Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Na podstawie art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 54 oraz z 2013 r. poz. 38).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

§  1. 
1. 
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. 
Siedzibą Centrum jest Warszawa.
§  2. 
1. 
Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, realizując zadania z zakresu:
1)
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2)
przeciwdziałania narkomanii;
3)
przeciwdziałania innym uzależnieniom, w tym dofinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2. 
Do zadań Centrum należą zadania określone w art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469).
§  3. 
1. 
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. 
Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. 
Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy:
1)
Zastępcy Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
2)
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji;
3)
Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania;
4)
Głównego Księgowego.
4. 
Zastępców Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum po uzyskaniu pisemnej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  4. 
Dla celów współpracy z zagranicą Centrum może posługiwać się nazwą "National Centre for Prevention of Addictions".
§  5. 
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:
1)
Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej;
2) 2
 Dział Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
3) 3
 (uchylony);
4)
Dział Badań, Monitorowania i Współpracy Międzynarodowej;
5)
Dział Lecznictwa i Certyfikacji;
6)
Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym;
7)
Dział Nadzoru Zadań Zleconych;
8)
Dział Finansowo-Księgowy;
9)
Dział Prawny;
10)
Dział Administracyjny;
11) 4
 (uchylony).
§  6. 
1. 
Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. 
Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.
§  7. 
1. 
Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. 
Zasady wynagradzania pracowników Centrum są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 154).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

§  1. 
1. 
Prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwanego dalej "Centrum", zapewnia Dyrektor.
2. 
Dyrektor jest odpowiedzialny za:
1)
realizację zadań Centrum;
2)
zarządzanie majątkiem Centrum;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
6)
ustalanie procedur kontrolnych.
3. 
Dyrektor może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. 
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
5. 
Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
6. 
Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
2)
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji;
3)
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania;
4)
Główny Księgowy;
5) 5
 (uchylony).
7.  6
 W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym, a w przypadku nieobecności ich obu Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, a w przypadku nieobecności wszystkich zastępców Dyrektora inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
8. 
W przypadku nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go Zastępca Głównego Księgowego.
9. 
Dyrektor może upoważnić, w formie pisemnej, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego, do wykonywania określonych czynności w jego imieniu, innych niż wynikające z ust. 10.
10. 
Zastępcy Dyrektora oraz Główny Księgowy podejmują decyzje w zakresie powierzonych im spraw niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.
§  2. 
Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej;
2) 7
 Dział Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
3) 8
 (uchylony).
§  3. 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Dział Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej;
2)
Dział Lecznictwa i Certyfikacji;
3)
Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.
§  4. 
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Dział Prawny;
2)
Dział Administracyjny.
§  5. 
Główny Księgowy nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1)
Dział Finansowo-Księgowy;
2)
Dział Nadzoru Zadań Zleconych.
§  6. 
Do zakresu działania Zastępców Dyrektora należy:
1)
planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;
2)
przygotowywanie danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o stanie załatwianych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;
3)
zapewnienie podległym pracownikom właściwych warunków pracy;
4)
akceptowanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;
5)
występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6)
przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, planów pracy jednostek organizacyjnych;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  7. 
Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości Centrum;
2)
opracowywanie planu finansowego Centrum;
3)
opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
4)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
5)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
6)
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7)
opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;
8)
analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków publicznych;
9)
zapewnienie podległym pracownikom właściwych warunków pracy;
10)
występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
11)
nadzór nad prowadzeniem akt osobowych i dokumentacją związaną ze stosunkami pracy oraz prowadzeniem spraw socjalnych;
12)
akceptowanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;
13)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum i samodzielnym stanowiskiem pracy;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  8. 
1. 
Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik z wyłączeniem Działu Finansowo-Księgowego, którego pracą kieruje Zastępca Głównego Księgowego.
2. 
