Krajowy Administrator Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace). - OpenLEX

Krajowy Administrator Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.93

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie Krajowego Administratora Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace)

Na podstawie art. 10aa ust. 8 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 638) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Na Krajowego Administratora Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace), o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. k rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 96 z 16.04.2018, str. 7, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, zwanego dalej "Krajowym Administratorem".
§  2. 
1. 
Krajowy Administrator, w porozumieniu z Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów, opracowuje politykę bezpieczeństwa w zakresie przyznawania dostępu do systemu repozytoriów określonego w art. 24 rozporządzenia.
2. 
Polityka bezpieczeństwa obejmuje w szczególności opis procedur wglądu, pobierania i przetwarzania danych z systemu repozytoriów oraz zasad zarządzania prawami dostępu do systemu, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. k rozporządzenia.
§  3. 
Obsługa zadań Krajowego Administratora jest realizowana przez Dział Strategiczne Centrum Analiz w Pionie Kontroli, Cła i Audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz.92).