)
KSI - Krajowy System Informatyczny (KSI), o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844);
26)
numer Ds. - numer repertorium prowadzonego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury dla rejestracji postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań lub wykonywania czynności w tych postępowaniach;
27)
numer RSD - numer policyjnego rejestru śledztw i dochodzeń prowadzonego w jednostkach organizacyjnych Policji;
28)
numer RSOW - numer policyjnego rejestru spraw o wykroczenia prowadzonego w jednostkach organizacyjnych Policji;
29)
operator - policjanta lub pracownika Policji posiadającego uprawnienie do przetwarzania informacji w KSIP i dokonującego operacji przetwarzania w KSIP lub w zbiorach dostępnych w systemach teleinformatycznych KSIP na zlecenie policjantów lub pracowników Policji uprawnionych do przetwarzania informacji w KSIP, lecz niemających bezpośredniego dostępu do systemu teleinformatycznego KSIP lub możliwości dokonania operacji przetwarzania bezpośrednio w KSIP w danej chwili;
30)
osoba zaginiona - osobę, którą na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca jej pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności oraz wobec której Policja, w granicach ustawowych zadań, wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu jej poszukiwania, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji;
31)
ostrzeżenia - informacje o zachowaniu się osoby lub stwarzanym przez nią niebezpieczeństwie dla siebie lub innych osób, w szczególności informacje o posiadanej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotach oraz informacje dotyczące stanu zdrowia osoby mogącego mieć wpływ na sposób wykonywania czynności służbowych lub prowadzone przez Policję postępowanie, a także informacje zawierające dyspozycje lub nakazy określonego postępowania względem osoby;
32)
podmioty pozapolicyjne - organy władzy publicznej, w tym służby, uprawnione na podstawie ustaw do uzyskiwania od Policji informacji, w tym danych osobowych oraz do ich przetwarzania w granicach i w celach realizacji ustawowych zadań tych organów, w szczególności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa;
33)
postępowanie (bez bliższego lub rodzajowego określenia) - postępowanie karne, postępowanie karne skarbowe, sprawa o czyn nieletniego, postępowanie w sprawach nieletnich podlegające rejestracji w zbiorach danych KSIP;
34)
postępowanie karne skarbowe - postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, o którym mowa w tytule II Kodeksu karnego skarbowego;
35)
postępowanie przygotowawcze (bez bliższego lub rodzajowego określenia) - postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego prowadzone na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego oraz postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzone na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym podlegające rejestracji w zbiorach danych KSIP;
36)
postępowanie w sprawach nieletnich - postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej "upn";
37)
postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu - czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu, o których mowa w art. 20f ust. 1 ustawy o Policji, lub postępowanie w sprawach o te wykroczenia podlegające rejestracji w zbiorach danych KSIP w rejestrze wykroczeń;
38)
przestępstwo (bez bliższego lub rodzajowego określenia) - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe, czyn zabroniony, którego dopuścił się nieletni jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe podlegające rejestracji w zbiorach danych KSIP;
39)
PSI - Policyjny System Informacyjny, w którym są przetwarzane informacje, w tym dane osobowe, o osobach lub podmiotach, wobec których jednostki lub komórki organizacyjne Policji wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, którego funkcjonowanie określają przepisy zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji niektórych czynności związanych z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzaniem informacji w zbiorach danych w związku z tymi czynnościami;
40)
Punkt sprawdzeń SPP w SWD Policji - funkcjonalność SWD Policji pozwalająca na wyszukiwanie oraz sprawdzanie informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz w dostępnych poprzez systemy teleinformatyczne KSIP policyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19;
41)
rejestr wykroczeń - elektroniczny zbiór danych dotyczący sprawców wykroczeń, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Komendanta Głównego Policji, o którym mowa w art. 20f ust. 4 ustawy o Policji, jako zbiór danych KSIP na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 20f ustawy o Policji, rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach na zasadach i w sposób określony w przepisach niniejszego zarządzenia;
42)
rejestracja - zarejestrowany w zbiorach danych KSIP zestaw lub zestawy przetwarzanych zgodnie z przepisami ustawy o Policji, w zakresie i trybie określonym w niniejszym zarządzeniu, informacji o osobie, osobie pokrzywdzonej, wydarzeniu, przestępstwie, postępowaniu, wykroczeniu oraz podmiocie, podmiocie pokrzywdzonym lub rzeczy uzyskanych, zgromadzonych lub pobranych przez Policję w toku wykonywania czynności służbowych;
43)
rejestracja czynna - zarejestrowane w zbiorach danych KSIP informacje dotyczące:
a)
postępowań przygotowawczych, w których Policja nie zakończyła wykonywania czynności służbowych lub nie upłynął termin, na który rejestracja została dokonana,
b)
postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu lub postępowań mandatowych, które nie zostały zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem dotyczącym czynu, w tym mandatem karnym,
c)
spraw o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu zgodnie z art. 32e § 3 lub 4 upn w przypadkach, gdy sąd rodzinny nie wydał jeszcze postanowienia na podstawie art. 21 § 1 lub 2 upn lub art. 32e § 4 upn,
d)
postępowań w sprawach nieletnich wszczętych przez sąd rodzinny, w których nie wydano jeszcze orzeczenia kończącego to postępowanie lub w których Policja nie zakończyła wykonywania czynności służbowych,
e)
spraw poszukiwawczych lub identyfikacyjnych, w których nie zakończono poszukiwania osoby lub identyfikacji osoby lub zwłok (nie ustalono tożsamości osoby lub zwłok) albo też nie upłynął termin, na który rejestracja została dokonana,
f)
notowań kryminalnych, zatrzymań, legitymowań, środków zapobiegawczych, środków karnych lub wydarzeń, jeżeli Policja nie zakończyła wykonywania czynności służbowych w odniesieniu do zdarzeń będących podstawą rejestracji tych informacji lub nie upłynął termin obowiązywania orzeczonego środka albo nie upłynął termin, na który rejestracja została dokonana;
44)
rejestracja zakończona - zarejestrowane w zbiorach danych KSIP informacje, w odniesieniu do których nie zaistniały ustawowe przesłanki do usunięcia ze zbiorów danych KSIP:
a)
w postępowaniach przygotowawczych, w których zakończono czynności służbowe Policji lub przekazano postępowanie wraz z materiałami do dalszego prowadzenia innej komórce lub jednostce organizacyjnej Policji albo też innemu organowi,
b)
w postępowaniach w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu lub postępowaniach mandatowych, które zostały zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem dotyczącym czynu, w tym mandatem karnym,
c)
w sprawach o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu w trybie art. 32e § 3 lub 4 upn w przypadkach, gdy zakończono czynności służbowe Policji, a sąd rodzinny wydał postanowienie na podstawie art. 21 § 2 upn lub art. 32e § 4 upn lub orzeczenie kończące postępowanie w sprawie nieletniego albo gdy sprawę wraz z materiałami przekazano do dalszego prowadzenia innej komórce lub jednostce organizacyjnej Policji albo innemu niż Policja organowi,
d)
w sprawach poszukiwawczych lub identyfikacyjnych, w których zakończono poszukiwania albo identyfikację (ustalono tożsamość osoby lub zwłok) albo upłynął termin, na który rejestracja została dokonana,
e)
dotyczące notowań kryminalnych, zatrzymań, legitymowań, środków zapobiegawczych, środków karnych lub wydarzeń w przypadkach, gdy zakończono wykonywanie czynności Policji w odniesieniu do zdarzeń będących podstawą rejestracji tych informacji albo upłynął termin obowiązywania orzeczonego środka lub termin, na który dokonano rejestracji;
45)
rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
46)
rozporządzenie PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1102);
47)
rozporządzenie MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru (Dz. U. poz. 2115);
48)
sprawa o czyn zabroniony nieletniego - sprawę o czyn zabroniony jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe, którego dopuścił się nieletni i w której Policja wykonuje czynności zgodnie z art. 32e, 32f lub 32g upn;
49)
SPP - System Poszukiwawczy Policji stanowiący funkcjonalność systemów teleinformatycznych KSIP, przeznaczony do wyszukiwania oraz sprawdzania informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz w dostępnych poprzez systemy teleinformatyczne KSIP policyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19 - na podstawie tożsamych dla każdego zbioru kryteriów zapytania oraz wykorzystywany również do sprawdzeń przez aplikację SPP, aplikację Klient Mobilny SWD Policji i Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji;
50)
SWD Policji - System Wspomagania Dowodzenia Policji funkcjonujący na podstawie art. 20e i art. 20g ustawy o Policji;
51)
SWP - System Wyszukiwawczy Policji stanowiący funkcjonalność systemów teleinformatycznych KSIP, przeznaczony do:
a)
wyszukiwania oraz sprawdzania informacji, w tym danych osobowych, bezpośrednio w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 3, 5-6, 10, 14, 16 i 17, osobno dla każdego z tych zbiorów danych oraz umożliwiający dokonywanie zaawansowanych zapytań do tych zbiorów poprzez szerszy zakres kryteriów zapytań niż kryteria zapytań dostępne przez SPP, a także umożliwiający dostęp i uzyskiwanie z wymienionych zbiorów, w granicach ustawowych uprawnień Policji, wszystkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w tych zbiorach i udostępnionych Policji w trybie teletransmisji danych, na podstawie przepisów prawa, przez podmiot (organ władzy publicznej, służbę lub instytucję) prowadzący zbiór danych, będący administratorem zbioru danych lub administratorem w odniesieniu do danych osobowych w nim przetwarzanych,
b)
rejestracji, w tym modyfikacji, sprawdzania, typowania i anulowania, bezpośrednio w centralnej ewidencji pojazdów informacji o zatrzymaniu przez Policję dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego albo o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
52)
System Analityczny - funkcjonalność systemów teleinformatycznych KSIP, poprzez którą tworzy się raporty, analizy, typowania lub zestawienia informacji, w tym danych osobowych, na podstawie wytypowanych przez ten system informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, a także poprzez którą tworzy się zestawienia informacji na podstawie wytypowanych przez ten system informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP za dany okres i przechowuje w tym systemie w niezmienionej postaci na dzień utworzenia zestawienia w celu uzyskiwania informacji statystycznych;
53)
systemy teleinformatyczne KSIP - policyjne systemy teleinformatyczne, w których:
a)
prowadzone są zbiory danych KSIP,
b)
przetwarzane są informacje, w tym dane osobowe, zarejestrowane w zbiorach danych KSIP,
c)
dostępne są, poprzez wspólne uprawnienia dostępu do przetwarzania informacji, zbiory danych KSIP oraz zbiory danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2,
d)
dostępne są wchodzące w skład tych systemów funkcjonalności, poprzez które przetwarza się informacje w zbiorach danych KSIP oraz w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, lub z tych zbiorów według określonych kryteriów zapytania, w tym SPP, System Analityczny, aplikacja SPP, aplikacja MSG, aplikacja do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych i SWP;
54)
terminal mobilny - mobilny terminal będący stanowiskiem dostępowym do systemów teleinformatycznych KSIP, wykorzystywanym do przetwarzania informacji poprzez aplikację Klienta Mobilnego SWD Policji, a także wymieniający informacje z SWD Policji;
55)
ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125);
56)
ustawa o broni i amunicji - ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214);
57)
ustawa o działaniach antyterrorystycznych - ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796);
58)
ustawa ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
59)
ustawa o osobach stwarzających zagrożenie - ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435);
60)
ustawa o Policji - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
61)
ustawa - Prawo o ruchu drogowym - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);
62)
wykaz - zbiór cech charakterystycznych i kodów przestępstw i rysopisów, przepisów prawnych oraz wybranych wartości katalogowych KSIP;
63)
wykroczenie przeciwko mieniu - wykroczenie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 ustawy o Policji, tj. wykroczenie określone w art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 lub art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, podlegające rejestracji w KSIP w rejestrze wykroczeń;
64)
zbiór automatycznie przetwarzający dane daktyloskopijne - zbiór automatycznie przetwarzający dane daktyloskopijne, w którym są przetwarzane informacje o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji;
65)
zdarzenie SWD - zdarzenie w rozumieniu przepisów Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych;
66)
zdjęcia sygnalityczne - zdjęcia osoby lub zwłok wykonane techniką kryminalistyczną w stałych porównywalnych warunkach oświetleniowych, obejmujące w szczególności ujęcie twarzy z prawego profilu i z przodu (en face) oraz prawego i lewego półprofilu, których warunki techniczne i sposoby wykonania określają przepisy odrębne.
§  3. 
1. 
KSIP prowadzi się w Komendzie Głównej Policji w systemach teleinformatycznych Policji jako scentralizowany zestaw zbiorów danych obejmujący zakresem działania terytorium całego kraju oraz złożony ze zbiorów danych:
1)
zbioru Osoba,
2)
zbioru Fakt, w tym wykazu informacji tworzących Biuletyn KSIP,
3)
zbioru Rzecz,
4)
zbioru Podmiot,
5)
zbioru Pokrzywdzeni,
6)
rejestru wykroczeń, obejmującego swoim zakresem informacje, w tym dane osobowe, o osobach i wykroczeniach, o których mowa w art. 20f ust. 1-3 ustawy o Policji, przetwarzane w zbiorze Osoba, Fakt, Rzecz i Pokrzywdzony w formie rejestracji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 11, § 32, § 35 ust. 1 pkt 6 oraz § 39 ust. 2

- zwanych łącznie również "zbiorami danych KSIP".

2. 
W KSIP przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w związku z realizacją zadań ustawowych:
1)
przetwarzane przez Policję na podstawie:
a)
art. 20 ust. 1-1d i 2ad-2ba ustawy o Policji, w tym w związku z przepisami ustawy o osobach stwarzających zagrożenie w zakresie informacji, w tym danych osobowych, o osobach stwarzających zagrożenie, obejmujących również informacje, w tym dane osobowe, pobrane na zarządzenie sądu, o którym mowa w art. 17 ustawy o osobach stwarzających zagrożenie,
b)
art. 20f ust. 1-3 ustawy o Policji w rejestrze wykroczeń oraz na podstawie art. 20f ust. 13 ustawy o Policji,
c)
art. 16, art. 18f w zw. z art. 16 oraz art. 20 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 484 oraz z 2019 r. poz. 125), które zostały uzyskane przez Policję w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 20 ust. 2aa ustawy o Policji;
2)
pobrane i przekazane Komendantowi Głównemu Policji przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straż Graniczną na podstawie oraz na zasadach, w sposób i w trybie określonym w przepisach art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz przepisach rozporządzenia PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP obejmujące:
a)
wizerunek twarzy osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych wraz z danymi osobowymi tych osób i informacją o podstawie prawnej utrwalenia oraz pobrania danych osobowych,
b)
informacje o fakcie pobrania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego od osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, informacje o oznaczeniu profilu DNA tych osób i jego zarejestrowaniu w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o Policji, a także informacje dotyczące zarejestrowania odcisków linii papilarnych tych osób w zbiorach danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy o Policji wraz z ich danymi osobowymi oraz informacją o podstawie prawnej pobrania.
3. 
W KSIP przetwarza się również informacje stanowiące dane statystyczne o przestępstwach, zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia w zakresie, trybie i formie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), zwanej dalej "ustawą o statystyce publicznej".
4. 
W zakresie nieuregulowanym przepisami zarządzenia przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących:
1)
wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) regulują przepisy w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA;
2)
danych daktyloskopijnych regulują przepisy w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych.
5. 
Zarządzenie nie narusza przepisów o prowadzeniu lub funkcjonowaniu w Policji innych zbiorów danych, w których przetwarzane są informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 2 oraz nie ogranicza przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, zgromadzonych w zbiorach danych KSIP poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej w celu realizacji ustawowych zadań Policji wynikających z tych przepisów odrębnych, umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności w punktach kontaktowych, placówkach lub centrach współpracy przygranicznej, lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział  2

Właściwości i funkcjonalności KSIP

§  4. 
1. 
Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają dostęp oraz przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w następujących zbiorach danych:
1)
Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych, zwanym dalej "PRIM", w tym zbiorze danych "Bezpieczeństwo Imprez Masowych Rejestry", zwanym dalej "BIM Rejestry", prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji na podstawie przepisów rozdziału 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, na zasadach i w sposób określony w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych, a także w przepisach niniejszego zarządzenia;
2)
Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji, zwanym dalej "SEWiK", prowadzonym przez Policję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 w związku z art. 136 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 i 2448 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) oraz na podstawie przepisów Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych, a także w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu;
3)
rejestrze "Broń", w którym przetwarza się także informacje o broni utraconej, zwanym dalej "rejestrem Broń", prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji na podstawie przepisów art. 27 ust. 2 oraz art. 43 ust. 13 ustawy o broni i amunicji oraz w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie na zasadach i w sposób określony w niniejszym zarządzeniu;
4)
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "Ewidencją", prowadzonej przez Policję na podstawie przepisu art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 czerwca 2018 r. oraz którą Policja prowadzi na podstawie tych przepisów do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym 1 , a także, w zakresie nieuregulowanym w wymienionych przepisach, prowadzonej na zasadach i w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.
2. 
Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają przetwarzanie w drodze teletransmisji danych informacji, w tym danych osobowych, z następujących zbiorów danych innych podmiotów lub organów władzy publicznej:
1)
Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020), zwanej w KSIP "Noe.NET" lub "Osadzony";
2)
centralnej ewidencji kierowców prowadzonej na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
3)
centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
4)
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego na podstawie ustawy o statystyce publicznej, zwanego w KSIP "REGON";
5)
rejestrów prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), w tym z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców, zwanych w KSIP "PESEL";
6)
Rejestru Dowodów Osobistych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730), zwanego w KSIP "RDO";
7)
centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanej w KSIP "CEWiUP";
8)
Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
9)
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 16 ustawy, o której mowa w pkt 8;
10)
Zintegrowanego Systemu Ewidencji administrowanego przez Straż Graniczną oraz prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.), zwanego w KSIP "ZSE SG";
11)
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798), zwanego w KSIP "KRS WWW";
12)
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie "System POBYT" prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
13)
rejestrów w sprawach małego ruchu granicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 12, zwanych w KSIP "MRG WWW";
14)
Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) w rozumieniu przepisów art. 15 decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12) oraz umożliwiającego wymianę informacji w zakresie i na zasadach określonych w przepisach art. 145j ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o Policji oraz art. 80k-80r ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
15)
baz danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, prowadzonych na zasadach określonych w przepisach ustanowionych przez tę organizację, obejmujących bazę osobową (Nominal), bazę skradzionych dokumentów podróży (SLTD), bazę skradzionych pojazdów silnikowych (SMV) i bazę skradzionych dokumentów administracyjnych (SAD), zwanych w KSIP "Interpol";
16)
Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w tym Rejestru z dostępem ograniczonym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1820), zwanego w KSIP "RSPTS";
17)
centralnego rejestru spraw z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego na podstawie przepisów art. 90c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818), o nazwie "System Monitoringu Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", zwanego w KSIP "MPPC";
18)
rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716), zwanego w KSIP "REJA24";
19)
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579), zwanego w KSIP "BDO".
3. 
Informacje ze zbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się w ramach dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP oraz poprzez procedurę sprawdzania informacji.
§  5. 
1. 
Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane przekazywanie informacji:
1)
do zbiorów wymienionych w § 4 ust. 2:
a)
pkt 2 i 3 w zakresie wynikającym z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
b)
pkt 6 w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
c)
pkt 8 w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących funkcjonowanie Systemu Informacyjnego Schengen

- a także w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z tych przepisów, w tym obowiązków przekazywania i udostępniania informacji;

2)
do następujących baz danych Interpolu:
a)
bazy skradzionych dokumentów podróży (SLTD) w zakresie utraconych w wyniku przestępstwa dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, dokumentów wystawionych cudzoziemcom (blankietów oraz dokumentów spersonalizowanych),
b)
bazy skradzionych pojazdów silnikowych (SMV) w zakresie utraconych w wyniku przestępstwa pojazdów silnikowych,
c)
bazy skradzionych dokumentów administracyjnych (SAD), w zakresie utraconych w wyniku przestępstwa dowodów rejestracyjnych pojazdów

- oraz w granicach przepisów ustawy o Policji, ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi oraz przepisów umów międzynarodowych regulujących wymianę informacji pomiędzy Policją a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol;

3)
do baz KCIK w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2126), a także w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z tych przepisów;
4)
do Systemu Informacyjnego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zwanej dalej "Europolem", tj. Europol Information System (EIS) w zakresie wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.), a także w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z przepisów tego rozporządzenia;
5)
do zbiorów danych Straży Granicznej w zakresie informacji o utraconych pojazdach i dokumentach oraz osobach poszukiwanych, a także w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w szczególności z art. 10aa tej ustawy;
6)
do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie informacji przetwarzanych w SEWIK oraz w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w szczególności z art. 136 tej ustawy;
7)
do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w zakresie informacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz w granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z tej ustawy;
8)
podmiotom uprawnionym w rozumieniu art. 38 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie zrzutu o nazwie "Ekstraklasa" zawierającego informacje dotyczące nazwy dyscypliny sportowej, klubu sportowego, osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe oraz osób obowiązanych do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, a także w zakresie i granicach obowiązków informacyjnych Policji wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
9)
do internetowego portalu prowadzonego przez Policję:
a)
zaginieni.policja.pl - internetowej bazy osób zaginionych - w zakresie informacji o osobach zaginionych, których dane osobowe, w tym wizerunki i zdjęcia, podlegają opublikowaniu (rozpowszechnieniu) zgodnie z przepisami Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich,
b)
poszukiwani.policja.pl - internetowej bazy osób poszukiwanych - w zakresie informacji o osobach poszukiwanych, których dane osobowe, w tym wizerunki i zdjęcia, podlegają opublikowaniu (rozpowszechnieniu) zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) oraz przepisami Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
10)
do bankowych systemów informatycznych Związku Banków Polskich w zakresie informacji o osobach poszukiwanych listem gończym, informacji o utraconych pojazdach i tablicach rejestracyjnych na zasadach i w granicach określonych w porozumieniu o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości zawartym w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Związkiem Banków Polskich, zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 29 października 2012 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 31 października 2015 r. do porozumienia o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości zawartego w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Związkiem Banków Polskich;
11)
do Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych - w zakresie zdjęć i wizerunków NN zwłok na podstawie i granicach określonych w porozumieniu o współpracy zawartym w dniu 25 maja 2009 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych.
2. 
Systemy teleinformatyczne KSIP identyfikują jako wydarzenie informacje o zdarzeniach zarejestrowanych w SWD Policji zgodnie z kategoriami wydarzeń ustalonymi w zbiorze danych KSIP Fakt oraz uzyskują i przetwarzają te informacje, w formie rejestracji wydarzenia, w zbiorze Fakt.
3. 
Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają dokonywanie sprawdzeń przez SWD Policji i uzyskiwanie informacji z KSIP oraz pozapolicyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19 z wykorzystaniem Punktu Sprawdzeń SPP w SWD Policji lub aplikacji Klient Mobilny SWD Policji.
4. 
Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają dokonywanie sprawdzeń przez SWP bezpośrednio w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 3, 5-6, 10, 14, 16 i 17, osobno w każdym z tych zbiorów, z wykorzystaniem zaawansowanych kryteriów wyszukiwania informacji oraz uzyskiwanie z tych zbiorów, w granicach ustawowych uprawnień Policji, wszystkich informacji, w tym danych osobowych, udostępnionych Policji w trybie teletransmisji danych na podstawie przepisów odrębnych przez podmiot (organ władzy publicznej, służbę, instytucję) prowadzący dany zbiór, będący administratorem zbioru danych lub administratorem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w tych zbiorach.
5. 
Systemy teleinformatyczne KSIP przez SWP umożliwiają dokonywanie rejestracji, w tym modyfikacji, sprawdzania, typowania i anulowania, w pozapolicyjnym zbiorze danych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, informacji o zatrzymaniu przez Policję dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego albo o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. SWP, w zakresie określonym w zdaniu pierwszym, stanowi system teleinformatyczny obsługujący zadania Policji, w rozumieniu art. 80ba ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, za pomocą którego Policja wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów.

Rozdział  3

Administrowanie informacjami przetwarzanymi w zbiorach KSIP

§  6. 
1. 
Zadania oraz związane z tym obowiązki i uprawnienia administratora wynikające z przepisów ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwane dalej "administrowaniem", w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu realizują:
1)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorze Osoba, zbiorze Fakt z wyjątkiem Biuletynu KSIP, zbiorze Rzecz, zbiorze Podmiot, zbiorze Pokrzywdzeni oraz rejestrze wykroczeń;
2)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach sztabowych - w odniesieniu do części informacji przetwarzanych w zbiorze Fakt, tworzących Biuletyn KSIP oraz w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w PRIM;
3)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach prewencji - w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w rejestrze "Broń" oraz w rejestrze wykroczeń;
4)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach ruchu drogowego - w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w SEWiK oraz w Ewidencji;
5)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki - w odniesieniu do spraw technicznych dotyczących działania KSIP, w tym w zakresie utrzymania policyjnych zbiorów danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych KSIP, obsługi technicznej tych zbiorów oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności i sprawności technicznej systemów teleinformatycznych KSIP, w tym funkcjonalności, aplikacji, mechanizmów i narzędzi przeznaczonych do przetwarzania informacji w tych systemach oraz do dostępu do zbiorów danych KSIP i zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
2. 
Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zarządzają informacjami, w tym danymi osobowymi, przetwarzanymi w administrowanych przez nich zbiorach danych i w tym zakresie podejmują stosowne działania zapewniające by ich przetwarzanie było zgodne z ustawą ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w tym odpowiednio z przepisami art. 13-21, art. 31 ust. 1-3 i ust. 7, 32, 35, 39-42 i 44 oraz z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679, w tym odpowiednio z art. 5, 19, 24, 30, 32 i 33 oraz w tym zakresie w szczególności podejmują działania zapewniające legalność, adekwatność, prawidłowość, aktualność, integralność i poufność przetwarzania tych informacji, w tym danych osobowych.
3. 
Dyrektorzy biur KGP, Dyrektor CLKP, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Dowódca BOA Komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji), komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci komisariatów Policji podejmują stosowne działania zapewniające by przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w KSIP w zakresie zbiorów danych KSIP oraz zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, w podległych im komórkach organizacyjnych było zgodne w szczególności z art. 13-21, 31 ust. 1-3 i ust. 7, art. 32, 39-42 i 44 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz z art. 5, 19, 24, 32 i 33 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, a także w tym zakresie w szczególności podejmują działania zapewniające legalność, adekwatność, prawidłowość, aktualność, integralność i poufność przetwarzania tych informacji, w tym danych osobowych, w KSIP.
4. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki oraz kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach łączności i informatyki w jednostkach organizacyjnych Policji podejmują stosowne działania zapewniające by przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w KSIP w zakresie stosowanych w systemach teleinformatycznych KSIP środków technicznych i organizacyjnych było zgodne z ustawą ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w szczególności z przepisami art. 31 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz ust. 4, art. 32, 39 i 40 oraz z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679, w szczególności z art. 5 ust. 1 lit. f, art. 24 i 32.
§  7. 
1. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego:
1)
ustala i aktualizuje wartości katalogowe KSIP w uzgodnieniu z dyrektorami biur KGP właściwymi ze względu na zakres informacji przetwarzanych w zbiorach KSIP oraz na zakres realizowanych przez nich zadań, zgodnie z przepisami regulaminu Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
sprawuje nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP;
3)
akceptuje zmiany w zakresie nowych rozwiązań, funkcjonalności oraz innych modyfikacji w systemach teleinformatycznych KSIP, w tym, w porozumieniu z dyrektorem KGP właściwym w sprawach międzynarodowej współpracy Policji, w przypadku nowych rozwiązań, funkcjonalności lub innych modyfikacji związanych z przetwarzaniem informacji w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8, 14 i 15;
4)
udostępnia wzory formularzy wykorzystywanych do przetwarzania informacji w KSIP za pomocą Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
5)
sprawuje nadzór nad zgodnością uprawnień dostępu do KSIP z zadaniami służbowymi oraz z procedurami nadawania, zmiany i cofania tych uprawnień - w odniesieniu do komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, BOA, CLKP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych;
6)
w porozumieniu z dyrektorami właściwych rzeczowo biur KGP określa zakres i formy analizy statystycznej wykonywanej na podstawie informacji zgromadzonych w KSIP;
7)
jest upoważniony do wykonywania kontroli i nadzoru, o których mowa w rozdziale 13, nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w KSIP w odniesieniu do informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP oraz w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim informacje z tych zbiorów są dostępne w systemach teleinformatycznych KSIP, na podstawie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP;
8)
jest upoważniony do wydawania instrukcji lub wytycznych w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek organizacyjnych Policji czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w zbiorach danych KSIP wynikających z niniejszego zarządzenia, z tym, że w przypadku rejestru wykroczeń w porozumieniu z dyrektorem biura KGP właściwym w sprawach prewencji;
9)
jest upoważniony do wykonywania kontroli dostępu i nadzoru, o których mowa w § 12 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz do wykonywania czynności określonych w tym przepisie;
10)
jest upoważniony do występowania do organów lub podmiotów, o których mowa w art. 20f ust. 18 ustawy o Policji, z wnioskiem o przekazanie do rejestru wykroczeń posiadanych lub przetwarzanych przez nie informacji, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 ustawy o Policji, na zasadach i w sposób określony w § 9 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
2. 
Nadzór nad jakością i aktualnością, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 sprawuje się poprzez:
1)
analizowanie operacji przetwarzania informacji w KSIP wykonywanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji oraz wyjaśnianie stwierdzonych rozbieżności lub wątpliwości w tym zakresie;
2)
wgląd do formularzy rejestracyjnych lub wydruków potwierdzających dokonanie rejestracji celem sprawdzenia poprawności rejestracji informacji w KSIP;
3)
szkolenie użytkowników KSIP w zakresie znajomości zasad obsługi systemów informatycznych oraz obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania informacji w KSIP;
4)
kontrolę terminowości wykonywania operacji przetwarzania informacji w KSIP;
5)
kontrolę dostępu do zbiorów KSIP oraz kontrolę przetwarzania informacji w KSIP.
3. 
Wartości katalogowe w zakresie typów, rodzajów oraz kalibrów broni dotyczące informacji o broni utraconej, przetwarzanych w rejestrze "Broń", ustala i aktualizuje dyrektor CLKP.
4. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach prewencji:
1)
sprawuje nadzór nad prowadzeniem i funkcjonowaniem rejestru "Broń" w zakresie wprowadzania i usuwania informacji, w tym danych osobowych, z tego rejestru, w tym, nad jakością i aktualnością tych informacji, z wyjątkiem spraw dotyczących ustalania i aktualizacji wartości katalogowych, o których mowa w ust. 3;
2)
sprawuje nadzór nad prowadzeniem i funkcjonowaniem rejestru wykroczeń w zakresie wprowadzania i usuwania informacji, w tym danych osobowych, z tego rejestru, w tym, nad jakością i aktualnością tych informacji;
3)
jest upoważniony do występowania do organów lub podmiotów, o których mowa w art. 20f ust. 18 ustawy o Policji, z wnioskiem o przekazanie do rejestru wykroczeń posiadanych lub przetwarzanych przez nie informacji, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 ustawy o Policji, na zasadach i w sposób określony w § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń;
4)
jest upoważniony do wydawania, w porozumieniu z dyrektorem biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, instrukcji lub wytycznych w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek organizacyjnych Policji czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w rejestrze wykroczeń KSIP.
5. 
Do sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach ruchu drogowego sprawuje nadzór nad prowadzeniem i funkcjonowaniem Ewidencji, w zakresie informacji przetwarzanych w Ewidencji, w tym nad jakością i aktualnością tych informacji. Do sprawowania nadzoru nad prowadzeniem i funkcjonowaniem Ewidencji przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. 
Podział zadań i zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem i funkcjonowaniem:
1)
PRIM określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych;
2)
SEWiK określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form prowadzenia statystyki zdarzeń drogowych.
§  8. 
1. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) oraz w podległych im samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji sprawują kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) właściwych w sprawach:
1)
wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do informacji przetwarzanych w zbiorze Osoba, zbiorze Fakt z wyjątkiem Biuletynu KSIP, zbiorze Rzecz, zbiorze Podmiot, zbiorze Pokrzywdzeni oraz rejestrze wykroczeń;
2)
sztabowych - w odniesieniu do części informacji przetwarzanych w zbiorze Fakt, tworzących Biuletyn KSIP.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez:
1)
stałe analizowanie operacji przetwarzania informacji w KSIP wykonywanych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji oraz wyjaśnianie na bieżąco stwierdzonych rozbieżności lub wątpliwości;
2)
wykonywanie zadań, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2-4.
3. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania sprawują również bezpośredni przełożeni policjantów lub pracowników Policji przetwarzających informacje w KSIP.
4. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w komórkach organizacyjnych CBŚP, BSWP oraz CLKP sprawują kierownicy tych komórek poprzez wykonywanie zadań określonych w ust. 2 pkt 1 oraz w § 7 ust. 2 pkt 2 i 4.
5. 
Ogólny nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP oraz nadzór nad zgodnością zakresu uprawnień dostępu do KSIP z zadaniami służbowymi, a także z procedurami nadawania, zmiany i cofania uprawnień dostępu do KSIP sprawują:
1)
Komendant CBŚP - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych CBŚP;
2)
Komendant BSWP - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych BSWP;
3)
komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) - w odniesieniu do komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji oraz innych podległych im jednostek i komórek organizacyjnych Policji;
4)
Dyrektor CLKP - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych CLKP.
6. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w rejestrze "Broń" oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w komórkach organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji sprawują kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji właściwych w sprawach pozwoleń na broń. Do sprawowania nadzoru przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w komórkach organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji sprawują również kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji właściwych w sprawach prewencji. Do sprawowania nadzoru przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
8. 
Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w Ewidencji oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) sprawują kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) właściwych w sprawach ruchu drogowego. Do sprawowania nadzoru przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1. 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków dla celów statystyki publicznej:
1)
komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji), Komendant CBŚP, kierownicy właściwych rzeczowo zarządów i wydziałów CBŚP, Komendant BSWP i kierownicy właściwych rzeczowo wydziałów BSWP w ramach nadzoru, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5, są obowiązani sprawdzać w podległych komórkach organizacyjnych prawidłowość liczb przestępstw podawanych w formularzach określonych w § 42 ust. 7 pkt 12 w sprawach obejmujących 30 lub więcej przestępstw;
2)
komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji są obowiązani sprawdzać w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych prawidłowość liczb przestępstw podawanych w formularzach określonych w § 42 ust. 7 pkt 12 w sprawach obejmujących 10 lub więcej przestępstw.
2. 
Sprawdzanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie akt sprawy przed zakończeniem postępowania przygotowawczego przez Policję, w przypadkach określonych w § 63 ust. 2, poprzez podpisanie formularza i opatrzenie imienną pieczątką przez osobę sprawdzającą formularz. Podaną w formularzu liczbę przestępstw osoba sprawdzająca zmienia, jeżeli liczba ta nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy albo poszczególne czyny należy zakwalifikować łącznie jako czyn ciągły zamiast ciągu przestępstw lub odwrotnie.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się przy rejestracji zakończenia postępowania przygotowawczego w przypadkach określonych w § 63 ust. 3.
4. 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków dla celów statystyki publicznej, w ramach nadzoru, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego sporządzają w formie papierowej lub elektronicznej dla każdej jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej postępowania przygotowawcze lub postępowania w sprawach nieletnich wykazy:
1)
zarejestrowanych postępowań przygotowawczych i postępowań w sprawach nieletnich wszczętych i zakończonych, w danym miesiącu obejmujące co najmniej następujące informacje:
a)
jednostkę organizacyjną Policji rejestrującą postępowanie lub sprawę,
b)
numer RSD,
c)
kwalifikację prawną przestępstwa,
d)
liczbę czynów w postępowaniu zakończonym,
e)
wynik postępowania,
f)
rodzaj postępowania,
g)
podstawę wszczęcia,
h)
wysokość kosztów postępowania wyrażoną w złotych polskich;
2)
zarejestrowanych przestępstw, obejmujące co najmniej następujące informacje:
a)
określone w pkt 1 lit. a-c,
b)
wartość strat i mienia odzyskanego wyrażoną w złotych polskich,
c)
opis przestępstwa,
d)
modus operandi,
e)
wynik zakończenia rejestracji przestępstwa,
f)
liczbę osób pokrzywdzonych przestępstwem,
g)
miejsce popełnienia przestępstwa (adres);
3)
osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, przestępstw skarbowych oraz nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz jako przestępstwa skarbowe, obejmujące co najmniej następujące informacje:
a)
określone w pkt 1 lit. a-c,
b)
wartość mienia zabezpieczonego wyrażoną w złotych polskich,
c)
wynik zakończenia postępowania;
4)
postępowań zawieszonych, obejmujące co najmniej informacje określone w pkt 1 lit. a-c.
5. 
Wykazy, o których mowa w ust. 4, sporządza się za dany miesiąc kalendarzowy w terminie siedmiu dni od zakończenia miesiąca, którego wykaz dotyczy oraz w tym terminie przekazuje się do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, które zarejestrowały informacje w zbiorach danych KSIP celem przeprowadzenia weryfikacji aktualności, jakości i poprawności zarejestrowanych informacji.
6. 
Jednostka organizacyjna Policji, która zarejestrowała informacje w zbiorach danych KSIP i otrzymała wykaz, o którym mowa w ust. 4, za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczył wykaz, informuje właściwą terytorialnie komórkę, właściwą w sprawach wywiadu kryminalnego, o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wskazując rejestracje, w których dokonano modyfikacji w związku z jakością danych.
§  10. 
1. 
W przypadku stwierdzenia przekazania błędnych danych do programu badań statystycznych statystyki publicznej lub wprowadzenia do KSIP błędnych informacji o przestępstwach powodujących zniekształcenie wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach działalności Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) kierują do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany danych w Systemie Analitycznym, w obszarze statystycznym, ze wskazaniem w uzasadnieniu wniosku rodzaju, zakresu i przyczyny wprowadzenia błędnych danych oraz danych poprawnych.
2. 
Skierowanie wniosku, o którym mowa w ust. 1, poprzedza się przeprowadzeniem czynności mających na celu ustalenie przyczyn przekazania lub wprowadzenia błędnych danych lub informacji oraz dokonuje się weryfikacji informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP w zakresie stwierdzonych błędów, a następnie wprowadza się do zbiorów KSIP informacje poprawne niepowodujące zniekształcenia wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach działalności Policji.
3. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może podjąć decyzję o zmianie odpowiednich informacji w KSIP w przypadku, o którym mowa w ust. 1, a także w razie stwierdzenia powstałej z innego powodu konieczności zapewnienia poprawności, aktualności i jakości danych statystycznych generowanych i opracowywanych na podstawie informacji przetwarzanych w KSIP, z zastrzeżeniem pisemnego poinformowania o tej decyzji właściwego rzeczowo komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), Komendanta CBŚP lub Komendanta BSWP.
4. 
W przypadku podjęcia przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego decyzji, o której mowa w ust. 3, zmiany informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, w zakresie wskazanym w tej decyzji, dokonuje jednostka organizacyjna Policji, która zarejestrowała w KSIP informacje podlegające zmianie.
5. 
Zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje wyłącznie komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego, administrująca informacjami przetwarzanymi w KSIP.
6. 
Zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w zakresie danego roku kalendarzowego, którego dotyczą przekazywane dane do programu badań statystycznych statystyki publicznej, w terminie nie później niż do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą przekazywane dane.
7. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku powtarzającego się przekazywania przez określoną jednostkę organizacyjną Policji błędnych danych do programu badań statystycznych statystyki publicznej lub powtarzającego się wprowadzania do KSIP błędnych informacji o przestępstwach powodujących istotne zniekształcenie wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach działalności Policji, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może wykonywać określone w rozdziale 13 czynności nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem informacji w KSIP.