Do podstawowych zadań kierownika i Zastępcy Głównego Księgowego należy:
1)
nadzór nad sprawną i terminową realizacją zadań kierowanej przez niego komórki organizacyjnej;
2)
rozstrzyganie, pod nadzorem właściwego Zastępcy Dyrektora albo Głównego Księgowego, o sposobie załatwiania spraw oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem;
3)
nadzór nad zgodnym z prawem i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków;
4)
występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;
5)
opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;
6)
współuczestniczenie w realizacji zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;
7)
przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
§  9.  9
 Do zadań Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej należy:
1)
poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
2)
opracowywanie standardów i rekomendacji w zakresie profilaktyki używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
3)
prowadzenie, rozwijanie i upowszechnianie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
4)
wspieranie wykonywania działań ukierunkowanych na edukację kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
5)
poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i używania innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin, tworzenie i upowszechnianie standardów pomocy w tym zakresie;
6)
prowadzenie działań związanych z edukacją sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim;
7)
prowadzenie edukacji publicznej oraz profilaktyki w zakresie szkód społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz wynikających z uzależnień behawioralnych;
8)
przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców przez działania edukacyjne i profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców zawodowych;
9)
prowadzenie działań ograniczających ryzyko picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży, w tym:
a)
poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, zwanego dalej "FASD",
b)
podnoszenie kompetencji specjalistów w zakresie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży, w szczególności przez organizację konferencji, seminariów i szkoleń, opracowywanie i przekazywanie materiałów edukacyjnych,
c)
tworzenie i upowszechnianie standardów i procedur diagnozy w zakresie FASD oraz pomocy dzieciom z FASD,
d)
tworzenie i wspieranie rozwoju systemu pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom,
e)
gromadzenie, realizacja i upowszechnianie badań dotyczących problematyki FASD;
10)
prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, analiz realizacji działań podejmowanych w danym roku przez samorząd województwa oraz samorząd gminny w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
11)
prowadzenie współpracy międzynarodowej ukierunkowanej na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prowadzenie sprawozdawczości na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji w tym zakresie;
12)
prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zleconych zadań publicznych przez Centrum dotyczących profilaktyki uzależnień;
13)
udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie profilaktyki uzależnień;
14)
wykonywanie czynności w związku z powierzaniem i wspieraniem wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ich wykonywaniem;
15)
wykonywanie czynności w związku ze zlecaniem zadań wynikających z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 tej ustawy w zakresie profilaktyki i edukacji publicznej oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym.
§  10.  10
 Do zadań Działu Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej należy:
1)
podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości realizacji wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
2)
przygotowywanie wytycznych i rekomendacji do realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także innych zadań gminy w zakresie strategii ograniczania dostępności alkoholu;
3)
udzielanie pomocy merytorycznej samorządom w bieżącej realizacji wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz w zakresie realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
4)
podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy pełnomocników do spraw problemów uzależnień, koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a także gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w zakresie realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;
5)
współpraca z urzędami wojewódzkimi, regionalnymi izbami obrachunkowymi i Najwyższą Izbą Kontroli w obszarze sprawowanych zadań nadzorczych i kontrolnych nad realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym;
6)
prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, analiz realizacji działań podejmowanych w danym roku przez samorząd województwa oraz samorząd gminny w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
7)
udzielanie merytorycznej pomocy podmiotom, które realizują zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pracy z rodzinami z problemem uzależnień, w tym sądom i kuratorskiej służbie sądowej, centrom integracji społecznej oraz jednostkom pomocy społecznej;
8)
współpraca i wspieranie działalności ruchów samopomocowych i stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz współpraca z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zachowania abstynencji;
9)
rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla osób doznających przemocy domowej, w szczególności związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi, w tym przez prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia";
10)
podnoszenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
11)
prowadzenie systemu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
12)
doskonalenie i promocja procedur interwencji służb w sytuacjach podejrzenia przemocy domowej, w szczególności procedury "Niebieskiej Karty";
13)
opracowywanie, wdrażanie i promocja standardów pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
14)
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w zakresie profilaktyki przemocy domowej;
15)
opracowywanie diagnoz, analiz i sprawozdań na temat problematyki przemocy w rodzinach z problemem uzależnień;
16)
wykonywanie czynności w związku z powierzaniem i wspieraniem wykonywania zadań publicznych, w tym udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w zakresie gminnych i wojewódzkich działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym oraz przeciwdziałania przemocy domowej;
17)
wykonywanie czynności w związku ze zlecaniem zadań wynikających z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 tej ustawy w zakresie realizacji gminnych i wojewódzkich działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym oraz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją tych zadań;
18)
współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami i podmiotami zagranicznymi i międzynarodowymi;
19)
opiniowanie i opracowywanie założeń projektów aktów prawnych dotyczących działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podejmowanym na szczeblu lokalnym przemocy domowej;
20)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym.
§  11.  11
 (uchylony).
§  12. 
