Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych. - OpenLEX

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.15.96

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 9 i art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Samochody osobowe znajdujące się w ewidencji Wyższego Urzędu Górniczego, zwane dalej "służbowymi samochodami osobowymi", są przeznaczone do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności służbowych przez:
1)
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;
3)
Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Służbowe samochody osobowe mogą być wykorzystane do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności służbowych przez pracowników urzędów górniczych, innych niż wymienieni w ust. 1, a także z obsługą administracyjną urzędów górniczych, jeżeli wymienione potrzeby oraz czynności nie mogą być zaspokajane środkami komunikacji publicznej lub gdy pilność sprawy to uzasadnia.
3.
Samochód osobowy nieznajdujący się w ewidencji Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "samochodem prywatnym", może być wykorzystany do celów służbowych na podstawie pisemnego zatwierdzonego wniosku w następujących przypadkach:
1)
pilnego wyjazdu w podróż służbową, której nie można przełożyć na inny termin, lub pilnego wykonania czynności służbowych - gdy przyznanie służbowego samochodu osobowego jest niemożliwe, a odbycie podróży środkiem komunikacji publicznej jest niemożliwe lub nieracjonalne;
2)
wyjazdu w podróż służbową w innych przypadkach, niż wymienione w pkt 1 - gdy przemawiają za tym przesłanki organizacyjne i ekonomiczne.
§  2.
1.
Gospodarkę służbowymi samochodami osobowymi przeznaczonymi do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności służbowych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, a także z obsługą administracyjną Wyższego Urzędu Górniczego, prowadzi Biuro Administracyjno-Budżetowe Wyższego Urzędu Górniczego, zwane dalej "Biurem Administracyjno-Budżetowym", we współpracy z działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładem Obsługi Gospodarczej, zwanym dalej "Zakładem Obsługi Gospodarczej".
2.
Gospodarkę służbowymi samochodami osobowymi przeznaczonymi do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności służbowych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, a także z obsługą administracyjną tych urzędów, prowadzą dyrektorzy tych urzędów.
3.
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych są odpowiedzialni za:
1)
właściwe i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z samochodów, o których mowa w ust. 2;
2)
prawidłowe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, o której mowa w § 19.
4.
Dyrektor okręgowego urzędu górniczego oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wyznacza pracownika tego urzędu do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w ust. 3.
5.
Nadzór nad gospodarką służbowymi samochodami osobowymi sprawują:
1)
w Wyższym Urzędzie Górniczym - Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3.
Ze służbowych samochodów osobowych mogą korzystać:
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
2)
Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego,
3)
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego,
4)
dyrektorzy oraz naczelnicy komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego, wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), zwani dalej "dyrektorami komórek Wyższego Urzędu Górniczego",
5)
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych,
6)
pozostali pracownicy urzędów górniczych

- zwani dalej "dysponentami".

§  4.
Dokumenty rozpowszechniane przez Biuro Administracyjno-Budżetowe na podstawie przepisów zarządzenia podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