Rozdział  4

Procedura nadawania, zmiany oraz cofania uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP

§  11. 
1. 
Uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP, zwane dalej "uprawnieniami do przetwarzania informacji w KSIP" mogą być nadane w zakresie:
1)
dostępu do:
a)
zbiorów danych KSIP określonych w § 3 ust. 1,
b)
policyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1,
c)
pozapolicyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 2;
2)
przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach, o których mowa w pkt 1 oraz w Systemie Analitycznym;
3)
wykonywania określonych operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP.
2. 
Zatwierdzony wniosek o nadanie uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, uznaje się, w rozumieniu art. 41 ust. 1 zdanie drugie ustawy ODO w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, za nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w tożsamym zakresie, bez konieczności nadawania odrębnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w tym systemie oraz niezależnie od tego czy dane osobowe, których dotyczy uprawnienie, są przetwarzane w systemie KSIP czy poza nim.
3. 
W przypadku dokonywania sprawdzeń lub innych operacji przetwarzania w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9, przez dostępne w systemach teleinformatycznych KSIP funkcjonalności lub aplikacje, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych z tych zbiorów danych bez dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP, należy posiadać ważne upoważnienie do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych wystawione na zasadach i w trybie określonym w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych i wyznaczania osób upoważnionych do przetwarzania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób.
4. 
Do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP oraz do użytkowania systemów teleinformatycznych KSIP, dopuszcza się wyłącznie policjantów i pracowników Policji posiadających ważne uprawnienie do przetwarzania informacji w KSIP nadane zgodnie z ust. 1-3 oraz § 12-14 lub posiadających ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane zgodnie z ust. 1-3 oraz § 15.
5. 
Przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, policjant i pracownik Policji zaznajamia się z przepisami dotyczącymi zbioru danych oraz przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tym zbiorze danych, a także z przepisami dotyczącymi ochrony informacji, w tym danych osobowych, w nim przetwarzanych. Fakt zaznajomienia się z wymienionymi przepisami policjant lub pracownik Policji potwierdza własnoręcznym podpisem.
§  12. 
1. 
Uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP nadaje się na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik Policji. Wniosek ten, w dwóch egzemplarzach, składa się do:
1)
dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego - w przypadku policjantów pełniących służbę lub pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji, BOA, CLKP, szkołach policyjnych oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
2)
dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego - w przypadku wszystkich policjantów i pracowników Policji w odniesieniu do uprawnień, o których mowa w ust. 6 i 9;
3)
kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) - w przypadku policjantów pełniących służbę lub pracowników Policji zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) oraz w samodzielnych oddziałach i pododdziałach prewencji Policji lub samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji;
4)
kierownika komórki organizacyjnej CBŚP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego - w przypadku policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w CBŚP;
5)
kierownika komórki organizacyjnej BSWP właściwej w sprawach administrowania systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych i jawnych - w przypadku policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w BSWP.
2. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) i CBŚP oraz kierownik komórki organizacyjnej BSWP, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nadają uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP zgodnie z właściwością, o której mowa w ust. 1 oraz w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3, a następnie przekazują zatwierdzone wnioski o nadanie tych uprawnień odpowiednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki lub właściwym miejscowo i rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych właściwych w sprawach łączności i informatyki komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), w celu wykonania czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
3. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki lub właściwy miejscowo i rzeczowo kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności i informatyki komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) potwierdza nadanie uprawnień dokonując na wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosownej adnotacji, a następnie odsyła jeden egzemplarz tego wniosku kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik Policji, którego dotyczy wniosek.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 oraz wniosek o zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP zawiera:
1)
nazwę i siedzibę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik Policji objęty wnioskiem;
2)
imię i nazwisko, identyfikator kadrowy, numer PESEL oraz stanowisko policjanta lub pracownika Policji;
3)
określenie indywidualnego zakresu nadawanych, zmienianych lub cofanych uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP, w tym wskazanie:
a)
rodzajów udostępnianych zbiorów danych KSIP,
b)
zakresu i rodzaju informacji, w tym danych osobowych, które mają być objęte uprawnieniami do przetwarzania, jeżeli zakres ten jest ograniczony w stosunku do pełnego zakresu informacyjnego określonego zbioru lub kategorii informacji,
c)
rodzajów operacji przetwarzania, które mają być objęte uprawnieniami;
4)
określenie okresu obowiązywania uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP, w tym dostępu do danych osobowych, wraz ze wskazaniem daty nadania, zmiany lub cofnięcia tych uprawnień;
5)
wykaz zadań służbowych realizowanych przez policjanta lub pracownika Policji;
6)
oświadczenie policjanta lub pracownika Policji objętego wnioskiem, o zobowiązaniu się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w KSIP oraz dostępnych w systemach teleinformatycznych KSIP, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
5. 
Zatwierdzony wniosek podlega niezwłocznej realizacji. Wnioski niezatwierdzone z powodu braków formalnych lub ocenione jako nieuzasadnione zwraca się wnioskodawcy.
6. 
Uprawnienia dostępu do KSIP dotyczące funkcji administracyjnych w zbiorach KSIP albo uzasadnione w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, technicznymi warunkami działania lub właściwościami systemu teleinformatycznego KSIP, nadaje w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.
7. 
Szczegółowy zakres dostępu na podstawie uprawnień, o których mowa w ust. 6, określa dokumentacja techniczna systemu teleinformatycznego KSIP, a wykaz tych uprawnień i oznaczenia tych uprawnień określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
8. 
Wniosek, zawierający informacje wskazane w ust. 4, o nadanie uprawnień określonych w:
1)
ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 2 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 dotyczący PRIM przekazuje się za pośrednictwem dyrektora biura KGP właściwego w sprawach sztabowych,
2)
ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 przekazuje się za pośrednictwem dyrektora biura KGP właściwego w sprawach kryminalnych,
3)
załączniku nr 1 innych niż wymienione w pkt 1 i 2 przekazuje się bezpośrednio

- dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, który po zatwierdzeniu wniosku przekazuje go celem realizacji pod względem technicznym dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki, a następnie przesyła jednostce lub komórce organizacyjnej Policji wnioskującej o nadanie takich uprawnień. Do nadawania, zmiany i cofania uprawnień określonych w ust. 6 stosuje się odpowiednio ust. 5 oraz § 13.

9. 
Uprawnienia do przetwarzania informacji w zbiorach danych KSIP Osoba, Podmiot, Fakt, Rzecz i rejestr wykroczeń za pomocą aplikacji do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych nadaje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub osoba przez niego upoważniona na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę funkcjonariusz lub jest zatrudniony pracownik podmiotu pozapolicyjnego, któremu ma być nadane uprawnienie. Zatwierdzony wniosek o nadanie tych uprawnień dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego przekazuje dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki w celu wykonania czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
10. 
Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  13. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP jest obowiązany:
1)
dokonywać na bieżąco weryfikacji nadanych uprawnień w zakresie:
a)
zgodności posiadanych uprawnień z realizowanymi zadaniami służbowymi,
b)
aktualności zawartych we wniosku danych uprawnionego, o których mowa w § 12 ust. 4,
c)
zgodności faktycznego zakresu przetwarzania informacji w KSIP z zakresem posiadanych uprawnień;
2)
złożyć wniosek o odpowiednią zmianę zakresu nadanych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, jeżeli nastąpi zmiana zakresu lub rodzaju czynności służbowych realizowanych przez uprawnionego policjanta lub pracownika Policji;
3)
niezwłocznie złożyć wniosek o cofnięcie nadanych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, jeżeli uprawniony policjant lub pracownik Policji:
a)
został zawieszony w czynnościach służbowych lub w pełnieniu obowiązków,
b)
został przeniesiony do pełnienia służby lub wykonywania pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji,
c)
zmarł;
4)
złożyć wniosek o cofnięcie wszystkich uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP przed podpisaniem karty obiegowej w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby lub rozwiązaniem umowy o pracę zawartej z pracownikiem Policji.
2. 
Zmiana oraz cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP odbywa się odpowiednio w sposób określony w § 12.
3. 
W przypadku stwierdzenia:
1)
posiadania przez policjanta lub pracownika Policji, którym nadano uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP, więcej niż jednego identyfikatora kadrowego,
2)
wykorzystywania tego samego identyfikatora kadrowego do dostępu oraz przetwarzania informacji w KSIP przez więcej niż jedną osobę uprawnioną w tym zakresie

- dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki zwraca się do kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, z prośbą o dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz informuje o tym dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, również dyrektora biura KGP właściwego w sprawach osobowych.

4. 
Kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach łączności i informatyki komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) są obowiązani:
1)
co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzić, czy informacje wymagane do nadania uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, o których mowa w § 12 ust. 4 pkt 1 i 2, są zgodne z informacjami posiadanymi przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach osobowych odpowiednich komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji);
2)
wykonywać zadania w zakresie zmiany i cofania uprawnień w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-4 oraz informować o stwierdzonych naruszeniach, o których mowa w ust. 3, kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego odpowiednich miejscowo komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), a w przypadkach naruszeń określonych w ust. 3 pkt 1 również kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych tych komend.
5. 
W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 6, informuje się bezpośrednio dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.
6. 
Kierownicy komórek organizacyjnych Policji prowadzą ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania informacji w KSIP, zwaną dalej "ewidencją uprawnień", w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych oraz w zakresie zatwierdzonych w stosunku do tych osób wniosków o nadanie, zmianę i cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP.
7. 
Ewidencja uprawnień zawiera informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy ODO w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz może być prowadzona w postaci elektronicznej.
8. 
Rolę ewidencji uprawnień może pełnić wykaz osób uprawnionych do przetwarzania informacji w KSIP prowadzony na podstawie zatwierdzonych wniosków o nadanie, zmianę i cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP. Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej.
§  14. 
1. 
Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego w celu oraz w ramach realizacji jego zadań uprawnia się do:
1)
przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w:
a)
zbiorach danych KSIP określonych w § 3 ust. 1 oraz w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 w pełnym zakresie informacyjnym tych zbiorów danych,
b)
zakresie wszystkich operacji przetwarzania informacji w zbiorach danych, o których mowa w lit. a,
c)
zakresie wszystkich funkcjonalności systemów teleinformatycznych KSIP;
2)
administrowania informacjami przetwarzanymi w KSIP oraz wykonywania nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem informacji w KSIP na zasadach, w zakresie oraz w sposób określony w rozporządzeniu MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz w niniejszym zarządzeniu lub przepisach odrębnych regulujących upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP oraz występowania w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi.
2. 
Dyrektorów biur KGP, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4, w celu oraz w ramach realizacji ich zadań uprawnia się:
1)
do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w:
a)
administrowanych przez nich zbiorach danych, zgodnie z właściwością określoną w § 6 ust. 1 pkt 2-4, w pełnym zakresie informacyjnym administrowanych przez nich zbiorów,
b)
zakresie wszystkich operacji przetwarzania informacji w administrowanych przez nich zbiorach danych,
c)
zakresie dostępnych dla administrowanych przez nich zbiorów danych funkcjonalności systemów teleinformatycznych KSIP;
2)
administrowania informacjami przetwarzanymi w zbiorach danych zgodnie z ich właściwością określoną w § 6 ust. 1 pkt 2-4 oraz do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem informacji w tych zbiorach danych na zasadach, w zakresie oraz w sposób określony w zarządzeniu lub przepisach odrębnych regulujących upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tych zbiorach oraz występowania w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi.
3. 
Dyrektorów biur KGP, z uwzględnieniem ust. 1 i 2 oraz Dyrektora CLKP uprawnia się do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych określonych w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2, w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom wynikającym z niniejszego zarządzenia.
4. 
Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Dowódcę BOA, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komendantów komisariatów Policji, kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego oraz właściwych w sprawach sztabowych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), kierowników komórek organizacyjnych CBŚP, BSWP, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych, uprawnia się do:
1)
przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w:
a)
zbiorach danych określonych w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2, w pełnym zakresie informacyjnym tych zbiorów danych,
b)
zakresie wszystkich operacji przetwarzania informacji w zbiorach danych, o których mowa w lit. a,
c)
zakresie wszystkich funkcjonalności systemów teleinformatycznych KSIP,
2)
administrowania informacjami przetwarzanymi w zbiorach danych określonych w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2

- w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom wynikającym z niniejszego zarządzenia oraz zgodnie z właściwością terytorialną i rzeczową podległych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

5. 
W celu technicznego przyznania uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP dyrektorzy biur, o których mowa w ust. 1-3, Dyrektor CLKP oraz Dowódca BOA zwracają się pisemnie do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki w celu wykonania czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ust. 1-3.
6. 
W celu technicznego przyznania uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 4, zwracają się pisemnie do właściwych miejscowo kierowników komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach łączności i informatyki w celu wykonania czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ust. 4.
§  15. 
1. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP oraz w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2, bez dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP, nadają:
1)
Komendant Główny Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji - w odniesieniu do podległych dyrektorów biur KGP;
2)
dyrektorzy biur KGP - w odniesieniu do podległych im policjantów i pracowników Policji;
3)
Dowódca BOA - w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji pełniących służbę oraz zatrudnionych w komórkach organizacyjnych BOA;
4)
kierownik wskazanej przez Komendanta CBŚP komórki organizacyjnej CBŚP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do policjantów i pracowników podległych Komendantowi CBŚP;
5)
kierownik komórki organizacyjnej BSWP właściwej w sprawach administrowania systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych i jawnych - w odniesieniu do policjantów i pracowników podległych Komendantowi BSWP;
6)
komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) - w odniesieniu do komendantów powiatowych, miejskich (rejonowych) Policji, policjantów i pracowników Policji podległych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz samodzielnych oddziałów i pododdziałów prewencji Policji lub samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
7)
Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników Policji;
8)
komendanci powiatowi, miejscy (rejonowi) Policji - w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji podległych jednostek organizacyjnych Policji;
9)
Dyrektor CLKP - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników Policji.
2. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko, identyfikator kadrowy oraz stanowisko policjanta lub pracownika Policji;
2)
określenie okresu obowiązywania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP, w tym dostępu do danych osobowych, wraz ze wskazaniem daty nadania, zmiany lub cofnięcia tego upoważnienia;
3)
nazwę jednostki i komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub wykonuje pracę upoważniony policjant lub pracownik Policji;
4)
zakres przedmiotowy upoważnienia ze wskazaniem zbioru danych, którego upoważnienie dotyczy oraz zakresu i rodzaju (kategorii) danych osobowych, których upoważnienie dotyczy, jeżeli zakres przetwarzania jest ograniczony w stosunku do pełnego zakresu przetwarzania w określonym zbiorze danych lub jeżeli upoważnienie dotyczy szczególnej kategorii danych osobowych.
3. 
Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do nadanych przez nich upoważnień do przetwarzania danych osobowych, dokonują weryfikacji nadanych upoważnień na zasadach i w sposób określony odpowiednio w § 13 ust. 1 i 2.
4. 
Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do nadanych przez nich upoważnień do przetwarzania danych osobowych prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej "ewidencją upoważnień", zawierającą:
1)
imię i nazwisko oraz identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji;
2)
datę nadania, zmiany oraz cofnięcia (ustania) upoważnienia;
3)
nazwę jednostki i komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub wykonuje pracę upoważniony policjant lub pracownik Policji;
4)
zakres przedmiotowy upoważnienia ze wskazaniem zbioru danych, którego upoważnienie dotyczy, rodzajów możliwych do wykonywania operacji przetwarzania lub kategorii danych, których upoważnienie dotyczy, jeżeli zakres przetwarzania jest ograniczony w stosunku do pełnego zakresu informacyjnego danego zbioru.
5. 
W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ewidencję upoważnień prowadzi dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.
6. 
Ewidencję upoważnień można prowadzić łącznie z ewidencją uprawnień. Ewidencja upoważnień i uprawnień może być prowadzona również w postaci elektronicznej.
7. 
Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział  5

Informacje przetwarzane w zbiorze Osoba

§  16. 
1. 
W zbiorze danych KSIP Osoba rejestruje się i przetwarza informacje, w tym dane osobowe, zwane dalej "rejestracją osoby", o:
1)
osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowych w formie rejestracji:
a)
procesowej,
b)
zatrzymania,
c)
poszukiwania,
d)
notowania kryminalnego,
e)
legitymowania,
f)
środka zapobiegawczego lub środka karnego;
2)
nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe w formie rejestracji:
a)
procesowej,
b)
zatrzymania,
c)
poszukiwania,
d)
notowania kryminalnego,
e)
legitymowania,
f)
środka zapobiegawczego lub środka karnego w zakresie zastosowanych środków wychowawczych lub poprawczych;
3)
osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także informacje o zwłokach o nieustalonej tożsamości w formie rejestracji:
a)
okoliczności ujawnienia NN osoby,
b)
okoliczności ujawnienia NN zwłok,
c)
zatrzymania,
d)
notowania kryminalnego;
4)
osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie o osobach stwarzających zagrożenie, zwanych dalej "osobami stwarzającymi zagrożenie" w formie rejestracji:
a)
notowania kryminalnego osoby z powodem "osoba pod nadzorem prewencyjnym",
b)
notowania kryminalnego osoby z powodem "osoba umieszczona w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym",
c)
zatrzymania,
d)
legitymowania;
5)
osobach poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w formie rejestracji:
a)
poszukiwania,
b)
zatrzymania,
c)
legitymowania,
d)
notowania kryminalnego;
6)
osobach zaginionych w formie rejestracji:
a)
poszukiwania osoby zaginionej,
b)
legitymowania;
7)
osobach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, w formie rejestracji:
a)
notowania kryminalnego osoby z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
b)
notowania kryminalnego osoby z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
c)
notowania kryminalnego osoby z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
d)
notowania kryminalnego osoby z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
e)
notowania kryminalnego osoby z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
f)
legitymowania;
8)
osobach:
a)
wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej "konwencją haską z 1980 r.", które uprowadziły osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką lub które osobę tę zatrzymały lub ją ukrywają, zwanych dalej "osobami uprowadzającymi, zatrzymującymi lub ukrywającymi małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r.",
b)
zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, w przypadkach gdy sąd lub inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia, zwanych dalej "osobami zobowiązanymi do wydania małoletniego"

- w formie rejestracji poszukiwania osoby z określeniem celu poszukiwania jako "Ustalenie miejsca pobytu uprowadzającego (zatrzymującego, ukrywającego małoletniego lub zobowiązanego do wydania małoletniego) w związku z uprowadzeniem rodzicielskim (konwencja haska z 1980 r.)" oraz w formie rejestracji legitymowania;

9)
osobach uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegających odebraniu na podstawie postanowienia, o którym mowa w pkt 8 lit. b, zwanych dalej "osobami małoletnimi uprowadzonymi lub zatrzymanymi w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającymi odebraniu na podstawie postanowienia sądu" w formie rejestracji:
a)
poszukiwania osoby z określeniem celu poszukiwania jako "Ustalenie miejsca pobytu małoletniego w związku z uprowadzeniem rodzicielskim (konwencja haska z 1980 r.)",
b)
legitymowania;
10)
osobach, w tym innych niż określone w pkt 1-5, 7 i 11, zatrzymanych przez Policję w zakresie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-3 lub art. 15a ustawy o Policji, w formie rejestracji zatrzymania;
11)
sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia w formie rejestracji:
a)
sprawcy wykroczenia,
b)
zatrzymania,
c)
legitymowania.
2. 
Zakres informacji zawartych w rejestracji osoby powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych czynności służbowych w postępowaniu prowadzonym w sprawie o przestępstwo oraz do rodzaju i formy tego postępowania, a także powinien być uzasadniony przydatnością wykrywczą, dowodową lub identyfikacyjną, statusem osoby w sprawie lub postępowaniu i rodzajem realizowanych zadań Policji lub wykonywanych czynności.
3. 
W przypadku, gdy istnieją podstawy do dokonania rejestracji osoby w określonej formie a rejestrującemu nie są znane wszystkie niezbędne informacje wymagane do rejestracji w tej formie, dokonuje się rejestracji osoby w zbiorze Osoba poprzez wprowadzenie posiadanych informacji oraz poprzez pominięcie pól niewymagających przez KSIP wypełnienia, co do których brakuje informacji, a także poprzez wprowadzenie oznaczeń "n/n" lub "b/d" w polach wymagających przez KSIP wypełnienia. Po uzyskaniu brakujących informacji wprowadza się je do zbioru Osoba odpowiednio na zasadach określonych dla ich rejestracji.
4. 
Oznaczeń "n/n" lub "b/d" nie można wprowadzać w polach wymagających podania imienia i nazwiska osoby dla rejestracji procesowej osoby, poszukiwania osoby, poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji zatrzymania osoby, rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracji notowania kryminalnego osoby, z wyjątkiem notowania, o którym mowa w § 22 ust. 6 i 7 oraz rejestracji sprawcy wykroczenia.
5. 
W zakresie informacji o osobie zarejestrowanej w KSIP, której nadany został identyfikator KSIP osoby przetwarzane są odpowiednie identyfikatory KSIP, o których mowa w § 2 pkt 16, utworzone przez KSIP w związku z dokonaniem określonych form rejestracji dotyczących tej osoby lub w związku z zarejestrowaniem dotyczących tej osoby informacji, o których mowa w § 2 pkt 16 lit. c.
6. 
Dla każdej dokonanej rejestracji osoby, w formie określonej w ust. 1, tworzony jest identyfikator KSIP właściwy dla danej formy rejestracji przetwarzany wraz z identyfikatorem KSIP osoby, której dotyczy dokonana rejestracja.
§  17. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji procesowej osoby w przypadku wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów osobie albo przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego w charakterze podejrzanego w trybie art. 308 § 2 Kodeksu postępowania karnego lub w postępowaniu przyspieszonym oraz w przypadku przesłuchania osoby podejrzanej w toku dochodzenia w związku z powiadomieniem jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania.
2. 
Rejestracja procesowa osoby stanowi usystematyzowany zestaw informacji o osobie podejrzanej lub podejrzanym (oskarżonym) o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, przetwarzanych przez policjanta w toku wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym oraz zawiera:
1)
nazwiska (aktualne oraz poprzednio używane);
2)
imiona (aktualne oraz poprzednio używane);
3)
imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
4)
datę i miejsce urodzenia;
5)
posiadane obywatelstwo lub obywatelstwa;
6)
narodowość;
7)
płeć;
8)
numer PESEL, jeżeli osoba rejestrowana go posiada;
9)
miejsca zameldowania i pobytu (miejsca zamieszkania), w tym adres lub adresy;
10)
rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym osoba się posługuje lub dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby;
11)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
12)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji i zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
13)
znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego numer RSD i Ds.;
14)
kwalifikację prawną przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
15)
datę oraz podstawę prawną rejestracji;
16)
formę postępowania przygotowawczego (śledztwo lub dochodzenie);
17)
identyfikator KSIP przestępstwa oraz postępowania przygotowawczego;
18)
informacje o zastosowanych środkach zapobiegawczych;
19)
informacje o wartości mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym wyrażone w złotych polskich;
20)
informacje o poleceniach utworzenia i przekazywania przez KSIP informacji koordynacyjnych;
21)
informacje o przekazaniu postępowania przygotowawczego do prowadzenia innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji oraz o przejęciu postępowania przez tę jednostkę lub komórkę;
22)
informacje o zawieszeniu postępowania przygotowawczego;
23)
informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję wraz ze wskazaniem wyniku tego postępowania oraz organu procesowego, któremu przekazano materiały zakończonego postępowania;
24)
informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora.
3. 
Rejestracja procesowa osoby może zawierać:
1)
zdjęcia osoby, w tym zdjęcia sygnalityczne, wraz ze wskazaniem daty ich wykonania;
2)
datę pobrania odcisków linii papilarnych od osoby rejestrowanej i numer sprawy, w której je pobrano oraz ID AFIS;
3)
datę pobrania próbki biologicznej od osoby rejestrowanej, informacje o rejestracji wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w bazie danych DNA, w tym informacje o profilu DNA zarejestrowanym w bazie danych DNA wraz z numerem bazy danych DNA;
4)
rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży, według cech zawartych w wykazie oraz opis słowny nieujęty w wykazie (szkice, opisy wizerunku);
5)
pseudonimy;
6)
dodatkowe zestawy prawdziwych lub fałszywych danych osobowych;
7)
posiadane pojazdy, telefony lub inne przedmioty, ze wskazaniem związanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym;
8)
posiadane lub używane adresy internetowe;
9)
inne numery dotyczące osoby rejestrowanej, w tym poprzedni numer PESEL;
10)
inne posiadane przez osobę dokumenty związane z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym lub potwierdzające tożsamość tej osoby (prawo jazdy, paszport);
11)
wykształcenie i zawód;
12)
środowisko i kontakty osoby, w tym kontakty ze środowiskowymi grupami patologii społecznej;
13)
dane osobowe stanowiące dane wrażliwe w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w przypadku gdy posiadają przydatność wykrywczą, dowodową lub identyfikacyjną, obejmujące dane osobowe:
a)
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
b)
ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych,
c)
stanowiące dane genetyczne w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w zakresie danych dotyczących wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) wyłącznie o niekodującej części DNA, o których mowa w pkt 3,
d)
stanowiące dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w tym w zakresie wizerunku twarzy utrwalonego w postaci zdjęć sygnalitycznych lub danych daktyloskopijnych, o których mowa w pkt 1 i 2,
e)
dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
f)
dotyczące seksualności i orientacji seksualnej;
14)
informacje dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych lub innych naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o ile są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Policji;
15)
informacje o rejestracjach sprawcy wykroczenia, które dotyczą czynów popełnionych przez osobę posiadającą rejestracje sprawcy wykroczenia, a które zostały zakwalifikowane jako przestępstwo oraz w związku z którymi dokonano rejestracji procesowej w stosunku do tej osoby.
4. 
Rejestracja procesowa osoby może również zawierać dodatkowo ostrzeżenia. Ostrzeżenia mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. e.
5. 
Informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw w związku z imprezami masowymi oraz informacje o orzeczonych zakazach wstępu na takie imprezy rejestruje się w zbiorze danych Osoba w sposób właściwy dla rejestracji procesowej wraz z nadaniem identyfikatora RIM tworzącego związek tych danych z PRIM.
§  18. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji procesowej osoby również w przypadku rejestracji informacji o nieletnim wobec którego zostało wszczęte przez sąd rodzinny postępowanie w sprawie o czyn zabroniony jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe.
2. 
Rejestracja procesowa nieletniego stanowi usystematyzowany zestaw informacji o nieletnim, który dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe, przetwarzanych przez policjanta w toku wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych w postępowaniu karnym, postępowaniu karnym skarbowym albo w związku z wykonywaniem czynności dochodzenia lub śledztwa lub czynności zleconych w postępowaniu w sprawach nieletnich i utrwalonych w materiałach postępowania wszczętego przez sąd rodzinny. Rejestracja ta obejmuje odpowiednio informacje określone w § 17 ust. 2-4.
3. 
W przypadku, gdy w KSIP dokonano rejestracji procesowej nieletniego w formie określonej w ust. 1 i 2 oraz za czyn lub czyny, których dotyczy ta rejestracja, orzeczono środek wychowawczy lub poprawczy, można dokonać w odniesieniu do tego nieletniego rejestracji kolejnych czynów zabronionych, których dopuścił się ten nieletni jako przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub jako przestępstw skarbowych, także wtedy, gdy postępowanie w sprawie nieletniego o te czyny zabronione nie zostało wszczęte lub zostało umorzone z powodu niecelowości prowadzenia ze względu na orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie. Rejestracja procesowa dokonana w tych przypadkach jest przetwarzana w związku z rejestracją procesową, o której mowa w ust. 1 i 2.
§  19. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji poszukiwania osoby w odniesieniu do następujących osób poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości:
1)
skazanych, oskarżonych, podejrzanych i osób podejrzanych, których miejsce pobytu nie jest znane;
2)
podejrzanych i oskarżonych wobec których wydano postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz którzy ukrywają się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;
3)
pozbawionych wolności, które samowolnie uwolniły się z aresztu śledczego lub zakładu karnego albo korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego, nie powróciły do niego w wyznaczonym terminie;
4)
poszukiwanych na polecenie sądu, a które samowolnie oddaliły się z innych miejsc niż określone w pkt 3, gdzie zostały umieszczone na podstawie orzeczeń sądu.
2. 
Rejestracja poszukiwania osoby, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
podstawę prawną poszukiwania;
2)
datę wszczęcia poszukiwania przez Policję oraz datę wszczęcia wskazaną w dokumencie stanowiącym podstawę prawną danego poszukiwania;
3)
określenie rodzaju oraz celu poszukiwania;
4)
numer lub sygnaturę postanowienia lub zarządzenia poszukiwań osoby;
5)
nazwę i siedzibę organu, który wydał postanowienie lub zarządzenie poszukiwania;
6)
kwalifikację prawną przestępstwa, w związku z którym prowadzi się poszukiwania;
7)
dyspozycje dotyczące osoby poszukiwanej;
8)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji prowadzącej poszukiwania;
9)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji poszukiwania;
10)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
11)
znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego numer RSD i Ds.;
12)
ostrzeżenia, w tym ostrzeżenia o stanie zdrowia osoby poszukiwanej stanowiące dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e, obejmujące informacje o stanie zdrowia osoby poszukiwanej, który może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, w tym ostrzeżenia o zaburzeniach psychicznych, chorobach zakaźnych albo innych zaburzeniach lub chorobach;
13)
informacje o publikacji danych osobowych osoby poszukiwanej w środkach masowego przekazu.
3. 
Rejestracja poszukiwania osoby, o której mowa w ust. 1, może zawierać informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3 oraz informacje o:
1)
identyfikatorze KSIP przestępstwa oraz postępowania, w związku z którymi prowadzi się poszukiwania;
2)
dacie zakończenia poszukiwania;
3)
dezaktualizacji podstawy prawnej prowadzenia poszukiwania;
4)
przekazaniu prowadzenia poszukiwań innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji oraz o przejęciu prowadzenia poszukiwań przez tę komórkę lub jednostkę, bez zmiany zarejestrowanej daty wszczęcia poszukiwań.
4. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji poszukiwania osoby także w odniesieniu do osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 8 i 9 określając rodzaj poszukiwania jako "ustalenie miejsca pobytu" a jako cel poszukiwania:
1)
"Ustalenie miejsca pobytu uprowadzającego (zatrzymującego, ukrywającego małoletniego lub zobowiązanego do wydania małoletniego) w związku z uprowadzeniem rodzicielskim (konwencja haska z 1980 r.)" w przypadku rejestracji poszukiwania osoby uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub osoby zobowiązanej do wydania małoletniego;
2)
"Ustalenie miejsca pobytu małoletniego w związku z uprowadzeniem rodzicielskim (konwencja haska z 1980 r.)" w przypadku rejestracji poszukiwania osoby małoletniej uprowadzonej lub zatrzymanej w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającej odebraniu na podstawie postanowienia sądu.
5. 
Rejestracja poszukiwania osoby, o której mowa w ust. 4, zawiera:
1)
informacje o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;
2)
informacje przekazane przez sąd lub inny uprawniony podmiot zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416), w tym informacje o:
a)
wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.,
b)
postanowieniu sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką zobowiązującym osobę, o której mowa w art. 20 ust. 2ad pkt 2 ustawy o Policji, do jego wykonania, w przypadkach gdy sąd lub inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia,
c)
innych orzeczeniach lub dokumentach dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
d)
dyspozycjach dotyczących osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w związku z ustaleniem miejsca jej pobytu, które rejestruje się w polu "Uwagi";
3)
informacje o stopniu pokrewieństwa pomiędzy osobą uprowadzającą, zatrzymującą lub ukrywającą małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub osobą zobowiązaną do wydania małoletniego a osobą małoletnią uprowadzoną lub zatrzymaną w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającą odebraniu na podstawie postanowienia sądu;
4)
ostrzeżenia zawierające informacje o treści "Uprowadzenie rodzicielskie (ustalenie miejsca pobytu małoletniego) - patrz uwagi";
5)
utworzenie związku pomiędzy osobą zarejestrowaną z celem poszukiwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, a osobą zarejestrowaną z celem poszukiwań, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w zakresie rodzaju związku między tymi osobami o treści "uprowadzenie rodzicielskie".
6. 
Rejestracja poszukiwania osoby z celem poszukiwań, o którym mowa w:
1)
ust. 4 pkt 1 może zawierać informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 oraz w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3;
2)
ust. 4 pkt 2 może zawierać informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 oraz w § 17 ust. 2 pkt 1-9 i ust. 3 pkt 1-4 a także informacje o numerach dokumentów pozwalających na ustalenie tożsamości osoby lub informacje o dokumentach i przedmiotach dotyczących tej osoby.
7. 
W przypadku gdy poszukiwania osoby uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub osoby zobowiązanej do wydania małoletniego mają związek z przestępstwem i osoba ta jest poszukiwaną jako osoba ukrywająca się przez organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości rejestracji tej osoby dokonuje się zgodnie z ust. 1-3.
8. 
Poszukiwania osób zarejestrowane z celem poszukiwań, o którym mowa w ust. 4, nie podlegają przekazaniu do zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8.
§  20. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego w odniesieniu do:
1)
podejrzanych, wobec których w toku postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji (dozoru Policji) lub podejrzanych (oskarżonych), wobec których w toku postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego w związku z dozorem Policji zastosowano:
a)
zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu,
b)
zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami,
c)
zakaz zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość,
d)
zakaz przebywania w określonych miejscach,
e)
obowiązek zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamiania go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu,
f)
innego rodzaju niż określone w lit. a-e ograniczenia swobody podejrzanego (oskarżonego) niezbędne do wykonywania dozoru orzeczone przez sąd lub prokuratora;
2)
podejrzanych, wobec których w toku postępowania karnego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci nakazu okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
3)
sprawców przestępstw, wobec których orzeczono środek karny w postaci:
a)
zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
b)
zakazu wstępu na imprezę masową,
c)
nakazu okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
d)
zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
e)
zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt;
4)
nieletnich, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy lub poprawczy.
2. 
Rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
3)
znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego numer RSD i Ds.;
4)
numer postanowienia sądu lub prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego lub karnego;
5)
informacje o osobie, której dotyczy środek zapobiegawczy lub karny obejmujące:
a)
imię oraz nazwisko,
b)
numer PESEL,
c)
nazwę lub określenie organu wydającego orzeczenie o zastosowaniu środka zapobiegawczego lub karnego,
d)
identyfikator KSIP postępowania, w ramach którego zastosowano środek zapobiegawczy lub karny w przypadku gdy osoba, której dotyczy zastosowany środek posiada rejestrację procesową;
6)
datę obowiązywania środka zapobiegawczego lub karnego;
7)
rodzaj zastosowanego środka zapobiegawczego lub karnego oraz jego opis;
8)
dodatkowe informacje w przypadku zastosowania środka zapobiegawczego w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji związane z wykonywanym dozorem Policji, w tym forma zastosowanego dozoru Policji ze wskazaniem:
a)
obowiązku zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu,
b)
obowiązku zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu,
c)
innych ograniczeń swobody podejrzanego, niezbędnych do wykonywania dozoru Policji;
9)
ostrzeżenia lub inne dyspozycje jednostki organizacyjnej Policji wykonującej środek zapobiegawczy lub karny;
10)
inne niezbędne informacje dotyczące wykonywania środka zapobiegawczego lub karnego.
3. 
Rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego może zawierać informacje określone w § 17 ust. 2 i 3 oraz informacje wskazujące na związek z informacjami zarejestrowanymi w zbiorach KSIP w formie rejestracji procesowej osoby, w tym identyfikator KSIP rejestracji procesowej. Ostrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 9 mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.
4. 
Informacje o środkach karnych w postaci zakazów prowadzenia pojazdów orzeczonych na podstawie Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń przetwarza się w Ewidencji. Do rejestracji zakazów prowadzenia pojazdów stosuje się odpowiednio ust. 2.
5. 
Informacje o środkach karnych w postaci zakazów wstępu na imprezę masową orzeczone w odniesieniu do sprawców wykroczeń na podstawie Kodeksu wykroczeń oraz sprawców przestępstw na podstawie Kodeksu karnego przetwarza się w zbiorze danych KSIP Osoba w sposób określony dla rejestracji procesowej osoby i rejestracji zakazu, z nadanym identyfikatorem RIM tworzącym związek ze zbiorem PRIM.
6. 
W przypadku zastosowania wobec podejrzanego (oskarżonego) środka zapobiegawczego polegającego na oddaniu pod dozór, połączonego z zastosowaniem zakazów lub ograniczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, dokonuje się rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego w postaci oddania pod dozór wraz z tymi zakazami lub ograniczeniami.
§  21. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji zatrzymania w odniesieniu do osób:
1)
o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 11, zatrzymanych przez Policję w trybie i przypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym skarbowym, ustawie o osobach stwarzających zagrożenie, na podstawie art. 32e § 1 lub art. 32g upn, a także jeżeli osoby te zostały zatrzymane w trybie i w przypadkach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 lub art. 15a ustawy o Policji lub na podstawie, w trybie i w przypadkach określonych w innych ustawach;
2)
innych niż określone w pkt 1, zatrzymanych przez Policję w zakresie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-3 oraz art. 15a ustawy o Policji, w tym osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, sprawców przemocy w rodzinie, osób w stanie nietrzeźwości doprowadzanych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia, osób zatrzymywanych i doprowadzanych przez Policję na zarządzenie, postanowienia lub inne orzeczenie sądu albo innego uprawnionego organu do zarządzania zatrzymania i doprowadzenia osoby.
2. 
Rejestracja zatrzymania zawiera informacje o:
1)
nazwie jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikatorze kadrowym osoby dokonującej zatrzymania oraz odpowiednio osoby dokonującej rejestracji, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
3)
sposobie ustalenia tożsamości osoby zatrzymanej;
4)
dacie i godzinie zatrzymania osoby;
5)
organie zarządzającym zatrzymanie;
6)
podstawie prawnej, przyczynie i miejscu zatrzymania;
7)
miejscu osadzenia osoby zatrzymanej;
8)
znaku sprawy;
9)
zwolnieniu osoby zatrzymanej lub przekazaniu tej osoby do aresztu śledczego, zakładu karnego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, policyjnej izby dziecka lub do innego miejsca zatrzymania określonego w postanowieniu, zarządzeniu lub innym orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu - ze wskazaniem daty i godziny zwolnienia lub przekazania;
10)
identyfikatorze KSIP wydarzenia, przestępstwa lub wykroczenia, w związku z którym osoba została zatrzymana, jeżeli rejestracja zatrzymania osoby jest związana z wydarzeniem, przestępstwem lub też z wykroczeniem przeciwko mieniu;
11)
aktualnym stanie zdrowia przekazane przez zatrzymanego.
3. 
Rejestracja zatrzymania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 może zawierać informacje określone w § 17 ust. 2 pkt 1-10 oraz w § 17 ust. 3.
4. 
Rejestracja zatrzymania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może zawierać informacje określone w § 17 ust. 2 pkt 1-10 oraz w § 17 ust. 3 pkt 1, 2, 4-10, 13 lit. d i e oraz pkt 14.
5. 
Rejestracja zatrzymania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również osoby zatrzymane przez Policję na podstawie art. 605a Kodeksu postępowania karnego.
§  22. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie notowania kryminalnego w odniesieniu do osób, o których mowa w:
1)
§ 16 ust. 1 pkt 1-3 i 5 w zakresie obejmującym uzyskane w toku wykonywania czynności służbowych lub na podstawie materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych (pracy operacyjnej) lub postępowania przygotowawczego i uznane za przydatne do realizacji ustawowych zadań Policji informacje o:
a)
związkach osoby lub podmiotu z przestępstwem lub ich kontaktach ze środowiskiem przestępczym,
b)
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji,
c)
podejrzeniu popełnienia przestępstwa za granicą przez obywatela polskiego;
2)
§ 16 ust. 1 pkt 4, wobec których wydając postanowienie o uznaniu osoby za osobę stwarzającą zagrożenie sąd zarządził wykonanie czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o osobach stwarzających zagrożenie jako notowanie kryminalne osoby z powodem:
a)
"osoba pod nadzorem prewencyjnym",
b)
"osoba umieszczona w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym";
3)
§ 16 ust. 1 pkt 7 niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, których obraz linii papilarnych lub materiał biologiczny w celu oznaczenia profilu DNA został pobrany lub których wizerunek został utrwalony przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przekazany Komendantowi Głównemu Policji - na zasadach i w trybie określonym w art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz w rozporządzeniu PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP.
2. 
Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
3)
znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego numer RSD.
3. 
Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zawierać informacje określone w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3, a także informacje:
1)
o dacie notowania;
2)
określające powód notowania;
3)
o kryptonimie czynności służbowych, jeżeli został nadany;
4)
o dacie, okolicznościach oraz podstawach prawnych pobrania odcisków linii papilarnych lub próbki biologicznej, jeżeli dokonano takich czynności;
5)
dotyczące utworzenia i przekazywania przez KSIP informacji koordynacyjnych, jeżeli wykonujący czynności służbowe w sprawie polecił koordynację informacji w ten sposób.
4. 
Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera informacje, o których mowa w ust. 2 oraz w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3 pkt 1-4, a także może zawierać informacje określone w § 17 ust. 3 pkt 5-14 oraz dodatkowe informacje o ostrzeżeniach i dyspozycjach dotyczących osoby. Ostrzeżenia mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.
5. 
Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera informacje, o których mowa w § 9 ust. 5 i § 10 rozporządzenia PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP oraz może zawierać informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 8, a także dodatkowe informacje o ostrzeżeniach i dyspozycjach dotyczących osoby. Ostrzeżenia mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.
6. 
W formie rejestracji notowania kryminalnego osoby rejestruje się również informacje o osobie podejrzanej, której niezbędnych danych osobowych, w tym jej tożsamości jeszcze nie ustalono, zwanej dalej "NN sprawcą" gdy znany jest rysopis, znaki szczególne lub portret pamięciowy tej osoby. Rejestracja notowania kryminalnego NN sprawcy zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz:
1)
oznaczenie "NN" w polach przeznaczonych na imię i nazwisko osoby;
2)
pseudonim, jeżeli został ustalony;
3)
rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży, sporządzony według cech zawartych w wykazie, a także opis słowny nieujęty w wykazie, jeżeli rysopis lub opis są dostępne lub zostały wykonane w inny sposób;
4)
portret pamięciowy, jeżeli został sporządzony;
5)
wykonane zdjęcia, w tym z monitoringu;
6)
określenie związku przestępstwa z NN sprawcą;
7)
powód notowania kryminalnego oznaczony jako "NN sprawca";
8)
identyfikator KSIP.
7. 
W formie rejestracji notowania kryminalnego NN sprawcy można zarejestrować NN sprawcę, wobec którego prokurator podjął decyzję o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, a jego rysopis, znaki szczególne lub portret pamięciowy nie są znane, w przypadku gdy dokonuje się rejestracji przestępstwa i rejestracji postępowania w zbiorach KSIP w związku z nadaniem nowego numeru RSD i Ds. postępowaniu objętemu wyłączonymi materiałami, w którym występuje wymieniony NN sprawca objęty tym postępowaniem. Do rejestracji notowania kryminalnego NN sprawcy określonego w zdaniu pierwszym przepisy ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
8. 
Powody lub grupy powodów notowań kryminalnych określa w drodze decyzji, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego z własnej inicjatywy lub na pisemny i uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub dyrektora biura KGP.
§  23. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji legitymowania w odniesieniu do osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-2, 4-9 i 11 w przypadku dokonania przez Policję legitymowania na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o Policji lub na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w tym w przypadku legitymowania osoby podczas dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15d-15e ustawy o Policji lub w przypadku legitymowania osoby podczas wykonywania innych czynności służbowych Policji.
2. 
Rejestracja legitymowania osoby jest tworzona w KSIP automatycznie po dokonaniu sprawdzenia osoby legitymowanej, o której mowa w ust. 1, jeżeli w KSIP znajduje się dotycząca osoby legitymowanej rejestracja procesowa osoby, rejestracja poszukiwania osoby, rejestracja poszukiwana osoby zaginionej, rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracja notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lub 3 lub rejestracja sprawcy wykroczenia. Legitymowanie przypisuje się do konkretnej osoby zarejestrowanej w KSIP.
3. 
Rejestracja legitymowania, o której mowa w ust. 1 zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
3)
numer PESEL, jeżeli jest znany;
4)
powód (przyczynę) legitymowania;
5)
identyfikator kadrowy policjanta dokonującego legitymowania;
6)
datę, godzinę i miejsce legitymowania;
7)
określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, którym osoba legitymowana się posługuje lub dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość tej osoby;
8)
określenie rodzaju, marki, typu lub numeru rzeczy posiadanych przez osobę legitymowaną;
9)
określenie związku legitymowania z imprezą masową (identyfikator imprezy masowej RIM);
10)
określenie rodzaju i wyniku czynności służbowych podjętych wskutek legitymowania.
4. 
Rejestracja legitymowania osoby, o której mowa w ust. 1, może zawierać informacje wymienione w § 17 ust. 2 pkt 1-10.
5. 
W przypadku, gdy w KSIP nie znajduje się dotycząca osoby legitymowanej rejestracja procesowa osoby, rejestracja poszukiwania osoby, rejestracja poszukiwania osoby zaginionej, rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracja notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lub 3, lub rejestracja sprawcy wykroczenia, rejestracja legitymowania zawiera informacje o samym fakcie legitymowania, niezawierające danych osobowych osoby legitymowanej oraz innych informacji, które mogłyby prowadzić do ustalenia tożsamości tej osoby (informacje zanonimizowane). Informacje te przetwarza się tylko w formie zanonimizowanej zawierającej datę, godzinę, miejsce legitymowania, liczbę osób legitymowanych, powód legitymowania oraz identyfikator kadrowy policjanta dokonującego legitymowania.
§  24. 
1. 
Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji sprawcy wykroczenia w odniesieniu do osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 11, w przypadku zaistnienia podstaw do wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do rejestru wykroczeń określonych w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz zgodnie z § 4 tego rozporządzenia.
2. 
Rejestracja sprawcy wykroczenia, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informacje określone w art. 20f ust. 2 pkt 1-8, 12, 13 i 15-21 ustawy o Policji;
2)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji lub nazwę organu uprawnionego do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, który przekazał do rejestru wykroczeń informacje, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 ustawy o Policji, zgodnie z art. 20f ust. 5 tej ustawy;
3)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji i zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
4)
numer RSOW, a także znak (numer) sprawy, w przypadku jego nadania;
5)
kwalifikację prawną wykroczenia;
6)
identyfikator KSIP wykroczenia;
7)
związki z osobami, osobami pokrzywdzonymi, podmiotami, podmiotami pokrzywdzonymi, rzeczami oraz z przestępstwami zarejestrowanymi w zbiorach danych KSIP, które dotyczą czynów popełnionych przez osobę posiadającą rejestrację sprawcy wykroczenia oraz które zostały zakwalifikowane jako przestępstwo, a także związki ze zdarzeniem SWD.
3. 
Rejestracja sprawcy wykroczenia nie może zawierać informacji o narodowości osoby, o której mowa w ust. 1. Przy dokonywaniu rejestracji sprawcy wykroczenia nie wypełnia się pola zawierającego informacje o narodowości osoby.
§  25. 
1. 
Rejestracja osoby w formie rejestracji poszukiwania osoby zaginionej zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-13;
2)
informacje, o których mowa w § 17 ust. 3 z uwzględnieniem:
a)
najbardziej aktualnego zdjęcia osoby będącego w posiadaniu jednostki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji,
b)
rysopisu oraz opisu znaków szczególnych, w tym tatuaży,
c)
informacji o uzyskanych (pobranych) odciskach linii papilarnych i uzyskanym materiale biologicznym przydatnym do badań genetycznych,
d)
informacji o stanie zdrowia osoby zaginionej mogącym mieć wpływ na zachowanie tej osoby lub na ustalenie miejsca jej pobytu, w tym rodzaju chorób, nałogów, nawyków i skłonności, a szczególnie skłonności samobójczych,
e)
opisu ubioru ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych, monogramów itp.,
f)
opisu przedmiotów posiadanych przez osobę zaginioną bezpośrednio przed zaginięciem;
3)
wiek osoby zaginionej w dniu zaginięcia;
4)
datę, miejsce i opis okoliczności zaginięcia oraz identyfikator KSIP wydarzenia;
5)
rodzaj i zakres czynności podjętych w celu odnalezienia osoby zaginionej;
6)
adresy osób lub instytucji, u których lub w których może przebywać osoba zaginiona;
7)
prawdopodobną przyczynę zaginięcia;
8)
wskazanie poziomu poszukiwania osoby zaginionej według poziomów określonych przepisami Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich;
9)
ostrzeżenia i inne dyspozycje jednostki lub komórki organizacyjnej Policji prowadzącej poszukiwania;
10)
informacje przekazane przez osobę zgłaszającą zaginięcie osoby mające znaczenie dla prowadzenia poszukiwań lub przydatne w tych poszukiwaniach;
11)
informacje o materiale biologicznym, przydatnym do badań genetycznych, pobranym od osoby, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy o Policji;
12)
informacje o zgodzie uprawnionej osoby na publikację danych osobowych osoby zaginionej w środkach masowego przekazu celem prowadzenia poszukiwań tej osoby oraz informacje o dokonaniu takiej publikacji, wraz ze wskazaniem miejsc, w których te dane opublikowano;
13)
informacje o przyczynach i dacie zakończenia poszukiwania oraz opis istotnych okoliczności prowadzenia poszukiwania;
14)
informacje o przekazaniu prowadzenia poszukiwania osoby innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji oraz o przejęciu poszukiwania przez tę jednostkę lub komórkę, bez zmiany zarejestrowanej daty zgłoszenia zaginięcia oraz daty wszczęcia poszukiwania;
15)
informacje o zakończeniu czynności poszukiwawczych przez jednostkę organizacyjną Policji prowadzącą poszukiwania, w tym informacje o dacie i sposobie (formie) zakończenia oraz o przekazaniu akt sprawy do archiwum wraz z numerem tych akt;
16)
informacje o zakończeniu rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, w tym datę zakończenia i rodzaj zakończenia.
2. 
Informacje o odwołaniu poszukiwania osoby zaginionej i zakończeniu w zbiorach danych KSIP rejestracji poszukiwania osoby zaginionej rejestruje się niezwłocznie po zrealizowaniu celu, o którym mowa w § 55 ust. 1 pkt 1-4, lub po uzyskaniu potwierdzonej informacji uzasadniającej odwołanie poszukiwania.
3. 
Ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 pkt 9, mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.
§  26. 
1. 
Rejestracja informacji o osobie w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracja nastąpiła na zlecenie;
3)
symbol "NN" jako oznaczenie imienia i nazwiska osoby;
4)
zdjęcia sygnalityczne;
5)
informacje o stanie zdrowia mogące mieć znaczenie dla identyfikacji NN osoby;
6)
rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży;
7)
opis ubioru ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych i monogramów;
8)
opis przedmiotów będących w posiadaniu NN osoby w chwili jej ujawnienia;
9)
datę, miejsce i opis okoliczności ujawnienia NN osoby, w tym dane osobowe podane przez NN osobę oraz jej oceniony z wyglądu wiek, a także identyfikator KSIP wydarzenia związanego z ujawnieniem;
10)
datę pobrania odcisków linii papilarnych i próbek biologicznych oraz pozostałe informacje, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2 i 3, w celach identyfikacyjnych, a także datę wykonania zdjęć NN osoby;
11)
informacje o grupie krwi NN osoby;
12)
miejsce przebywania lub pobytu NN osoby po jej ujawnieniu;
13)
zmianę lub uzupełnienie informacji zawartych w rejestracji;
14)
informacje dotyczące faktu nadania NN osobie danych osobowych (personaliów) postanowieniem sądu;
15)
informacje dotyczące rodzaju podjętych czynności identyfikacyjnych, w tym wzmianka o umieszczeniu osoby w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym z powodu choroby lub innych zakłóceń zdrowia albo umieszczeniu w innym miejscu;
16)
informacje dotyczące skierowania wniosku w sprawie przeprowadzenia czynności identyfikacyjnych wobec NN osoby poza granicami państwa polskiego;
17)
informacje dotyczące daty, sposobu oraz wyniku zakończenia czynności identyfikacyjnych przez jednostkę organizacyjną Policji, a także informacje o przekazaniu materiałów sprawy identyfikacyjnej do archiwum, w tym numer akt archiwum;
18)
informacje o zakończeniu rejestracji, w tym datę i rodzaj zakończenia.
2. 
Rejestracja NN osoby może również zawierać ostrzeżenia lub inne dyspozycje jednostki organizacyjnej Policji, która ujawniła NN osobę. Ostrzeżenia mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.
3. 
Informacje o zakończeniu w zbiorach danych KSIP rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby wprowadza się, jeżeli zakończono identyfikację osoby lub ustalono jej tożsamość w przypadkach i w sposób określony w odrębnych przepisach w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich.
§  27. 
1. 
Rejestracja informacji o osobie w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN zwłok zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
3)
symbol "NZ" jako oznaczenie imienia i nazwiska NN zwłok;
4)
oceniony z wyglądu wiek NN zwłok;
5)
zdjęcia zwłok wykonane w sposób określony w przepisach odrębnych regulujących warunki i sposób wykonywania zdjęć sygnalitycznych oraz zdjęć zwłok;
6)
rysopis oraz opis znaków szczególnych NN zwłok, w tym tatuaży;
7)
opis ubioru NN zwłok ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych i monogramów;
8)
opis przedmiotów znalezionych przy NN zwłokach;
9)
datę, miejsce i opis okoliczności ujawnienia NN zwłok oraz identyfikator KSIP wydarzenia;
10)
datę pobrania odcisków linii papilarnych lub próbek biologicznych w celach identyfikacyjnych i informacje, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2 i 3;
11)
informacje dotyczące grupy krwi NN zwłok, przypuszczalnej daty oraz ustalonej przyczyny zgonu;
12)
datę przeprowadzenia sekcji NN zwłok oraz nazwę i siedzibę organu, który sekcję przeprowadził;
13)
informacje, że zgon nastąpił w wyniku działania osób trzecich, jeżeli istnieje takie uzasadnione podejrzenie;
14)
datę pochówku NN zwłok oraz adres cmentarza, wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca usytuowania grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie);
15)
numer aktu zgonu ze wskazaniem urzędu stanu cywilnego, który go sporządził;
16)
informacje zmieniające lub uzupełniające informacje zawarte w rejestracji NN zwłok;
17)
informacje o dacie, sposobie i wyniku zakończenia czynności identyfikacyjnych przez jednostkę organizacyjną Policji oraz informacje o przekazaniu materiałów sprawy identyfikacyjnej do archiwum, w tym numer akt archiwum;
18)
informacje o zakończeniu rejestracji, w tym datę oraz rodzaj zakończenia.
2. 
Informacje o zakończeniu w zbiorach danych KSIP rejestracji okoliczności ujawnienia NN zwłok wprowadza się, jeżeli zakończono identyfikację zwłok lub ustalono ich tożsamość w przypadkach i w sposób określony w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich.