Do zadań Działu Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej należy:
1)
prowadzenie krajowego systemu informacji o substancjach psychoaktywnych przez:
a)
zbieranie i wymianę informacji dotyczących zjawiska używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów oraz działań podejmowanych na rzecz ograniczania popytu na substancje psychoaktywne,
b)
zbieranie i wymianę informacji dotyczących działań na rzecz ograniczania podaży na substancje psychoaktywne oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych,
c)
upowszechnianie informacji dotyczących problematyki używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych,
d)
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych w zakresie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz opracowywanie, udostępnianie i popularyzacja ich wyników,
e)
monitorowanie rozpowszechniania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w zakresie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
f)
monitorowanie realizacji wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
g)
przeprowadzanie analizy, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, realizacji działań podejmowanych w danym roku przez samorząd województwa oraz samorząd gminny w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
h)
współpracę z ekspertami wojewódzkimi ds. informacji o narkotykach i narkomanii,
i)
zbieranie informacji w ramach pięciu kluczowych wskaźników epidemiologicznych:
rozpowszechnianie używania narkotyków w populacji generalnej i wśród młodzieży,
problemowe zażywanie narkotyków,
zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków,
liczba zgonów i śmiertelność w związku z narkotykami,
choroby zakaźne z powodu używania narkotyków,
j)
współpracę z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre on Drug and Drug Addiction - EMCDDA) oraz Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox - Réseau Européen d'Information sur les Drogues et les Toxicomanies) a także pełnienie roli punktu monitorującego (Reitox Focal Point EMCDDA) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,
k)
koordynowanie zbierania danych o nowych narkotykach w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
2)
wykonywanie czynności w związku z powierzaniem i wspieraniem wykonywania zadań publicznych służących pogłębianiu rozumienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów, wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie oraz sprawowaniem nadzoru merytorycznego nad ich wykonywaniem;
3)
wykonywanie czynności w związku ze zlecaniem zadań wynikających z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 tej ustawy w zakresie badań i monitorowania oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań;
4)
udział w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków Rady Unii Europejskiej;
5)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji.
§  13. 
Do zadań Działu Lecznictwa i Certyfikacji należy:
1)
prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz wdrażania standardów jakości i metod o udokumentowanej skuteczności w lecznictwie uzależnień oraz w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych;
2)
monitorowanie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień oraz ograniczania szkód zdrowotnych;
3)
dokonywanie okresowych ocen programów leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w zakresie ograniczenia używania substancji psychoaktywnych;
4)
współpraca z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii i w dziedzinach pokrewnych, podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie leczenia uzależnień i innymi podmiotami oddziaływującymi na jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i ich bliskich;
5)
współpraca z sądami powszechnymi w sprawach rodzinnych i sprawach nieletnich w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz ich skutkom;
6)
udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w zakresie leczenia uzależnień oraz podmiotami prowadzącymi reintegrację społeczną osób uzależnionych i ich bliskich;
7)
prowadzenie działań umożliwiających realizację programów szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień oraz prowadzenie ewidencji certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i certyfikatów instruktora terapii uzależnień;
8)
prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, analiz realizacji działań podejmowanych w danym roku przez samorząd województwa oraz samorząd gminny w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie zwiększania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień oraz prowadzenia reintegracji społecznej i ograniczania szkód zdrowotnych;
9)
wykonywanie czynności w związku z powierzaniem i wspieraniem wykonywania zadań publicznych, w tym udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ograniczania szkód zdrowotnych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ich wykonywaniem;
10)
wykonywanie czynności w związku ze zlecaniem zadań wynikających z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 tej ustawy w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań;
11)
opiniowanie i opracowywanie założeń do aktów prawnych dotyczących systemu opieki zdrowotnej oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych;
12)
prowadzenie sprawozdawczości na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji, dotyczącej lecznictwa uzależnień i ograniczania szkód zdrowotnych;
13)
współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących leczenia, rehabilitacji, i reintegracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji.
§  14. 
Do zadań Działu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym należy:
1)
wykonywanie czynności w związku ze zlecaniem zadań wynikających z art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 tej ustawy oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań;
2)
prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zleconych zadań publicznych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych;
3)
udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym;
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych;
5)
współpraca z organami administracji publicznej i instytucjami na rzecz budowania wspólnej strategii i systemowych rozwiązań w zakresie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych;
6)
współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką uzależnień behawioralnych;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji.
§  15. 