Rozdział  2

Kierowanie służbowym samochodem osobowym

§  5.
1.
Służbowym samochodem osobowym kieruje pracownik zatrudniony w charakterze kierowcy, zwany dalej "kierowcą zawodowym".
2.
Kierowca zawodowy jest odpowiedzialny za:
1)
w Zakładzie Obsługi Gospodarczej - bieżącą kontrolę stanu technicznego oraz konserwację powierzonego mu służbowego samochodu osobowego;
2)
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - stan techniczny oraz konserwację służbowych samochodów osobowych przekazanych do urzędu.
§  6.
1.
Dysponenci, o których mowa w § 3 pkt 1 -3, podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają ze służbowych samochodów osobowych obsługiwanych przez kierowców zawodowych, wyznaczonych przez Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym, zwanego dalej "Naczelnikiem", z zachowaniem wymagań dotyczących czasu pracy kierowców, określonych w przepisach prawa pracy.
2.
Dojazd dysponentów, o których mowa w § 3 pkt 1-3, do pracy i powrót do miejsca zamieszkania w okresie rzeczywistego zajmowania stanowiska uznaje się za przejazd w celu służbowym.
§  7.
1.
Dysponenci niebędący kierowcami zawodowymi mogą kierować służbowym samochodem osobowym na podstawie pisemnego zezwolenia.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek dysponenta niebędącego kierowcą zawodowym, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, z możliwością przedłużenia okresu ważności na kolejne lata kalendarzowe.
3.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i rozpowszechnia Biuro Administracyjno-Budżetowe.
4.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje:
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
a)
Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego,
b)
Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego,
c)
dyrektorom komórek Wyższego Urzędu Górniczego,
d)
dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych,
e)
pracownikom komórek Wyższego Urzędu Górniczego, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, zwanego dalej "statutem Wyższego Urzędu Górniczego",
f)
niewymienionym w lit. a-c i e pracownikom komórek Wyższego Urzędu Górniczego, na wniosek dyrektora komórki Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
dyrektor okręgowego urzędu górniczego oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - innym pracownikom tego urzędu.
5.
Ewidencję zezwoleń, o których mowa w ust. 1, wydanych:
1)
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - prowadzi Biuro Organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - prowadzi pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 4.
6.
Przedłużenie okresu ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, na kolejny rok kalendarzowy następuje po przedłożeniu, przed upływem terminu ważności zezwolenia, przez dysponenta niebędącego kierowcą zawodowym kopii aktualnego prawa jazdy albo oświadczenia określającego numer prawa jazdy, jego kategorię, termin ważności oraz organ wydający prawo jazdy; kopie, albo oświadczenie przedkłada się prowadzącemu ewidencję zezwoleń.
§  8.
Za celowość i zasadność korzystania ze służbowego samochodu osobowego odpowiada:
1)
zgłaszający zapotrzebowanie: dyrektor komórki Wyższego Urzędu Górniczego albo pracownik komórki Wyższego Urzędu Górniczego, wymienionej w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
dyrektor okręgowego urzędu górniczego albo Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
§  9.
Do zapewnienia maksymalnie efektywnego wykorzystania służbowych samochodów osobowych poprzez kojarzenie zgłaszanych potrzeb i określenie ekonomicznej trasy przejazdu jest obowiązany:
1)
w Wyższym Urzędzie Górniczym - Inspektor do spraw transportu;
2)
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§  10.
1.
Służbowe samochody osobowe bez kierowcy zawodowego mogą być przydzielone dysponentom do stałego użytkowania do celów służbowych, poprzez zawarcie umowy użyczenia służbowego samochodu osobowego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a dysponentem.
2.
Przydział służbowego samochodu osobowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany na wniosek dysponenta.
3.
Umowa użyczenia służbowego samochodu osobowego określa dane identyfikacyjne służbowego samochodu osobowego i warunki korzystania ze służbowego samochodu osobowego, a w szczególności:
1)
wysokość miesięcznego limitu kilometrów;
2)
okres, na który przydziela się służbowy samochód osobowy;
3)
zasady rozliczania kosztów i ich dokumentowania.
4. 1
Wzór umowy użyczenia służbowego samochodu osobowego opracowuje Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego, w porozumieniu z Biurem Administracyjno-Budżetowym; wzór umowy rozpowszechnia Biuro Administracyjno-Budżetowe.
5.
W uzasadnionych przypadkach dysponent, któremu użyczono służbowy samochód osobowy, może wystąpić do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o przydzielenie kierowcy zawodowego, w szczególności w przypadku wyjazdów służbowych poza rejon objęty właściwością miejscową urzędu górniczego do miejscowości oddalonych powyżej 200 km od siedziby urzędu górniczego.
§  11.
Niedozwolone jest korzystanie ze służbowych samochodów osobowych do przejazdów przekraczających polecone do wykonania czynności służbowe.
§  12.
Niedozwolone jest:
1)
zawieranie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi umów użyczenia tych pojazdów przez osoby, o których mowa w § 3, działające na rzecz urzędów górniczych;
2)
wykorzystywanie do celów służbowych pojazdów samochodowych używanych na podstawie umów użyczenia zawartych w imieniu własnym przez osoby, o których mowa w § 3, z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi.

Rozdział  3

Dyżurny służbowy samochód osobowy

§  13.
Dyżurny służbowy samochód osobowy jest przeznaczony do celów pogotowia technicznego urzędu górniczego.
§  14.
W uzasadnionych przypadkach dyżurny służbowy samochód osobowy może być użyty do pilnego wyjazdu służbowego w celu innym niż określony w § 13 lub przejazdu z miejsca zamieszkania pracownika urzędu górniczego do miejsca wykonywania czynności służbowych i z powrotem, w związku z odbywaniem delegacji służbowej przez:
1)
pracowników Wyższego Urzędu Górniczego - za zgodą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego lub Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego pełniącego dyżur pogotowia technicznego;
2)
pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - za zgodą dyrektora tego urzędu.
§  15.
Dyżurny służbowy samochód osobowy w Wyższym Urzędzie Górniczym może być użyty do celów niewymienionych w § 13 i § 14:
1)
na pierwszej zmianie w dni robocze - za zgodą Naczelnika, udzieloną w porozumieniu z dyspozytorem Wyższego Urzędu Górniczego;
2) 2
na drugiej i trzeciej zmianie w dni robocze - za zgodą Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego pełniącego dyżur pogotowia technicznego.

