Koordynacja przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne tych prezydiów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1971.15.38

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1971 r.

INSTRUKCJA Nr 55/KS
z dnia 14 października 1971 r.
w sprawie koordynacji przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne tych prezydiów.

Do zakresu działania wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego należy m.in. koordynacja rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne prezydiów rad narodowych w jednostkach im podporządkowanych.
W celu usprawnienia działalności wydziałów finansowych oraz ujednolicenia trybu i metod postępowania tych wydziałów w zakresie koordynacji rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne prezydiów rad narodowych - na podstawie § 40 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 48, poz. 309) ustala się, co następuje:

I.

Część ogólna.

1.
Podstawowym celem koordynacji rewizji gospodarczej sprawowanej przez wydziały finansowe stopnia wojewódzkiego i powiatowego jest pełne wykonywanie zadań w zakresie rewizji gospodarczej, zabezpieczenie jednolitego postępowania w sprawach rewizyjnych należących do zakresu rzeczowej i terenowej właściwości prezydium, jak również efektywne wykorzystywanie czasu pracy aparatu rewizyjnego.
2.
Wydziały finansowe obowiązane są w szczególności sprawować funkcje koordynacyjne w zakresie:

- organizacji aparatu rewizyjnego,

- planowania rewizji,

- sprawozdawczości z działania aparatu rewizyjnego,

- postępowania porewizyjnego,

- szkolenia rewidentów.

3.
Wydziały finansowe sprawują koordynację rewizji gospodarczej we wszystkich jednostkach organizacyjnych prezydiów rad narodowych i jednostkach podległych tym prezydiom zatrudniających rewidentów, a zatem zarówno w jednostkach budżetowych (wydziałach prezydiów rad narodowych) jak i w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego (zjednoczeniach terenowych i jednostkach równorzędnych oraz przedsiębiorstwach wielozakładowych).

II.

Koordynacja rewizji gospodarczej w prezydiach rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

1.
Koordynacja rewizji gospodarczej należąca do zakresu działania wydziału finansowego prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego powinna być wykonywana przez wyznaczonych w wydziale pracowników komórek organizacyjnych merytorycznie do tego przygotowanych w odniesieniu do rewizji przeprowadzanych:

- w jednostkach i zakładach budżetowych, oraz

- w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

2.
Pracownik sprawujący koordynację rewizji gospodarczej w odniesieniu do rewizji przeprowadzanych w jednostkach i zakładach budżetowych - wykonuje wszelkie czynności wspólne, wiążące się z całością tej koordynacji.

Pracownikowi temu powinny być stworzone odpowiednie warunki pracy, umożliwiające mu należyte i skuteczne wywiązywanie się z nałożonych na niego w tym zakresie obowiązków.

3.
Sprawy koordynacji rewizji gospodarczej zarówno w odniesieniu do rewizji przeprowadzanych w jednostkach i zakładach budżetowych jak i w odniesieniu do rewizji przeprowadzanych w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego - nadzoruje wyznaczony jeden z zastępców kierownika wydziału. W sprawach koordynacji rewizji gospodarczej pozostaje on w kontakcie z wyznaczonym przez prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego stale urzędującym członkiem tego prezydium, nadzorującym z jego ramienia całokształt pracy aparatu rewizyjnego; dotyczy to zwłaszcza wszelkich przypadków ewentualnych kolizji powstałych w zakresie zagadnień rewizyjnych między wydziałem finansowym a innymi komórkami organizacyjnymi prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego lub jednostkami organizacyjnymi podległymi prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego.
4.
W zakresie spraw organizacyjnych wiążących się z koordynacją rewizji gospodarczej - podstawowym obowiązkiem wydziału finansowego stopnia wojewódzkiego jest sprawowanie ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem zasad organizacji aparatu rewizyjnego, określonych w obowiązujących przepisach, zwłaszcza zaś w dziale III uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 48, poz. 309), zwanej dalej "uchwałą Nr 191".

W szczególności wydział finansowy stopnia wojewódzkiego:

1)
odpowiedzialny jest za ścisłe ustalenie zakresu właściwości rzeczowej i terytorialnej wszystkich komórek organizacyjnych aparatu rewizyjnego - tak, aby każdej z nich przydzielone były określone jednostki rewidowane i aby wszystkie one mogły być poddane rewizji gospodarczej w terminach i według zasad ustalonych obowiązującymi przepisami,
2)
nadzoruje gospodarkę etatami rewidentów, zwracając zwłaszcza uwagę, aby:
a)
liczba etatów rewidentów ustalona była dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zatrudniających rewidentów stosownie do faktycznych potrzeb tych jednostek,
b)
wszystkie etaty rewidentów były obsadzone,
c)
w przypadku niemożności zapewnienia pełnej obsady rewidentów - etaty rozmieszczane były i obsadzane w sposób najbardziej racjonalny,
d)
na stanowiska rewidentów angażowane były osoby wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami określonymi w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 26, poz. 126 i z 1961 r. Nr 74, poz. 314), ewentualnie w innych obowiązujących w tym zakresie aktach normatywnych,
e)
pracownicy zajmujący etaty rewidentów - zatrudniani byli jedynie przy pracach rewizyjnych (§ 32 uchwały Nr 191) a określone minimum czasu (przeciętnie - 200 dni roboczych) przeznaczali na pracę rewizyjną w terenie,
f)
obsadzanie stanowisk rewidentów i zwalnianie rewidentów odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g)
zaszeregowanie rewidentów było prawidłowe, a rewidenci o pełnych kwalifikacjach i stażu pracy byli zaszeregowani do stawek płac zbliżonych do górnych stawek przewidzianych dla rewidentów, zaś wynagrodzenia funkcyjne, o których mowa w § 33 uchwały Nr 191 przyznawane były rewidentom w wysokości uzasadnionej ich kwalifikacjami i osiągnięciami zawodowymi,
h)
w aparacie rewizyjnym zatrudniani byli, w miarę potrzeby i możliwości - obok specjalistów z dziedziny finansowo-księgowej - również fachowcy określonych specjalności technicznych i gospodarczych,
3)
opracowuje co kwartał i przedstawia przewodniczącemu prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego jednolity wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania środków na wypłacenie rewidentom nagród za wykrycie przestępstw gospodarczych (§ 35 uchwały Nr 191) po uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym wniosków zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
4)
zapewnia koordynację rewizji gospodarczej z kontrolami przeprowadzanymi przez inne organy kontrolne (delegatury Najwyższej Izby Kontroli, inspektoraty kontrolno-rewizyjne Ministerstwa Finansów, inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej itp.) oraz z kontrolami w zakresie podatków i opłat - w celu uniknięcia dublowania rewizji i kontroli dokonywanych przez te organy kontrolne, jak również zbiegu rewizji i kontroli w tych samych jednostkach,
5)
współpracuje z ministerstwami przeprowadzającymi rewizje w nadzorowanych przez nie terenowych zjednoczeniach i dyrekcjach,
6)
prowadzi ewidencję stanu liczbowego i jakościowego aparatu rewizyjnego na terenie województwa, jak również ilości i rodzajów jednostek podlegających rewizji,
7)
opracowuje, jeśli tego zajdzie potrzeba, w oparciu o niniejszą instrukcję - wytyczne w sprawie koordynacji rewizji gospodarczej dla podległych wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych, mając na uwadze specyfikę poszczególnych powiatów, wyrażającą się zwłaszcza w występowaniu na ich terenie przedsiębiorstw wielozakładowych.
5.
W zakresie planowania rewizji - podstawowym obowiązkiem koordynacyjnym wydziału finansowego stopnia wojewódzkiego jest oddziaływanie na to planowanie, zmierzające do wzmożenia efektywności rewizji i pełnego wykorzystania czasu pracy rewidentów.

Mając powyższe na uwadze - wydział finansowy stopnia wojewódzkiego w szczególności:

1)
opracowuje dla nadzorowanych organów rewizyjnych, przed przystąpieniem przez nie do sporządzania planów rewizji - zalecenia, zawierające sugestie co do kierunków rewizji, ich rodzaju, tematyki, wyeliminowania błędów dotychczas popełnianych przy planowaniu rewizji jednostek organizacyjnych, które powinny być rewidowane itp. Zalecenia te mogą mieć charakter ogólny, jeśli kierowane są jednobrzmiąco do wszystkich komórek rewizyjnych, bądź szczegółowy, gdy kierowane są do każdej komórki rewizyjnej z osobna i zawierają indywidualne wskazania,
2)
opiniuje kwartalne plany rewizji, sporządzane przez jednostki obowiązane do przeprowadzania rewizji, proponując i uzgadniając, w miarę potrzeby, niezbędne zmiany i uzupełnienia tych planów - przy uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 5, jak również podstawowych zasad normujących planowanie rewizji (np. czy w planach rewizji w pierwszej kolejności uwzględniono te jednostki organizacyjne, w których nie przeprowadzono rewizji z obowiązującą częstotliwością, czy prawidłowo ustalono czas trwania rewizji, czy zachowane zostały normy czasu pracy rewidentów i właściwie zbilansowano czas ich pracy),
3)
uzgadnia (łącznie) złożone mu uprzednio (i ewentualnie skorygowane) kwartalne plany rewizji z Wojewódzką Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli, a w miarę potrzeby - również z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji, w terminie najpóźniej do dnia 20 miesiąca poprzedzającego kwartał, którego plany te dotyczą (por. § 2 lit. a) i § 3 ust. 1 uchwały Rady Państwa z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie zakresu i trybu koordynowania działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli - Monitor Polski Nr 95, poz. 517).
6.
W zakresie sprawozdawczości z rewizji podstawowym obowiązkiem wydziału finansowego stopnia wojewódzkiego wiążącym się z wykonywaniem koordynacji rewizji gospodarczej jest analiza okresowych sprawozdań, a w szczególności:
1)
przyjmowanie okresowych sprawozdań z wykonania planów rewizji oraz sprawdzanie merytorycznej i formalnej ich prawidłowości,
2)
wszechstronna analiza sprawozdań, o których mowa w pkt 1, wyciąganie z tej analizy wniosków dotyczących przykładowo organizacji aparatu rewizyjnego, obsady etatów rewidentów, wykorzystania czasu pracy rewidentów, ilości przeprowadzonych rewizji i ich rezultatów (wykryte przestępstwa i uchybienia, ujawnione straty),
3)
w wyniku analizy, o której mowa w pkt 2:
a)
kierowanie do jednostek sprawozdawczych - ocen złożonych sprawozdań oraz stanu z nich wynikającego, jak również zaleceń dotyczących usunięcia zauważonych uchybień,
b)
sporządzanie dla przewodniczącego prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego corocznej oceny skuteczności rewizji gospodarczej (§ 26 uchwały Nr 191), jak również opracowywanie corocznych informacji, zawierających istotne ustalenia kontroli, rewizji i inspekcji przeprowadzanych przez organy prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego w podległych jednostkach organizacyjnych, zwłaszcza zaś dane przydatne w zwalczaniu nadużyć gospodarczych i w działalności zapobiegawczej,
4)
doraźna kontrola pracy aparatu rewizyjnego, zwłaszcza zaś wyrywkowe sprawdzanie zgodności stanu wynikającego ze sprawozdań - ze stanem faktycznym (nie wyłączając np. również badania jakości pracy rewidentów - drogą wyrywkowego zapoznawania się z protokołami rewizyjnymi),
5)
sporządzanie w wyznaczonym trybie rocznych zbiorczych sprawozdań z wykonania planu rewizji gospodarczej i jej wyników oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie organom wymienionym w przepisach normujących sprawozdawczość z wykonania planów rewizji.
7.
W zakresie postępowania porewizyjnego - obowiązki koordynacyjne wydziału finansowego stopnia wojewódzkiego polegają na nadzorze sporządzania zarządzeń porewizyjnych, a w szczególności na badaniu czy jednostki rewidujące kierowały w ustalonych terminach do jednostek rewidowanych zarządzenia porewizyjne o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach oraz czy zawiadamiały one organy ścigania o wykrywanych przestępstwach, zaś właściwe terenowo komisje orzekające - o stwierdzonych naruszeniach dyscypliny budżetowej.
8.
W zakresie spraw szkoleniowych wiążących się z koordynacją rewizji gospodarczej - do obowiązków wydziału finansowego stopnia wojewódzkiego należy podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji rewidentów, a w szczególności:
1)
inicjowanie i nadzorowanie szkolenia rewidentów,
2)
nadzór nad właściwym wykonywaniem przez jednostki organizacyjne obowiązku instruktażu oraz organizowania narad pracowników (z ewentualnym udziałem delegatur Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury i Komendy Milicji Obywatelskiej) o tematyce związanej z ochroną mienia społecznego.

III.

Koordynacja rewizji gospodarczej w prezydiach rad narodowych stopnia powiatowego.

Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego dokonują, jeżeli zachodzi tego potrzeba, koordynacji rewizji gospodarczej w oparciu o wytyczne, ustalone dla nich przez wydziały finansowe stopnia wojewódzkiego, stosownie do cz. II ust. 4 pkt 7.

IV.

Część końcowa.

1.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi, dotychczasowymi doświadczeniami itp. prezydia rad narodowych stopnia wojewódzkiego mogą w porozumieniu z Ministerstwem Finansów ustalić tryb uzgadniania z delegaturą Najwyższej Izby Kontroli kwartalnych planów rewizji w sposób odmienny, niż zalecony w cz. II ust. 5 pkt 3.
2.
Koordynacja rewizji gospodarczej przez wydział finansowy nie ogranicza praw i obowiązków właściwych jednostek organizacyjnych w sprawach rewizji gospodarczej; jednostki te są nadal odpowiedzialne za jakość i merytoryczną stronę rewizji dokonywanych przez ich rewidentów oraz wydawanych zarządzeń porewizyjnych, dopilnowanie wykonania tych zarządzeń, jak również za usuwanie stwierdzonych zaniedbań i uchybień.