Rozdział  6

Informacje przetwarzane w zbiorze Fakt

§  28. 
1. 
W zbiorze danych KSIP Fakt rejestruje się i przetwarza informacje o:
1)
wydarzeniach podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji oraz dyżurnym w komendach wojewódzkich Policji (Komendzie Stołecznej Policji) zgodnie z katalogiem rodzajów wydarzeń określonym w przepisach regulujących organizację służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz informacje o wydarzeniach podlegających obowiązkowi rejestracji dla celów Biuletynu KSIP;
2)
przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego, przestępstwach skarbowych oraz o czynach zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe, których dopuścili się nieletni, z wyjątkiem przestępstw, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o Policji, zadania realizuje BSWP;
3)
postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zarejestrowane w KSIP w zbiorze Fakt;
4)
sprawach o czyny zabronione nieletnich oraz o postępowaniach w sprawach nieletnich o czyny zabronione przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe;
5)
zdarzeniach drogowych podlegających rejestracji w SEWiK na podstawie odrębnych przepisów w sprawie prowadzenia statystyki zdarzeń drogowych;
6)
zamachach samobójczych usiłowanych i dokonanych oraz o wypadkach tonięcia;
7)
wykroczeniach przeciwko mieniu.
2. 
Rejestracja wydarzeń, przestępstw, postępowań oraz wykroczeń określonych w ust. 1 pkt 1-4 i 7, zawiera informacje o:
1)
nazwie jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikatorach kadrowych odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
3)
znaku lub numerze sprawy, a także liczbie dziennika oraz w przypadku prowadzenia:
a)
postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo o numerze RSD i Ds.,
b)
postępowania w sprawie o wykroczenia przeciwko mieniu o numerze RSOW;
4)
przekazaniu oraz przejęciu materiałów sprawy lub postępowania do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji albo inny niż Policja organ ścigania;
5)
wydarzeniu, przestępstwie, postępowaniu lub wykroczeniu przeciwko mieniu w zakresie określonym odpowiednio w § 29-32.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, następuje automatyczne przekazanie przez KSIP rejestracji osób, podmiotów i rzeczy związanych z przekazanym postępowaniem, wydarzeniem lub przestępstwem.
4. 
Z informacji przetwarzanych w zbiorze Fakt tworzy się wykaz o nazwie Biuletyn KSIP zawierający informacje o wydarzeniach stanowiących przestępstwa, wykroczenia, zagrożenia lub inne zdarzenia istotne dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, które nie muszą mieć znamion czynu zabronionego. Kategorie wydarzeń podlegających rejestracji w Biuletynie KSIP określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.
5. 
Sposoby i formy przetwarzania informacji wymienionych w ust. 1 pkt 6 dla celów statystycznych statystyki publicznej regulują odrębne przepisy dotyczące programu badań statystycznych statystyki publicznej.
6. 
Wydarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są automatycznie uzyskiwane przez systemy teleinformatyczne KSIP ze zdarzeń przetwarzanych w SWD Policji.
7. 
W zakresie informacji o wydarzeniu, przestępstwie, postępowaniu i wykroczeniu przeciwko mieniu zarejestrowanych w KSIP, którym nadany został identyfikator KSIP odpowiednio wydarzenia, przestępstwa, postępowania i wykroczenia przetwarzane są odpowiednie identyfikatory KSIP, o którym mowa w § 2 pkt 16, utworzone przez KSIP w związku z dokonaniem określonych form rejestracji dotyczących danego wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub wykroczenia lub w związku z zarejestrowaniem dotyczących danego wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub wykroczenia informacji, o których mowa w § 2 pkt 16 lit. c.
8. 
Dla każdej dokonanej rejestracji wydarzenia, przestępstwa, postępowania i wykroczenia tworzony jest identyfikator KSIP właściwy dla danej formy rejestracji przetwarzany wraz z odpowiednimi identyfikatorami KSIP wydarzenia, przestępstwa, postępowania, wykroczenia, rzeczy lub osoby, których dotyczy dokonana rejestracja.
§  29. 
1. 
Rejestracja informacji o wydarzeniach, zwana dalej "rejestracją wydarzenia", obejmuje wydarzenia określone w § 28 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz zawiera informacje, o których mowa w § 28 ust. 2, a także w szczególności informacje o:
1)
dacie i godzinie przyjęcia zgłoszenia o wydarzeniu;
2)
rodzaju wydarzenia określonym zgodnie z katalogami, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i § 28 ust. 4;
3)
dacie i miejscu wydarzenia;
4)
słownym opisie wydarzenia, w tym jego przebiegu;
5)
nazwie jednostki organizacyjnej Policji, w której zasięgu terytorialnym wydarzenie miało miejsce;
6)
sposobie zawiadomienia Policji o wydarzeniu;
7)
liczbie osób uczestniczących w wydarzeniu, z wyodrębnieniem osób pokrzywdzonych i sprawców, ich wieku oraz płci lub inne informacje niezawierające danych osobowych;
8)
dyspozycjach i czynnościach podjętych przez jednostkę organizacyjną Policji, w której zasięgu terytorialnym wydarzenie miało miejsce;
9)
osobach zaginionych oraz NN osobach i NN zwłokach ujawnionych w związku z wydarzeniem;
10)
rzeczach zgłoszonych jako utracone w wyniku przestępstwa lub wykroczenia oraz o utraconej broni i legitymacjach służbowych funkcjonariuszy Policji.
2. 
Zarejestrowane w związku z wydarzeniem informacje o osobach zaginionych, ujawnionych NN osobach lub NN zwłokach, niezależnie od rejestracji wydarzenia, podlegają odrębnej rejestracji odpowiednio w formie rejestracji poszukiwania osoby zaginionej zgodnie z § 25, w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby zgodnie z § 26 lub w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN zwłok zgodnie z § 27.
3. 
Zarejestrowane w związku z wydarzeniem informacje o rzeczach, w tym dziełach sztuki, utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia oraz posiadających numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację lub w przypadku dzieł sztuki cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, niezależnie od rejestracji wydarzenia, podlegają odrębnej rejestracji w formie rejestracji rzeczy.
§  30. 
1. 
Rejestracji informacji dokonuje się w formie rejestracji przestępstwa w zakresie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, przestępstw skarbowych i czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe, których dopuścili się nieletni. Rejestracja przestępstwa zawiera informacje określone w § 28 ust. 2, a także w szczególności informacje o:
1)
dacie, godzinie i miejscu popełnienia lub ujawnienia przestępstwa, rodzaju i kwalifikacji prawnej czynu zabronionego, ze wskazaniem nazwy państwa, jeżeli przestępstwo popełniono poza terytorium państwa polskiego;
2)
dacie, godzinie i sposobie zawiadomienia Policji o popełnieniu przestępstwa lub informacje o dacie i sposobie ujawnienia przestępstwa;
3)
ujawnionym lub zgłoszonym przestępstwie, obejmujące szczegółowy słowny opis przestępstwa, w tym informacje o sposobie i metodach działania sprawcy przestępstwa oraz o sposobie i metodach jego popełnienia, w tym najbardziej charakterystycznych modus operandi, uzyskanych zarówno w chwili zgłoszenia przestępstwa oraz następnie w toku prowadzonego postępowania lub przy jego zakończeniu;
4)
formie popełnienia przestępstwa;
5)
rzeczach:
a)
służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa,
b)
na których zachowały się ślady przestępstwa,
c)
pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, w tym mogących podlegać przepadkowi,
d)
mogących stanowić środek dowodowy do wykrycia sprawcy przestępstwa lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa albo których posiadanie jest zabronione,
e)
niepodlegających odrębnej rejestracji w celu poszukiwania tych rzeczy z uwagi na brak numerów lub cech umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację albo których nie można zidentyfikować;
6)
podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły zostać wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa albo mogących podlegać odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 4;
7)
ustalonych sprawcach przestępstwa lub NN sprawcach;
8)
ustalonych informacjach o sprawcy lub NN sprawcy, w tym o znakach szczególnych, portrecie pamięciowym lub zdjęciach, włącznie ze zdjęciami z monitoringu;
9)
osobie pokrzywdzonej lub pokrzywdzonych w zakresie nieobejmującym danych osobowych oraz informacje o pokrzywdzonym podmiocie lub podmiotach;
10)
wartości strat (szkodzie) poniesionych w wyniku przestępstwa, wyrażonej w złotych polskich;
11)
jednostce organizacyjnej Policji, w której zasięgu terytorialnym przestępstwo zostało popełnione;
12)
wartości mienia odzyskanego, wyrażonej w złotych polskich;
13)
identyfikatorze KSIP zarejestrowanego wydarzenia mającego związek z przestępstwem;
14)
numerze Ds. i kwalifikacji prawnej czynu przyjętej przez prokuraturę w postępowaniu przygotowawczym.
2. 
Jednostka lub komórka organizacyjna Policji przejmująca do dalszego prowadzenia sprawę o przestępstwo zarejestrowane w KSIP, której przekazano materiały postępowania dotyczące tego przestępstwa jest obowiązana dokonać w KSIP rejestracji informacji o:
1)
dacie i przyczynie włączenia przejmowanej sprawy o przestępstwo objęte rejestracją w KSIP do postępowania przygotowawczego już prowadzonego przez jednostkę lub komórkę przejmującą, jeżeli po przejęciu nie rejestruje się nowego postępowania przygotowawczego;
2)
nowym postępowaniu przygotowawczym, jeżeli w celu dalszego prowadzenia przejętej sprawy o przestępstwo zarejestrowane w KSIP wszczęto odrębne postępowanie przygotowawcze.
3. 
Rejestracja przestępstwa zawiera informacje wskazujące na związek z informacjami zarejestrowanymi w zbiorach danych KSIP w formie:
1)
rejestracji procesowej osoby - w przypadku wykrycia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa;
2)
rejestracji podmiotu - w przypadku ujawnienia podmiotu związanego z działalnością przestępczą lub podlegającego odpowiedzialności karnej;
3)
rejestracji rzeczy lub rejestracji dzieła sztuki - w przypadku ujawnienia rzeczy posiadających numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację oraz dzieł sztuki posiadających cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację.
4. 
Informacje o przestępstwach oraz wykroczeniach popełnionych w związku z imprezami masowymi oraz o zakazach orzeczonych w związku z tymi wykroczeniami i przestępstwami, przetwarza się zbiorach danych KSIP Fakt i Osoba w sposób określony dla rejestracji wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub rejestracji procesowej z identyfikatorem imprezy masowej RIM tworzącym związek wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub zakazu z informacjami zawartymi w PRIM.
§  31. 
1. 
Rejestracja informacji o postępowaniu, zwana dalej "rejestracją postępowania", obejmuje informacje o wszczętych postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa oraz o sprawach o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu w trybie art. 32e § 3 lub 4 upn i o wszczętych postępowaniach w sprawach nieletnich o czyny zabronione przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe. Rejestracja postępowania zawiera informacje, o których mowa w § 28 ust. 2 oraz w szczególności informacje o:
1)
dacie wszczęcia postępowania lub dacie przekazania sądowi rodzinnemu w trybie art. 32e § 3 lub 4 upn sprawy o czyn zabroniony nieletniego;
2)
rodzaju postępowania;
3)
podstawie wszczęcia postępowania lub sprawy o czyn zabroniony nieletniego;
4)
przestępstwach objętych tym samym postępowaniem;
5)
kwalifikacji prawnej czynu przyjętej dla pierwszego przestępstwa objętego postępowaniem;
6)
kosztach postępowania;
7)
wyłączeniu materiałów z postępowania wraz z przekazaniem postępowania w sprawie o przestępstwo lub przeciwko osobie;
8)
zawieszeniu postępowania;
9)
zakończeniu postępowania wraz ze wskazaniem jego wyniku oraz organu procesowego, do którego przekazano materiały postępowania;
10)
podjęciu lub wznowieniu postępowania oraz uzupełnieniu akt;
11)
przeprowadzonych przed wszczęciem postępowania czynnościach.
2. 
Przekazanie innej jednostce organizacyjnej Policji do dalszego prowadzenia postępowania zarejestrowanego w zbiorach KSIP obejmującego wszystkie przestępstwa objęte tym postępowaniem wraz z informacjami o tych przestępstwach powoduje automatyczne zakończenie rejestracji tego postępowania z oznaczeniem "przekazano postępowanie do innej jednostki Policji".
§  32. 
1. 
Rejestracji informacji o wykroczeniach przeciwko mieniu dokonuje się w formie rejestracji wykroczenia, zwanej dalej "rejestracją wykroczenia". Rejestracja wykroczenia zawiera:
1)
informacje, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 9-14, 16 i 17 ustawy o Policji;
2)
informacje, o których mowa w § 28 ust. 2;
3)
wartość odzyskanego mienia;
4)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji oraz nazwę organu uprawnionego do prowadzenia czynności wyjaśniających, który przekazał do rejestru wykroczeń informacje, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 ustawy o Policji, na podstawie art. 20f ust. 5 tej ustawy;
5)
związek ze zdarzeniem SWD.
2. 
Jednostka lub komórka organizacyjna Policji przejmująca do dalszego prowadzenia sprawę o wykroczenie zarejestrowane w KSIP, której przekazano materiały postępowania dotyczące tego wykroczenia, jest obowiązana dokonać w KSIP rejestracji informacji o:
1)
dacie i przyczynie włączenia przejmowanej sprawy o wykroczenie objęte rejestracją w KSIP do postępowania już prowadzonego przez jednostkę lub komórkę przejmującą, jeżeli po przejęciu nie rejestruje się nowego postępowania;
2)
nowym postępowaniu, jeżeli w celu dalszego prowadzenia przejętej sprawy o wykroczenie zarejestrowane w KSIP wszczęto odrębne postępowanie.
3. 
Rejestracja wykroczenia zawiera informacje wskazujące na związek z informacjami zarejestrowanymi w zbiorach danych KSIP w formie:
1)
rejestracji sprawcy wykroczenia i rejestracji osoby pokrzywdzonej - w przypadku wykrycia osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia przeciwko mieniu;
2)
rejestracji podmiotu pokrzywdzonego - w przypadku ujawnienia podmiotu pokrzywdzonego czynem zabronionym;
3)
rejestracji rzeczy lub rejestracji dzieła sztuki - w przypadku ujawnienia rzeczy posiadających numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację oraz dzieł sztuki posiadających cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a także w przypadku gdy rejestracja rzeczy dokonana w związku z przestępstwem lub wykroczeniem wiąże się z popełnieniem wykroczenia przeciwko mieniu zarejestrowanym w formie rejestracji wykroczenia.

Rozdział  7

Informacje przetwarzane w zbiorze Podmiot

§  33. 
1. 
W zbiorze danych KSIP Podmiot rejestruje się i przetwarza informacje o następujących podmiotach związanych z przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego lub przestępstwem skarbowym:
1)
wykorzystanych do popełnienia przestępstwa albo których działalność służyła popełnieniu przestępstwa lub jest związana z przestępstwem;
2)
pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa;
3)
które uzyskały korzyść majątkową w związku z popełnieniem przestępstwa przez działającą w ich imieniu lub w interesie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
4)
podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214), zwanej dalej "ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych", jeżeli działalność podmiotu wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub innych ustaw oraz jest związana z czynem zabronionym, którym jest zachowanie osoby fizycznej:
a)
działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku,
b)
dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osobę, o której mowa w lit. a,
c)
działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub wiedzą osoby, o której mowa w lit. a,
d)
będącej przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie dopuszczalnego

- jeżeli zachowanie to przyniosło lub mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść, chociażby niemajątkową oraz jeżeli osoba ta popełniła jedno z przestępstw wymienionych w przepisach art. 16 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

2. 
Rejestracja informacji o podmiotach w zbiorze Podmiot może dotyczyć podmiotów będących:
1)
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
2)
osobami fizycznymi prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową jako przedsiębiorcy w rozumieniu prawa cywilnego oraz podlegającymi obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
spółkami handlowymi z udziałem Skarbu Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub związkami takich jednostek, spółkami kapitałowymi w organizacji, podmiotami w stanie likwidacji oraz przedsiębiorcami niebędącymi osobami fizycznymi, a także zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi.
3. 
Rodzaje, nazwy i kategorie podmiotów, o których mowa w ust. 2 oraz szczegółowy zakres informacji możliwych do uzyskania o tych podmiotach określają przepisy o:
1)
Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
3)
Prawie przedsiębiorców;
4)
statystyce publicznej - w zakresie dotyczącym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
§  34. 
1. 
Rejestracji informacji o podmiocie w KSIP dokonuje się w formie rejestracji procesowej podmiotu lub rejestracji notowania kryminalnego podmiotu. Rejestracja informacji o podmiocie zawiera:
1)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;
2)
identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej dokonanie rejestracji jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
3)
znak lub numer sprawy, a w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo numer RSD i Ds.;
4)
wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści rejestracji;
5)
zakończenie rejestracji, w przypadku rejestracji procesowej;
6)
nazwę i formę organizacyjną podmiotu, jego siedzibę oraz miejsce (miejsca) prowadzenia działalności;
7)
numer identyfikacyjny REGON;
8)
numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli podmiot został w niej zarejestrowany i posiada numer tej ewidencji;
9)
numer Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;
10)
numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;
11)
informacje, w tym dane osobowe, osób reprezentujących podmiot lub uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie albo informacje, w tym dane osobowe, innych osób w zakresie w jakim informacje o tych osobach dostępne są w jawnych rejestrach, ewidencjach lub zbiorach, w których dany podmiot jest zarejestrowany;
12)
datę rejestracji;
13)
firmę przedsiębiorcy oraz numer PESEL, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną;
14)
informacje dotyczące miejsca i adresu zamieszkania, adresu do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału;
15)
informacje dotyczące utworzenia i przekazywania przez KSIP informacji koordynacyjnych, jeżeli wykonujący czynności służbowe w sprawie polecił koordynację informacji w ten sposób;
16)
w przypadku rejestracji:
a)
procesowej podmiotu - dodatkowo informacje o kwalifikacji prawnej czynu, w związku z którym dokonano rejestracji podmiotu - identyfikatorze KSIP przestępstwa lub postępowania,
b)
notowania kryminalnego podmiotu - dodatkowo informacje o powodzie notowania oraz nadanym kryptonimie;
17)
wskazanie powodu (przyczyny) rejestracji podmiotu oraz charakteru rejestracji zgodnie z kategoriami określonymi w § 33 ust. 1, z zastosowaniem oznaczeń:
a)
"podmiot wykorzystany do popełnienia przestępstwa",
b)
"podmiot, którego działalność służyła popełnieniu przestępstwa",
c)
"podmiot, którego działanie jest związane z przestępstwem",
d)
"podmiot pokrzywdzony w wyniku przestępstwa",
e)
"podmiot, który uzyskał korzyść majątkową w wyniku przestępstwa",
f)
"podmiot podlegający odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary";
18)
inne informacje w zależności od właściwości podmiotu oraz popełnionego przestępstwa, uznane za istotne dla realizacji ustawowych zadań Policji.
2. 
Rejestracja podmiotu może obejmować informacje:
1)
określone w § 17 ust. 2 i 3, jeżeli działania osób określonych w ust. 1 pkt 11 wyczerpują znamiona czynów zabronionych;
2)
dotyczące osób określonych w § 33 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli osoby te działając w imieniu lub w interesie podmiotu popełniły przestępstwo, w wyniku którego podmiot uzyskał korzyść choćby niemajątkową.
3. 
Informacje o osobach wymienionych w ust. 2 podlegają rejestracji również w formie rejestracji procesowej osoby zgodnie z § 17 oraz w innych formach zgodnie z § 19-22. Do rejestracji podmiotu stosuje się odpowiednio § 16 ust. 2 i 3.
4. 
W zakresie informacji o podmiocie, któremu nadany został identyfikator KSIP podmiotu, przetwarzane są odpowiednie identyfikatory KSIP, o których mowa w § 2 pkt 16, utworzone przez KSIP w związku z dokonaniem określonych form rejestracji dotyczących tego podmiotu lub w związku z zarejestrowaniem dotyczących tego podmiotu informacji, o których mowa w § 2 pkt 16 lit. c.
5. 
Dla każdej dokonanej rejestracji podmiotu, w formie określonej w ust. 1, tworzony jest identyfikator KSIP właściwy dla danej formy rejestracji przetwarzany wraz z identyfikatorem KSIP podmiotu, którego dotyczy dokonana rejestracja.