Rozdział  4

Zamawianie służbowego samochodu osobowego w Wyższym Urzędzie Górniczym

§  16.
1.
Zamówienie na służbowy samochód osobowy z kierowcą zawodowym lub bez kierowcy zawodowego, w przypadku posiadania zezwolenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, podpisuje dyrektor komórki Wyższego Urzędu Górniczego lub pracownik komórki Wyższego Urzędu Górniczego, wymienionej w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym, zwanego dalej "Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym i Transportu", najpóźniej do godziny 1200 dnia poprzedzającego zamierzony wyjazd służbowy.
3.
Wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  17.
1.
Decyzję w sprawie przyznania służbowego samochodu osobowego podejmuje Naczelnik.
2.
Inspektor do spraw transportu zawiadamia o decyzji, o której mowa w ust. 1, komórkę Wyższego Urzędu Górniczego, która składała zamówienie, o którym mowa w § 16 ust. 1, do godziny 1400 dnia poprzedzającego zamierzony wyjazd służbowy.
§  18.
1.
Pilne lub nieplanowane wyjazdy służbowe są realizowane na zlecenie telefoniczne po zabezpieczeniu planowanych wyjazdów służbowych.
2.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje Naczelnik.

Rozdział  5

Dokumentacja eksploatacyjna

§  19.
Dokumentację eksploatacyjną tworzą:
1)
karta drogowa dotycząca rozliczenia paliwa, trasy przejazdu i użytkowników, zwana dalej "kartą drogową", której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2)
miesięczna karta eksploatacyjna, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  20.
Karty drogowe oraz miesięczne karty eksploatacyjne służbowych samochodów osobowych użytkowanych:
1)
w Wyższym Urzędzie Górniczym - są wystawiane przez Inspektora do spraw transportu;
2)
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - są wystawiane przez pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§  21.
1.
Obowiązek dokładnego wypisywania kart drogowych za każdy dzień użytkowania służbowego samochodu osobowego dotyczy:
1)
kierowców zawodowych,
2)
dysponentów posiadających zezwolenie, o którym mowa w § 7 ust. 1,
3)
dysponentów, o których mowa w § 10

- zwanych dalej "kierowcami".

2.
W kartach drogowych określa się w szczególności:
1)
poszczególne etapy trasy przejazdu do miejsc wykonywania czynności służbowych z określeniem miejscowości oraz nazw zakładów górniczych, urzędów oraz instytucji;
2)
imiona i nazwiska dysponentów.
3.
W kartach drogowych służbowych samochodów osobowych, z których korzystali dysponenci, o których mowa w § 3 pkt 1-3, w miejscowościach, w których znajdują się siedziby urzędów górniczych, określenie poszczególnych etapów trasy przejazdu w tych miejscowościach może zostać zastąpione zwrotem "jazda lokalna".
§  22.
Dysponent bezpośrednio po zakończeniu podróży potwierdza podpisem na drugiej stronie karty drogowej:
1)
ilość przejechanych kilometrów;
2)
trasę przejazdu;
3)
godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia podróży.
§  23.
Kierowcy są obowiązani zdawać karty drogowe, dotyczące tygodnia poprzedzającego, do godziny 900 we wtorek lub w drugim dniu roboczym następującym po święcie, jeżeli poniedziałek lub wtorek był dniem świątecznym:
1)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym - Inspektorowi do spraw transportu;
2)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§  24.
W miesięcznych kartach eksploatacyjnych określa się w szczególności:
1)
dzienne rozliczenie godzin pracy - w przypadku kierowców zawodowych;
2)
dzienne rozliczenie godzin użytkowania służbowego samochodu osobowego;
3)
ilość przejechanych kilometrów;
4)
rzeczywiste zużycie paliwa w miesiącu kalendarzowym, ze wskazaniem oszczędności lub przekroczenia maksymalnej normy zużycia paliwa podanej w homologacji pojazdu; w przypadku samochodów, których homologacja nie określa norm zużycia paliwa, dokonuje się porównania z przyjętym średnim realnym zużyciem paliwa na 100 km służbowych samochodów osobowych danego typu.
§  25.
1.
Miesięczne karty eksploatacyjne służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym są przekazywane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2.
Kopie miesięcznych kart eksploatacyjnych służbowych samochodów osobowych użytkowanych w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych są przekazywane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
§  26.
Weryfikacja, w tym sprawdzenie prawidłowości rozliczenia kart drogowych oraz miesięcznych kart eksploatacyjnych, jest dokonywana:
1)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym - przez Inspektora do spraw transportu;
2)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - przez pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§  27.
Zweryfikowane karty drogowe oraz miesięczne karty eksploatacyjne są ewidencjonowane:
1)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym - przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Transportu;
2)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - przez pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 4.