Do zadań Działu Nadzoru Zadań Zleconych należy:
1)
prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem umów dotacyjnych;
2)
analiza wykorzystania dotacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
3)
archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji ogółu zawartych umów;
4)
sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień, analiz i sprawozdań z realizacji zadań zleconych;
5)
prowadzenie ewidencji zawartych umów dotacyjnych;
6)
nadzór nad realizacją zawartych umów, a w szczególności dokonywanie czynności:
a)
wstępnej analizy sprawozdań merytorycznych w zakresie terminowości, kompletności oraz zgodności z warunkami umów, o których mowa w pkt 1,
b)
szczegółowej analizy sprawozdań finansowych w zakresie terminowości, kompletności oraz analizy pod względem rachunkowym, zgodności z planem wydatków określonym w umowie, sposobu gospodarowania środkami publicznymi i racjonalności ich wykorzystania, prowadzenie bieżącego nadzoru finansowego nad wykonaniem zadań zleconych,
c)
opracowywanie rocznego planu kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji, w zakresie finansowej zgodności z popisanymi umowami oraz prowadzenie kompleksowych kontroli realizacji zadań zleconych według harmonogramu określanego przez Głównego Księgowego oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających,
d)
udokumentowanie wszystkich czynności kontrolnych;
7)
udział w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Centrum w zakresie zlecania zadań do realizacji;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.
§  16. 
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1)
zarządzanie środkami finansowymi Centrum oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
2)
kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych oraz przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;
3)
rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;
4)
prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Centrum, a w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych i zaliczek;
5)
zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;
6)
prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów finansowych oraz przyjmowanie gotówki do kasy;
7)
prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;
8)
bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;
9)
sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
10)
analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Centrum;
11)
opracowanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowy plan kont;
12)
sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, projektów sprawozdań finansowych oraz projektu bilansu jednostki budżetowej według stanu na dzień 31 grudnia;
13)
naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
14)
naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
15)
naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;
16)
sporządzanie projektów okresowych sprawozdań do urzędów statystycznych;
17)
prowadzenie całości spraw osobowych pracowników Centrum i osób współpracujących, w tym w szczególności:
a)
prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,
b)
ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów,
c)
prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
d)
prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
e)
prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia,
f)
sporządzanie świadectw pracy,
g)
prowadzenie ogółu spraw związanych ze zwolnieniami lekarskimi,
h)
prowadzenie całości spraw związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
i)
prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników Krajowego Centrum,
j)
sporządzenie okresowych sprawozdań z zakresu prawa pracy, zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, w tym sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego;
18)
prowadzenie ewidencji środków trwałych;
19)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.
§  17. 
Do zadań Działu Prawnego należy:
1)
sporządzanie projektów umów i porozumień;
2)
przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zakresu zadań Centrum;
3)
opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom;
4)
udzielanie pomocy prawnej samorządom gminnym w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
5)
reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania.
§  18. 
Do zadań Działu Administracyjnego należy:
1)
administrowanie majątkowymi składnikami Centrum;
2)
opracowanie planów potrzeb rzeczowych Centrum w zakresie środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości;
3)
koordynowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i prasy oraz ich wydawanie pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych do użytkowania;
4)
prowadzenie sekretariatu Centrum;
5)
zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy Centrum;
6)
prowadzenie listy obecności pracowników Centrum oraz ewidencji wyjść służbowych;
7)
koordynacja realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony, archiwizacji, administracji systemu i sieci teleinformatycznej Centrum oraz obsługi samochodów służbowych Centrum;
8)
kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Centrum oraz prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń;
9)
prowadzenie archiwum Centrum oraz nadzór nad archiwizacją dokumentów;
10)
koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą;
11)
obsługa administracyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwanej dalej "Radą", w tym:
a)
organizowanie posiedzeń Rady,
b)
przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
c)
protokołowanie posiedzeń Rady,
d)
prowadzenie bieżącej korespondencji Rady,
e)
archiwizacja dokumentacji Rady;
12)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania.
§  19.  12
 (uchylony).
§  20. 
Obieg dokumentów w Centrum, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Załącznik nr 1 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
3 Załącznik nr 1 § 5 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
4 Załącznik nr 1 § 5 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
5 Załącznik nr 2 § 1 ust. 6 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
6 Załącznik nr 2 § 1 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
7 Załącznik nr 2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
8 Załącznik nr 2 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
9 Załącznik nr 2 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
10 Załącznik nr 2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
11 Załącznik nr 2 § 11 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.
12 Załącznik nr 2 § 19 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2023 r.