Rozdział  8

Informacje przetwarzane w zbiorze Rzecz

§  35. 
1. 
W zbiorze KSIP Rzecz rejestruje się i przetwarza w formie rejestracji rzeczy informacje o rzeczach, przedmiotach, dokumentach, broni palnej, zabytkach (w tym dziełach sztuki), zwanych dalej "rzeczami", związanych z przestępstwem lub wykroczeniem oraz posiadających numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a w przypadku dzieł sztuki cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację - obejmujące informacje o rzeczach:
1)
utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia;
2)
pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub wykroczenia;
3)
służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
4)
będących przedmiotem wykonywanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych;
5)
na których zachowały się ślady przestępstwa lub które mogą stanowić środek dowodowy do wykrycia sprawcy przestępstwa lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa;
6)
określonych w art. 20f ust. 2 pkt 14 ustawy o Policji.
2. 
W zbiorze danych KSIP Rzecz rejestruje się również informacje o broni palnej utraconej w inny sposób aniżeli w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, której posiadanie nie wymaga pozwolenia określonego w odrębnych przepisach o broni i amunicji, a także informacje o utraconych legitymacjach służbowych funkcjonariuszy Policji, niezależnie od przyczyny ich utraty. Rejestracja tych informacji odbywa się w sposób właściwy dla rejestracji rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia. Przepis § 36 stosuje się odpowiednio.
3. 
Informacje o broni utraconej w wyniku przestępstwa, wykroczenia lub w inny sposób, jeżeli posiadanie tej broni wymaga pozwolenia lub innego uprawnienia określonego w ustawie o broni i amunicji - rejestruje się oraz przetwarza w sposób określony w niniejszym zarządzeniu, w ewidencji broni utraconej wchodzącej w skład rejestru "Broń".
4. 
Rejestracja informacji o rzeczach określonych w ust. 1 obejmuje:
1)
dokumenty w znaczeniu określonym w art. 115 § 14 i 14a Kodeksu karnego, art. 53 § 20 Kodeksu karnego skarbowego i art. 47 § 8 Kodeksu wykroczeń;
2)
rzeczy ruchome lub przedmioty w znaczeniu określonym w art. 115 § 9 Kodeksu karnego oraz art. 47 § 7 Kodeksu wykroczeń;
3)
korzyści majątkowe, w tym mienie uzyskane w wyniku popełnienia przestępstwa w znaczeniu określonym w art. 115 § 4-7a Kodeksu karnego oraz w art. 53 § 13-17 Kodeksu karnego skarbowego, z zastrzeżeniem, że takie korzyści są rejestrowane w ramach rejestracji przestępstwa;
4)
broń utraconą w wyniku przestępstwa, wykroczenia lub w inny sposób, której posiadanie nie wymaga pozwolenia lub innego uprawnienia do posiadania broni przewidzianego w odrębnych przepisach o broni i amunicji;
5)
przedmioty lub rzeczy, inne niż wymienione w pkt 1-4, posiadające numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a w przypadku dzieł sztuki posiadające cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, jeżeli mają związek z wydarzeniem, przestępstwem lub wykroczeniem;
6)
w ramach dokumentów, rzeczy ruchomych lub przedmiotów wymienionych w pkt 1 i 2 dokumenty w postaci umowy rachunku bankowego lub innej umowy dotyczącej wykonywania czynności uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierających obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, w tym umowy o kartę kredytowa lub kartę płatniczą debetową w zakresie dotyczącego tego dokumentu lub przedmiotu oraz identyfikującego ten dokument lub przedmiot numeru rachunku bankowego, numeru innej czynności uprawniającej do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającej obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, lub numeru karty kredytowej lub płatniczej debetowej, jeżeli:
a)
numery te służyły lub były wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub sprawca przestępstwa posługiwał się tymi numerami lub na rachunku zostały zgromadzone środki pochodzące z przestępstwa, lub
b)
karta kredytowa, karta płatnicza debetowa lub inny taki przedmiot uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach zostały utracone w wyniku przestępstwa

- oraz jeżeli informacje o tych numerach, kartach lub przedmiotach zostały uzyskane w toku realizacji czynności służbowych Policji w innym trybie aniżeli wynikający z art. 20 ust. 3-5 ustawy o Policji.

5. 
Informacje o rzeczach rejestruje się z następującymi oznaczeniami powodu rejestracji:
1)
"UTRACONO" - w przypadku rejestracji rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, w tym także utraconych poza granicami kraju na szkodę obywatela polskiego oraz w przypadku rejestracji utraty broni palnej i legitymacji służbowej funkcjonariuszy Policji;
2)
"W ZAINTERESOWANIU" - w przypadku rejestracji rzeczy będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa, albo które mogą stanowić środek dowodowy dla wykrycia sprawcy przestępstwa lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa;
3)
"ZABEZPIECZONO" - w przypadku rejestracji rzeczy zabezpieczonych przez Policję, pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub wykroczenia albo służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, albo na których zachowały się ślady przestępstwa lub które mogą stanowić środek dowodowy dla wykrycia sprawcy przestępstwa lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa.
6. 
Informacje o rzeczach skradzionych będących zabytkami lub dziełami sztuki podlegają odrębnej rejestracji w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem - prowadzonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków na zasadach określonych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres informacji o dziełach sztuki podlegających rejestracji w zbiorach KSIP określa § 37.
7. 
Informacje o rzeczach wymienionych w ust. 1 i 4 nieposiadających numerów lub cech umożliwiających jednoznaczną identyfikację, związanych z przestępstwem lub spełniających przesłanki określone w ust. 1 pkt 1-5, można zarejestrować w zbiorze KSIP Fakt w zakresie informacji przewidzianych w rejestracji wydarzenia lub przestępstwa w sposób określony w § 29 lub § 30.
8. 
W zbiorze KSIP Rzecz nie rejestruje się kolczyków, mikroczipów, paszportów dotyczących zwierząt lub innych przedmiotów, czy nośników albo tatuaży, na których jest zawarty lub został zakodowany numer identyfikacyjny służący do identyfikacji lub rejestracji zwierząt na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub innych przepisów odrębnych.
9. 
Do rejestracji rzeczy stosuje się odpowiednio § 16 ust. 3.
10. 
W zakresie informacji o rzeczach zarejestrowanych w KSIP, którym nadany został identyfikator KSIP rzeczy przetwarzane są odpowiednie identyfikatory KSIP, o których mowa w § 2 pkt 16 utworzone przez KSIP w związku z dokonaniem określonych form rejestracji dotyczących rzeczy lub w związku z zarejestrowaniem dotyczących tej rzeczy informacji, o których mowa w § 2 pkt 16 lit. c.
§  36. 
1. 
Rejestracja informacji o rzeczach określonych w § 35 ust. 1 i 2, z wyjątkiem zabytków i dzieł sztuki, zawiera, w szczególności:
1)
datę rejestracji;
2)
datę zdarzenia, w związku z którym następuje rejestracja rzeczy;
3)
znak lub numer sprawy, w ramach której następuje rejestracja rzeczy;
4)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji rzeczy;
5)
informacje umożliwiające identyfikację rzeczy, z uwzględnieniem ust. 2;
6)
powód rejestracji, zgodnie z oznaczeniami określonymi w § 35 ust. 6 oraz wskazaniem:
a)
przyczyny utraty rzeczy - w przypadku rejestracji z powodu "UTRACONO",
b)
dyspozycji jednostki lub komórki organizacyjnej Policji rejestrującej rzecz - w przypadku rejestracji z powodu "W ZAINTERESOWANIU",
c)
miejsca przechowywania i okresu zabezpieczenia rzeczy - w przypadku rejestracji z powodu "ZABEZPIECZONO";
7)
identyfikator KSIP wydarzenia, przestępstwa, wykroczenia, osoby lub podmiotu, w związku z którymi rzecz została zarejestrowana;
8)
określenie terminu rejestracji (terminu trwania poszukiwania, terminu objęcia zainteresowaniem lub terminu przechowywania zabezpieczonych rzeczy) z zastrzeżeniem, że w przypadku rzeczy utraconych w wyniku wykroczenia termin rejestracji nie może być dłuższy niż 3 lata;
9)
w przypadku wszczęcia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego:
a)
numer RSD,
b)
identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji rzeczy oraz identyfikatory kadrowe odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
10)
uzupełnienie albo zmianę w rejestracji rzeczy;
11)
informacje o przekazaniu oraz przejęciu rejestracji rzeczy przez inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji;
12)
rodzaj i datę zakończenia czynności wynikających z rejestracji (poszukiwania, zainteresowania lub zabezpieczenia).
2. 
Rejestracja informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje:
1)
w przypadku pojazdów, w szczególności następujące informacje:
a)
rodzaj pojazdu,
b)
markę,
c)
model,
d)
numer rejestracyjny,
e)
numer nadwozia lub numer identyfikacyjny VIN,
f)
numer silnika (jeżeli jest znany),
g)
kolor nadwozia,
h)
kraj właściciela pojazdu,
i)
kraj rejestracji,
j)
ostrzeżenia,
k)
informacje o możliwości identyfikacji drogą radiową (RFID),
l)
Id pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów oraz status powiązania z centralną ewidencją pojazdów w przypadku rejestracji pojazdów utraconych;
2)
w przypadku dokumentów, w szczególności następujące informacje:
a)
rodzaj dokumentu,
b)
serię i numer blankietu,
c)
oznaczenie, czy dokument stanowi oryginał, czy wtórnik,
d)
informacje o osobie lub podmiocie, których dokument dotyczy, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, a w przypadku podmiotu nazwę podmiotu,
e)
informacje dotyczące pojazdu, w tym markę, model, numer rejestracyjny i numer VIN, jeżeli dokument jest związany z pojazdem,
f)
państwo i miejscowość wystawienia dokumentu,
g)
datę faktu utraty dokumentu;
3)
w przypadku broni palnej, w szczególności następujące informacje:
a)
rodzaj,
b)
typ,
c)
markę,
d)
kaliber (jeżeli jest znany),
e)
numer fabryczny;
4)
w przypadku kontenerów, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
numer BIC,
c)
ostrzeżenia,
d)
możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID);
5)
w przypadku statków powietrznych, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
markę,
c)
model,
d)
identyfikator Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO),
e)
ostrzeżenia,
f)
możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID);
6)
w przypadku statku wodnego, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
markę,
c)
model,
d)
liczbę kadłubów,
e)
liczbę silników,
f)
numer rejestracyjny,
g)
numer identyfikacyjny kadłuba,
h)
Id zewnętrzny,
i)
numer na żaglu,
j)
ostrzeżenia,
k)
możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID);
7)
w przypadku silnika statku wodnego, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
rodzaj paliwa,
c)
numer seryjny,
d)
możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID);
8)
w przypadku urządzenia przemysłowego, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
markę,
c)
model,
d)
numer seryjny,
e)
numer VIN,
f)
numer silnika,
g)
ostrzeżenia,
h)
możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID);
9)
w przypadku banknotów, w szczególności następujące informacje:
a)
walutę,
b)
numer banknotu,
c)
wartość nominału,
d)
użyte zabezpieczenia;
10)
w przypadku papierów wartościowych lub środków płatniczych, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię,
b)
numer karty, książeczki, czeku - międzynarodowe oznaczenie identyfikujące papier wartościowy (ISIN),
c)
walutę,
d)
całkowitą liczbę papierów wartościowych,
e)
użyte zabezpieczenia,
f)
wystawcę lub emitenta papierów wartościowych lub środków płatniczych;
11)
w przypadku dokumentów lub przedmiotów, o których mowa w § 35 ust. 4 pkt 6:
a)
kategorię, w tym rachunek bankowy, rachunek kredytowy, karta płatnicza debetowa, karta kredytowa, inny rodzaj rachunku lub inny rodzaj dokumentu lub przedmiotu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, ze wskazaniem tego rodzaju,
b)
numer dokumentu lub przedmiotu, w tym numer rachunku bankowego, rachunku kredytowego, numer karty płatniczej debetowej, numer karty kredytowej lub numer innego rachunku lub przedmiotu, z którym związane jest uprawnienie do otrzymania sumy pieniężnej, obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach,
c)
walutę,
d)
oznaczenie (nazwę) podmiotu prowadzącego rachunek lub wydającego kartę lub wydającego inny dokument lub przedmiot uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, ze wskazaniem nazwy podmiotu;
12)
w przypadku tablic rejestracyjnych pojazdów, w szczególności następujące informacje:
a)
rodzaj pojazdu,
b)
numer rejestracyjny,
c)
oznaczenie, czy tablica stanowi oryginał, czy wtórnik;
13)
w przypadku pozostałych rzeczy, w szczególności następujące informacje:
a)
kategorię rzeczy,
b)
markę,
c)
typ,
d)
numer rzeczy,
e)
numer oznakowania,
f)
numer IMEI w przypadku telefonów komórkowych.
§  37. 
Rejestracja informacji o rzeczach będących zabytkami lub dziełami sztuki obejmuje:
1)
informacje umożliwiające identyfikację zabytku lub dzieła sztuki, w tym:
a)
rodzaj zabytku lub dzieła sztuki,
b)
autora,
c)
tytuł,
d)
opis zabytku lub dzieła sztuki,
e)
napisy i oznakowania,
f)
numer inwentarzowy placówki muzealnej,
g)
numer rejestru zabytków,
h)
identyfikator KSIP,
i)
zdjęcie,
j)
czas powstania,
k)
wymiar (długość, wysokość, szerokość, głębokość) i technikę wykonania,
l)
szacunkową wartość materialną, wyrażoną w złotych polskich,
m)
informację, czy dzieło sztuki jest uznane za zabytek,
n)
znaki szczególne;
2)
datę rejestracji;
3)
powód rejestracji;
4)
miejsce utraty;
5)
datę zabezpieczenia dzieła sztuki przez Policję;
6)
numer depozytu, w którym dzieło sztuki jest przechowywane;
7)
datę odzyskania dzieła sztuki;
8)
znak lub numer sprawy oraz numer RSD w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego związanego z zarejestrowanym zabytkiem lub dziełem sztuki;
9)
nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji rejestrującej zabytek lub dzieło sztuki;
10)
identyfikator KSIP wydarzenia lub przestępstwa, osoby lub podmiotu, w związku z którym zarejestrowano dzieło sztuki;
11)
rodzaj i datę zakończenia czynności wynikających z rejestracji (zakończenia poszukiwania, objęcia zainteresowaniem lub zakończenia czynności związanych z zabezpieczeniem);
12)
identyfikatory kadrowe odpowiednio osoby dokonującej rejestracji lub zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;
13)
uzupełnienia albo zmiany w rejestracji;
14)
informacje o przekazaniu oraz przejęciu rejestracji zabytku lub dzieła sztuki przez inną komórkę lub jednostkę organizacyjną Policji, bez zmiany daty pierwotnej rejestracji.
§  38. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności służbowych na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz na zasadach i w sposób określony w art. 15d i 15e ustawy o Policji rejestruje się w zbiorach danych KSIP, w formie rejestracji legitymowania, również informacje o rzeczach poddanych kontroli w toku dokonania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego:
1)
w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub
2)
w celu znalezienia:
a)
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub
b)
mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7 ustawy o Policji oraz przepisów innych ustaw określających zadania Policji lub
c)
przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia posiadania przez osobę broni lub takich przedmiotów lub uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary.
2. 
Rejestracja, o której mowa w ust. 1, następuje automatycznie po dokonaniu sprawdzenia rzeczy podlegających kontroli przez Policję oraz zarejestrowanych w zbiorach KSIP, zgodnie z § 35-37. Rejestracja legitymowania związana z kontrolą rzeczy obejmuje:
1)
powód kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunku;
2)
identyfikator kadrowy policjanta dokonującego kontroli osobistej, przeglądania zwartości bagaży lub sprawdzania ładunku;
3)
datę, godzinę i miejsce kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunku;
4)
numer rejestracyjny, numer nadwozia, markę i typ pojazdu;
5)
określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, którym posługuje się osoba poddana kontroli lub dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość tej osoby;
6)
określenie rodzaju, marki, typu i numeru rzeczy;
7)
rodzaj czynności służbowych podjętych wskutek kontroli.
3. 
W przypadku dokonywania legitymowania, kontroli osobistej osoby oraz kontroli lub przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego w celach, o których mowa w ust. 1, informacje o legitymowaniu oraz kontroli osoby podlegają rejestracji w KSIP, w formie legitymowania osoby, na zasadach określonych w § 23.

Rozdział  9

Informacje przetwarzane w zbiorze Pokrzywdzeni

§  39. 
1. 
W zbiorze Pokrzywdzeni przetwarzane są informacje o osobach fizycznych i podmiotach pokrzywdzonych wykroczeniem przeciwko mieniu.
2. 
Rejestracji informacji w zbiorze Pokrzywdzeni w odniesieniu do osób fizycznych dokonuje się w formie rejestracji osoby pokrzywdzonej, a w przypadku podmiotów w formie rejestracji podmiotu pokrzywdzonego.
§  40. 
1. 
Rejestracji osoby pokrzywdzonej i podmiotu pokrzywdzonego dokonuje się w przypadku zaistnienia podstaw do wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do rejestru wykroczeń określonych w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz zgodnie z § 4 tego rozporządzenia.
2. 
Rejestracja osoby pokrzywdzonej zawiera:
1)
imię lub imiona;
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
datę urodzenia;
5)
adres zamieszkania;
6)
związki z wykroczeniem lub z przestępstwem.
3. 
Rejestracja podmiotu pokrzywdzonego zawiera:
1)
nazwę i formę organizacyjną podmiotu oraz jego siedzibę;
2)
numer identyfikacyjny REGON;
3)
numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli podmiot został w niej zarejestrowany i posiada numer tej ewidencji;
4)
numer Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;
5)
numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;
6)
związki z wykroczeniem przeciwko mieniu lub z przestępstwem.

Rozdział  10

Procedura rejestracji informacji w KSIP

§  41. 
1. 
Policjanci lub pracownicy Policji wprowadzają informacje, w tym dane osobowe, do właściwego zbioru danych KSIP oraz do policyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli w toku wykonywania czynności służbowych zaistniały okoliczności uzasadniające pobranie, uzyskanie lub zgromadzenie tych informacji i informacje te odpowiadają zakresowi informacyjnemu i rzeczowemu danego zbioru.
2. 
Policjanci lub pracownicy Policji uprawnieni do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych KSIP oraz policyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1, przed wykonaniem każdej operacji przetwarzania, sprawdzają, czy informacja, w tym dane osobowe, podlegające wprowadzeniu do zbioru danych nie zostały już do niego wprowadzone.
3. 
Policjanci lub pracownicy Policji korzystają z informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP wyłącznie:
1)
wtedy, gdy jest to przydatne lub niezbędne do prawidłowego wykonania czynności służbowych oraz podczas ich wykonywania;
2)
w konkretnych i uzasadnionych wykonywanymi czynnościami służbowymi celach;
3)
w zakresie niezbędnym, adekwatnym i stosownym do potrzeb wykonywanych czynności służbowych i celów przetwarzania w danych okolicznościach.
4. 
W KSIP stosuje się następujące operacje przetwarzania informacji, w tym danych osobowych:
1)
rejestrowanie - polegające na wprowadzaniu informacji, w tym danych osobowych, po raz pierwszy do zbioru danych;
2)
sprawdzanie - polegające na zapoznaniu się z informacjami, w tym danymi osobowymi, znajdującymi się w zbiorach danych;
3)
klasyfikowanie - polegające na porządkowaniu zawartości zbiorów danych według określonych kryteriów;
4)
weryfikowanie - polegające na sprawdzaniu poprawności, kompletności i prawidłowości zarejestrowanych informacji, w tym danych osobowych, lub na dokonywaniu oceny przydatności lub niezbędności tych informacji do dalszego ich przetwarzania;
5)
modyfikowanie - polegające na zmianie zawartości informacji, w tym danych osobowych, znajdujących się w zbiorze danych, w tym zmianie zarejestrowanych informacji lub ich uzupełnieniu;
6)
typowanie - polegające na wyszukaniu i identyfikacji w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, o cechach odpowiadających określonym kryteriom selekcyjnym;
7)
analizowanie - polegające na poszukiwaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami, w tym danymi osobowymi, znajdującymi się w zbiorze danych;
8)
przekazywanie - polegające na udostępnieniu informacji, w tym danych osobowych, ze zbioru danych innemu uprawnionemu podmiotowi, bez względu na formę tej czynności;
9)
usuwanie - polegające na zniszczeniu lub deformacji informacji, w tym danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dalsze ich odtworzenie;
10)
wykorzystywanie - polegające na korzystaniu lub użyciu informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych w wyniku sprawdzenia w celu realizacji ustawowych zadań Policji.
5. 
Operacje przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, mogą być wykonywane również na zlecenie policjantów lub pracowników Policji uprawnionych do przetwarzania informacji w KSIP, niemających bezpośredniego dostępu do systemu teleinformatycznego KSIP. Do zlecającego przepisy § 11-15 stosuje się odpowiednio.
6. 
Za prawidłowe i poprawne wykonanie operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, odpowiadają policjanci lub pracownicy Policji uprawnieni do przetwarzania informacji w KSIP, bezpośrednio przetwarzający informacje w KSIP, a za prawidłowe i poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego - zlecający wykonanie operacji przetwarzania informacji.
7. 
Informacjom, w tym danym osobowym, wprowadzanym po raz pierwszy do zbiorów danych KSIP, nadaje się indywidualny identyfikator KSIP, w zakresie określonym w § 2 pkt 16.
§  42. 
1. 
W zbiorach danych KSIP należy rejestrować informacje zgodnie z rodzajami oraz zakresem informacji określonym w rozdziałach 5-9, dokonując przyporządkowania informacji do właściwych zbiorów danych oraz zestawów informacji, a także dokonując rejestracji informacji we właściwej formie.
2. 
Rejestracji informacji w zbiorach danych KSIP można dokonywać bezpośrednio na podstawie dokumentów lub materiałów źródłowych, w tym zawartych w aktach postępowań lub czynności, zawierających informacje niezbędne do dokonania określonej formy rejestracji lub z wykorzystaniem formularzy rejestracyjnych. Przy rejestrowaniu informacji na formularzach rejestracyjnych korzysta się z informacji i opisów zawartych w wykazie.
3. 
Policjant lub pracownik Policji przetwarzający informacje w KSIP na zlecenie, w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów pisarskich na formularzu rejestracyjnym, jest uprawniony do jego poprawienia. W przypadku wystąpienia innych błędów lub braków formalnych zwraca się formularz celem uzupełnienia do jednostki lub komórki organizacyjnej Policji przekazującej formularz do rejestracji.
4. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji mogą wyznaczyć komórki właściwe w sprawach rejestracji i realizacji zadań w zakresie wykonywania wszystkich lub poszczególnych operacji przetwarzania informacji w KSIP na zlecenie policjantów lub pracowników Policji nieposiadających bezpośredniego dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP.
5. 
Modyfikowania informacji zawartych w już istniejącej w KSIP rejestracji dokonuje się poprzez zmianę lub uzupełnienie tej rejestracji niezwłocznie po zebraniu, uzyskaniu, pobraniu lub otrzymaniu niezbędnych informacji albo powzięciu istotnych informacji uzasadniających zmianę lub uzupełnienie informacji zawartych w KSIP, nie później jednak niż w terminach określonych dla rejestracji poszczególnych informacji w odpowiednich zbiorach danych KSIP.
6. 
Komendant BSWP w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o odroczeniu terminu rejestrowania w KSIP informacji uzyskanych przez podległych mu policjantów.
7. 
Określa się wzory formularzy wykorzystywanych do wykonywania operacji przetwarzania informacji w KSIP:
1)
KSIP Osoba - rejestracja osoby lub sprawdzenie osoby, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia
2)
KSIP Osoba A - rejestracja rysopisu, zdjęcia, daktyloskopowania lub pobrania danych DNA, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
3)
KSIP Osoba B - rejestracja dodatkowych informacji o adresach, numerach, dokumentach, pojazdach, rzeczach lub związkach osoby, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
4)
KSIP Osoba C - rejestracja przekazania, przejęcia lub wyłączenia rejestracji osoby, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
5)
KSIP Osoba 1 - rejestracja procesowa osoby, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
6)
KSIP Osoba 1.1 - rejestracja do KSIP Osoba 1 w zakresie informacji o czynach osoby, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia:
7)
KSIP Osoba 1.2 - rejestracja zakończenia lub zawieszenia przez Policję oraz prokuraturę rejestracji procesowej osoby, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;
8)
KSIP Osoba 2- rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;
9)
KSIP Osoba 3 - rejestracja notowania kryminalnego osoby lub sprawcy o nieustalonej tożsamości, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia;
10)
KSIP Osoba 4 - rejestracja wszczęcia oraz zakończenia poszukiwania osoby, stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia;
11)
KSIP Osoba 5 - rejestracja poszukiwania osoby zaginionej lub okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok, stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia;
12)
KSIP Postępowanie - rejestracja zakończenia, podjęcia, wznowienia lub zwrotu akt postępowania, stanowiący załącznik nr 15 do zarządzenia;
13)
KSIP Postępowanie A - rejestracja do KSIP Postępowanie w zakresie informacji o zakończeniu postępowania, stanowiący załącznik nr 16 do zarządzenia;
14)
KSIP Przestępstwa - rejestracja przestępstwa, stanowiący załącznik nr 17 do zarządzenia;
15)
KSIP Przestępstwa A - rejestracja do KSIP Przestępstwa w zakresie informacji o osobach lub podmiotach pokrzywdzonych przestępstwem, stanowiący załącznik nr 18 do zarządzenia;
16)
KSIP Przestępstwa B - rejestracja do KSIP Przestępstwa w zakresie informacji o śladach kryminalistycznych stanowiący załącznik nr 19 do zarządzenia;
17)
KSIP Przestępstwa C - rejestracja do KSIP Przestępstwa w zakresie informacji o fałszywych środkach pieniężnych, stanowiący załącznik nr 20 do zarządzenia;
18)
KSIP Przestępstwa D - rejestracja przekazania, przejęcia lub wyłączenia rejestracji przestępstwa, stanowiący załącznik nr 21 do zarządzenia;
19)
KSIP Samobójstwa - rejestracja zgłoszenia zamachu lub zachowania samobójczego, stanowiący załącznik nr 22 do zarządzenia;
20)
KSIP Tonięcia - rejestracja zgłoszenia wypadku tonięcia lub ratowania tonącego, stanowiący załącznik nr 23 do zarządzenia;
21)
KSIP Podmiot - rejestracja procesowa podmiotu, notowania podmiotu, modyfikacja rejestracji oraz sprawdzenie podmiotu, stanowiący załącznik nr 24 do zarządzenia;
22)
KSIP Rzecz 1 - rejestracja rzeczy, stanowiący załącznik nr 25 do zarządzenia;
23)
KSIP Rzecz 2 - rejestracja dokumentu, stanowiący załącznik nr 26 do zarządzenia;
24)
KSIP Rzecz 3 - rejestracja pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej, stanowiący załącznik nr 27 do zarządzenia;
25)
KSIP Rzecz 4 - rejestracja papierów wartościowych lub środków płatniczych, stanowiący załącznik nr 28 do zarządzenia;
26)
KSIP Rzecz 5 - rejestracja banknotu, stanowiący załącznik nr 29 do zarządzenia;
27)
KSIP Rzecz 6 - rejestracja kontenera, stanowiący załącznik nr 30 do zarządzenia;
28)
KSIP Rzecz 7 - rejestracja statku wodnego, stanowiący załącznik nr 31 do zarządzenia;
29)
KSIP Rzecz 8 - rejestracja silnika statku wodnego, stanowiący załącznik nr 32 do zarządzenia;
30)
KSIP Rzecz 9 - rejestracja statku powietrznego, stanowiący załącznik nr 33 do zarządzenia;
31)
KSIP Rzecz 10 - rejestracja urządzenia przemysłowego, stanowiący załącznik nr 34 do zarządzenia;
32)
KSIP Rzecz 11 - rejestracja rachunku bankowego lub innego rachunku, stanowiący załącznik nr 35 do zarządzenia;
33)
KSIP Rejestr wykroczeń 1 - rejestracja lub sprawdzenie sprawcy wykroczenia, stanowiący załącznik nr 36 do zarządzenia;
34)
KSIP Rejestr wykroczeń 2 - rejestracja wykroczenia, stanowiący załącznik nr 37 do zarządzenia;
35)
KSIP Osoba pokrzywdzona - rejestracja osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym, stanowiący załącznik nr 38 do zarządzenia;
36)
KSIP Podmiot pokrzywdzony - rejestracja podmiotu pokrzywdzonego czynem zabronionym, stanowiący załącznik nr 39 do zarządzenia;
37)
KSIP Przekazanie (przejęcie) - rejestracja przekazania lub przejęcia innej rejestracji, stanowiący załącznik nr 40 do zarządzenia;
8. 
Formularze mogą być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. 
Formularz sporządzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej wydrukowany i podpisany przez sporządzającego sprawdza i zatwierdza w ramach nadzoru oraz w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 3, bezpośredni przełożony policjanta lub pracownika Policji sporządzającego formularz.
10. 
Formularze określone odpowiednio w ust. 7 pkt 1 i 21 można wykorzystywać do sprawdzenia osoby lub podmiotu w zbiorach KSIP oraz w zbiorach PSI w toku realizacji innych czynności niż czynności operacyjno- rozpoznawczych i dla celów tych czynności.
11. 
Przy sprawdzeniu osoby lub podmiotu na formularzach określonych w ust. 7 pkt 1 i 21, należy wskazać zbiory danych KSIP lub zbiory PSI, których sprawdzenie ma dotyczyć. Na jednym formularzu można zlecić dokonanie sprawdzenia jednocześnie w zbiorach KSIP i PSI w zależności od decyzji w tym zakresie zlecającego sprawdzenie oraz z uwzględnieniem zakresu sprawdzeń uwarunkowanych powodami sprawdzeń i nadanymi uprawnieniami do przetwarzania informacji w KSIP oraz w PSI.
12. 
Udokumentowaniem zgromadzenia informacji, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniem ich zarejestrowania w zbiorach danych KSIP lub potwierdzeniem wykonania innej operacji ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych KSIP jest wydruk lub raport zawierający zestawienie zakresu, treści lub graficznej formy przetwarzanych informacji, formularz rejestracyjny z identyfikatorem określonego zbioru danych lub inna forma zapisu przetwarzanych informacji w postaci papierowej lub elektronicznej.
13. 
W przypadku dokonania rejestracji lub modyfikacji informacji, w tym danych osobowych, w KSIP bez sporządzania formularza, rejestrujący lub modyfikujący sporządza wydruk, jako potwierdzenie dokonanej operacji przetwarzania oraz przedkłada bezpośredniemu przełożonemu do akceptacji. Bezpośredni przełożony, w ramach nadzoru oraz w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 3, sprawdza poprawność zarejestrowanych informacji, w tym danych osobowych oraz w przypadku akceptacji nanosi na wydruk adnotację o treści "Akceptuję", zamieszcza datę, swój czytelny podpis i pieczęć. Wydruk z rejestracji lub modyfikacji informacji przetwarzanych w KSIP włącza się do akt kontrolnych sprawy bądź przechowuje w innym miejscu wskazanym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Policji.
14. 
Sprawdzanie, analizowanie, typowanie lub weryfikowanie informacji, w tym danych osobowych, w systemach teleinformatycznych KSIP, które jest niezbędne dla realizacji czynności służbowych lub stanowi integralną część tych czynności, może być dokumentowane lub potwierdzane przez wykonanie i udokumentowanie tych operacji przetwarzania we właściwej formie i w sposób właściwy dla zrealizowanej czynności służbowej.
§  43. 
1. 
Podstawową formą rejestracji informacji o osobie jest rejestracja procesowa osoby, rejestracja poszukiwania osoby, rejestracja poszukiwania osoby zaginionej, rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracja notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3, rejestracja zatrzymania osoby oraz rejestracja sprawcy wykroczenia. Dopuszcza się równoczesne przetwarzanie informacji dotyczących tej samej osoby w formie rejestracji operacyjnej w PSI oraz procesowej w KSIP, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych czynności służbowych w danej sprawie lub postępowaniu.
2. 
Dodatkowymi formami rejestracji informacji o osobie podejrzanej są:
1)
rejestracja notowania kryminalnego osoby, z wyjątkiem rejestracji notowania kryminalnego osoby wymienionych w ust. 1;
2)
rejestracja legitymowania osoby.
3. 
Rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji zatrzymania osoby oraz rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego dotyczącej środka, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 (dozoru Policji) dokonuje się niezależnie od rejestracji procesowej, rejestracji sprawcy wykroczenia oraz niezależnie od rejestracji przestępstwa, postępowania i wykroczenia.
4. 
Rejestracja legitymowania i notowania kryminalnego osoby zawierająca dane osobowe osób legitymowanych lub notowanych nie posiada w zbiorach danych KSIP statusu odrębnej (niezależnej) rejestracji. Warunkiem dokonania rejestracji legitymowania lub notowania kryminalnego jest uprzednie przetwarzanie informacji o osobie, której legitymowanie lub notowanie kryminalne dotyczy lub równoczesne zarejestrowanie tych informacji w zbiorach danych KSIP w formie rejestracji procesowej, poszukiwania osoby lub zaginięcia osoby, rejestracji sprawcy wykroczenia.
5. 
Przepis ust. 4 nie dotyczy rejestracji notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz ust. 6.
§  44. 
1. 
Informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowych rejestruje się w KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację informacji, jednak nie później niż:
1)
w ciągu 3 dni od:
a)
sporządzenia przez Policję wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym lub od zatwierdzenia przez prokuratora wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym w przypadkach określonych w art. 517b § 2 Kodeksu postępowania karnego,
b)
przesłuchania przez Policję podejrzanego w dochodzeniu po uprzednim sporządzeniu i ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
c)
sporządzenia postanowienia o zawieszeniu postępowania przez Policję, jeżeli ogłoszenie sporządzonego przez Policję postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju,
d)
przesłuchania przez Policję osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego w trybie art. 308 § 2 Kodeksu postępowania karnego w toku wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
e)
przesłuchania przez Policję w dochodzeniu w charakterze podejrzanego osoby podejrzanej po powiadomieniu jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania w przypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego lub Kodeksie karnym skarbowym,
f)
wpływu do jednostki organizacyjnej Policji informacji o wydaniu przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa lub o przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego w śledztwie powierzonym do prowadzenia Policji albo od wpływu informacji o wydaniu przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa lub o przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego w dochodzeniu powierzonym do prowadzenia Policji, jeżeli prokurator zastrzegł tę czynność dochodzenia do osobistego wykonania,
g)
wpływu do jednostki organizacyjnej Policji informacji o zastosowaniu środka zapobiegawczego (wydaniu postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego) w śledztwie albo dochodzeniu powierzonym do prowadzenia Policji w całości lub w określonym zakresie,
h)
wpływu do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do prowadzenia postępowania karnego lub karnego skarbowego informacji o wykonaniu, w ramach pomocy prawnej, czynności, o których mowa w lit. b lub e, przez jednostkę organizacyjną Policji udzielającą pomocy prawnej w zakresie tych czynności;
2)
w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1 lit. a-f, w przypadku rejestracji zdjęcia osoby podejrzanej.
2. 
Informacje o nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe rejestruje się w zbiorach danych KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację informacji, jednak nie później niż:
1)
w ciągu 3 dni od uzyskania przez Policję wiarygodnych informacji o wszczęciu przez sąd rodzinny postępowania w sprawach nieletnich o czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe;
2)
w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1, w przypadku rejestracji zdjęcia nieletniego podejrzanego o dopuszczenie się czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe.
3. 
W przypadku, gdy nieletni posiadający już w KSIP rejestrację procesową, o której mowa w § 18 ust. 1 i 2, dopuścił się kolejnych czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe, w sprawie których sąd rodzinny odmówił wszczęcia lub umorzył postępowanie ze względu na orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie, czyny te rejestruje się w ciągu 3 dni od uzyskania z sądu rodzinnego informacji, o których mowa w § 45 ust. 3 pkt 2.
§  45. 
1. 
Dla dokonania rejestracji procesowej osoby w przypadku osoby podejrzanej wymagane jest wykonanie jednej z czynności procesowych wymienionych w § 44 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nieletniego uzyskanie informacji określonych w § 44 ust. 2 pkt 1. Podstawą dokonania rejestracji procesowej osoby jest odpowiedni dokument lub zestaw dokumentów sporządzonych w postępowaniu karnym, postępowaniu karnym skarbowym lub w postępowaniu w sprawach nieletnich, do których należą:
1)
postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa;
2)
protokół przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa;
3)
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego;
4)
uzyskana z sądu rodzinnego informacja o wydaniu postanowienia o wszczęciu przez sąd rodzinny postępowania w sprawie nieletniego o czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo.
2. 
Do ustalenia zakresu informacji zawartych w rejestracji procesowej osoby lub nieletniego oraz formy tej rejestracji stosuje się § 16 ust. 3 oraz § 17 i 18.
3. 
Rejestracji procesowej nieletniego w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 dokonuje się, jeżeli:
1)
w KSIP już znajduje się rejestracja procesowa dotycząca tego samego nieletniego dokonana w sposób i na podstawie określonej w ust. 1, w odniesieniu do czynu lub czynów, za które orzeczono środek wychowawczy lub poprawczy;
2)
uzyskano z sądu rodzinnego informacje o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania w sprawie nieletniego ze względu na orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie;
3)
zgromadzono materiały w wyniku wykonania określonych w art. 32e lub 32f upn czynności dotyczących innych czynów zabronionych popełnionych przez tego samego nieletniego.
§  46. 
1. 
Informacje o poszukiwaniu osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, określonych w § 19 ust. 1 oraz osób poszukiwanych, określonych w § 19 ust. 4, rejestruje się w KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających taką rejestrację, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wpływu dokumentu będącego podstawą wszczęcia poszukiwań osoby do jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla dokonania rejestracji.
2. 
Informacje o odwołaniu poszukiwania osoby, o której mowa w ust. 1, rejestruje się niezwłocznie po:
1)
zatrzymaniu osoby lub ustaleniu miejsca jej pobytu lub
2)
wpływie dokumentu stanowiącego podstawę do odwołania poszukiwania do jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla dokonania rejestracji lub
3)
uzyskaniu przez tę jednostkę potwierdzonej informacji stanowiącej podstawę do odwołania poszukiwań

- jednakże nie później niż w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji stanowiących podstawę odwołania poszukiwań.