Rozdział  6

Zakup oraz rozliczenie paliwa

§  28.
1.
Służbowym samochodom osobowym są przydzielane miesięczne limity benzyny eurosuper 95 lub oleju napędowego; limity benzyny oraz oleju napędowego określa odrębny dokument zaakceptowany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i rozpowszechniany przez Biuro Administracyjno-Budżetowe.
2.
Przy zakupie paliwa kierowcy są obowiązani:
1)
sprawdzić, ile posiadają paliwa z przydzielonego limitu paliwa;
2)
zgłosić obsłudze stacji, iż zapłata zostanie dokonana kartą flotową dostawcy paliwa, którego ofertę wybrano w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058);
3)
wpisać stan licznika kilometrów do terminala kart flotowych;
4)
wpisać kod MPK do terminala kart flotowych, zgodnie z numerem według przydziału Wyższego Urzędu Górniczego.
§  29.
Kierowcy są obowiązani przestrzegać:
1)
limitów paliwa, o których mowa w § 28 ust. 1;
2)
zasad używania kart flotowych dostawcy paliwa, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, zgodnie z warunkami przekazanymi przy odrębnym piśmie informacyjnym;
3)
instrukcji posługiwania się kartą flotową dostawcy paliwa, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, przekazanej łącznie z kartami i numerami PIN.
§  30.
Rachunki za paliwo zakupione do służbowego samochodu osobowego zapłacone gotówką są rozliczane po uzyskaniu akceptacji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  31.
1.
Rozliczenie miesięczne pobranego i zużytego paliwa sporządza Inspektor do spraw transportu.
2.
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane zbiorczo dla wszystkich służbowych samochodów osobowych na podstawie:
1)
danych dotyczących pobrania paliwa, zawartych w załącznikach dostarczanych przez dostawcę paliwa, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, razem z fakturami;
2)
danych dotyczących zużycia paliwa:
a)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym - gromadzonych przez Inspektora do spraw transportu,
b)
w odniesieniu do służbowych samochodów osobowych użytkowanych w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - otrzymanych z tych urzędów.

Rozdział  7

Parkowanie i garażowanie służbowych samochodów osobowych

§  32.
Służbowe samochody osobowe są parkowane w miejscach strzeżonych.
§  33.
1.
Dozwolone jest parkowanie dyżurnego służbowego samochodu osobowego w czasie dyżuru domowego w miejscu zamieszkania kierowcy.
2.
Dysponenci, o których mowa w § 10, mogą parkować służbowe samochody osobowe w miejscu zamieszkania, pod warunkiem ich zabezpieczenia w sposób przewidziany w warunkach ubezpieczenia autocasco, opisanych w protokole przekazania-przyjęcia samochodu, stanowiącym załącznik do umowy użyczenia służbowego samochodu osobowego.
§  34.
1.
Służbowe samochody osobowe użytkowane w Wyższym Urzędzie Górniczym są garażowane w wyznaczonych boksach na terenie tego urzędu.
2.
Służbowe samochody osobowe użytkowane w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych są garażowane możliwie najbliżej siedzib tych urzędów.
3.
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych:
1)
wyznaczają miejsca garażowania samochodów, o których mowa w ust. 2;
2)
przekazują informację o miejscach, o których mowa w pkt 1, Inspektorowi do spraw transportu.