3. 
Podstawą dokonania rejestracji poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości jest w szczególności:
1)
wydane przez właściwy organ procesowy zarządzenie poszukiwania lub postanowienie o poszukiwaniu;
2)
nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego;
3)
wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych;
4)
europejski nakaz aresztowania;
5)
skierowany do innego państwa wniosek o wydanie osoby poszukiwanej.
4. 
Podstawą dokonania rejestracji poszukiwania osoby uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r., osoby zobowiązanej do wydania małoletniego oraz osoby małoletniej uprowadzonej lub zatrzymanej w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającej odebraniu na podstawie postanowienia sądu jest w szczególności postanowienie, zarządzenie lub inne orzeczenie sądu lub innego podmiotu uprawnionego dotyczące ustalenia przez Policję miejsca pobytu tych osób, w tym postanowienia, zarządzenia i inne dokumenty dotyczące ustalenia miejsca pobytu tych osób przekazane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.
5. 
Jeżeli w zbiorach KSIP znajduje się już rejestracja poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i uzyskano informacje o wydaniu przez uprawniony organ, zarządzenia, nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego lub innego rodzaju decyzji o poszukiwaniu tej samej osoby, ze wskazaniem innej podstawy prawnej poszukiwania niż podstawa prawna poszukiwania zarejestrowanego w KSIP - informacje o innej podstawie prawnej poszukiwania rejestruje jednostka lub komórka organizacyjna Policji prowadząca już poszukiwania tej osoby. Przepis nie ma zastosowania do rejestracji poszukiwania osoby określonej w § 19 ust. 4, § 47 oraz do rejestracji poszukiwania osoby zaginionej.
6. 
Zakończenie poszukiwania, w przypadku zarejestrowania w KSIP odnalezienia (zatrzymania lub ustalenia miejsca pobytu) osoby poszukiwanej powoduje zakończenie znajdujących się w zbiorach KSIP wszystkich czynnych w tym momencie rejestracji poszukiwań dotyczących tej samej osoby (rejestracji poszukiwań z aktualną podstawą prawną ich prowadzenia).
7. 
Przekazanie innej komórce lub jednostce organizacyjnej Policji dalszego prowadzenia poszukiwania wraz z materiałami dotyczącymi prowadzenia poszukiwania wymaga przekazania rejestracji poszukiwania przez przekazującą jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji.
§  47. 
1. 
W KSIP rejestruje się również informacje o wszczęciu poszukiwań prowadzonych na podstawie:
1)
wniosku uprawnionych organów państw obcych o wydanie osób niebędących obywatelami polskimi, z wyjątkiem wniosków organów państw stosujących przepisy dorobku Schengen w zakresie funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen;
2)
decyzji polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości o poszukiwaniu obywatela polskiego podjętych na podstawie otrzymanej od uprawnionych organów innych państw dokumentacji dotyczącej poszukiwania tego obywatela.
2. 
Poszukiwania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji pełniąca funkcję Krajowego Biura Interpolu.
3. 
Poszukiwania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rejestrują komórki lub jednostki organizacyjne Policji właściwe w sprawach poszukiwań.
4. 
Informacje o poszukiwaniach osób przez organy państw stosujących przepisy dorobku Schengen w zakresie funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen lub informacje o poszukiwaniach na wniosek organów tych państw w odniesieniu do osób niebędących obywatelami polskimi rejestruje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§  48. 
W przypadku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu ujęcia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego lub w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podejrzanej, podejrzanego, oskarżonego, skazanego lub względnie innych osób, w odniesieniu do których zostały wszczęte poszukiwania w trybie określonym odrębnymi przepisami, informacje o poszukiwaniu osoby można rejestrować w PSI.
§  49. 
1. 
Informacje o środku zapobiegawczym w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji rejestruje w KSIP jednostka lub komórka organizacyjna Policji wykonująca dozór niezwłocznie z chwilą powzięcia informacji uzasadniających dokonanie rejestracji, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin od potwierdzenia informacji przez Policję.
2. 
Podstawą dokonania rejestracji informacji o środku zapobiegawczym, o którym mowa w ust. 1, jest postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji. Zakres informacji o osobie oddanej pod dozór Policji określa § 20.
3. 
Informacje o środkach zapobiegawczych lub karnych określonych w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3 rejestruje się w KSIP w formie rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego w ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji - orzeczenia organu procesowego o zastosowaniu danego środka zapobiegawczego lub karnego.
4. 
Przekazanie innej komórce lub jednostce organizacyjnej Policji dalszego wykonywania środka zapobiegawczego w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji wraz z materiałami dotyczącymi jego wykonywania powoduje zakończenie rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego przez jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji przekazującą dozór z chwilą uzyskania informacji o zarejestrowaniu środka zapobiegawczego lub karnego w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji przez jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji, która przejęła dalsze wykonywanie tego środka zapobiegawczego. Komórka lub jednostka organizacyjna Policji przekazująca dalsze wykonywanie środka zapobiegawczego w postaci oddania podejrzanego (oskarżonego) pod dozór Policji jest obowiązana niezwłocznie przekazać wraz z dozorem materiały dotyczące jego wykonywania komórce lub jednostce organizacyjnej Policji przejmującej dozór.
§  50. 
1. 
Informacje o zakazach, o których mowa w § 20 ust. 4, rejestruje się w zbiorze Osoba oraz w Ewidencji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji orzeczenia organu procesowego o zastosowanym zakazie.
2. 
Podstawą dokonania rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego w postaci nakazu lub zakazu, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3, jest postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego albo prawomocne orzeczenie sądu o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu lub nakazu.
§  51. 
1. 
Informacje o osobach zatrzymanych, o których mowa w § 21 ust. 1, rejestruje się w KSIP niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od sporządzenia protokołu zatrzymania osoby albo od otrzymania zarządzenia lub postanowienia (orzeczenia, nakazu) o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby podejrzanej (podejrzanego, oskarżonego, skazanego), osoby stwarzającej zagrożenie, osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, sprawcy przemocy w rodzinie, osoby w stanie nietrzeźwości doprowadzanej do jednostki organizacyjnej Policji w celu wytrzeźwienia lub innej osoby zatrzymanej w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-3 oraz art. 15a ustawy o Policji.
2. 
Podstawą dokonania rejestracji osoby zatrzymanej jest protokół zatrzymania osoby sporządzony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu w sprawach o wykroczenia lub ustawy o Policji albo wydane przez właściwy organ procesowy lub inny uprawniony podmiot zarządzenie lub postanowienie (orzeczenie, nakaz) o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby określonej w ust. 1. Do informacji o osobach zatrzymanych zawartych w zbiorach danych KSIP stosuje się § 21.
§  52. 
1. 
Informacje o notowaniu kryminalnym osoby w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 i 7, rejestruje się w KSIP, jeżeli zaistniały okoliczności uzasadniające dokonanie takiej rejestracji i uzyskano informacje określone w § 22 ust. 1 pkt 1, wymagające dalszych sprawdzeń lub uzupełnień, dotyczące:
1)
osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego lub nieletniego podejrzanego o popełnienie czynu karalnego stanowiącego przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe albo NN sprawcy takiego przestępstwa;
2)
osoby poszukiwanej ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości w znaczeniu określonym w § 19 ust. 1;
3)
NN osoby, w tym osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość albo NN zwłok.
2. 
Informacje o notowaniu kryminalnym osoby rejestruje się nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia informacji, o których mowa w ust. 1, przez Policję.
3. 
Podstawą dokonania rejestracji osoby w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 i 7, w formie notowania kryminalnego jest:
1)
zatwierdzona przez przełożonego notatka służbowa, opracowana na podstawie:
a)
zapisów w notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym,
b)
materiałów postępowania przygotowawczego,
c)
informacji uzyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2)
pobranie odcisków linii papilarnych lub próbki biologicznej (wymazu ze śluzówki policzków, włosów lub śliny) przy wykonywaniu:
a)
czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe,
b)
innych ustawowych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów związanych z pobraniem odcisków linii papilarnych lub próbek biologicznych;
3)
dokument informacyjny przekazany przez polską placówkę dyplomatyczną lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych (tzw. claris"), zawierający informacje o popełnieniu przez obywatela polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego, w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w rejestracji notowania kryminalnego osoby należy wskazać uprawniony organ lub podmiot, który wydał decyzję o pobraniu odcisków palców lub zlecił pobranie próbki biologicznej oraz podstawę prawną ich pobrania.
5. 
W przypadku uzyskania informacji o wykryciu sprawcy przestępstwa objętego rejestracją notowania kryminalnego osoby z powodem "NN sprawca" oraz po porównaniu informacji o NN sprawcy z informacjami o ustalonym sprawcy, dokonuje się w KSIP rejestracji procesowej osoby w odniesieniu do wykrytego i ustalonego sprawcy. Po dokonaniu rejestracji procesowej osoby nie przetwarza się w KSIP informacji o tej osobie w formie rejestracji notowania kryminalnego z oznaczeniem "NN sprawca".
6. 
Do informacji o osobie zawartych w rejestracji notowania kryminalnego stosuje się § 22.
§  53. 
1. 
Informacje o notowaniu kryminalnym osoby w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, rejestruje się w ciągu 24 godzin od otrzymania przez jednostkę organizacyjną Policji z sądu postanowienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o osobach stwarzających zagrożenie, to jest postanowienia o uznaniu osoby za stwarzającą zagrożenie i zastosowaniu wobec niej nadzoru prewencyjnego albo o umieszczeniu jej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz zarządzającego pobranie od tej osoby wymazu ze śluzówki policzków w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), pobranie od tej osoby odcisków linii papilarnych oraz wykonanie zdjęć, szkiców i opisów wizerunku tej osoby, a także umieszczenie wyników analizy DNA, odcisków linii papilarnych, zdjęć, szkiców i opisów wizerunków w odpowiednich bazach i zbiorach danych, o których mowa w ustawie o Policji. Informacje o osobie stwarzającej zagrożenie rejestruje się w formie notowania kryminalnego osoby z powodem "osoba pod nadzorem prewencyjnym" albo z powodem "osoba umieszczona w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym".
2. 
Podstawą rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2:
1)
lit. a jest postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu osoby za stwarzającą zagrożenie i zastosowaniu wobec niej nadzoru prewencyjnego;
2)
lit. b jest postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu osoby za stwarzającą zagrożenie i o umieszczeniu jej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
3. 
Informacje o notowaniu kryminalnym osoby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, rejestruje się w przypadku pobrania przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej obrazów linii papilarnych lub materiału biologicznego w celu oznaczenia profilu DNA lub w przypadku utrwalania wizerunku twarzy tej osoby na zasadach i w trybie określonym w art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz w rozporządzeniu PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP.
4. 
Pobrane na podstawie art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych informacje, w tym dane osobowe, osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej rejestruje się w formie notowania kryminalnego osoby z przyporządkowanym odpowiednio przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych odpowiadającym ustawowej przesłance pobrania informacji, o których mowa w ust. 3, osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, będących podstawą rejestracji oraz oznaczonego jako:
1)
notowanie kryminalne osoby z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w przypadku gdy istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby;
2)
notowanie kryminalne osoby z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w przypadku gdy istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo wątpliwość co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
notowanie kryminalne osoby z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w przypadku gdy istnieje podejrzenie co do zamiaru nielegalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
notowanie kryminalne osoby z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w przypadku gdy istnieje podejrzenie związku osoby ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym;
5)
notowanie kryminalne osoby z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w przypadku gdy osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznym.
5. 
Podstawą rejestracji notowania kryminalnego osoby w KSIP w odniesieniu do osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, jest pobranie lub utrwalenie informacji, o których mowa w ust. 3, przez funkcjonariuszy Policji lub przekazanie Policji przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej pobranych lub utrwalonych przez nich informacji, o których mowa w ust. 3.
6. 
Rejestracji notowania kryminalnego osoby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, dokonuje jednostka organizacyjna Policji:
1)
której funkcjonariusz w przypadkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych pobrał obrazy linii papilarnych, utrwalił wizerunek lub pobrał materiał biologiczny osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację informacji, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od pobrania lub utrwalenia informacji o tej osobie;
2)
właściwa według miejsca pobrania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, obrazów linii papilarnych, materiału biologicznego lub utrwalenia wizerunku osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - w ciągu 24 godzin od przekazania, zgodnie z § 10 ust. 3 i § 11 rozporządzenia PRM w sprawie pobierania danych osób niebędących obywatelami RP, przez jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej pobranych lub utrwalonych informacji o osobie, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
7. 
Rejestracji notowania kryminalnego osoby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 3 dokonuje również, w ramach posiadanego dostępu do KSIP w trybie teletransmisji danych za pomocą aplikacji do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych, jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej, której funkcjonariusz, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, pobrał obrazy linii papilarnych, utrwalił wizerunek lub pobrał materiał biologiczny osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację informacji, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od pobrania lub utrwalenia informacji o tej osobie.
§  54. 
1. 
Rejestracja legitymowania osoby następuje w zbiorach KSIP automatycznie przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)
po dokonaniu sprawdzenia osoby legitymowanej, w tym w ramach kontroli osobistej, przeglądania bagaży albo po sprawdzeniu ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
2)
informacje o osobie sprawdzanej zostały zarejestrowane w zbiorach danych KSIP w formie rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracji notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lub 3 lub rejestracji sprawcy wykroczenia.
2. 
Dokumentacją stanowiącą podstawę do dokonania rejestracji legitymowania w przypadku legitymowania jest dokumentacja służbowa, w tym notatnik służbowy, nośnik elektroniczny lub notatka służbowa, a w przypadku kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków - protokół sporządzony z przeprowadzonych czynności, o którym mowa w art. 15d ust. 10 i art. 15e ust. 10 ustawy o Policji lub dokumentacja służbowa, o której mowa w art. 15d ust. 13 i art. 15e ust. 12 ustawy o Policji.
3. 
Do informacji o osobie zawartych w rejestracji legitymowania osoby, w tym również podczas kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków stosuje się § 23.
4. 
Rejestracja faktu legitymowania, w tym również podczas dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, w zakresie określonym w § 23 ust. 5, następuje w zbiorach KSIP automatycznie oraz jest wykorzystywana do opracowywania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. 
Przy legitymowaniu osoby, realizując ustawowe zadania Policji, należy dokonać sprawdzenia, czy informacje o osobie legitymowanej nie są przetwarzane w zbiorach danych KSIP i zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 15 w celu jej poszukiwania.
§  55. 
1. 
Informacje o osobach zaginionych rejestruje się w zbiorach KSIP w formie poszukiwania osoby zaginionej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby, ze wskazaniem następujących celów prowadzenia poszukiwania stosownie do ustalonych okoliczności zaginięcia:
1)
"ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej";
2)
"ustalenie miejsca pobytu małoletniej osoby zaginionej";
3)
"objęcie ochroną osoby zaginionej lub małoletniej osoby zaginionej";
4)
"zapobieganie stwarzanym przez osobę zagrożeniom i oddanie do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej".
2. 
Dotyczące osoby zaginionej informacje uzupełniające mające znaczenie dla celów poszukiwania osoby, w tym zdjęcia, informacje o rysopisie lub znakach szczególnych oraz informacje o zmianie numeru sprawy na liczbę dziennika rejestruje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, jednak nie później niż w ciągu 9 dni od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby.
3. 
Rejestracji informacji o osobie zaginionej, z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 4, dokonuje bezpośrednio policjant przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby lub dyżurny jednostki organizacyjnej Policji, w której zgłoszono zaginięcie albo na ich zlecenie operator.
4. 
Rejestracji informacji o osobach zaginionych będących cudzoziemcami poszukiwanymi na wnioski innych państw, z wyłączeniem państw stosujących przepisy dorobku Schengen w zakresie funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen, w zbiorach KSIP dokonuje komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach międzynarodowej współpracy Policji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jeżeli:
1)
okoliczności zaginięcia cudzoziemca wskazują na możliwość przyjazdu lub pobytu osoby zaginionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
podczas wykonywania czynności służbowych uzyskano wiarygodną informację wskazującą na pobyt osoby zaginionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
zaginięcie dotyczy osoby małoletniej lub wymagającej szczególnej ochrony.
5. 
Rejestracji poszukiwania osoby zaginionej dokonuje się po uprzednim dokonaniu rejestracji wydarzenia, na zasadach określonych w § 59 oraz sprawdzeniu, czy osoba zaginiona nie została zarejestrowana w zbiorach KSIP przez inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji, w szczególności w formie rejestracji poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, rejestracji poszukiwania osoby z celem poszukiwań, o którym mowa w § 19 ust. 4, rejestracji osoby zatrzymanej albo w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok.
6. 
Podstawą dokonania rejestracji poszukiwania osoby zaginionej jest zawiadomienie o zaginięciu osoby sporządzone przez policjanta przyjmującego zawiadomienie o zaginięciu osoby w sposób i formie określonych w odrębnych przepisach w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.
7. 
Na podstawie informacji zarejestrowanych w KSIP dokonuje się typowania osoby zaginionej polegającego na porównaniu rysopisów, w tym znaków szczególnych osoby zaginionej, z zarejestrowanymi informacjami o NN osobach i NN zwłokach.
8. 
Typowania, o którym mowa w ust. 7, dokonuje policjant lub pracownik Policji prowadzący sprawę poszukiwania osoby zaginionej lub który zarejestrował poszukiwania osoby zaginionej w zbiorach KSIP albo na ich zlecenie policjant lub pracownik komórki organizacyjnej Policji właściwej do wykonywania typowania lub analizy, jeżeli taka komórka została wyznaczona.
9. 
Zakończenie czynności poszukiwawczych osoby zaginionej oraz wyczerpanie możliwości identyfikacyjnych nie powoduje zakończenia rejestracji poszukiwania osoby zaginionej w KSIP.
10. 
Do informacji o osobie zawartych w rejestracji poszukiwania osoby zaginionej stosuje się § 25.
§  56. 
1. 
Informacje o ujawnieniu NN osoby oraz informacje o ujawnieniu NN zwłok rejestruje się w ciągu 48 godzin od ujawnienia NN osoby lub NN zwłok, jeżeli wykonywane w tym czasie czynności służbowe nie doprowadziły do ich identyfikacji. Nie rejestruje się ujawnionych zwłok noworodków.
2. 
Rejestracji informacji o ujawnieniu NN osoby lub NN zwłok dokonuje bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora prowadzący czynności identyfikacyjne policjant jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca ujawnienia NN osoby lub NN zwłok.
3. 
Podstawą dokonania rejestracji informacji o NN osobie lub NN zwłokach jest dokumentacja z czynności identyfikacyjnych określona w odrębnych przepisach w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.
4. 
Informacje o NN osobie lub NN zwłokach rejestruje się w formie rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok wraz ze wskazaniem przyczyny rejestracji, po uprzednim dokonaniu rejestracji wydarzenia w KSIP, w sposób określony w § 59.
5. 
Informacje uzupełniające o NN osobie i NN zwłokach, w tym zdjęcia, informacje dotyczące rysopisu, znaków szczególnych oraz pobrania odcisków linii papilarnych lub próbek biologicznych, a także informacje o zmianie numeru sprawy na liczbę dziennika, rejestruje się nie później niż w ciągu 9 dni od ujawnienia NN osoby lub NN zwłok.
6. 
Na podstawie informacji zarejestrowanych w KSIP dokonuje się typowania polegającego na porównaniu rysopisów, w tym znaków szczególnych oraz zdjęć NN osób i NN zwłok z informacjami o osobach zarejestrowanymi w KSIP. Typowania dokonuje:
1)
policjant lub pracownik Policji, który zarejestrował NN osobę lub NN zwłoki w KSIP, prowadzący sprawę identyfikacyjną;
2)
policjant lub pracownik komórki organizacyjnej Policji właściwej do wykonywania typowania lub analizy, jeżeli została wyznaczona, na zlecenie rejestrującego policjanta lub pracownika, o którym mowa w pkt 1.
7. 
W przypadku rejestrowania informacji o zidentyfikowaniu NN osoby lub NN zwłok jako osoby, która:
1)
posiada rejestrację w zbiorach KSIP należy utworzyć związek "IDENTYFIKACJA" pomiędzy rejestracją NN osoby lub NN zwłok a rejestracją osoby, z którą ją zidentyfikowano;
2)
nie posiada rejestracji w zbiorach KSIP - uzupełnia się rejestrację NN osoby lub NN zwłok poprzez rejestrację informacji określonych w § 17 ust. 2 i 3 oraz utworzenie związku "IDENTYFIKACJA".
8. 
Zakończenie czynności identyfikacyjnych oraz wyczerpanie możliwości identyfikacyjnych NN osoby i NN zwłok nie powoduje zakończenia rejestracji NN osoby lub NN zwłok w zbiorach KSIP.
9. 
Do informacji zawartych w rejestracji NN osoby lub NN zwłok stosuje się odpowiednio § 27 i § 28.
§  57. 
1. 
Informacje o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia rejestruje się w KSIP, w formie rejestracji sprawcy wykroczenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od wystąpienia podstaw do wprowadzania informacji, w tym danych osobowych, do rejestru wykroczeń, o których mowa w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, na zasadach określonych w tym przepisie oraz zgodnie z właściwością określoną w § 11 tego rozporządzenia.
2. 
W przypadku, gdy na podstawie art. 20f ust. 5 ustawy o Policji organ uprawniony do prowadzenia czynności wyjaśniających przekazał do rejestru wykroczeń informacje, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 tej ustawy, rejestracji informacji w rejestrze wykroczeń dokonuje się zgodnie z właściwością określoną w § 11 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
3.  2
 Informacje o wykroczeniu przeciwko mieniu, rejestruje się w KSIP, w formie rejestracji wykroczenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od wystąpienia podstaw do wprowadzania informacji do rejestru wykroczeń, o których mowa w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, na zasadach określonych w tym przepisie oraz zgodnie z właściwością określoną w § 11 tego rozporządzenia.
§  58.  3
 Informacje o osobach pokrzywdzonych i podmiotach pokrzywdzonych wykroczeniem przeciwko mieniu, rejestruje się w KSIP, w formie rejestracji osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym lub podmiotu pokrzywdzonego czynem zabronionym, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od wystąpienia podstaw do wprowadzania informacji, w tym danych osobowych, do rejestru wykroczeń, o których mowa w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, na zasadach określonych w tym przepisie oraz zgodnie z właściwością określoną w § 11 tego rozporządzenia. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  59. 
1. 
Informację o wydarzeniu rejestruje się w ciągu 8 godzin od chwili potwierdzenia informacji, a w przypadku, gdy czynności związane z ustaleniem rodzaju oraz okoliczności wydarzenia trwają dłużej niż 8 godzin, rejestruje się informację częściową z dokonanych ustaleń wraz z adnotacją, że czynności są kontynuowane. Po zakończeniu czynności rejestruje się odpowiednie informacje uzupełniające.
2. 
Informacje o usiłowanych lub dokonanych samobójstwach, utonięciach lub o wypadkach tonięcia stanowiące dane statystyczne przekazywane do programu badań statystycznych statystyki publicznej rejestruje się w ciągu 8 godzin od chwili potwierdzenia takiej informacji a w przypadku prowadzonych czynności związanych z ustaleniem rodzaju oraz okoliczności usiłowanego lub dokonanego samobójstwa, utonięcia lub wypadku tonięcia, czynności te rejestruje się niezwłocznie po dokonaniu ustaleń uzasadniających modyfikację rejestracji jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania potwierdzonych informacji wymagających uzupełnienia.
3. 
Wymagania w zakresie dokumentacji stanowiącej podstawę rejestracji wydarzeń określają odrębne przepisy w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz przepisy w sprawie metod i form wykonywania przez Policję poszczególnych czynności służbowych, a także przepisy regulujące funkcjonowanie SWD Policji.
4. 
W przypadku przekazania rejestracji wydarzenia oraz materiałów obejmujących zgłoszone lub ujawnione wydarzenie do dalszego prowadzenia innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji przekazuje się jednocześnie dotyczące tego wydarzenia rejestracje osób lub rzeczy.
5. 
Do informacji o wydarzeniach zawartych w zbiorach danych KSIP stosuje się odpowiednio § 28 i 29.
6. 
Informacje o przestępstwach rejestruje się w ciągu 3 dni od:
1)
wydania przez policjanta postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub postanowienia o umorzeniu postępowania i wpisania postępowania do rejestru przestępstw w przypadku dochodzeń, o których mowa w art. 325f Kodeksu postępowania karnego;
2)
wpływu do jednostki organizacyjnej Policji zarządzenia prokuratora o powierzeniu Policji prowadzenia śledztwa lub dochodzenia w całości lub w określonym zakresie;
3)
przekazania sądowi rodzinnemu sprawy o czyn zabroniony nieletniego na podstawie art. 32e § 3 upn w przypadkach wykonywania czynności w trybie art. 32e § 1 upn lub na podstawie art. 32e § 4 upn;
4)
uzyskania wiarygodnych informacji o wszczęciu przez sąd rodzinny postępowania w sprawie nieletniego w przypadku, gdy sąd rodzinny zlecił Policji dokonanie czynności w tym postępowaniu w trybie art. 32e § 2 upn, a sprawa nie została zarejestrowana w związku z wykonywaniem czynności w trybie określonym w art. 32e § 1 lub 4 upn.
7. 
Rejestracja przestępstwa powoduje automatycznie utworzenie rejestracji postępowania z odrębnym identyfikatorem KSIP. Do informacji o przestępstwie oraz postępowaniu karnym zawartych w KSIP stosuje się odpowiednio § 28, 30 i 31.
8. 
Informacje o zakazach lub nakazach orzeczonych jako środek zapobiegawczy lub środek karny związanych z przestępstwem rejestruje się odrębnie w formie rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego, w sposób określony w § 49 i 50.
§  60. 
1. 
Informacje o podmiocie określonym w § 33 ust. 1 i 2 rejestruje się w zbiorach KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o podmiocie podlegającym rejestracji - w formie rejestracji procesowej lub notowania kryminalnego podmiotu.
2. 
Podstawą dokonania rejestracji podmiotu jest, w przypadku:
1)
rejestracji procesowej podmiotu - postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że:
a)
podmiot mógł zostać wykorzystany do popełnienia tego przestępstwa,
b)
działalność podmiotu służyła popełnieniu przestępstwa albo wyczerpuje znamiona tego przestępstwa,
c)
podmiot jest związany z przestępstwem osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w tym również dotyczy to przestępstw tej osoby, za które podmiot może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
d)
wystąpiła inna okoliczność określona w § 33 ust. 1;
2)
rejestracji notowania kryminalnego podmiotu - zatwierdzona przez przełożonego notatka służbowa, opracowana na podstawie:
a)
zapisów w notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym;
b)
materiałów postępowania przygotowawczego;
c)
informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
3. 
Do informacji o podmiocie zawartych w rejestracji podmiotu w zbiorach KSIP stosuje się § 33 i 34.
§  61. 
1. 
Informacje o rzeczach utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, z wyjątkiem informacji o pojazdach i tablicach rejestracyjnych, rejestruje się w zbiorach danych KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W zbiorach KSIP może znajdować się tylko jedna czynna rejestracja tej samej rzeczy z powodem "Utracono".
2. 
Informacje o pojazdach i tablicach rejestracyjnych utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia rejestruje się w zbiorach KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później niż w ciągu godziny od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Rejestracji dokonuje policjant przyjmujący zawiadomienie lub na jego zlecenie operator albo dyżurny jednostki organizacyjnej Policji, w której obszarze działania ujawniono utratę pojazdu lub tablicy rejestracyjnej.
3. 
Informacje o rzeczach, podlegające rejestracji z innych powodów aniżeli utrata w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, rejestruje się w zbiorach KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin od potwierdzenia uzyskanej przez Policję informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
4. 
Rejestracja rzeczy, w zależności od powodu rejestracji oraz wykonywanych czynności, pozostaje czynna alternatywnie do:
1)
odwołania poszukiwania rzeczy;
2)
zakończenia zainteresowania, w tym ustalenia braku powodów do dalszego przetwarzania przez Policję informacji o rzeczy;
3)
daty obowiązywania rejestracji określonej przez jednostkę organizacyjną Policji dokonującą tej rejestracji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dokonania rejestracji w przypadku rzeczy utraconych w wyniku wykroczeń.
5. 
Rejestracja rzeczy z określonym terminem jej obowiązywania podlega automatycznemu odwołaniu w zbiorach KSIP z podaniem przyczyny "odwołano - TERMIN" po upływie terminu obowiązywania rejestracji określonego przez jednostkę organizacyjną Policji rejestrującą informacje o danej rzeczy w KSIP. Bieg terminu rejestracji rzeczy liczy się od daty zdarzenia, w związku z którym rzecz została zarejestrowana.
6. 
Informacje o odwołaniu poszukiwania rzeczy rejestruje się niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzonej informacji uzasadniającej odwołanie poszukiwania, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji.
7. 
Do informacji o rzeczach, ich rodzaju oraz zakresu podlegającego rejestracji w zbiorach KSIP stosuje się § 35 i 36.
§  62. 
1. 
Informacje o dziełach sztuki rejestruje się w zbiorach KSIP w terminach określonych dla rejestracji rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa. Zakres informacji o dziełach sztuki podlegających rejestracji w KSIP określa § 37.
2. 
Informacje o utraconych lub zabezpieczonych dziełach sztuki podlegają również zgłoszeniu do krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem prowadzonego przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
3. 
Komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) wyznaczają, spośród podległych im policjantów lub pracowników Policji, osobę odpowiedzialną za dokonywanie zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.
4. 
Policjanci i pracownicy Policji są obowiązani do przekazywania osobom, o których mowa w ust. 3, uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych oraz rejestrowanych w KSIP wszelkich informacji o utraconych lub zabezpieczonych zabytkach, w tym dziełach sztuki.
§  63. 
1. 
Informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję, zakończeniu postępowania w sprawie nieletniego lub sprawy o czyn zabroniony nieletniego oraz o zakończeniu rejestracji procesowej osoby rejestruje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zakończenia postępowania przygotowawczego przez Policję lub uzyskania informacji o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora albo w ciągu 3 dni od uzyskania wiarygodnych informacji o wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia, o którym mowa w art. 21 § 2 lub w art. 32e § 4 upn lub orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nieletniego, o którym mowa w art. 32r upn, jeżeli postępowanie w sprawie nieletniego zostało wszczęte przez sąd rodzinny zgodnie z art. 21 § 1 upn.
2. 
Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Policję uważa się za zakończone w przypadku:
1)
przekazania prokuratorowi materiałów postępowania z wnioskiem o:
a)
zatwierdzenie oraz wniesienie do sądu aktu oskarżenia sporządzonego w dochodzeniu,
b)
sporządzenie aktu oskarżenia lub wniosku o umorzenie postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego,
c)
zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia;
2)
wniesienia do sądu wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
3)
sporządzenia postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.
3. 
Za zakończenie postępowania prowadzonego przez prokuratora, w rozumieniu niniejszego zarządzenia, uważa się skierowanie do sądu aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym lub wniosku o umorzenie postępowania, wydanie postanowienia o umorzeniu albo zawieszenie postępowania.
4. 
Postępowanie w sprawie nieletniego uważa się za zakończone przez Policję w KSIP w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia, o którym mowa w art. 21 § 2 lub w art. 32e § 4 upn lub orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nieletniego, o którym mowa w art. 32r upn.
§  64. 
1. 
Dotyczące osoby, faktu, podmiotu lub rzeczy informacje inne niż określone w § 43-63, podlegające rejestracji w zbiorach KSIP, rejestruje się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później w ciągu 8 godzin od potwierdzenia informacji uzyskanych przez Policję.
2. 
Informacje o naruszeniach przepisów ruchu drogowego rejestruje się w Ewidencji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia naruszenia lub od wpływu karty rejestracyjnej do jednostki organizacyjnej Policji właściwej miejscowo lub rzeczowo dla dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Wzór karty rejestracyjnej oraz właściwość jednostek organizacyjnych Policji określają przepisy odrębne.
3. 
Informacje o zakazach prowadzenia pojazdu rejestruje się w Ewidencji w ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki organizacyjnej Policji orzeczenia organu procesowego będącego podstawą do dokonania rejestracji.
4. 
Informacje o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem rejestruje się w zbiorach KSIP, w formie rejestracji rzeczy, niezwłocznie po zatrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania. Informacje o dokonaniu zwrotu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania rejestruje się w KSIP niezwłocznie z chwilą jego zwrotu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania zwrotu.
5. 
W przypadku wpływu do jednostki organizacyjnej Policji kart rejestracyjnych od podmiotów innych niż Policja w pakietach w liczbie przekraczającej 100 sztuk, informacje o naruszeniach przepisów ruchu drogowego rejestruje się w ciągu 14 dni od daty wpływu.
6. 
Informacje o zatrzymaniu przez Policję dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego albo o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego rejestruje się w pozapolicyjnym zbiorze danych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, przez SWP na zasadach, w trybie i w zakresie określonym w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.
7. 
Informacje, w tym dane osobowe, określone w art. 27 ust. 2 oraz art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o broni i amunicji rejestruje się w rejestrze "Broń" niezwłocznie z chwilą zaistnienia zdarzeń wynikających z tej ustawy skutkujących koniecznością przetwarzania informacji w tym rejestrze w zakresie wskazanym w wymienionych przepisach, w tym z chwilą zaistnienia następujących zdarzeń:
1)
złożenia podania o wydanie pozwolenia na broń lub dopuszczenie do posiadania broni;
2)
wydania przez właściwy organ Policji w rozumieniu art. 9 ust. 5 ustawy o broni i amunicji, w drodze decyzji administracyjnej, pozwolenia na broń lub dopuszczenia do posiadania broni;
3)
realizacji przez nabywcę broni obowiązku jej rejestracji (zgłoszenia broni do rejestracji) zgodnie z art. 13 ustawy o broni i amunicji oraz wydania karty rejestracyjnej broni;
4)
wydania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni;
5)
wydania świadectwa broni podmiotom, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji;
6)
zawiadomienia Policji o utracie broni zgodnie z art. 25 ustawy o broni i amunicji;
7)
zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu zgodnie z art. 26 ustawy o broni i amunicji;
8)
wydania terminowego pozwolenia na broń, zaświadczeń, zatrzymania broni lub amunicji i złożenia jej do depozytu, uzyskania informacji dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów rozdziału 3 ustawy o broni i amunicji;
9)
wydania innych dokumentów urzędowych i opinii dotyczących osób, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i art. 43 ust. 13 pkt 1 i ust. 14 ustawy o broni i amunicji w zakresie wynikającym z przepisów tej ustawy.
8. 
Rejestracji, o których mowa w ust. 7, dokonują właściwe organy Policji w rozumieniu przepisów ustawy o broni i amunicji, w szczególności art. 9 ust. 5.
9. 
Informacje dotyczące rejestracji w bazie danych DNA wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w tym datę przyjęcia próbki biologicznej do badań, numer identyfikacyjny próbki, informacje, czy zarejestrowano profil w bazie danych DNA, numer bazy danych DNA oraz informacje, czy dany profil znajduje się już w bazie danych DNA rejestruje w KSIP CLKP niezwłocznie po dokonaniu rejestracji profilu DNA w bazie danych DNA lub po uzyskaniu informacji o tym, że profil nie został zakwalifikowany do rejestracji w tej bazie.
10. 
Informacje o zarejestrowanych w bazie danych DNA śladach biologicznych zawierające numery bazy danych DNA rejestruje w KSIP CLKP niezwłocznie po dokonaniu rejestracji tych śladów w bazie danych DNA.
11. 
W przypadku pozytywnego dopasowania profili DNA w bazie danych DNA CLKP tworzy w KSIP związki w odpowiedniej konfiguracji pomiędzy rejestracjami faktu pobrania próbki biologicznej a śladami biologicznymi. Na podstawie utworzonego związku wysyłana jest automatycznie poprzez KSIP informacja do jednostek zlecających rejestrację w bazie danych DNA.
12. 
Przepisy ust. 9-11 stosuje się odpowiednio do rejestracji w KSIP informacji dotyczących zarejestrowanych w zbiorach danych daktyloskopijnych odcisków linii papilarnych, w tym o nadaniu ID AFIS.

Rozdział  11

Procedura sprawdzania informacji w zbiorach KSIP

§  65. 
1. 
Sprawdzenia informacji dotyczących osób, podmiotów, rzeczy, faktów (przestępstw, wykroczeń wydarzeń, postępowań) i pokrzywdzonych przetwarzanych w zbiorach danych KSIP dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w § 41 oraz w zakresie posiadanych ważnych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP.
2. 
Powód sprawdzenia informacji w KSIP jest uwarunkowany właściwością rzeczową dokonującej sprawdzenia komórki organizacyjnej Policji oraz rodzajem zadań służbowych realizowanych przez tę komórkę lub czynności służbowych wykonywanych przez policjantów lub pracowników Policji dokonujących sprawdzeń.
3. 
Udostępnienie uprawnionym podmiotom lub osobom informacji uzyskanych w wyniku sprawdzenia informacji w KSIP odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 12 oraz z zachowaniem warunków określonych w ust. 2.
4. 
Sprawdzenia, których celem jest udostępnienie uprawnionym podmiotom pozapolicyjnym informacji przetwarzanych w KSIP obejmujące sprawdzenia dokonywane w trybie kontroli i nadzoru służbowego, a także sprawdzenia w związku z nadzorem nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP wykonuje komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego.
5. 
Zakres sprawdzeń, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, obejmuje informacje przetwarzane w zbiorach KSIP Osoba, Fakt, Podmiot, Pokrzywdzeni, Rzecz i rejestr wykroczeń oraz w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2, zwane dalej "sprawdzeniem w KSIP".
§  66. 
1. 
Sprawdzenia w KSIP informacji o osobie, zwanego dalej "sprawdzeniem osoby" dokonuje się:
1)
przed podjęciem oraz podczas wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osoby lub dochodzeniowo-śledczych z udziałem tej osoby;
2)
w przypadkach, o których mowa w § 46 ust. 5 oraz § 55 ust. 5, a także w toku czynności poszukiwawczych wobec osoby;
3)
przed dokonaniem pierwszej rejestracji informacji o osobie w zbiorach KSIP oraz przed dokonaniem każdej modyfikacji już istniejącej rejestracji;
4)
wykonując czynności, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji przy pomocy uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy;
5)
w przypadkach, w których przepisy ustawy przewidują uzyskanie lub przekazanie informacji z policyjnych zbiorów danych a wnioskowane informacje są przetwarzane w KSIP;
6)
w innych przypadkach zgodnie z warunkami korzystania z informacji określonymi w § 41 ust. 3.
2. 
W celu dokonania sprawdzenia osoby wymagane są następujące informacje:
1)
informacje, w tym dane osobowe, identyfikujące osobę sprawdzaną obejmujące w zależności od posiadanych informacji: nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia lub numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca dodatkowo obywatelstwo i płeć;
2)
powód sprawdzenia;
3)
nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej sprawdzenia;
4)
informacje identyfikujące policjanta lub pracownika Policji dokonującego sprawdzenia, w tym stopień, imię i nazwisko, identyfikator kadrowy oraz numer telefonu służbowego;
5)
znak sprawy, w tym numer lub liczba dziennika sprawy lub postępowania, w związku z którym następuje sprawdzenie.
3. 
Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie tej samej osoby w ramach tego samego postępowania karnego, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu, postępowania administracyjnego, sprawy o czyn zabroniony nieletniego, sprawy operacyjnej, sprawy poszukiwawczej lub identyfikacyjnej albo czynności wykonywanych w związku z tymi postępowaniami lub sprawami, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i celem wykonywanych czynności.
4. 
Wielokrotne sprawdzenia tej samej osoby wykonuje się również w toku realizacji czynności określonych w § 7 i 8, w ramach administrowania zbiorami KSIP lub przy wykonywaniu czynności związanych z nadzorem nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP.
5. 
Powód sprawdzenia osoby określa się jako:
1)
sprawdzenie kryminalne;
2)
sprawdzenie cudzoziemca na podstawie przepisów o cudzoziemcach;
3)
sprawdzenie w związku z nadaniem, zrzeczeniem się obywatelstwa lub uznaniem za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
sprawdzenie kandydata do służby lub w związku z ubieganiem się o licencję lub koncesję;
5)
dopuszczenie do służby lub pracy na stanowiskach służbowych związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz do objęcia stanowiska sędziowskiego, prokuratora lub ławnika;
6)
sprawdzenie w związku z ubieganiem się lub posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczeniem do posiadania broni, obrotu bronią lub wywozu broni;
7)
inny wskazany ustawą;
8)
w związku z nadzorem nad jakością danych;
9)
prewencyjny;
10)
sprawdzenie w sprawach o wykroczenia.
§  67. 
1. 
Sprawdzenia kryminalnego osoby dokonuje się przed podjęciem wobec danej osoby czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w toku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub wobec osoby w związku z wykonywanymi czynnościami dochodzeniowo-śledczymi dotyczącymi osoby sprawdzanej.
2. 
W wyniku sprawdzenia kryminalnego osoby uzyskuje się wszystkie zgromadzone w zbiorach KSIP informacje o osobie objętej sprawdzeniem wraz z informacjami o posiadanej broni.
§  68. 
1. 
Sprawdzenia cudzoziemca na podstawie przepisów o cudzoziemcach dokonuje się przed udzieleniem uprawnionym organom informacji przewidzianych w odrębnych przepisach o cudzoziemcach, o udzielaniu ochrony cudzoziemcom w związku z wydawaniem przez te organy dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o wydaleniu lub zobowiązaniu do powrotu, a także przed udzieleniem uprawnionym organom informacji przewidzianych w odrębnych przepisach o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich i ich rodzin.
2. 
Sprawdzenie osoby w związku z nadaniem, zrzeczeniem się obywatelstwa lub uznaniem za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się przed udzieleniem uprawnionym organom informacji przewidzianych w odrębnych przepisach o obywatelstwie dla celów związanych z nadaniem obywatelstwa, w tym w drodze repatriacji, zrzeczeniem się obywatelstwa lub uznaniem za obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
W wyniku dokonania sprawdzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się informacje o osobie zawarte w rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji zatrzymania osoby, rejestracji notowania osoby, rejestracji sprawcy wykroczenia, informacje o orzeczonych zakazach (nakazach), a także informacje o broni posiadanej przez osobę sprawdzaną.
4. 
Sprawdzenie cudzoziemca na podstawie przepisów o cudzoziemcach wymaga wskazania ustawowej podstawy prawnej, związanej z celem sprawdzenia.
§  69. 
1. 
Sprawdzenie osoby z powodu sprawdzenia kandydata do służby lub w związku z ubieganiem się o licencję lub koncesję dokonuje się:
1)
w związku z prowadzonymi postępowaniami kwalifikacyjnymi wynikającymi z przepisów ustawy o Policji;
2)
w związku z postępowaniem dotyczącym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w przypadkach oraz w zakresie określonych w odrębnych przepisach;
3)
w związku z postępowaniem dotyczącym licencji detektywa, w przypadkach i zakresie określonym w odrębnych przepisach o usługach detektywistycznych;
4)
w innych przypadkach dotyczących nadania określonego uprawnienia osobie, prowadzonego kwalifikacyjnego lub prowadzonego postępowania o charakterze administracyjnym w zakresie i w przypadkach uregulowanych w odrębnych przepisach, z których wynika określony obowiązek lub uprawnienie udzielenia informacji przez Policję.
2. 
W wyniku sprawdzenia kandydata do służby lub w związku z ubieganiem się o licencję lub koncesję uzyskuje się informacje o osobie zawarte w rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji zatrzymania osoby, rejestracji notowania osoby, rejestracji sprawcy wykroczenia, informacje o orzeczonych zakazach (nakazach), a także informacje o broni posiadanej przez osobę sprawdzaną.
3. 
Sprawdzenie kandydata do służby lub w związku z ubieganiem się o licencję lub koncesję wymaga wskazania ustawowej podstawy prawnej, związanej z celem sprawdzenia.
§  70. 
Sprawdzenia osoby z powodu dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach służbowych związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz do objęcia stanowiska sędziowskiego, prokuratora lub ławnika dokonuje się w związku z prowadzeniem postępowania sprawdzającego uregulowanego przepisami o ochronie informacji niejawnych, w tym postępowania sprawdzającego prowadzonego przez inne niż Policja organy, dla których sprawdzenia dokonuje się na wniosek tych organów, a także w związku ze sporządzaniem informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego lub ławnika na podstawie przepisów o ustroju sądów powszechnych lub do sporządzenia informacji o kandydatach do objęcia stanowiska prokuratora na podstawie przepisów o prokuraturze. W wyniku tego sprawdzenia uzyskuje się wszystkie zgromadzone w zbiorach KSIP informacje o osobie, z wyłączeniem informacji o broni posiadanej przez osobę sprawdzaną.
§  71. 
1. 
Sprawdzenia osoby z powodu sprawdzenia w związku z ubieganiem się lub posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczeniem do posiadania broni, rejestracją broni, obrotu bronią, lub wywozu broni dokonuje się w związku z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej oraz w związku z posiadaniem, wywozem, przywozem lub transferem broni w przypadkach oraz w zakresie określonym w odrębnych przepisach o broni i amunicji, z których wynikają określone obowiązki i uprawnienia Policji w odniesieniu do wydawania pozwoleń dotyczących broni.
2. 
W wyniku sprawdzenia w związku z ubieganiem się lub posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczeniem do posiadania broni, rejestracją broni, obrotu bronią lub wywozu broni uzyskuje się informacje o osobie zawarte w rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji zatrzymania osoby, rejestracji notowania osoby, rejestracji sprawcy wykroczenia, informacje o orzeczonych zakazach (nakazach), a także informacje o broni posiadanej przez osobę sprawdzaną.
3. 
Sprawdzenie w związku z ubieganiem się lub posiadaniem pozwolenia na broń, dopuszczeniem do posiadania broni, rejestracją broni, obrotu bronią, wywozu broni wymaga wskazania ustawowej podstawy prawnej, związanej z celem sprawdzenia.
§  72. 
1. 
Sprawdzenia osoby z powodu, o którym mowa § 66 ust. 5 pkt 7, dokonuje się w przypadkach oraz na podstawie przepisów ustaw, z którymi wiąże się określony obowiązek Policji do udzielenia informacji, inny aniżeli uzasadniający dokonanie sprawdzenia osoby z powodów określonych w § 66 ust. 5 pkt 2-6.
2. 
Sprawdzenie osoby z powodu, o którym mowa w § 66 ust. 5 pkt 7, wymaga wskazania podstawy prawnej, związanej z celem sprawdzenia. W wyniku sprawdzenia z przyczyn wskazanych ustawą udziela się wyłącznie informacji w zakresie określonym odpowiednią ustawą.
§  73. 
1. 
Sprawdzenia osoby w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje się w przypadkach wykonywania czynności administrowania lub nadzoru określonych w § 7 ust. 1 oraz w § 8. Sprawdzeń tych dokonuje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach, o których mowa w § 8, kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), CBŚP, a w przypadku BSWP kierownik, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, lub upoważnieni przez nich policjanci lub pracownicy Policji.
2. 
W wyniku sprawdzenia osoby w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w zbiorach KSIP informacje dotyczące sprawdzanej osoby.
3. 
Sprawdzeń osoby w związku z nadzorem nad jakością danych dokonują również kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4, w odniesieniu do informacji przetwarzanych w administrowanych przez nich zbiorach danych określonych w tych przepisach. W wyniku sprawdzenia osoby w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w administrowanym zbiorze danych informacje dotyczące sprawdzanej osoby.
§  74. 
1. 
Sprawdzenia osoby z powodu prewencyjnego dokonuje się w związku z:
1)
wykonywaniem uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia, w szczególności w zakresie administrowania zbiorami danych KSIP;
2)
wykonywaniem uprawnień Policji określonych w art. 15 i 15a ustawy o Policji;
3)
wykonywaniem czynności dotyczących realizacji spraw z zakresu ochrony danych osobowych, konsultacji wizowych, wywiadów środowiskowych, lub innych spraw nieobjętych powodami określonymi w § 66 ust. 5 pkt 1-8;
4)
wykonywaniem operacji przetwarzania informacji w zbiorach danych KSIP, w tym przed dokonaniem rejestracji, modyfikacji, weryfikacji, usuwania, typowania, analizowania, klasyfikowania lub przekazywania informacji.
2. 
W wyniku sprawdzenia osoby z powodu prewencyjnego uzyskuje się wszystkie informacje o osobie przetwarzane w KSIP, w tym o broni posiadanej przez osobę sprawdzaną.
3. 
Przy sprawdzeniu osoby z powodu prewencyjnego należy wskazać czynności, postępowanie lub sprawę, w związku z którymi dokonuje się sprawdzenia.
§  75. 
1. 
Sprawdzenia w sprawach o wykroczenia w odniesieniu do osób dokonuje się w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, wykonywanymi czynnościami w celu zapobiegania wykroczeniom lub wykrywania wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, a także w przypadkach określonych w art. 54 § 10 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia lub w przypadkach udostępniania informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń na podstawie art. 20f ust. 7 pkt 3 ustawy o Policji, jeżeli zakres udostępnianych informacji dotyczy wyłącznie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń.
2. 
W wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń zawarte w rejestracji sprawcy wykroczenia, rejestracji osoby pokrzywdzonej, rejestracji podmiotu pokrzywdzonego oraz w rejestracji zatrzymania osoby i legitymowania osoby, które są związane z rejestracją sprawcy wykroczenia, a także informacje o wykroczeniu przeciwko mieniu i o przestępstwie przetwarzane w zbiorze Fakt związane z rejestracją sprawcy wykroczenia.
3. 
Sprawdzenia osoby lub podmiotu w zbiorze Pokrzywdzeni dokonuje się z powodów określonych w § 66 ust. 5 pkt 7-9 lub do sprawy ze wskazaniem celu sprawdzenia, znaku lub numeru sprawy oraz określeniem kryteriów sprawdzenia. W wyniku sprawdzenia uzyskuje się informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń zawarte w rejestracji osoby pokrzywdzonej, rejestracji podmiotu pokrzywdzonego, rejestracji sprawcy wykroczenia oraz informacje o wykroczeniu przeciwko mieniu i o przestępstwie przetwarzane w zbiorze Fakt związane z rejestracją sprawcy wykroczenia.
§  76. 
1. 
W celu dokonania sprawdzenia informacji o podmiocie, zwanego dalej "sprawdzeniem podmiotu", wymagane są następujące informacje:
1)
informacje identyfikujące podmiot: nazwa, forma organizacyjna i numer REGON;
2)
powód sprawdzenia określony odpowiednio jako:
a)
sprawdzenie kryminalne,
b)
z innych przyczyn wskazanych ustawą,
c)
w związku z nadzorem nad jakością danych;
3)
nazwa komórki lub jednostki organizacyjnej Policji dokonującej sprawdzenia;
4)
informacje identyfikujące policjanta lub pracownika Policji dokonującego sprawdzenia, w tym stopień, imię i nazwisko, identyfikator kadrowy oraz numer telefonu służbowego;
5)
znak sprawy, w tym numer lub liczba dziennika sprawy lub postępowania.
2. 
Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie tego samego podmiotu lub podmiotu pokrzywdzonego w ramach tego samego postępowania karnego, postępowania karnego skarbowego, postępowania administracyjnego, postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko mieniu, sprawy o czyn zabroniony nieletniego, sprawy operacyjnej, sprawy poszukiwawczej oraz w toku innych czynności związanych z tym postępowaniem lub sprawą, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i zakresem wykonywanych czynności.
3. 
Wielokrotne sprawdzenie tego samego podmiotu lub podmiotu pokrzywdzonego dokonuje się również w ramach czynności administrowania zbiorami KSIP oraz nadzoru nad jakością i aktualnością informacji rejestrowanych w KSIP, o których mowa w § 7 i 8.
4. 
Sprawdzenia kryminalnego podmiotu dokonuje się przed podjęciem czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących podmiotu oraz w toku wykonywania tych czynności lub w ramach prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych, po wszczęciu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo skarbowe lub po przyjęciu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub przestępstwa skarbowego dotyczącego danego podmiotu lub mającego związek z jego działalnością.
5. 
W wyniku sprawdzenia z powodu kryminalnego uzyskuje się wszystkie zgromadzone w zbiorach danych KSIP informacje o podmiocie objętym sprawdzeniem oraz informacje o broni będącej w posiadaniu tego podmiotu.
6. 
Sprawdzenia podmiotu z innych przyczyn wskazanych ustawą dokonuje się w przypadkach oraz na podstawie przepisów ustawowych, z którymi wiąże się realizacja zadań Policji lub określony obowiązek Policji do udzielenia informacji przetwarzanych w zbiorach KSIP.
7. 
W wyniku sprawdzenia podmiotu z innych przyczyn wskazanych ustawą uzyskuje się informacje, w tym dane osobowe, w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy, na podstawie której dokonano sprawdzenia. Sprawdzenie podmiotu z przyczyn wskazanych ustawą wymaga wskazania podstawy prawnej, z którą wiąże się cel i zakres dokonywanego sprawdzenia.
8. 
Sprawdzenia podmiotu w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje, w przypadkach określonych w § 7, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 8, kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego odpowiednich komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) i CBŚP, a w przypadku BSWP kierownik, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji. W wyniku sprawdzenia w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w KSIP informacje dotyczące sprawdzanego podmiotu.
9. 
Do sprawdzeń informacji o podmiotach w związku z nadzorem nad jakością danych w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1, przepis § 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  77. 
1. 
W celu dokonania sprawdzenia informacji o rzeczy, zwanego dalej "sprawdzeniem rzeczy", wymagane są, w szczególności następujące informacje:
1)
informacje identyfikujące rzecz;
2)
rodzaj rzeczy;
3)
numer rzeczy;
4)
numer identyfikatora kadrowego policjanta lub pracownika Policji dokonującego sprawdzenia.
2. 
W wyniku sprawdzenia rzeczy uzyskuje się wszystkie przetwarzane w zbiorach KSIP informacje o rzeczy objętej sprawdzeniem.
3. 
Sprawdzenia rzeczy w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje, w przypadkach określonych w § 7, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 8, kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) i CBŚP, a w przypadku BSWP kierownik, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji.
4. 
Do sprawdzeń informacji o broni w związku z nadzorem nad jakością danych w rejestrze "Broń", przepis § 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  78. 
1. 
W celu dokonania sprawdzenia informacji o wydarzeniach, przestępstwach, postępowaniach lub wykroczeniach przeciwko mieniu wymagane są, w szczególności następujące informacje:
1)
informacje identyfikujące (określające) wydarzenie, przestępstwo, postępowanie lub wykroczenie przeciwko mieniu, w tym również kwalifikacja prawna przestępstwa lub wykroczenia;
2)
rodzaj przestępstwa, wykroczenia lub wydarzenia;
3)
numer identyfikatora kadrowego policjanta lub pracownika Policji dokonującego sprawdzenia.
2. 
W wyniku sprawdzenia wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub wykroczenia przeciwko mieniu uzyskuje się wszystkie przetwarzane w zbiorach danych KSIP informacje o sprawdzanym wydarzeniu, przestępstwie, postępowaniu lub wykroczeniu objętym sprawdzeniem.
3. 
Sprawdzenia informacji o wydarzeniu, przestępstwie, postępowaniu lub wykroczeniu przeciwko mieniu w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje, w przypadkach określonych w § 7, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego i dyrektor biura KGP właściwego w sprawach sztabowych oraz upoważnieni przez tych dyrektorów policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 8, kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego lub właściwych w sprawach sztabowych odpowiednich komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), kierownik komórki organizacyjnej CBŚP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, zaś w przypadku BSWP kierownik, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji. W wyniku sprawdzenia w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w KSIP informacje dotyczące sprawdzanego wydarzenia, przestępstwa, postępowania lub wykroczenia.
§  79. 
1. 
Gdy informacje o osobie, podmiocie lub rzeczy, w tym informacje o pojeździe lub dokumencie, są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, lub w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19, można dokonać sprawdzenia przez SPP, w celu uzyskania informacji na temat osoby, podmiotu lub rzeczy, przy wskazaniu jednorazowo określonych, tożsamych dla każdego zbioru kryteriów zapytania.
2. 
W wyniku sprawdzenia przez SPP uzyskuje się wszystkie informacje, w tym dane osobowe, o osobie, podmiocie lub rzeczy, dokumencie czy pojeździe przetwarzane w zbiorach określonych w ust. 1 objętych sprawdzeniem, w tym informacje o zakończonych rejestracjach sprawcy wykroczenia, jednakże z wyłączeniem informacji o pozostałych rejestracjach zakończonych oraz z wyłączeniem informacji przetwarzanych w zbiorze Pokrzywdzeni.
3. 
Dla sprawdzenia przez SPP wymagane jest wskazanie celu sprawdzenia, znaku lub numeru sprawy oraz określenie kryteriów sprawdzenia.
4. 
Sprawdzenie informacji o osobie, podmiocie lub rzeczy w pozapolicyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19 dokonuje się przez SPP w sposób określony dla sprawdzeń dokonywanych bezpośrednio w zbiorach danych KSIP.
5. 
Korzystanie z SPP lub innych funkcjonujących w systemach teleinformatycznych aplikacji umożliwiających dostęp do zbiorów danych KSIP lub zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 odbywa się na podstawie oraz w granicach posiadanych ważnych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP.
6. 
Sprawdzenia informacji przez SPP w zbiorach danych, określonych w § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19, można dokonać jeżeli istnieje podstawa prawna do sprawdzenia określonej informacji w każdym ze zbiorów danych objętych sprawdzeniem przez SPP.
7. 
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do sprawdzeń dokonywanych poprzez aplikację SPP i aplikację MSG.
§  80. 
1. 
W przypadku wykonywania przez policjantów czynności legitymowania osób lub czynności kontroli osobistej, kontroli pojazdu lub przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, sprawdzenia czy osoba, podmiot lub rzecz jest zarejestrowana w KSIP oraz uzyskania informacji o osobach, podmiotach i rzeczach ze zbiorów danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, z Ewidencji oraz ze zbiorów danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1-6, 8-10, 14-16, 18 i 19 dokonuje się poprzez aplikację Klient Mobilny SWD Policji lub poprzez Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji.
2. 
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje osobę legitymowaną, kontrolowaną lub osobę w obecności której dokonuje się przeglądania zawartości bagaży lub ładunków, jak i posiadane dokumenty stwierdzające jej tożsamość. W przypadku kontroli pojazdu sprawdzenie w zbiorach KSIP informacji o czynnych rejestracjach dotyczących sprawdzanej osoby, rzeczy lub pojazdu obejmuje, w szczególności:
1)
numer rejestracyjny pojazdu;
2)
numer identyfikujący pojazd (VIN);
3)
osobę kierującą pojazdem oraz jej uprawnienia do prowadzenia pojazdów;
4)
dowód rejestracyjny pojazdu;
5)
w przypadkach uzasadnionych podejrzeniem popełnienia przestępstwa, także inne osoby lub rzeczy znajdujące się w kontrolowanym pojeździe, a w tym indywidualny numer identyfikacyjny (IMEI) w przypadku telefonu komórkowego, w szczególności jeżeli nie można ustalić lub zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osób.
3. 
W wyniku, sprawdzenia dokonanego w toku czynności określonych w ust. 1, w odniesieniu do:
1)
sprawdzanej rzeczy uzyskuje się informacje o czynnych rejestracjach tej rzeczy;
2)
sprawdzanej osoby uzyskuje się informacje o następujących czynnych rejestracjach dotyczących tej osoby: poszukiwania osoby, procesowych, sprawcy wykroczenia, notowań kryminalnych, środków zapobiegawczych lub karnych, w tym dozorów Policji i zakazów wstępu na imprezę masową oraz informacje o ostrzeżeniach lub dyspozycjach zawarte w KSIP, a także informacje o rejestracji w Ewidencji i statusie osoby w tym zbiorze;
3)
sprawdzanego podmiotu uzyskuje się informacje o czynnych rejestracjach dotyczących podmiotu.
4. 
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest przy wykorzystaniu bezpośredniego dostępu przez aplikację Klient Mobilny SWD Policji lub za pośrednictwem dyżurnego jednostki lub komórki organizacyjnej Policji przez Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji. Wynik sprawdzenia policjant dokonujący legitymowania, kontroli, kontroli osobistej lub przeglądania zawartości bagaży lub ładunków uzyskuje bezpośrednio z terminala mobilnego lub za pośrednictwem dyżurnego jednostki lub komórki organizacyjnej Policji przez Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji bezpośrednio ze zbiorów danych KSIP lub względnie z replik tych zbiorów.
5. 
Policjant lub pracownik Policji dokonujący sprawdzenia informacji w zbiorach danych KSIP na zlecenie policjanta dokonującego legitymowania lub kontroli osobistej, jest obowiązany wskazać indywidualny kryptonim oraz swój identyfikator kadrowy. Informacja uzyskana w wyniku sprawdzenia może być przekazana policjantowi zlecającemu sprawdzenie w postaci kodu. Wykaz haseł i kodów stanowiących informacje o istnieniu w zbiorach KSIP czynnej rejestracji osoby lub rzeczy oraz sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia określa załącznik nr 41 do zarządzenia.
6. 
W przypadku dokonywania sprawdzeń przez aplikację Klient Mobilny SWD Policji lub Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji z wykorzystaniem dostępu do pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest podanie podstawy prawnej uzyskiwania dostępu do informacji w nich przetwarzanych. Sprawdzenia w pozapolicyjnych zbiorach danych dokonuje się w sposób właściwy dla sprawdzeń przez Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji dokonywanych bezpośrednio w zbiorach danych KSIP.
7. 
Jeżeli wynik sprawdzenia zawiera informacje o poszukiwaniu osoby lub rzeczy objętych tym sprawdzeniem (istnieniu czynnej rejestracji poszukiwania osoby lub rzeczy w KSIP) policjant, który dokonał sprawdzenia przez aplikację Klient Mobilny SWD Policji obowiązany jest do podjęcia dalszych czynności służbowych, przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących prowadzenia przez Policję poszukiwania osób i poszukiwania rzeczy, a także do wykonania dyspozycji dotyczących osoby lub rzeczy.
8. 
Dla sprawdzeń dokonywanych w toku legitymowania lub kontroli stosuje się § 23 i § 38.
9. 
Do sprawdzeń dokonywanych przez aplikację Klient Mobilny SWD Policji lub Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji stosuje się odpowiednio § 79 ust. 5 i 6.
§  81. 
1. 
W pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 10, 14, 16 i 17, można dokonywać sprawdzenia informacji, w tym o osobach, podmiotach lub rzeczach przez SWP bezpośrednio w jednym z tych zbiorów w przypadku, gdy:
1)
istnieje podstawa prawna do dokonania sprawdzenia tylko w zakresie jednego zbioru danych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 10, 14, 16 i 17;
2)
nie ma podstaw lub potrzeby uzyskiwania informacji z kilku zbiorów jednocześnie;
3)
istnieje potrzeba uzyskania z wymienionych zbiorów szerszych informacji aniżeli dostępne przez SPP, lub nie można dokonać sprawdzenia przez SPP z powodu braku wymaganych danych;
4)
istnieje potrzeba dokonania zaawansowanych (złożonych) zapytań do wymienionych zbiorów z wykorzystaniem szerszego zakresu kryteriów zapytań niż kryteria zapytań dostępne przez SPP;
5)
wymagają tego prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe lub czynności podejmowane w ramach nadzoru nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP.
2. 
Dla sprawdzenia przez SWP wymagane jest wskazanie celu sprawdzenia, znaku lub numeru sprawy oraz określenie kryteriów sprawdzenia. Sprawdzenia informacji przez SWP dokonuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna do przetwarzania określonych informacji, w tym danych osobowych, zawartych w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 10, 14, 16 i 17, objętym sprawdzeniem przez SWP.
3. 
Sprawdzenie informacji o osobie lub rzeczy w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 10, 14, 16 i 17, dokonuje się przez SWP w sposób określony odpowiednio dla sprawdzeń dokonywanych bezpośrednio w zbiorach danych KSIP.
4. 
Korzystanie z SWP oraz przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez SWP w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 10, 14, 16 i 17, odbywa się na podstawie oraz w granicach posiadanych ważnych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, a także zgodnie z przepisami § 41.
5. 
Sprawdzenia informacji o osobie, adresie lub dowodzie osobistym, w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 i 6 dokonuje się przez SWP również w przypadku, gdy wymaga tego interes prawny Policji w sprawach dotyczących działalności Policji, w tym w sprawach dotyczących wykonywania władzy publicznej przez organy Policji, ochrony i obrony praw w sprawach cywilnych, administracyjnych, egzekucyjnych, w sprawach związanych ze stosunkiem służby w Policji lub pracy w Policji, w sprawach związanych ze sprawowaniem władztwa i zarządzaniem nabytym i powierzonym organom Policji mieniem Skarbu Państwa, jak również odpowiedzialnością Skarbu Państwa - Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji za wykonywanie władzy publicznej.
6. 
Sprawdzeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się wyłącznie przez SWP, określając cel sprawdzenia jako "interes prawny Policji (sprawy cywilne, administracyjne, egzekucyjne, obrona i ochrona praw)", wskazując numer (znak) sprawy lub sygnaturę postępowania, a także kryteria zapytania, w zależności od posiadanych informacji oraz przyczyny uzyskania informacji z pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 i 6, w szczególności jako "ustalenie danych osobowych strony (pozwanego, dłużnika, uczestnika postępowania, świadka)" lub "ustalenie adresu (pozwanego, dłużnika, uczestnika postępowania, świadka)".
7. 
Informacje uzyskane w wyniku dokonania sprawdzeń, o których mowa w ust. 5 i 6, wykorzystuje się wyłącznie w sprawie lub postępowaniu, które stanowiły podstawę uzyskania informacji z tych zbiorów.
8. 
W przypadku gdy policjanci pełniący służbę lub pracownicy Policji zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Policji, w szczególności właściwych w sprawach kadrowych, prawnych, finansowych, logistycznych, nie posiadają dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP, w tym stanowisk dostępowych do KSIP, obsługę informacyjną w zakresie sprawdzeń określonych w ust. 5 i 6 realizuje:
1)
komórka organizacyjna KGP właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę lub pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji, BOA, CLKP, szkołach policyjnych oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
2)
komórka organizacyjna właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę lub pracowników Policji zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) oraz w samodzielnych oddziałach i pododdziałach prewencji Policji lub samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji;
3)
komórka organizacyjna CBŚP właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w CBŚP;
4)
komórka organizacyjna BSWP właściwej w sprawach administrowania systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych i jawnych - w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w BSWP.
9. 
Zlecenie dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5, komórkom organizacyjnym wymienionym w ust. 8, może być złożone z pominięciem formularza, w piśmie zawierającym informacje niezbędne do dokonania sprawdzenia określone w ust. 6.

Rozdział  12

Procedura udostępniania informacji z KSIP

§  82. 
1. 
Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorach danych KSIP lub w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz informacje o wynikach operacji przetwarzania wykonanych w Systemie Analitycznym udostępnia się w formie wydruku stanowiącego:
1)
potwierdzenie wykonania operacji przetwarzania, zawierające datę i godzinę wykonania operacji przetwarzania, rodzaj operacji oraz jej treść w przypadku rejestracji, sprawdzenia, modyfikacji oraz usunięcia;
2)
wynik wykonanych w KSIP operacji przetwarzania w celach typowania i analizy;
3)
wynik czynności nadzoru nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP, o których mowa w § 7, będący odpowiedzią na sprawdzenie osoby, podmiotu lub rzeczy - zawierającego w zależności od zakresu sprawdzenia i kryteriów zapytania, informacje obejmujące:
a)
rejestracje dotyczące sprawdzanej osoby, podmiotu lub rzeczy,
b)
rejestracje wyłącznie czynne dotyczące sprawdzanej osoby, podmiotu lub rzeczy,
c)
wybrane rodzajowo informacje dotyczące sprawdzanej osoby, podmiotu lub rzeczy;
4)
wynik sprawdzenia w zbiorach danych KSIP oraz w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2, zawierający informacje odpowiadające zakresowi sprawdzenia, zgodne z treścią zapytania i jego kryteriami oraz wskazujący rodzajowe informacje nieobjęte wydrukiem;
5)
wynik przeprowadzonej kontroli i nadzoru służbowego zawierający informacje odpowiadające zakresowi informacji określonemu w § 87;
6)
wynik przetwarzania informacji w Systemie Analitycznym, w zakresie wykonanego typowania, analizy, statystyki lub raportu, odpowiadający kryteriom stanowiącym podstawę do ich wykonania.
2. 
Wydruki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zawierają:
1)
wskazanie zbiorów danych KSIP, w których dokonano rejestracji, modyfikacji, sprawdzenia, usunięcia, analizy, typowania lub innych operacji przetwarzania informacji oraz wskazanie zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1 i 2, w których dokonano sprawdzenia;
2)
identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji wykonującego wydruk w związku z realizowaniem własnych czynności służbowych, a w przypadku wydruków wykonywanych na zlecenie również identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji zlecającego operację przetwarzania;
3)
nazwę jednostki i komórki organizacyjnej Policji, w której wykonano wydruk;
4)
kryteria zadanego zapytania;
5)
cel lub powód sprawdzenia.
3. 
Wydruk, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera informacje określone w ust. 2 pkt 1-3 oraz, w miarę możliwości, informacje określone w ust. 2 pkt 4 i 5.
4. 
Udostępnienie informacji przetwarzanych w KSIP w formie wydruków odbywa się tylko w ramach struktury organizacyjnej Policji, z zastrzeżeniem ust. 9, 10, 13 oraz 15 pkt 1 i 2.
5. 
Wydruki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskane w związku z prowadzeniem postępowania przygotowawczego, przechowuje w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego policjant dokonujący operacji przetwarzania w zbiorach KSIP lub zlecający dokonanie takiej operacji.
6. 
Wydruki, sporządzone zgodnie z ust. 1 pkt 1 w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, przechowuje się we właściwych teczkach spraw operacyjnych policjant dokonujący operacji przetwarzania w zbiorach danych KSIP lub zlecający dokonanie takiej operacji.
7. 
Formularz rejestracyjny, przy pomocy którego dokonano operacji przetwarzania w KSIP, przechowuje się w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego. Kierownicy komórek lub jednostek organizacyjnych Policji właściwych do dokonywania operacji przetwarzania informacji w KSIP mogą określić inny sposób przechowywania formularzy rejestracyjnych zapewniając dostęp do formularzy w celu przeprowadzenia kontroli poprawności ich wprowadzenia oraz zapewniając przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a także przepisów o ochronie informacji niejawnych.
8. 
Od sporządzenia wydruku można odstąpić, zgodnie z § 42 ust. 14, w szczególności w przypadku dokumentowania czynności służbowych w sposób przewidziany dla tych czynności, jeżeli w ramach tych czynności niezbędne jest wykonanie operacji przetwarzania lub uzyskanie informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych KSIP lub zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 lub w przypadku utrwalenia informacji lub operacji przetwarzania na innym nośniku umożliwiającym odczyt informacji w niezmienionej postaci.
9. 
Informacje przetwarzane w KSIP są udostępniane:
1)
w formie wydruków lub zapisu na innym nośniku informacji sądom, prokuratorom lub innym podmiotom, w zakresie i trybie wynikającym z odrębnych przepisów prawa określających uprawnienia tych podmiotów do otrzymywania informacji źródłowych dotyczących informacji przetwarzanych w KSIP, lub za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;
2)
w formie zapisu na innym nośniku informacji kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych Policji za zgodą komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji);
3)
w formie wydruków lub zapisu na innym nośniku informacji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 - podmiotom uprawnionym do otrzymywania takich informacji bez konieczności uzyskiwania zgody, o której mowa w pkt 1 i 2;
4)
w formie wydruków lub zapisu na innym nośniku informacji w przypadku dokonywania sprawdzeń i uzyskiwania informacji przez SWP z pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 14, 16 i 17, w przypadku gdy udostępnienie przez Policję informacji z tych zbiorów dla określonych celów wynika z przepisów prawa.
10. 
Informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWiK zawierające informacje niezbędne do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia mogą być udostępnianie zakładom ubezpieczeń lub innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym, w formie wydruku z KSIP stanowiącego opracowaną w tym celu "notatkę informacyjną o zdarzeniu drogowym".
11. 
Informacje przetwarzane w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, lub policyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1, udostępnia się podmiotom pozapolicyjnym lub osobom, których dane dotyczą, w formie pisemnej odpowiedzi na wniosek, sporządzonej na podstawie informacji zawartych w wydruku lub w systemie KSIP, zawierającej wyłącznie informacje określone w odrębnych przepisach jako podlegające udostępnieniu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
12. 
Przepisu ust. 11 nie stosuje się do przekazywania informacji w sposób określony w § 5 ust. 1 oraz w przypadku udostępniania informacji przetwarzanych w zbiorach KSIP podmiotom pozapolicyjnym w trybie teletransmisji danych, za pomocą aplikacji do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych.
13. 
Dla celów wynikających z art. 213 § 1b Kodeksu postępowania karnego informacje udostępnia się:
1)
ze zbioru danych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w formie wydruku uzyskanego w wyniku sprawdzenia informacji w tym zbiorze przez SPP;
2)
z Ewidencji na zasadach i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego 4  (Dz. U. poz. 488) lub w formie wydruku zawierającego:
a)
dane osobowe osoby, której dotyczy informacja z Ewidencji: imię, nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
b)
informacje o naruszeniach przepisów ruchu drogowego, których dopuściła się osoba określona w lit. a, w zakresie wpisów ostatecznych, w tym opis czynu, datę i miejsce czynu, rodzaj rozstrzygnięcia, rodzaj i wysokość kary,
c)
cele wydania informacji oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, miejscowość i datę sporządzenia informacji,
d)
własnoręczny podpis oraz pieczęć organu udzielającego informacji z Ewidencji.
14. 
Przed udzieleniem informacji z Ewidencji dla celów, o których mowa w ust. 13, jednostka organizacyjna Policji udzielająca informacji dokonuje weryfikacji informacji przetwarzanych w Ewidencji w zakresie ich aktualności.
15. 
Informacje o osobie przetwarzane w rejestrze wykroczeń udostępnia się:
1)
zgodnie ze wzorem informacji o osobie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń w przypadku udzielania informacji o osobie z rejestru wykroczeń na podstawie:
a)
art. 54 § 10 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 20f ust. 7-8 ustawy o Policji oraz zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń,
b)
art. 20f ust. 9 ustawy o Policji lub na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy ODO przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zgodnie z § 18 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, wyłącznie gdy udzielane informacje o osobie dotyczą czynów stwierdzonych prawomocnym rozstrzygnięciem, a informacje dotyczące takich czynów stwierdzonych prawomocnym rozstrzygnięciem są przetwarzane w rejestrze wykroczeń na dzień złożenia wniosku o udzielenie informacji;
2)
w formie wydruku lub zapisu na innym nośniku informacji, w przypadkach określonych w pkt 1, jeżeli wydruk lub zapis odpowiada zakresowi informacji zawartemu we wzorze informacji o osobie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz zakresowi informacji podlegających udostępnieniu;
3)
w formie pisemnej odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą złożone na podstawie art. 20f ust. 9 ustawy o Policji lub przepisów rozdziału 4 ustawy ODO przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w przypadku, gdy występuje podstawa do odmowy udostępnienia informacji z rejestru wykroczeń osobie, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na fakt, iż informacje o osobie są przetwarzane w rejestrze wykroczeń bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą oraz w zakresie czynów, które nie zostały stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem.
16. 
Wzoru informacji o osobie określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 3.
17. 
Wzór informacji o osobie określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, stosuje się również do udzielania informacji, iż osoba nie figuruje w rejestrze wykroczeń w przypadku, gdy informacje o osobie nie są przetwarzane w rejestrze wykroczeń.
§  83. 
1. 
Informacje przetwarzane w zbiorach KSIP Osoba, Fakt, Podmiot, Rzecz i Pokrzywdzony udostępnia podmiotom pozapolicyjnym komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego oraz BSWP w przypadkach, o których mowa w ust. 5, a także CBŚP, BSWP oraz komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach kryminalnych lub śledczych w przypadku informacji przekazywanych sądom i prokuratorom dla celów prowadzonych postępowań karnych lub karnych skarbowych.
2. 
W przypadku organów ścigania innych państw lub innych podmiotów międzynarodowych udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem:
1)
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach międzynarodowej współpracy Policji;
2)
centrów współpracy policyjnej, granicznej i celnej w przypadkach oraz w zakresie współpracy na terenach przygranicznych;
3)
Oficerów Łącznikowych Polskiej Policji, w tym oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy Europolu w przypadkach oraz w zakresie współpracy realizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
punktów kontaktowych, o których mowa w art. 145j ustawy o Policji,;
5)
biura, o którym mowa w art. 145k ustawy o Policji;
6)
punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi;
7)
innych punktów kontaktowych określonych w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji realizujących zadania w zakresie wymiany informacji z organami ścigania innych państw lub innymi podmiotami międzynarodowymi;
8)
organów Policji, które uzyskały upoważnienie do bezpośredniej wymiany informacji, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.
3. 
Informacje przetwarzane w zbiorach KSIP Osoba, Fakt, Podmiot, Rzecz i rejestr wykroczeń udostępnia się uprawnionym podmiotom pozapolicyjnym posiadającym dostęp do KSIP w drodze teletransmisji danych poprzez aplikację do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych.
4. 
Informacje uzyskiwane w trybie kontroli i nadzoru służbowego udostępnia wyłącznie komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego, z uwzględnieniem ust. 5.
5. 
Informacje przetwarzane w zbiorach KSIP Osoba, Fakt, Podmiot, Rzecz, Pokrzywdzony i rejestr wykroczeń oraz informacje, o których mowa w ust. 4, w ramach zleconych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego czynności, na zasadach oraz w zakresie określonym w art. 11j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15, 125 i 2020), udostępnia BSWP.
6. 
Wnioski lub skargi osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw wynikających z przepisów ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 związane z przetwarzaniem danych osobowych w zbiorach danych KSIP, w tym wnioski w zakresie dopełnienia obowiązków informacyjnych lub innych obowiązków, a także wnioski, zapytania lub wystąpienia osób, organów, podmiotów lub innych instytucji dotyczących przetwarzania danych osobowych w KSIP realizuje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub kierownicy komórek organizacyjnych tego biura na podstawie odrębnych indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji, z zastrzeżeniem § 84.
7. 
Kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, do których wpłynęły wnioski, wystąpienia, zapytania lub skargi, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazują te wnioski do biura Komendy Głównej Policji właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, a w przypadku wniosków lub skarg dotyczących usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych KSIP dodatkowo wraz ze stanowiskiem właściwego organu Policji co do zasadności usunięcia danych osobowych z KSIP oraz informacjami dotyczącymi sposobu zakończenia postępowania przez prokuraturę lub sąd.
8. 
W przypadku skierowania wniosku o usunięcie danych osobowych ze zbiorów danych KSIP do Komendanta Głównego Policji, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może zwrócić się do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji z wnioskiem o zajęcie przez tę jednostkę lub komórkę organizacyjną stanowiska co do zasadności usunięcia danych osobowych z KSIP oraz o przekazanie informacji dotyczących sposobu zakończenia postępowania przez prokuraturę lub sąd.
9. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego nie jest związany stanowiskiem organu Policji oraz jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, o których mowa w ust. 7 i 8.
10. 
Wnioski lub skargi osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw wynikających z przepisów ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 związane z przetwarzaniem danych osobowych w policyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1, w tym wnioski w zakresie dopełnienia obowiązków informacyjnych lub innych obowiązków, a także wnioski, zapytania lub wystąpienia osób, organów, podmiotów lub innych instytucji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tych zbiorach danych realizują dyrektorzy biur KGP, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4, oraz może realizować dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub kierownicy komórek organizacyjnych tego biura na podstawie odrębnych indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji.
§  84. 
1. 
Do udostępniania na podstawie art. 20f ust. 7 i ust. 8 pkt 1 ustawy o Policji oraz art. 54 § 10 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia informacji o osobie przetwarzanych w rejestrze wykroczeń upoważnieni są:
1)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych tego biura właściwych w sprawach obsługi informacyjnej i ich zastępcy;
2)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach prewencji, jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych tego biura właściwych w sprawach prewencji i ich zastępcy;
3)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach kryminalnych, jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych tego biura właściwych w sprawach kryminalnych lub dochodzeniowo-śledczych i ich zastępcy;
4)
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, ich zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych Policji w komendach wojewódzkich, powiatowych, miejskich, rejonowych lub w komisariatach Policji właściwych w sprawach: prewencji, wywiadu kryminalnego, kryminalnych, sztabowych i ich zastępcy;
5)
policjanci i pracownicy Policji upoważnieni w tym zakresie przez organy Policji zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, informacje o osobie udostępnia się na zasadach określonych w art. 20f ust. 7 i ust. 8 pkt 1 ustawy o Policji oraz w sposób określony w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, a także w § 82 ust. 15 pkt 1 lit. a, pkt 2 i ust. 17 niniejszego zarządzenia.
3. 
Do udostępniania na podstawie art. 20f ust. 9 ustawy o Policji informacji o osobie przetwarzanych w rejestrze wykroczeń w zakresie czynów stwierdzonych prawomocnym rozstrzygnięciem oraz do udzielania informacji, iż osoba nie figuruje w rejestrze wykroczeń lub do udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, w zakresie udostępnienia informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń w ich sprawie lub na ich temat złożone w trybie przepisów rozdziału 4 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub na podstawie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 upoważnieni są dyrektorzy biur oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, informacje o osobie udostępnia się na zasadach określonych w art. 20f ust. 9-12 ustawy o Policji oraz w sposób określony w § 18 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, a także w § 82 ust. 15 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz ust. 16-17 niniejszego zarządzenia.
5. 
Wnioski lub skargi osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw wynikających z przepisów ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, które dotyczą usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń, a także wnioski, zapytania lub wystąpienia osób, organów, podmiotów lub innych instytucji właściwych w sprawach ochrony danych osobowych, które dotyczą danych osobowych przetwarzanych w rejestrze wykroczeń realizuje:
1)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub kierownicy komórek organizacyjnych tego biura na podstawie odrębnych indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji;
2)
dyrektor biura KGP właściwego w sprawach prewencji lub kierownicy komórek organizacyjnych tego biura na podstawie odrębnych indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji.
6. 
Do rozpatrywania wniosków i skarg, o których mowa w ust. 5, przepisy § 83 ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  13