Rozdział  8

Prywatny samochód osobowy do celów służbowych

§  35.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 3, zwany dalej "wnioskiem", określa:
1)
dane identyfikacyjne samochodu prywatnego;
2)
osobę, która będzie kierować samochodem prywatnym oraz następujące dane prawa jazdy tej osoby:
a)
kategorię prawa jazdy,
b)
numer prawa jazdy,
c)
organ, który wydał prawo jazdy,
d)
termin ważności prawa jazdy;
3)
termin lub okres korzystania z samochodu prywatnego;
4)
okoliczności uzasadniające konieczność wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;
5)
osoby korzystające z przejazdu samochodem prywatnym do celów służbowych.
2.
Wzór wniosku opracowuje i rozpowszechnia Biuro Administracyjno-Budżetowe.
3.
Wniosek zatwierdza:
1) 3
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego - dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych;
3)
osoba upoważniona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - niewymienionym w pkt 1 pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - innym pracownikom tego urzędu.
4.
Ewidencję wniosków zatwierdzonych:
1)
przez osoby wymienione w ust. 3 pkt 1-3 - prowadzi Inspektor do spraw transportu;
2)
przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - prowadzi pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§  36.
1.
Pracownik urzędu górniczego, którego wniosek zatwierdzono, po otrzymaniu delegacji służbowej, podpisanej przez osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa pracy, występuje o wydanie karty drogowej:
1)
w Wyższym Urzędzie Górniczym - do Inspektora do spraw transportu;
2)
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - do pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 4.
2. 4
Koszt użycia samochodu prywatnego do celów służbowych stanowi iloczyn kilometrów przejechanych tym samochodem w celach służbowych, określonych w karcie drogowej, oraz 66 % wysokości maksymalnej stawki, określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli oraz motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1462).
§  37.
Pracownik urzędu górniczego, którego wniosek zatwierdzono, składa rozliczenie delegacji wraz z kartą drogową określającą ilość przejechanych kilometrów.
§  37a. 5
1.
W przypadku wydania polecenia dotyczącego wyjazdu do miejsca zdarzenia przez pracownika inspekcyjno-technicznego Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie § 32 ust. 1 pkt 4 zarządzenia nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 37 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 19 i Nr 11, poz. 70):
1)
dyżurny dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego zatwierdza ustnie wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 3; pisemne zatwierdzenie tego wniosku przez dyżurnego dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego następuje niezwłocznie po wykonaniu polecenia dotyczącego wyjazdu do miejsca zdarzenia przez pracownika inspekcyjno-technicznego Wyższego Urzędu Górniczego;
2)
kartę drogową wydaje się i wypełnia niezwłocznie po wykonaniu polecenia dotyczącego wyjazdu do miejsca zdarzenia przez pracownika inspekcyjno-technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik inspekcyjno-techniczny Wyższego Urzędu Górniczego składa rozliczenie delegacji wraz wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 3, oraz kartą drogową określającą ilość przejechanych kilometrów.
§  38.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do motocykli oraz motorowerów niepozostających w ewidencji Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozdział  9

Przepisy przejściowe i końcowe

§  39.
Pozostają w mocy, przez czas w nich określony, rozstrzygnięcia dotyczące samochodów osobowych w urzędach górniczych, podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów, z wyjątkiem zezwoleń na udostępnienie służbowego samochodu osobowego dysponentom do celów prywatnych.
§  40.
Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 13).
§  41.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 199, poz. 1227.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAMÓWIENIE NA SŁUŻBOWY SAMOCHÓD OSOBOWY

WZÓR

Katowice, dnia ..................

Biuro Administracyjno-Budżetowe

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

i Transportu

w miejscu

ZAMÓWIENIE

Komórka WUG*) ............................... zamawia

służbowy samochód osobowy (z kierowcą zawodowym / bez kierowcy

zawodowego**)) na dzień ......................................

od godz. ........................ do godz. ...................

z miejscowości ...............................................

do miejscowości ..............................................

w sprawie ................................... oraz z powrotem.

Dysponentem samochodu (uprawnionym do kierowania)**) będzie ..

...........

Pozostali dysponenci:

1) .........................;

2) .........................;

3) ........................ .

Podpis zamawiającego

..........................

*) komórka WUG wymieniona w § 2 ust. 1 i 2 statutu WUG, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M.P. Nr 62, poz. 710)

**) zbędne skreślić

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

KARTA DROGOWA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA PALIWA, TRASY PRZEJAZDU I UŻYTKOWNIKÓW

WZÓR

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

MIESIĘCZNA KARTA EKSPLOATACYJNA

WZÓR

grafika

1 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 28 z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.WUG.10.11.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2010 r.
2 § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.WUG.10.11.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2010 r.
3 § 35 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 28 z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.WUG.10.11.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2010 r.
4 § 36 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2009 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.9.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2009 r.

5 § 37a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 28 z dnia 22 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.WUG.10.11.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2010 r.