Procedura wykonywania kontroli i nadzoru nad przetwarzaniem informacji w KSIP

§  85. 
1. 
W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP, w tym w zbiorach danych KSIP oraz w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, w celu zapewnienia zgodności trybu gromadzenia informacji z celem ich przetwarzania, zapewnienia integralności i bezpieczeństwa informacji, monitorowania działalności dotyczącej przetwarzania informacji w KSIP oraz w celu weryfikacji zgodności przetwarzania z prawem, a także jako jeden ze środków zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w zakresie kontroli, o której mowa w art. 39 pkt 3-7 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wykonuje się czynności kontroli i nadzoru służbowego obejmujące:
1)
dostęp do zbiorów danych KSIP oraz zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, a także do informacji, w tym danych osobowych, w nich przetwarzanych;
2)
dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych udostępnianych Policji w trybie teletransmisji danych, o których mowa w § 4 ust. 2;
3)
przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez:
1)
weryfikację, typowanie i analizę informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP oraz zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;
2)
sprawdzanie zakresu dostępu do zbiorów danych, zakresu i rodzaju operacji przetwarzania wykonanych na informacjach, w tym danych osobowych oraz ocenę, analizę lub weryfikację wyników tego sprawdzenia;
3)
kontrolę rejestrów czynności (logowań) odnotowywanych w systemie teleinformatycznym;
4)
kontrolę i ocenę legalności, poprawności, kompletności i celowości przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, a także przeprowadzenie analizy w tym zakresie;
5)
sprawdzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do zbioru danych, a także stanowiącej podstawę ich sprawdzenia, wykorzystania, modyfikacji lub usunięcia;
6)
usuwanie informacji, w tym danych osobowych, wobec których stwierdzono brak przesłanek ich przetwarzania przez Policję.
3. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może wydawać polecenia, zalecenia lub wytyczne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych KSIP a w przypadku naruszenia przepisów prawa - skierować sprawę do właściwego przełożonego dyscyplinarnego.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4, w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w administrowanych przez nich zbiorach.
5. 
W zakresie czynności, o których mowa w ust. 1-4, realizuje się również czynności, o których mowa w § 12 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
§  86. 
1. 
Czynności, o których mowa w § 85, wykonuje komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego:
1)
na pisemne polecenie Komendanta Głównego Policji i jego zastępców - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji;
2)
na podstawie pisemnych wniosków o przeprowadzenie kontroli dostępu, zwanych dalej "zleceniami kontroli" składanych zgodnie z właściwością i zakresem realizowanych zadań przez:
a)
Komendanta CBŚP i jego zastępców, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji) i ich zastępców, dyrektorów biur KGP i ich zastępców oraz dowódcę BOA i jego zastępców - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników Policji i wykonanych przez nich operacji przetwarzania informacji w KSIP oraz w zakresie wszystkich informacji zarejestrowanych w podległych im jednostkach i komórkach organizacyjnych,
b)
dyrektorów biur KGP administrujących zbiorami danych, o których mowa w § 4 ust. 1 - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji i wykonanych przez nich operacji przetwarzania informacji w tych zbiorach, a także w zakresie wszystkich informacji zarejestrowanych w administrowanych przez nich zbiorach,
c)
Komendanta BSWP, kierowników komórek organizacyjnych BSWP i ich zastępców - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji, wykonywanych przez nich operacji przetwarzania oraz sprawdzeń, a także w zakresie wszystkich informacji zarejestrowanych, przetwarzanych i dostępnych w KSIP,
d)
inspektora ochrony danych - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji, a także w zakresie wszystkich informacji zarejestrowanych, przetwarzanych i dostępnych w KSIP,
e)
dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego i jego zastępców - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz w zakresie wszystkich informacji przetwarzanych i dostępnych w KSIP, a także w zakresie wszystkich sprawdzeń.
2. 
Przedmiotem kontroli i nadzoru służbowego na podstawie zlecenia lub polecenia kontroli może być objęty dostęp do:
1)
informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, określonych w § 3 ust. 1 oraz w policyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1;
2)
odnotowywanych odczytów z replik zbiorów danych KSIP i policyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1;
3)
odnotowywanych odczytów z pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2;
4)
odnotowywanych odczytów ze zbiorów danych KSIP lub policyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1, wykonywanych przez inne niż Policja organy uprawnione na mocy odrębnych przepisów do uzyskiwania informacji ze zbiorów KSIP w drodze bezpośredniego dostępu do tych zbiorów lub teletransmisji danych.
3. 
Kontroli i nadzorowi służbowemu podlegają:
1)
policjanci pełniący służbę lub pracownicy Policji zatrudnieni w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych zlecającemu kontrolę, uprawnieni do przetwarzania informacji w zbiorach danych KSIP oraz zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, a także policjanci lub pracownicy Policji nieposiadający bezpośredniego dostępu do systemów teleinformatycznych KSIP, a upoważnieni do przetwarzania danych osobowych dostępnych w KSIP, zwani dalej "kontrolowanymi";
2)
dostęp kontrolowanych do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych lub dostępnych w KSIP oraz wykonane przez nich operacje przetwarzania informacji w KSIP i w policyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1, jeżeli posiadają uprawnienia w tym zakresie;
3)
dostęp kontrolowanych do sprawdzeń, obejmujący sprawdzenia informacji dokonane w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2, chyba że kontrola dostępu do tych zbiorów jest uregulowana w przepisach odrębnych.
4. 
Zakres kontroli i nadzoru służbowego, w zależności od przyjętego przez kontrolującego przedmiotu lub sposobu kontroli, o których mowa w ust. 2 i 3, obejmuje:
1)
w przypadku kontroli dostępu do informacji, w tym danych osobowych:
a)
przetwarzanych w KSIP lub w policyjnych zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 - całość informacji zawartych w rejestracji, w tym dane o ich przetwarzaniu oraz dokonanych sprawdzeniach tych informacji,
b)
przetwarzanych w pozapolicyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 - dokonane sprawdzenia oraz kryteria zapytań;
2)
w przypadku kontroli policjantów lub pracowników Policji w zakresie ich dostępu do:
a)
zbiorów danych KSIP i policyjnych zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1:
zakres nadanych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, w tym zakres bezpośredniego dostępu do poszczególnych zbiorów danych KSIP i zbiorów dostępnych w KSIP, z wyjątkiem informacji o szczególnych uprawnieniach związanych z dostępem do Systemu Analitycznego oraz informacji o dokonanych zmianach uprawnień,
wykonane przez kontrolowanych operacje przetwarzania informacji w KSIP, w tym rejestracje, modyfikacje lub usunięcia informacji dokonane przez nich bezpośrednio lub na zlecenie innych policjantów,
dokonane przez kontrolowanych bezpośrednio lub na zlecenie sprawdzenia oraz kryteria zapytań dotyczące tych sprawdzeń,
b)
pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 - dokonane przez kontrolowanych odczyty oraz kryteria zapytań wykonanych sprawdzeń.
5. 
Zlecenie kontroli i nadzoru służbowego powinno zawierać wskazanie:
1)
podmiotu zlecającego kontrolę i nadzór;
2)
podstawy prawnej kontroli i nadzoru;
3)
przedmiotu oraz zakresu kontroli i nadzoru, zgodnie z ust. 2-4, a w tym:
a)
danych identyfikacyjnych kontrolowanego obejmujących imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator kadrowy oraz nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę lub wykonuje pracę,
b)
rodzaju informacji podlegającej kontroli obejmującej w przypadku informacji o:
osobie - informacje identyfikujące osobę, w tym imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i płeć oraz identyfikator KSIP osoby (OIO),
podmiocie - informacje identyfikujące podmiot, w tym jego nazwę, formę organizacyjną, numery REGON, KRS, NIP, CEIDG, siedzibę podmiotu oraz identyfikator KSIP podmiotu,
fakcie - informacje o przestępstwie lub o wykroczeniu przeciwko mieniu, w tym wskazujące jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji dokonującą rejestracji, numer sprawy, datę popełnienia, kwalifikację prawną oraz identyfikator KSIP przestępstwa lub wykroczenia,
rzeczy - informacje identyfikujące rzecz, jej rodzaj, markę, typ, model, posiadane numery oraz w szczególności w przypadku pojazdów numery VIN, silnika, ramy, tablic rejestracyjnych lub numer fabryczny albo numer blankietu dokumentu oraz identyfikator KSIP rzeczy,
osobie pokrzywdzonej - informacje identyfikujące osobę pokrzywdzoną, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL imię i nazwisko, datę urodzenia oraz identyfikator KSIP osoby pokrzywdzonej (OPI),
podmiocie pokrzywdzonym - informacje identyfikujące podmiot pokrzywdzony, w tym jego nazwę, formę organizacyjną, numery REGON, KRS, NIP, CEIDG, siedzibę podmiotu oraz identyfikator KSIP podmiotu pokrzywdzonego (PPI);
4)
zbiorów danych KSIP lub zbiorów danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 podlegających kontroli i nadzorowi wraz ze wskazaniem unikalnego identyfikatora zapisu w danym systemie;
5)
okresu podlegającego kontroli, z zastrzeżeniem, że kontrola dostępu nie może obejmować okresu dłuższego niż 10 lat liczonego od dnia otrzymania zlecenia przez przeprowadzającego kontrolę.
6. 
O kontroli dostępu nie informuje się jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której kontrola ma zostać przeprowadzona.
7. 
Podmioty wymienione w ust. 1 prowadzą kontrolę i nadzór służbowy poprzez wykonywanie czynności, o których mowa w § 85 ust. 2.
8. 
Kontrola i nadzór służbowy, o których mowa w ust. 1-7, obejmuje kontrolę dostępu oraz nadzór, o których mowa w § 12 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
§  87. 
1. 
W wyniku kontroli, o której mowa w § 86 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, zlecający otrzymuje:
1)
wykaz policjantów lub pracowników Policji posiadających dostęp do określonych w zleceniu kontroli informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP, zawierający:
a)
identyfikatory kadrowe,
b)
nazwiska i imiona,
c)
nazwy jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, w których kontrolowani pełnią służbę lub wykonują pracę - z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
wykaz informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP, do których dostęp posiadał kontrolowany policjant lub pracownik Policji, zawierający:
a)
datę i godzinę dokonania operacji rejestracji, modyfikacji, usunięcia lub sprawdzania informacji, do których posiadał dostęp,
b)
zakres dokonanych przez kontrolowanego operacji rejestracji, modyfikacji, usunięć lub sprawdzeń informacji przetwarzanych w KSIP wraz z identyfikatorami KSIP,
c)
zakres dokonanych przez kontrolowanego operacji rejestracji, modyfikacji, usunięcia lub sprawdzenia za pośrednictwem operatora, jeżeli nie posiada on bezpośredniego dostępu do KSIP, ze wskazaniem numeru identyfikacyjnego, imienia i nazwiska operatorów,
d)
rejestracje, modyfikacje lub sprawdzenia dokonane przez kontrolowanego na zlecenie innych policjantów lub pracowników Policji, ze wskazaniem ich identyfikatorów, imion i nazwisk oraz nazw komórek i jednostek organizacyjnych Policji,
e)
sprawdzenia dokonane przez kontrolowanego z podaniem ich powodów oraz wyników, w tym również informacje o sprawdzeniach dokonanych na zlecenie podmiotów innych niż Policja ze wskazaniem nazw tych podmiotów,
f)
kryteria i powody zapytań,
g)
odczyty z pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz kryteria zapytań;
3)
inne informacje określone w zleceniu kontroli, jeżeli pozostają w granicach uprawnień i właściwości zlecającego kontrolę.
2. 
W wyniku kontroli, o której mowa w § 86 ust. 1 pkt 2 lit. c-e oraz kontroli przeprowadzonej na polecenie, o której mowa w § 86 ust. 1 pkt 1, otrzymuje się zgodnie ze zleconym lub poleconym przedmiotem kontroli, cały katalog informacji odpowiadający zakresowi informacji określonemu w § 86 ust. 4 oraz sporządza się wykaz zawierający:
1)
całość informacji przetwarzanej lub dostępnej w KSIP wraz ze szczegółowymi informacjami o jej przetwarzaniu;
2)
listę policjantów lub pracowników Policji, którzy posiadali dostęp do, określonych w zleceniu lub poleceniu kontroli albo do określonych przez kontrolującego, informacji przetwarzanych lub dostępnych w KSIP oraz dane o wykonanych przez nich operacjach przetwarzania tych informacji;
3)
informacje o dokonanych sprawdzeniach oraz odczytach z pozapolicyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2, w tym powody sprawdzenia, kryteria oraz wyniki zapytań;
4)
inne informacje określone w zleceniu lub poleceniu kontroli albo inne informacje wskazane przez kontrolującego w przypadku kontroli z własnej inicjatywy.
3. 
Wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie są objęte informacje o policjantach i pracownikach BSWP, z wyjątkiem czynności kontroli lub nadzoru służbowego wykonywanych na wniosek sądów lub prokuratora.
4. 
Przepis § 86 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§  88. 
1. 
Wnioski sądu oraz prokuratora o udostępnienie informacji przetwarzanych w KSIP dotyczące informacji uzyskiwanych w wyniku kontroli, o której mowa w § 86 ust. 1-5, przekazuje się do realizacji dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.
2. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli dyrektor, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wnioskodawcy. Odpowiedzi na wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają całość informacji przetwarzanych w KSIP w zakresie określonym w § 86 ust. 4, które zamieszcza się w wykazie określonym w § 87 ust. 1 i 2.
3. 
Przepis § 86 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  14

Typowanie, analiza i koordynacja na podstawie informacji przetwarzanych w KSIP

§  89. 
1. 
Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorach danych KSIP i w zbiorach danych określonych w § 4 ust. 1 i 2 wykorzystuje się do:
1)
wykonywania analizy kryminalnej oraz typowania i analizy osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;
2)
typowania i analizy osób zaginionych, osób o nieustalonej tożsamości, niezidentyfikowanych zwłok, osób poszukiwanych, a także typowania i analizy podmiotów, rzeczy oraz przestępstw;
3)
dokonywania ocen oraz prognoz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego (analizy zagrożeń);
4)
opracowywania danych statystycznych oraz wykonywania analizy statystycznej;
5)
wykonywania typowania i analizy w celu realizacji zadań administracyjnych, związanych z nadzorem nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w KSIP, w zakresie określonym w § 7 i 8.
2. 
Przetwarzanie informacji w KSIP w celach analizy kryminalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, regulują przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej.
§  90. 
Informacje przetwarzane w KSIP w celu opracowywania danych statystycznych wykorzystuje się do:
1)
obserwowania i analizowania wielkości i wskaźników przestępczości oraz podmiotowych i przedmiotowych cech poszczególnych rodzajów przestępstw;
2)
porównywania wyników pracy, skuteczności i efektywności Policji oraz wielkości i wskaźników obciążenia postępowaniami jednostek organizacyjnych Policji;
3)
wykonywania obowiązków statystycznych określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
4)
wykonywania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;
5)
dostarczania organom władzy publicznej informacji statystycznych niezbędnych w zapobieganiu przestępczości oraz planowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
6)
prowadzenia prac i badań naukowych;
7)
wykonywania zadań w zakresie ogłaszania, rozpowszechniania i udostępniania wynikowych informacji statystycznych.
§  91. 
1. 
Typowanie i analizę przeprowadza się na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych KSIP w celu:
1)
wskazania:
a)
osób, które mogły popełnić przestępstwo lub przestępstwa, wykroczenie przeciwko mieniu lub wykroczenia przeciwko mieniu (prawdopodobnych sprawców przestępstw lub sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia przeciwko mieniu) oraz związków pomiędzy osobami oraz przestępstwami lub wykroczeniami przeciwko mieniu,
b)
podmiotów mających bezpośrednio lub pośrednio związek z przestępstwem lub których działalność stanowi przestępstwo,
c)
popełnionych przestępstw lub popełnionych wykroczeń przeciwko mieniu, w tym związków między przestępstwami lub wykroczeniami przeciwko mieniu,
d)
rzeczy mających związek z przestępstwami lub z wykroczeniami przeciwko mieniu;
2)
identyfikacji NN osób i NN zwłok;
3)
wykonania zadań związanych z jakością i aktualnością danych, o których mowa w § 7 i 8.
2. 
Typowania i analizy dokonuje:
1)
w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b-d i pkt 2:
a)
bezpośrednio policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie albo sprawę operacyjną, poszukiwawczą lub identyfikacyjną w ramach posiadanego uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP lub,
b)
komórka organizacyjna Policji właściwa do wykonywania analizy i typowania, jeżeli została wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w trybie § 41 ust. 4, na zlecenie policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze, sprawę operacyjną, poszukiwawczą lub identyfikacyjną;
2)
w przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, bezpośrednio policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie lub sprawę operacyjną albo na zlecenie (polecenie) kierownika właściwej rzeczowo i miejscowo komórki organizacyjnej Policji, w której postępowanie, czynności lub sprawa są prowadzone - komórka organizacyjna właściwa do wykonywania analizy i typowania, jeżeli została wyznaczona w trybie § 42 ust. 4, a w przypadku wykonania analizy kryminalnej komórka organizacyjna Policji właściwa w sprawach analizy kryminalnej;
3)
w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kierownicy oraz upoważnieni policjanci i pracownicy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego odpowiednich terytorialnie i rzeczowo komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) i CBŚP, a w przypadku BSWP komórki organizacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5.
3. 
W zleceniu typowania lub analizy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, należy podać w szczególności:
1)
informacje identyfikujące zlecającego typowanie, w tym imię i nazwisko, identyfikator kadrowy, numer telefonu służbowego oraz nazwę i siedzibę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji zlecającej typowanie;
2)
znak lub numer sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania numer RSD i Ds.;
3)
identyfikatory KSIP rejestracji wykonanych w związku z prowadzoną sprawą lub postępowaniem;
4)
dokładny opis treści (zakresu) zlecenia;
5)
kryteria typowania lub analizy oznaczone zgodnie z ust. 4, wraz ze słownym opisem tych kryteriów;
6)
objęte typowaniem ramy czasowe oraz zasięg terytorialny.
4. 
Kryteria typowania lub analizy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, mogą dotyczyć:
1)
kwalifikacji prawnej przestępstwa lub kwalifikacji prawnej wykroczenia przeciwko mieniu;
2)
metod działania sprawcy (sprawców) przestępstwa lub sprawcy (sprawców) wykroczenia przeciwko mieniu;
3)
cech przestępstwa lub cech wykroczenia przeciwko mieniu;
4)
miejsca popełnienia przestępstwa lub miejsca popełnienia wykroczenia przeciwko mieniu;
5)
czasu zdarzenia;
6)
charakterystycznych cech rysopisowych sprawcy (sprawców) przestępstwa lub sprawcy (sprawców) wykroczenia przeciwko mieniu;
7)
trwałych znaków szczególnych sprawcy (sprawców) przestępstwa lub sprawcy (sprawców) wykroczenia przeciwko mieniu;
8)
pseudonimów sprawcy (sprawców) przestępstwa lub sprawcy (sprawców) wykroczenia przeciwko mieniu;
9)
niepełnych informacji identyfikujących osobę lub podmiot;
10)
adresów (zamieszkania, pobytu, siedziby);
11)
kontaktów osobowych;
12)
rzeczy;
13)
innych informacji istotnych dla typowania.
5. 
Wynikiem typowania lub analizy jest zestawienie osób, rzeczy, podmiotów lub zdarzeń spełniających zadane kryteria. W celu ustalenia związków pomiędzy informacjami przetwarzanymi w KSIP policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, sprawę operacyjną, poszukiwawczą lub identyfikacyjną przeprowadza na podstawie materiałów uzyskanych z typowania dalszą analizę w zakresie i formie odpowiedniej do potrzeb prowadzonego postępowania lub sprawy oraz przedstawia jej wyniki w szczególności w formie tabelarycznej, graficznej lub opisowej.
6. 
Typowanie i analizę wykonuje się w zbiorach danych KSIP określonych w § 3 ust. 1 oraz w Systemie Analitycznym.
7. 
Do wykonywania analizy kryminalnej oraz typowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw stosuje się przepisy Komendanta Głównego Policji o stosowaniu analizy kryminalnej w Policji.
8. 
W przypadku wykonywania typowania i analizy osób zaginionych, NN osób lub NN zwłok stosuje się również przepisy § 55 ust. 7 i 8 oraz § 56 ust. 6 i 7.
§  92. 
1. 
Analiza zagrożeń polega na dokonaniu oceny i prognozy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w układzie rodzajowym, czasowo-przestrzennym lub topograficznym. Wynik analizy zagrożeń przedstawia się w postaci danych liczbowych oraz ich graficznej prezentacji.
2. 
Analizy zagrożeń dokonuje:
1)
policjant prowadzący sprawę operacyjną lub postępowanie przygotowawcze w ramach posiadanego bezpośredniego dostępu do zbiorów danych KSIP;
2)
komórka organizacyjna Policji właściwa do wykonywania analizy i typowania, wyznaczona zgodnie z § 42 ust. 4, na zlecenie policjanta, o którym mowa w pkt 1, lub policjanta wykonującego czynności prewencyjne, zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego policjanta zlecającego.
3. 
W zleceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się kryteria analizy. Wykonujący analizę zagrożeń ocenia poprawność kryteriów określonych w zleceniu oraz stopień ich przydatności do wyników analizy oraz konsultuje w niezbędnym zakresie te kryteria i wyniki ze zlecającym.
4. 
Analizy zagrożeń dokonuje się w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w Systemie Analitycznym.
§  93. 
1. 
Przetwarzanie informacji ze zbiorów danych KSIP w celach wykonywania analiz, typowań, ocen, statystyk oraz opracowywania danych statystycznych może odbywać się poprzez System Analityczny.
2. 
System Analityczny umożliwia wykorzystanie zasobów informacyjnych KSIP w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w szczególności do:
1)
wykonywania typowań, a w tym:
a)
wskazywania:
prawdopodobnych sprawców popełnionego przestępstwa lub popełnionego wykroczenia przeciwko mieniu,
wykroczeń przeciwko mieniu lub przestępstw, w tym w szczególności wykroczeń przeciwko mieniu lub przestępstw, które mogły być popełnione przez tych samych sprawców,
przedmiotów lub podmiotów związanych z przestępstwem,
b)
identyfikowania osób o nieustalonej tożsamości lub ustalania tożsamości NN zwłok;
2)
wykonywania analiz, statystyk i raportów stanowiących podstawy do dokonywania oceny:
a)
stanu zagrożenia przestępczością w układach rodzajowych, czasowo-przestrzennych lub topograficznych,
b)
wyników pracy policjantów i pracowników Policji oraz jednostek i komórek organizacyjnych Policji wykonujących operacje przetwarzania informacji w KSIP;
3)
przedstawiania wyników analiz w formie tabelarycznej lub graficznej, z uwzględnieniem trendów wektorowych;
4)
opracowywania danych statystycznych o przestępstwach, zamachach samobójczych i wypadkach samobójczych dla celów statystycznych statystyki publicznej w zakresie i formie określonej w przepisach odrębnych.
3. 
System Analityczny tworzy informacje koordynacyjne, o których mowa w § 92 ust. 3 oraz na podstawie tych informacji po uzyskaniu danych jednoznacznie identyfikujących informacje zawarte w rejestracjach, dla których została utworzona informacja koordynacyjna, wykonuje analizy, typowania lub statystyki.
§  94. 
1. 
W KSIP prowadzi się koordynację informacji, w tym danych osobowych, dla potrzeb służby kryminalnej, śledczej i spraw wewnętrznych w celu zarządzania informacjami przetwarzanymi w KSIP, w tym dostępem do informacji, na rzecz jednostek lub komórek organizacyjnych Policji rejestrujących informacje lub w celu kontroli i nadzoru służbowego, a także w celu ochrony wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych.
2. 
Koordynację, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w KSIP w formie informacji koordynacyjnych przeznaczonych dla jednostki lub komórki organizacyjnej Policji rejestrującej informacje w zbiorze jako powiadomienie zwrotne o zainteresowaniu innych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, a także innych podmiotów lub organów informacjami zarejestrowanymi przez ustanawiającą koordynację jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji lub też jako powiadomienie o udostępnieniu informacji zarejestrowanych przez tę jednostkę lub komórkę.
3. 
Koordynacja może polegać również na tworzeniu, w sposób automatyczny, informacji koordynacyjnych:
1)
o wykonanych operacjach przetwarzania informacji - w odniesieniu do informacji już zarejestrowanych w KSIP przez jednostkę lub komórkę rejestrującą tę informację;
2)
polegających na identyfikowaniu istniejących rejestracji, tworzeniu związków pomiędzy zarejestrowanymi informacjami lub rejestracjami dotyczącymi tej samej osoby, podmiotu, obiektu, rzeczy, zdarzenia lub miejsca.
4. 
Koordynację, w formie określonej w ust. 2, stosuje się na wniosek jednostki lub komórki organizacyjnej Policji rejestrującej informacje w zbiorze.
§  95. 
1. 
W wyniku koordynacji w KSIP tworzy się automatycznie oraz obowiązkowo lub fakultatywnie informacje koordynacyjne w odniesieniu do określonych kategorii rejestracji, informacji lub operacji przetwarzania oraz niezwłocznie przekazuje się informacje koordynacyjne komórce lub jednostce organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji lub operacji, dla których została utworzona informacja koordynacyjna.
2. 
Automatyczne oraz obowiązkowe tworzenie przez KSIP informacji koordynacyjnych dotyczy:
1)
czynnej rejestracji:
a)
poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
b)
poszukiwania osoby:
uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r.,
zobowiązanej do wydania małoletniego,
małoletniej uprowadzonej lub zatrzymanej w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającej odebraniu na podstawie postanowienia sądu,
c)
poszukiwania osoby zaginionej,
d)
ujawnienia NN osoby lub NN zwłok,
e)
poszukiwania rzeczy;
2)
rejestracji broni zawartej w rejestrze "Broń", w odniesieniu do:
a)
zmiany adresu osoby posiadającej pozwolenie na broń,
b)
zmiany właściciela broni,
c)
informacji o właścicielu broni zarejestrowanych w zbiorach danych KSIP w formie rejestracji procesowej osoby;
3)
dokonania rejestracji oraz sprawdzenia utraconej broni;
4)
rejestracji informacji z jednoczesnym jej zakończeniem.
3. 
Tworzenie przez KSIP informacji koordynacyjnych w sposób automatyczny oraz fakultatywny oznacza, iż informacje koordynacyjne są tworzone przez KSIP w wyniku decyzji jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji oraz mogą dotyczyć:
1)
czynnej rejestracji procesowej osoby oraz podmiotu;
2)
rejestracji notowania kryminalnego osoby oraz podmiotu.
§  96. 
1. 
Utworzenia informacji koordynacyjnej nie powoduje:
1)
sprawdzenie dokonywane przez policjanta lub pracownika BSWP;
2)
wykonywanie operacji przetwarzania we własnej rejestracji;
3)
modyfikacja informacji, które nie stanowią informacji identyfikujących osobę lub podmiot;
4)
zakończenie rejestracji;
5)
usunięcie rejestracji ze zbiorów.
2. 
Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może nadawać i odbierać uprawnienia do dokonywania sprawdzeń, które nie będą powodować tworzenia informacji koordynacyjnych:
1)
podległym policjantom i pracownikom Policji realizującym zadania dotyczące nadzoru nad jakością i poprawnością (aktualnością) informacji przetwarzanych w KSIP;
2)
innym, niż określeni w pkt 1, policjantom i pracownikom Policji na uzasadniony wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, Komendanta CBŚP, Dowódcy BOA, dyrektora CLKP lub komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), jeżeli osoby te realizują zadania w zakresie nadzoru nad jakością i poprawnością informacji przetwarzanych w KSIP.
§  97. 
1. 
W przypadku dokonania sprawdzenia osoby lub podmiotu w zbiorach danych KSIP tworzone są informacje koordynacyjne, w zakresie rejestracji czynnych lub opatrzonych zastrzeżeniem koordynacyjnym w PSI.
2. 
Informacja koordynacyjna tworzona dla rejestracji operacyjnej w PSI w przypadku sprawdzenia osoby lub podmiotu wyłącznie w zbiorach danych KSIP zawiera:
1)
datę i godzinę:
a)
wykonania czynności powodujących utworzenie informacji koordynacyjnej,
b)
utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;
2)
dane jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, do której informacja koordynacyjna jest przekazywana oraz dane identyfikujące rejestrację tej informacji;
3)
znak (numer) sprawy;
4)
identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji objętej informacją koordynacyjną;
5)
identyfikator kadrowy policjanta dokonującego rejestracji lub sprawdzenia powodującego utworzenie informacji koordynacyjnej oraz operatora w przypadku rejestracji lub sprawdzenia dokonywanego na zlecenie;
6)
treść informacji dla jednostki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji objętej informacją koordynacyjną zawierającą informację, że nie udzielono informacji o rejestracji operacyjnej osoby lub podmiotu przy sprawdzeniu osoby lub podmiotu objętego tą rejestracją.
3. 
Zakres informacji koordynacyjnej tworzonej dla rejestracji operacyjnej i pozostałych operacji przetwarzania określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji niektórych czynności związanych z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzaniem informacji w zbiorach danych w związku z tymi czynnościami.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do informacji koordynacyjnych tworzonych w przypadku rejestracji informacji z jednoczesnym ich zakończeniem, o których mowa w § 95 ust. 2 pkt 4.
§  98. 
1. 
W przypadku rejestracji procesowej w KSIP tworzy się informację koordynacyjną w przypadkach dokonania:
1)
następnej rejestracji procesowej dotyczącej tej samej osoby lub podmiotu;
2)
innej rejestracji dotyczącej tej samej osoby, w formie rejestracji:
a)
poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
b)
poszukiwania osoby:
uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r.,
zobowiązanej do wydania małoletniego,
małoletniej uprowadzonej lub zatrzymanej w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającej odebraniu na podstawie postanowienia sądu,
c)
poszukiwania osoby zaginionej,
d)
identyfikacji tożsamości osoby,
e)
identyfikacji nieznanych zwłok,
f)
zatrzymania osoby,
g)
środka zapobiegawczego lub karnego;
3)
rejestracji związku z innymi zestawami danych osobowych lub informacjami identyfikującymi podmiot;
4)
modyfikacji danych osobowych lub informacji identyfikujących podmiot;
5)
sprawdzenia osoby lub podmiotu.
2. 
Informacja koordynacyjna tworzona dla rejestracji procesowej zawiera:
1)
datę i godzinę:
a)
wykonania czynności powodujących utworzenie informacji koordynacyjnej,
b)
utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;
2)
dane jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, do której informacja koordynacyjna jest przekazywana oraz dane identyfikujące rejestrację tej informacji;
3)
znak (numer) sprawy, w tym dla prowadzonego postępowania, numer RSD;
4)
identyfikator KSIP osoby lub podmiotu, których dotyczy informacja koordynacyjna;
5)
powód utworzenia informacji koordynacyjnej, ze wskazaniem:
a)
powodu lub celu sprawdzenia,
b)
informacji o dokonanej rejestracji lub modyfikacji;
6)
treść informacji dla jednostki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji objętej informacją koordynacyjną;
7)
informacje identyfikujące:
a)
policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji objętej informacją koordynacyjną, w tym zawierające imię, nazwisko, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub wykonuje pracę, identyfikator kadrowy, numer telefonu służbowego,
b)
policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji lub sprawdzenia powodującego utworzenie informacji koordynacyjnej oraz operatora w przypadku rejestracji lub sprawdzenia dokonywanego na zlecenie, w tym zawierające imię, nazwisko, stopień służbowy, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę, identyfikator kadrowy, numer telefonu służbowego;
8)
informacje identyfikujące osobę lub podmiot, w tym:
a)
w przypadku osób - imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i płeć,
b)
w przypadku podmiotu - nazwę, formę organizacyjną i numer REGON.
3. 
Jednostka lub komórka organizacyjna Policji dokonująca rejestracji procesowej osoby nie otrzymuje informacji koordynacyjnych utworzonych w wyniku dokonania sprawdzenia tej osoby, w celu uzyskania informacji o rejestracji operacyjnej osoby z PSI oraz utworzonych w wyniku dokonania lub zakończenia rejestracji operacyjnej tej osoby w PSI.
§  99. 
1. 
W zakresie rejestracji poszukiwania osoby ukrywającej się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rejestracji poszukiwania osoby uprowadzającej, zatrzymującej lub ukrywającej małoletniego w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r., poszukiwania osoby zobowiązanej do wydania małoletniego oraz poszukiwania osoby małoletniej uprowadzonej lub zatrzymanej w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub podlegającej odebraniu na podstawie postanowienia sądu, rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok, w KSIP tworzy się informacje koordynacyjne w przypadkach dokonania:
1)
następnej rejestracji poszukiwania dotyczącej tej samej osoby;
2)
nowej rejestracji osoby już zarejestrowanej w formie rejestracji poszukiwania osoby lub osoby zaginionej lub w formie okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok z wyjątkiem dokonania rejestracji operacyjnej tej osoby;
3)
rejestracji związku z innymi zestawami danych osobowych;
4)
modyfikacji danych osobowych;
5)
sprawdzenia osoby lub podmiotu.
2. 
Informacja koordynacyjna tworzona dla rejestracji poszukiwania osoby, poszukiwania osoby zaginionej oraz rejestracji okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok zawiera informacje właściwe dla informacji koordynacyjnych tworzonych w związku z rejestracją procesową, określone w § 98 ust. 2.
§  100. 
1. 
W zakresie rejestracji notowania kryminalnego osoby oraz rejestracji podmiotu w KSIP tworzy się informacje koordynacyjne w przypadkach dokonania:
1)
następnej rejestracji notowania dotyczącej tej samej osoby lub podmiotu;
2)
nowej rejestracji tej samej osoby lub podmiotu, której dotyczy rejestracja notowania kryminalnego z wyjątkiem dokonania rejestracji operacyjnej tej osoby;
3)
rejestracji związku z innymi zestawami danych osobowych;
4)
modyfikacji danych osobowych;
5)
sprawdzenia osoby lub podmiotu.
2. 
Informacja koordynacyjna tworzona dla rejestracji notowania kryminalnego lub podmiotu zawiera informacje właściwe dla informacji koordynacyjnych tworzonych w związku z rejestracją procesową, określone w § 98 ust. 2.
§  101. 
1. 
W zakresie rejestracji poszukiwania rzeczy w KSIP tworzy się informację koordynacyjną w przypadkach dokonania sprawdzenia rzeczy.
2. 
Informacja koordynacyjna tworzona dla rejestracji poszukiwania rzeczy zawiera:
1)
datę i godzinę:
a)
sprawdzenia rejestracji,
b)
utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;
2)
dane jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, do której informacja koordynacyjna jest przekazywana oraz dane identyfikujące rejestrację tej informacji;
3)
znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania numer RSD;
4)
identyfikator KSIP rejestracji objętej informacją koordynacyjną oraz informacje identyfikujące rzecz;
5)
informacje identyfikujące policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji objętej informacją koordynacyjną, w tym zawierające imię, nazwisko, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub wykonuje pracę, identyfikator kadrowy, numer telefonu służbowego;
6)
informacje identyfikujące policjanta lub pracownika Policji dokonującego rejestracji lub sprawdzenia powodującego utworzenie informacji koordynacyjnej oraz operatora w przypadku rejestracji lub sprawdzenia dokonywanego na zlecenie, w tym imię, nazwisko, stopień służbowy, nazwę komórki lub jednostki, w której pełni służbę, identyfikator kadrowy;
7)
cel sprawdzenia powodującego utworzenie informacji koordynacyjnej;
8)
treść informacji dla jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji objętej informacją koordynacyjną.
§  102. 
W zakresie rejestracji broni oraz rejestracji i sprawdzenia broni utraconej, o których mowa w § 95 ust. 2 pkt 2 i 3, w KSIP tworzy się informację koordynacyjną w przypadku dokonywania sprawdzenia broni oraz modyfikacji informacji zawartych w rejestracji. Informacja koordynacja tworzona dla rejestracji i sprawdzenia broni lub broni utraconej zawiera odpowiednio informacje określone w § 101 ust. 2.
§  103. 
1. 
Utworzenie, przekazanie i odczytanie informacji koordynacyjnej podlega automatycznemu odnotowaniu w KSIP. Odnotowane informacje w związku z koordynacją informacji, usuwane są automatycznie przez KSIP po upływie 10 lat od dnia utworzenia informacji koordynacyjnej.
2. 
Sposób wykorzystania informacji koordynacyjnych określa policjant lub pracownik Policji dokonujący rejestracji objętej tworzeniem informacji koordynacyjnych lub jego bezpośredni przełożony.
3. 
Informacje koordynacyjne utworzone dla rejestracji określonych w § 95 ust. 2 pkt 1 i § 95 ust. 3 stanowią podstawę do wykonywania w Systemie Analitycznym analiz, typowań i statystyk, po uzyskaniu danych jednoznacznie identyfikujących informacje określone w § 95 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3.
4. 
Informacja koordynacyjna utworzona dla rejestracji broni utraconej jest przesyłana przez KSIP do komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w sprawach pozwoleń na broń, właściwej według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby, której wydano pozwolenie na posiadanie broni lub inne uprawnienie do posiadania broni określone w ustawie o broni i amunicji.
5. 
Informacja koordynacyjna utworzona w przypadku dokonania sprawdzenia broni utraconej jest przesyłana przez KSIP do jednostki organizacyjnej Policji rejestrującej utratę broni.

Rozdział  15

Procedura weryfikacji i usuwania informacji, w tym danych osobowych, z KSIP

§  104. 
1. 
Weryfikacji informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP w celu ustalenia czy istnieją informacje, których dalsze przechowywanie jest zbędne oraz w zakresie legalności, prawidłowości i aktualności przetwarzanych informacji, zwanej dalej "weryfikacją pod kątem przydatności", dokonują jednostki i komórki organizacyjne Policji, które zarejestrowały informacje w zbiorze danych KSIP.
2. 
W przypadku likwidacji, zniesienia, przekształcenia lub reorganizacji jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która zarejestrowała informacje w KSIP, weryfikacji pod kątem przydatności dokonuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji, która przejęła zadania zlikwidowanej, zniesionej, przekształconej lub zreorganizowanej jednostki lub komórki rejestrującej.
3. 
W przypadku przejęcia sprawy, w związku z którą dokonano rejestracji, do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji, weryfikacji informacji pod kątem przydatności dokonuje jednostka lub komórka przejmująca sprawę.
4. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji dokonują co najmniej raz w roku weryfikacji czynnych rejestracji osób, osób pokrzywdzonych, podmiotów pokrzywdzonych, rzeczy, dzieł sztuki oraz broni dokonanych w KSIP przez policjantów i pracowników Policji z podległych komórek i jednostek organizacyjnych Policji. Wyniki tych weryfikacji przekazuje się, za pośrednictwem komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) i CBŚP, a w przypadku BSWP za pośrednictwem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku bezpośrednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.
5. 
Wyniki dokonanych weryfikacji określonych w ust. 4 obejmują dane liczbowe dotyczące ogólnej liczby zweryfikowanych informacji, z wyszczególnieniem liczby rekordów (rejestracji) zmodyfikowanych lub usuniętych.
6. 
Weryfikacji pod kątem przydatności informacji, w tym danych osobowych, dokonuje również dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub osoba przez niego upoważniona w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP Osoba, Fakt, Rzecz, Podmiot, Pokrzywdzeni i rejestr wykroczeń w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w § 7 oraz w ramach wykonywania kontroli i nadzoru służbowego, o których mowa w § 85-87.
7. 
Do dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1-3, uprawnieni są kierownicy wskazanych w tych przepisach jednostek i komórek organizacyjnych Policji lub osoby przez nich upoważnione.
8. 
Do dokonywania weryfikacji informacji o osobach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w przypadku rejestracji dokonanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej, uprawniony jest dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub osoba przez niego upoważniona.
§  105. 
1. 
Weryfikując informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu wykrywania przestępstw, pod kątem ich przydatności, uwzględnia się:
1)
rodzaj i charakter popełnionego czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa;
2)
rodzaj i charakter dobra chronionego prawem naruszonego popełnionym przestępstwem;
3)
formy sprawstwa i umyślności popełnienia przestępstwa;
4)
postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody;
5)
zagrożenie sankcją karną za popełnione przestępstwo;
6)
liczbę popełnionych przestępstw;
7)
czas, który upłynął od momentu wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do zbiorów danych KSIP do momentu dokonywania oceny;
8)
inne przetwarzane w zbiorach danych KSIP informacje o osobie;
9)
podstawy uzyskania, pobrania lub zgromadzenia informacji, w tym danych osobowych oraz ich prawidłowość;
10)
aktualność przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, do wykonania zadań ustawowych Policji;
11)
wystąpienie okoliczności określonych w art. 16 ust. 2 zdanie drugie, art. 24 ust. 2 i 4 oraz art. 31 ust. 2 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz w przypadku:
a)
danych daktyloskopijnych wystąpienie okoliczności określonych w art. 211 ust. 2 i art. 21m ustawy o Policji,
b)
informacji dotyczących wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wystąpienie przesłanek i okoliczności określonych w art. 21e ust. 2-4 ustawy o Policji,
c)
informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w rejestrze wykroczeń, wystąpienie przesłanek i okoliczności określonych w art. 20f ust. 14-16 ustawy o Policji;
2)
powzięcie przez organ Policji wiarygodnej informacji, że:
a)
czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do zbiorów danych KSIP nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
b)
zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje, w tym dane osobowe, do zbiorów danych KSIP, nie ma znamion czynu zabronionego;
c)
osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu.
2. 
Weryfikując informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w innym celu niż określony w ust. 1, pod kątem przydatności, uwzględnia się:
1)
rodzaj chronionego dobra;
2)
upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw;
3)
przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia informacji, w tym danych osobowych;
4)
ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie informacji, w tym danych osobowych do zbiorów danych;
5)
wystąpienie przesłanek lub okoliczności wskazujących, iż przetwarzanie określonych danych osobowych jest zabronione lub zgromadzone dane osobowe okazały się nieprawdziwe;
6)
w przypadku danych osobowych osób określonych w art. 20 ust. 2ad ustawy o Policji również wystąpienie następujących przesłanek lub okoliczności:
a)
upływ terminów przewidzianych na archiwizację akt prowadzonej sprawy, jeżeli uprowadzenie, zatrzymanie lub ukrywanie miało związek z przestępstwem,
b)
ukończenie 18 lat przez osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką, której dotyczył wniosek lub postanowienie w sprawie jej uprowadzenia lub zatrzymania,
c)
odnalezienie i oddanie uprawnionemu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, której dotyczył wniosek złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2ad pkt 2 ustawy o Policji oraz jednocześnie upływ 5 lat od dnia odnalezienia tej osoby,
d)
przekazanie przez sąd lub inny uprawniony organ informacji o zmianie lub uchyleniu postanowienia lub innego orzeczenia stanowiącego podstawę do przetwarzania informacji o osobach, o których mowa w art. 20 ust. 2ad ustawy o Policji, w tym o umorzeniu postępowania, lub informacji o ustaniu okoliczności będących podstawą wydania postanowienia stanowiącego podstawę wprowadzenia danych do zbioru, jeżeli treść tych informacji wskazuje, że osoba, której dotyczył wniosek złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub wydane w jego następstwie postanowienie, przestała spełniać przesłanki będące podstawą do przetwarzania informacji o osobach, o których mowa w art. 20 ust. 2ad ustawy o Policji.
3. 
Weryfikując informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, pod kątem ich przydatności uwzględnia się odpowiednio przesłanki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5, oraz:
1)
przydatność informacji, w tym danych osobowych, do realizacji zadań określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych;
2)
potrzeby postępowań prowadzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji lub Straży Granicznej oraz aktualizację informacji, w tym danych osobowych, przekazanych przez te organy;
3)
fakt potwierdzenia lub niepotwierdzenia informacji stanowiących podstawę wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do zbiorów danych KSIP lub fakt ustania okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do zbiorów danych KSIP;
4)
wynik postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących osób, o których informacje, w tym dane osobowe, wprowadzono do zbiorów danych KSIP.
4. 
Weryfikacji pod kątem przydatności dokonuje się z wykorzystaniem informacji, w tym danych osobowych:
1)
przetwarzanych w KSIP, powiązanych z informacjami wytypowanymi do oceny;
2)
zawartych we wnioskach osób, których dane dotyczą, złożonych w trybie przepisów ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679;
3)
uzyskanych lub przekazanych przez inne organy, służby lub instytucje państwowe.
5. 
Przy weryfikacji, o której mowa w ust. 3, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do organów, które przekazały informacje, w tym dane osobowe, osób określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, o aktualizację tych informacji na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
§  106. 
1. 
Weryfikacji informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP, pod kątem przydatności, dokonuje się zgodnie z art. 16 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie w sposób określony w § 104 i 105.
2. 
Usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP dokonuje się w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 1:
1)
zaistniały przesłanki do ich usunięcia z:
a)
art. 16 ust. 2 zdanie drugie ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, tj. ustalono, że dalsze przechowywanie informacji, w tym danych osobowych, jest zbędne, z zastrzeżeniem ust. 3,
b)
art. 24 ust. 2 i 4 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, tj. ustalono, że informacje zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, ustawy o Policji lub innych ustaw mających zastosowanie do przetwarzania w KSIP określonej kategorii danych osobowych,
c)
art. 31 ust. 2 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, tj. ustalono, że dane osobowe są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania oraz nieprawidłowości tych nie można sprostować,
d)
art. 20f ust. 14-16 ustawy o Policji w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w rejestrze wykroczeń;
2)
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w KSIP, w odniesieniu do których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zaistniały przesłanki do usunięcia wynikające z:
a)
art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, tj. ustalono, że dane osobowe są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, a nieprawidłowości tych nie można sprostować,
b)
art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, tj. ustalono, że dane osobowe są zbędne dla celów, w których są przetwarzane oraz że dane te nie są przetwarzane dla celów archiwalnych w interesie publicznym, dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 tego rozporządzenia,
c)
art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, przy jednoczesnym braku podstaw do przetwarzania danych osobowych określonych w art. 17 ust. 3 tego rozporządzenia;
3)
wystąpiły wynikające z przepisów innych ustaw, aniżeli wymienione w pkt 1 i 2, lub z przepisów prawa Unii Europejskiej obligatoryjne przesłanki do usunięcia określonej kategorii danych osobowych;
4)
wydane zostało przez sąd, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny uprawniony podmiot prawomocne orzeczenie (postanowienie, decyzja) nakazujące usunięcie danych osobowych.
3. 
Do informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, uznanych w wyniku weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 1 za zbędne, których nie usuwa, stosuje się przepisy art. 17 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
§  107. 
1. 
Do weryfikacji i usuwania informacji z rejestru wykroczeń stosuje się przepisy art. 20f ust. 14-17 ustawy o Policji oraz rozdziału 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń oraz, w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach, przepisy niniejszego rozdziału.
2. 
Wraz z usunięciem z rejestru wykroczeń ostatniej rejestracji sprawcy wykroczenia należy usunąć ze zbioru Pokrzywdzeni dane osobowe osoby pokrzywdzonej oraz dane podmiotu pokrzywdzonego, które są związane z tą rejestracją sprawcy wykroczenia.
3. 
W przypadku braku rejestracji sprawcy wykroczenia w rejestrze wykroczeń dane osobowe osoby pokrzywdzonej oraz informacje o podmiocie pokrzywdzonym należy usunąć ze zbioru Pokrzywdzeni po upływie 3 lat od ich wprowadzenia do rejestru wykroczeń.
§  108. 
1. 
Usunięcie informacji o osobie ze zbiorów danych KSIP następuje w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji objętych lub związanych bezpośrednio z rejestracją procesową, rejestracją sprawcy wykroczenia, rejestracją poszukiwania osoby lub rejestracją okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Informacje obejmujące rysopis, zdjęcia oraz informacje dotyczące pobrania odcisków linii papilarnych lub pobrania próbek biologicznych są usuwane z KSIP wraz z usunięciem ostatniej rejestracji procesowej lub poszukiwania osoby z powodów procesowych albo wraz z usunięciem rejestracji poszukiwania osoby zaginionej.
3. 
Jeżeli nie zachodzą przesłanki do usunięcia informacji, o których mowa w § 106 ust. 2, informacje o osobie zatrzymanej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, usuwa się ze zbiorów danych KSIP w terminie określonym dla usuwania informacji z SWD Policji, o którym mowa w art. 20g ust. 4 ustawy o Policji, w przypadku gdy w zbiorach danych KSIP nie są przetwarzane dotyczące tej osoby informacje w formie rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego, rejestracji notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lub 3 lub w formie innej rejestracji osoby dotyczącej osób wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1-9.
4. 
Usunięcie informacji ze zbiorów danych KSIP stanowi jednoczesne usunięcie informacji z utworzonych replik KSIP oraz z Systemu Analitycznego.
5. 
Usuwanie informacji ze zbiorów danych KSIP powoduje usuwanie informacji przekazywanych z KSIP do baz KCIK.
§  109. 
1. 
Informacje o pobranych odciskach linii papilarnych przetwarzanych w zbiorze automatycznie przetwarzającym dane daktyloskopijne oraz informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) zgromadzone w bazie danych DNA, a także informacje o ID AFIS lub numerach bazy danych DNA przetwarzane w zbiorach danych KSIP usuwa CLKP na podstawie przepisów art. 21e ust. 2-5, art. 211 ust. 2-4, art. 21m i art. 21n ustawy o Policji.
2. 
Usunięcie informacji o ID AFIS oraz numerach bazy danych DNA ze zbiorów danych KSIP dokonane przez CLKP skutkuje usunięciem powiązanych z tymi numerami danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, z wyjątkiem przypadków, gdy te same dane osobowe w zbiorach danych KSIP są przetwarzane również na innej podstawie prawnej, aniżeli podstawa prawna do przetwarzania danych daktyloskopijnych lub informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).
3. 
Usunięcie informacji o osobie ze zbiorów danych KSIP stanowi podstawę do usunięcia informacji o ID AFIS lub numerach bazy danych DNA przetwarzanych na tej samej podstawie prawnej co pozostałe dane osobowe podlegające usunięciu z KSIP, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§  110. 
Do weryfikacji i usuwania informacji, w tym danych osobowych, z rejestru "Broń" przepisy § 105 i 106 stosuje się odpowiednio, z tym, że informacje, w tym dane osobowe, z rejestru "Broń" usuwa się również w odniesieniu do:
1)
danych osobowych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o dopuszczenie do posiadania broni niezwłocznie, w przypadku uzyskania przez komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwą w sprawach wydawania pozwoleń na broń informacji o doręczeniu osobie, której dane osobowe są przetwarzane w rejestrze "Broń", ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego na mocy których odmówiono wydania pozwolenia na broń lub dopuszczenia do posiadania broni;
2)
danych osobowych osób posiadających pozwolenie na broń, dopuszczonych do posiadania broni, posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni lub posiadających kartę rejestracyjną broni niezwłocznie, w przypadku uzyskania przez komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwą w sprawach wydawania pozwoleń na broń informacji o doręczeniu osobie, której dane osobowe są przetwarzane w rejestrze "Broń", ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, na mocy których odpowiednio cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub unieważniono kartę rejestracyjną broni.
§  111. 
1. 
Usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP dokonuje komisja wyznaczona na zasadach określonych w ust. 2-5. Komisja sporządza protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych zgodnie ze wzorem protokołu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych określonym w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 20 ust. 1n ustawy o Policji oraz w przypadku usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń zgodnie ze wzorem protokołu usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń.
2. 
Kierowników jednostek organizacyjnych Policji, dyrektorów biur KGP, dowódcę BOA, dyrektora CLKP oraz kierowników komórek organizacyjnych BSWP i CBŚP upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych KSIP oraz policyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, w zakresie dotyczącym informacji zarejestrowanych przez podległych policjantów lub pracowników Policji oraz w zakresie informacji zarejestrowanych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji będących poprzednikami prawnymi podległych jednostek lub komórek organizacyjnych.
3. 
W przypadku likwidacji, zniesienia, przekształcenia lub reorganizacji jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która zarejestrowała informacje w KSIP komisję, o której mowa w ust. 1, wyznacza kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, która przejęła zadania zlikwidowanej, zniesionej, przekształconej lub zreorganizowanej jednostki lub komórki rejestrującej.
4. 
W przypadku przejęcia sprawy, w związku z którą dokonano rejestracji informacji w KSIP, do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji komisję, o której mowa w ust. 1, wyznacza kierownik tej jednostki lub komórki. Przepis ust. 1 stosuje się.
5. 
W zakresie administrowania oraz nadzoru, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4 oraz § 7 ust. 4-6 do wyznaczania komisji do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP upoważnia się dyrektora biura KGP właściwego w sprawach:
1)
sztabowych - w odniesieniu do przetwarzanych w zbiorze Fakt informacji tworzących Biuletyn KSIP oraz w odniesieniu do wszystkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w PRIM;
2)
prewencji - w odniesieniu do wszystkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w rejestrze "Broń" oraz w rejestrze wykroczeń;
3)
ruchu drogowego - w odniesieniu do wszystkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w SEWiK i Ewidencji.
6. 
Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych KSIP w ramach nadzoru, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz w ramach kontroli i nadzoru służbowego w odniesieniu do wszystkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP.
7. 
W przypadku usuwania dużej ilości informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych KSIP lub policyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, w tym przy użyciu technik programowych lub innych środków technicznych komisja wyznaczona zgodnie z ust. 2-5 może zlecić kierownikowi właściwej terytorialnie i rzeczowo komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach łączności i informatyki dokonanie usunięcia wytypowanych przez komisję do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, ze wskazanego zbioru danych przy użyciu wykorzystywanych lub dostępnych w tych komórkach technik programowych lub innych środków technicznych umożliwiających usunięcie informacji w sposób określony w § 112.
8. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 7, kierownik właściwej terytorialnie i rzeczowo komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach łączności i informatyki, który otrzymał zlecenie usunięcia informacji, w tym danych osobowych, dokonuje ich usunięcia, zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz w sposób określony w § 112, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zlecenia, a także powiadamia o usunięciu właściwą komisję zlecającą usunięcie informacji.
§  112. 
1. 
Dane osobowe znajdujące się w systemach teleinformatycznych lub na informatycznych nośnikach danych usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie usuniętych informacji, w tym danych osobowych, przy użyciu technik programowych lub przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe przeznaczone do usunięcia, jeżeli ich usunięcie przy użyciu technik programowych nie jest możliwe.
2. 
Do niszczenia niepodlegających archiwizacji informatycznych nośników danych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, które zostały wycofane z eksploatacji stosuje się przepisy art. 40 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Rozdział  16

Przepisy przejściowe i końcowe

§  113. 
1. 
Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji dostosują sposób wykonywania zadań i czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w KSIP oraz zakres przetwarzanych informacji i sposób funkcjonowania zbiorów danych KSIP oraz policyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, do uregulowań zawartych w niniejszym zarządzeniu w terminie dwóch miesięcy od dnia jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i 8-11.
2. 
Nadane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia uprawnienia dostępu do KSIP oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP, zachowują ważność do czasu wystąpienia określonych w niniejszym zarządzeniu okoliczności uzasadniających zmiany w tym zakresie, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w art. 103 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z zastrzeżeniem ust. 8-11.
3. 
Komisje do usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych KSIP lub do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP wyznaczone lub powołane na podstawie § 95 decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 51, z 2018 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 6) ulegają likwidacji z chwilą wyznaczenia komisji do usunięcia informacji, w tym danych osobowych, z KSIP na podstawie i na zasadach określonych w § 111, jednakże najpóźniej po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
4. 
Dotychczasowe formularze wykorzystywane do wykonywania operacji przetwarzania informacji w KSIP określone w § 36 ust. 7 oraz w załącznikach nr 4-36 decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się do wyczerpania nakładu, jednakże nie dłużej niż przez trzy miesiące od ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
5. 
Do czasu utraty mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180), zwanego dalej "uchylanym rozporządzeniem", na podstawie art. 105 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, do:
1)
spraw dotyczących przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, uregulowanych w przepisach § 3 ust. 2 pkt 2, § 11 ust. 4 i 5, § 41, § 42 ust. 12-14, § 65 ust. 1, § 82 ust. 8, § 85, § 105, § 111 ust. 1 oraz § 112 stosuje się odpowiednio przepisy § 11-13, § 16-17, § 19, § 25-26, § 29 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3, § 30-31, § 33 oraz załączniki nr 1-7 uchylanego rozporządzenia, z tym, że wymienione przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się w zakresie w jakim przepisy uchylanego rozporządzenia odnoszą się lub odwołują się do uchylonych przepisów ustawy o Policji, a także w zakresie materii nieuregulowanej w przepisach uchylanego rozporządzenia, w tym w zakresie spraw dotyczących przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w policyjnych zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)
usunięcia informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych KSIP oraz policyjnych zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 1, stosuje się protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych określony w załączniku nr 8 do uchylanego rozporządzenia.
6. 
Zbiory danych KSIP: zbiór Osoba, zbiór Fakt, zbiór Rzecz, zbiór Podmiot, prowadzone na podstawie decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w tych zbiorach z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się zbiorami danych KSIP, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz informacjami, w tym danymi osobowymi, przetwarzanymi w zbiorach danych KSIP na podstawie oraz w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
7. 
Rejestr "Broń" prowadzony na podstawie decyzji nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia rejestru "Broń" (Dz. Urz. KGP poz. 135 oraz z 2016 r. poz. 18) oraz informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w tym rejestrze z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się rejestrem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 oraz informacjami, w tym danymi osobowymi, przetwarzanymi w rejestrze "Broń" na podstawie i w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
8. 
Policjantom i pracownikom Policji, którzy przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, w rejestrze wykroczeń na podstawie dotychczasowych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP lub upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP oraz policjantom lub pracownikom Policji, którym niezbędne jest nadanie uprawnień lub upoważnień do przetwarzana informacji w tym rejestrze w związku z realizowanymi zadaniami służbowymi należy nadać uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP na zasadach i w trybie określonym w § 11-15 niniejszego zarządzenia oraz zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 2 i 3 niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
9. 
Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 13 ust. 1:
1)
dokonują weryfikacji dotychczas nadanych uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP w zakresie zgodności posiadanych uprawnień z realizowanymi zadaniami służbowymi w związku z rozszerzeniem zakresu informacyjnego zbiorów danych KSIP o rejestr wykroczeń,
2)
wnioskują o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP, w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji, o których mowa w ust. 8, na zasadach i w trybie określonym w § 11-15 niniejszego zarządzenia oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia

- w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

10. 
Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1, dokonują weryfikacji dotychczas nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP w zakresie zgodności posiadanych upoważnień z realizowanymi zadaniami służbowymi w związku z rozszerzeniem zakresu informacyjnego zbiorów danych KSIP o rejestr wykroczeń oraz wnioskują o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP, w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji, o których mowa w ust. 8, na zasadach i w trybie określonym w § 11-15 niniejszego zarządzenia oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.
11. 
Dotychczasowe uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP oraz upoważnienia do przetwarzana danych osobowych w KSIP, na podstawie których policjanci i pracownicy przetwarzają informacje w rejestrze wykroczeń, tracą ważność po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8.
12. 
Czynności przetwarzania, informacji, w tym danych osobowych, w KSIP oraz czynności związane z przetwarzaniem tych informacji, w zakresie w jakim zostały określone w niniejszym zarządzeniu, dokonane przed jego wejściem w życie zachowują moc.
§  114. 
1. 
Traci moc decyzja nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia rejestru "Broń".
2. 
Traci moc decyzja nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania niektórych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, występowania w tych sprawach w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi oraz kontroli przetwarzania tych danych (niepubl.) oraz decyzja nr 281 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do załatwiania niektórych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, występowania w tych sprawach w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi oraz kontroli przetwarzania tych danych (niepubl.).
§  115. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 sierpnia 2019 r. 5 , za wyjątkiem:
1)
przepisów § 2 pkt 2-5, 16, 28, 37, 40-42, 43 lit. b, 44 lit. b, 47, 49 i 63, § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b, § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, § 7 ust. 1 pkt 8-10 i ust. 4 pkt 2-4, § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 7, § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 14 ust. 1-4, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1 pkt 10-11 i ust. 4-6, § 17 ust. 3 pkt 15, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 10, § 23 ust. 1, 2 i 5, § 24, § 28 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 i 7, § 32, § 35 ust. 1 pkt 6, § 36 ust. 1 pkt 7, § 39-40, § 41 ust. 7, § 42 ust. 7 pkt 33-36, § 43 ust. 1 i 3, § 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, § 57-58, § 64 ust. 1, § 65 ust. 1 i 5, § 66 ust. 3 i ust. 5 pkt 10, § 68 ust. 3, § 69 ust. 2, § 71 ust. 2, § 75, § 76 ust. 2 i 3, § 78, § 79 ust. 1-2 i ust. 7, § 80 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, § 82 ust. 1-5, ust. 8-9 i ust. 15-17, § 83 ust. 1, 3 i 5, § 84-85, § 86 ust. 5 pkt 3 lit. b tiret trzecie, piąte i szóste oraz ust. 8, § 87-88, § 89 ust. 1, § 91-92, § 93 ust. 2 pkt 1 lit. a, § 104 ust. 147, § 105 ust. 1-2 i 4, § 105-107, § 108 ust. 1, 4 i 5, § 111-112 oraz załączników nr 2, 3, 36-39 w zakresie odnoszącym się do rejestru wykroczeń, informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w tym rejestrze, przepisów art. 20f ustawy o Policji oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń do informacji, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 listopada 2019 r.;
2)
przepisów:
a)
§ 4 ust. 2 pkt 10 i 19,
b)
§ 2 pkt 3-5, 40, 49, 51 lit. a i 53, § 5 ust. 3-4, § 6 ust. 1 pkt 5, § 7 ust. 1 pkt 7, § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 2, § 12 ust. 2, § 14 ust. 1, 3 i 4, § 15 ust. 1, § 79-82, § 85-89 oraz załączników nr 2 i 3 w zakresie odnoszącym się do przepisów § 4 ust. 2 pkt 10 i 19 lub do zbiorów danych określonych w tych przepisach oraz w zakresie dotyczącym dokonywania sprawdzenia informacji o podmiotach przez SPP, aplikację SPP, aplikację Klient Mobilny SWD Policji oraz Punkt Sprawdzeń SPP w SWD Policji

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

3)
przepisów:
a)
§ 4 ust. 2 pkt 18,
b)
§ 2 pkt 3, 5, 40, 49 i 53, § 5 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, § 6 ust. 1 pkt 5, § 7 ust. 1 pkt 7, § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 2, § 12 ust. 2, § 14 ust. 1, 3 i 4, § 15 ust. 1, § 79, § 80, § 82, § 85-89 oraz załączników nr 2 i 3 w zakresie odnoszącym się do przepisu § 4 ust. 2 pkt 18 lub do zbioru danych określonego w tym przepisie

- które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ I OZNACZENIA UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO KSIP DOTYCZĄCYCH FUNKCJI ADMINISTRACYJNYCH LUB INNYCH NADAWNYCH PRZEZ DYREKTORA BIURA KGP WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH WYWIADU KRYMINALNEGO

1.
Uprawnienia administracyjne oznaczone jako:
1)
ADM wył. Koordynacji;
2)
Biuletyn;
3)
RZECZ - CKRU anulowanie;
4)
Ruch Drogowy;
5)
GENOM;
6)
PRIM;
7)
SEWiK;
8)
POBYT;
9)
MRG;
2.
Inne uprawnienia oznaczone jako:
1)
Poszukiwania - osoba - SEPO Anulowanie;
2)
Broń, w tym Broń utracona - wprowadzanie, modyfikacja i usuwanie;
3)
SA - System Analityczny;
4)
Falsyfikaty;
5)
TEMIDA KSIP WWW;
6)
PRIM Zapytania;
7)
PRIM Biblioteka;
8)
PSI;
9)
Aplikacja KSIP;
10)
Aplikacja MSG;
11)
Aplikacja do Sprawdzeń i Rejestracji w KSIP dla Podmiotów Pozapolicyjnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI W KSIP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6  

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KSIP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KSIP OSOBA - rejestracja osoby lub sprawdzenie osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KSIP OSOBA A - rejestracja rysopisu, zdjęcia lub daktyloskopowania lub pobrania danych DNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KSIP OSOBA B - rejestracja dodatkowych informacji o adresach, numerach, dokumentach, pojazdach, rzeczach lub związkach osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KSIP OSOBA C - rejestracja przekazania, przejęcia lub wyłączenia rejestracji osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

KSIP OSOBA 1 - rejestracja procesowa osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

KSIP OSOBA 1.1 - rejestracja do KSIP OSOBA 1 w zakresie informacji o czynach

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

KSIP OSOBA 1.2 - rejestracja zakończenia lub zawieszenia przez Policję oraz prokuraturę rejestracji procesowej osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

KSIP OSOBA 2 - rejestracja środka zapobiegawczego lub karnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

KSIP OSOBA 3 - rejestracja notowania kryminalnego osoby lub sprawcy o nieustalonej tożsamości

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

KSIP OSOBA 4 - rejestracja wszczęcia oraz zakończenia poszukiwania osoby

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

KSIP OSOBA 5 - rejestracja poszukiwania osoby zaginionej, okoliczności ujawnienia NN osoby lub NN zwłok

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

KSIP POSTĘPOWANIE - rejestracja zakończenia, podjęcia, wznowienia lub zwrotu akt postępowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

KSIP POSTĘPOWANIA A - rejestracja do KSIP POSTĘPOWANIE w zakresie informacji o zakończeniu postępowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

KSIP PRZESTĘPSTWA - rejestracja przestępstwa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

KSIP PRZESTĘPSTWA A -rejestracja do KSIP PRZESTĘPSTWA w zakresie informacji o osobach lub podmiotach pokrzywdzonych przestępstwem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

KSIP PRZESTĘPSTWA B - rejestracja DO KSIP PRZESTĘPSTWA w zakresie śladów kryminalistycznych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

KSIP PRZESTĘPSTWA C - rejestracja DO KSIP PRZESTĘPSTWA w zakresie fałszywych środków pieniężnych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR

KSIP PRZESTĘPSTWA D - rejestracja przekazania, przejęcia lub wyłączenia rejestracji przestępstwa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR

KSIP SAMOBÓJSTWA - rejestracja zgłoszenia zamachu lub zachowania samobójczego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR

KSIP TONIĘCIA - rejestracja zgłoszenia wypadku tonięcia lub ratowania tonącego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR

KSIP PODMIOT - rejestracja procesowa podmiotu, notowania podmiotu, modyfikacja rejestracji oraz sprawdzenie podmiotu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR

KSIP RZECZ 1 - rejestracja rzeczy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR

KSIP RZECZ 2 - rejestracja dokumentu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR

KSIP RZECZ 3 - rejestracja pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR

KSIP RZECZ 4 - rejestracja papierów wartościowych lub środków płatniczych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR

KSIP RZECZ 5 - rejestracja banknotu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

WZÓR

KSIP RZECZ 6 - rejestracja kontenera

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

WZÓR

KSIP RZECZ 7 - rejestracja statku wodnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

WZÓR

KSIP RZECZ 8 - rejestracja silnika statku wodnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

WZÓR

KSIP RZECZ 9 - rejestracja statku powietrznego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

WZÓR

KSIP RZECZ 10 - rejestracja urządzenia przemysłowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

WZÓR

KSIP RZECZ 11 - rejestracja rachunku bankowego lub innego rachunku

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

WZÓR

KSIP Rejestr wykroczeń 1-rejestracja kub sprawdzenie sprawcy wykroczenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

WZÓR

KSIP Rejestr wykroczeń 2-rejestracja wykroczenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

WZÓR

KSIP Rejestr wykroczeń - OSOBA POKRZYWDZONA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

WZÓR

KSIP Rejestr wykroczeń - PODMIOT POKRZYWDZONY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

WZÓR

KSIP PRZEKAZANIE (PRZEJĘCIE) - rejestracja przekazania lub przejęcia innej restauracji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

WYKAZ HASEŁ I KODÓW STANOWIĄCYCH INFORMACJE O ISTNIENIU W ZBIORACH KSIP CZYNNEJ REJESTRACJI OSOBY LUB RZECZY ORAZ SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA

HASŁOKODZNACZENIESPOSÓB POSTĘPOWANIAUWAGI
BIAŁY00osoba, rzecz lub dokument nie poszukiwanyOsoba lub rzecz nie jest poszukiwana. Nie oznacza, że osoba nie była wcześniej rejestrowana w bazie KSIP
CZERWONY77osoba poszukiwana jako zaginiona - art. 32 rozporządzenia 2018/1862* w przypadku pełnoletniej osoby zaginionej:

- potwierdzić tożsamość tej osoby i poinformować ją o prowadzonych poszukiwaniach,

- ustalić aktualne miejsce jej pobytu,

- odebrać pisemne oświadczenie o wyrażeniu bądź odmowie wyrażenia zgody na udzielenie informacji dotyczących jej miejsca pobytu osobom zgłaszającym,

* w przypadku osoby zaginionej, która dla swojej własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej

- doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz ustalenia okoliczności związanych z jej pobytem na terytorium RP,

- w zależności od okoliczności, w tym wieku osoby, jej stanu zdrowia, rodzaju - wymaganej opieki, umieścić ją we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej,

- przypadku osoby małoletniej niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i opiekuńczy o podjętych w sprawie czynnościach.

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby.
osoba poszukiwana w celu ustalenia miejsca pobytu - art. 34 rozporządzenia 2018/1862* potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej oraz ustalić jej aktualne miejsce pobytu.
88osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji lub przekazania - art. 26 rozporządzenia 2018/1862* potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej, zatrzymać i doprowadzić do właściwej jednostki organizacyjnej Policji,

* wykonać czynności przewidziane przy zatrzymaniu osób poszukiwanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących cudzoziemców.

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby.
przedmiot poszukiwany w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym - art. 38 rozporządzenia 2018/1862* zebrać informacje dotyczące posiadacza przedmiotu oraz okoliczności wejścia w jego posiadanie,

* dokonać zabezpieczenia przedmiotu w zależności od podjętych ustaleń.

99niebezpieczna osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji lub przekazania - art. 26 rozporządzenia 2018/1862* potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej, zatrzymać i doprowadzić do właściwej jednostki organizacyjnej Policji,

* wykonać czynności przewidziane przy zatrzymaniu osób poszukiwanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących cudzoziemców.

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby. Zachować środki szczególnej ostrożności.
ZIELONY11zakaz wstępu na imprezę masową* wykonać dyspozycje zgodnie z rejestracją.
22cudzoziemiec którego dane zostały wprowadzone do SIS dla celów odmowy wjazdu na obszar Schengen - art. 44 rozporządzenia 2018/1862* przeprowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz potwierdzić jego tożsamość,

* w zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli podjąć dalsze czynności w sprawie:

- zatrzymać i doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

lub

- zwolnić osobę.

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby.
ŻÓŁTY33zatrzymanie prawa jazdyZatrzymać prawo jazdy w związku z:

* wydanym postanowieniem lub decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy,

* orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów lub wydaną decyzją o cofnięciu prawa jazdy,

* przekroczeniem przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

* przekroczeniem przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

* stwierdzeniem na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 Kodeksu wykroczeń.

NIEBIESKI44osoba/przedmiot podlegający niejawnej kontroli - art. 36 rozporządzenia 2018/1862* w przypadku niejawnej kontroli: bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS zebrać informacje dotyczące:

- trasy i celu podróży,

- użytkowanego środka transportu,

- osób towarzyszących danej osobie, innych przewożonych osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pozostają one w związku z osobami, których dotyczy wpis,

- przewożonych przedmiotów,

- okoliczności, w jakich osoba, pojazd, jednostka pływająca, statek powietrzny lub kontener zostały znalezione.

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby.
144osoba/przedmiot podlegający niejawnej kontroli - art. 36 rozporządzenia 2018/1862 rejestracja zawierająca dyspozycję niezwłocznego działania* w przypadku niejawnej kontroli: NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM SIRENE bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS zebrać informacje dotyczące:

- trasy i celu podróży,

- użytkowanego środka transportu,

- osób towarzyszących danej osobie, innych przewożonych osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pozostają one w związku z osobami, których dotyczy wpis,

- przewożonych przedmiotów,

* okoliczności, w jakich osoba, pojazd, jednostka pływająca, statek powietrzny lub kontener zostały znalezione.

Przed lub w trakcie prowadzonych działań skontaktować się z Biurem SIRENE w związku z koniecznością przekazania dodatkowych informacji - np. zagrożeń poważną przestępczością lub powiązaniami z zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi
55osoba/przedmiot podlegający szczególnej kontroli - art. 36 rozporządzenia 2018/1862* w przypadku szczególnej kontroli: podjąć czynności polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przeglądaniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

* podczas szczególnej kontroli osób, pojazdów, jednostek pływających, statków powietrznych, kontenerów oraz przewożonych przedmiotów mogą zostać przeszukane zgodnie z prawem krajowym, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary - bez ujawnienia faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, podjąć czynności polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przejrzeniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Jeżeli brak jest takiego podejrzenia, należy ograniczyć się do czynności niejawnej kontroli (kod 44).

Wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby.
155osoba/przedmiot podlegający szczególnej kontroli - art. 36 rozporządzenia 2018/1862 rejestracja zawierająca dyspozycję niezwłocznego działania* w przypadku szczególnej kontroli: NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM SIRENE, a następnie podjąć czynności polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przeglądaniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

* podczas szczególnej kontroli osób, pojazdów, jednostek pływających, statków powietrznych, kontenerów oraz przewożonych przedmiotów mogą zostać przeszukane zgodnie z prawem krajowym, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary - bez ujawnienia faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, podjąć czynności polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przejrzeniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Jeżeli brak jest takiego podejrzenia, należy ograniczyć się do czynności niejawnej kontroli (kod 144).

Przed lub w trakcie prowadzonych działań skontaktować się z Biurem SIRENE w związku z koniecznością przekazania dodatkowych informacji - np. zagrożeń poważną przestępczością lub powiązaniami z zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi
66notowanie osoby* wykonać dyspozycje związane z notowaniem kryminalnym.Uzyskanie informacji nie upoważnia do zatrzymania osoby.
POMARAŃCZOWY999ostrzeżenia dotyczące osób/przedmiotów - niebezpieczna/uzbrojona/zbiegła osoba poszukiwana, cudzoziemiec, osoba zaginiona/działalność związana z terroryzmem/osoba, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)* Należy zachować środki szczególnej ostrożności i podjąć odpowiednie działania zlecone w rejestracji
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 56)
1 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730), przepis art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu dotychczasowym (tj. obowiązującym do dnia 4 czerwca 2018 r.), stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w tym artykule. Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
2 § 57 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 74 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.
3 § 58 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 74 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.
4 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957), przepis art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, będący dyspozycją do wydania niniejszego rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, (tj. obowiązującym do dnia 4 czerwca 2018 r.), stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w tym artykule.
5 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 51, z 2018 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz.6), która traci moc obowiązującą na podstawie § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180).
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 74 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.