Koordynacja działań związanych z informatyzacją sądownictwa powszechnego i powołanie Koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.176

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 września 2023 r.
w sprawie koordynacji działań związanych z informatyzacją sądownictwa powszechnego i powołania Koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

Na podstawie art. 175e § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Obowiązki Koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego, zwanego dalej "Koordynatorem", pełni Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji, o którym mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra do Spraw Informatyzacji (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 12).
2. 
Koordynator odpowiedzialny jest za koordynację działań w obszarze informatyzacji sądownictwa powszechnego, w szczególności w zakresie:
1)
procesu wdrażania w sądach powszechnych systemów teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2)
analizowania potrzeb informatycznych sądownictwa oraz oceny skutków rozwiązań informatycznych wprowadzanych w sądach powszechnych;
3)
rekomendacji dla Ministra Sprawiedliwości dotyczących strategii i kierunków rozwoju informatyzacji sądownictwa;
4)
procesu konsolidacji służb informatycznych sądownictwa;
5)
promowania rozwiązań informatycznych wdrażanych w sądach powszechnych;
6)
szkoleń i konferencji z zakresu informatyzacji sądownictwa;
7)
analiz rozwiązań prawnych i technicznych z zakresu informatyzacji sądownictwa i komunikacji elektronicznej funkcjonujących i tworzonych na poziomie unijnym i międzynarodowym.
3. 
Koordynator podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
§  2. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane, w tym również osoby wspierające właściciela danego systemu teleinformatycznego w zakresie funkcjonowania usługi na uzgodnionym poziomie świadczenia i operacyjnego utrzymania usługi (menedżerowie usługi), o których mowa w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2425 i 2718 oraz z 2023 r. poz. 620), współpracują z Koordynatorem w realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, w szczególności udostępniają informacje i dokumenty wytworzone bądź uzyskane w ramach realizacji powyższych zadań.
§  3. 
1. 
Koordynator, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi realizującymi zadania w zakresie informatyzacji.
2. 
Koordynator może wystosowywać do prezesów i dyrektorów sądów zalecenia (rekomendacje) dotyczące, w szczególności:
1)
standardów i wymagań, jakim winny odpowiadać stosowane w sądach systemy informatyczne i teleinformatyczne, w szczególności związanych z integracją albo połączeniem ze zdecentralizowanym systemem informatycznym służącym do wymiany danych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych ("doręczanie dokumentów") (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 2 grudnia 2020 r., poz. L 405/40);
2)
dokonywania zmian w systemach informatycznych i teleinformatycznych stosowanych w sądach;
3)
postanowień umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług informatycznych czy teleinformatycznych (Service Level Agreement SLA);
4)
treści zapisów umów o świadczenie usług informatycznych, w tym subskrypcji i licencji, dotyczących programów lub ich modułów przeznaczonych do obsługi urządzeń repertoryjno¬ biurowych;
5)
udzielania informacji wykonawcom umów o świadczenie usług informatycznych, w tym w zakresie subskrypcji i licencji, dotyczących programów lub ich modułów przeznaczonych do użytkowania w sądach powszechnych oraz SLA, w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ na wykonanie umowy, o ile zostanie to przewidziane w takich umowach.
§  4. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjną i biurową Koordynatora zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  5. 
1. 
Koordynator, kierując się względami celowościowymi, może powołać spośród sędziów sądów powszechnych zastępcę, zwanego dalej "Zastępcą Koordynatora".
2. 
Koordynator odwołuje Zastępcę Koordynatora.
3. 
Zastępca Koordynatora podlega Koordynatorowi.
§  6. 
1. 
Zastępca Koordynatora wspiera Koordynatora w realizacji zadań określonych w § 1 ust. 2.
2. 
Koordynator może zlecić Zastępcy Koordynatora realizację także innych zadań wynikających z potrzeby koordynacji działań w obszarze informatyzacji sądownictwa powszechnego.
§  7. 
1. 
Koordynator nadzoruje realizację zadań, które zleca Zastępcy Koordynatora.
2. 
Zastępca Koordynatora przedstawia Koordynatorowi opinie, wnioski i rekomendacje w zakresie zleconych mu zadań.
3. 
W terminie nie dłuższym niż do 15. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, Zastępca Koordynatora przedstawia Koordynatorowi odpowiednio miesięczne, półroczne oraz roczne sprawozdania z realizacji zleconych mu zadań.
4. 
Koordynator, w szczególnych sytuacjach, może polecić Zastępcy Koordynatora składanie częstszych sprawozdań określając przy tym ich przedmiot, częstotliwość i okres, przez który to polecenie obowiązuje.
§  8. 
Zastępca Koordynatora realizuje zadania zlecone przez Koordynatora we współpracy z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  9. 
1. 
Zastępcę Koordynatora w realizacji zleconych przez Koordynatora zadań wspierają pełnomocnicy sądowi do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, zwani dalej "Pełnomocnikami sądowymi".
2.  2
 Pełnomocnicy sądowi są powoływani i odwoływani przez prezesów sądów apelacyjnych, zwanych dalej "Prezesami sądów", spośród sędziów sądów powszechnych, po uzyskaniu akceptacji Koordynatora.
3. 
Prezesi sądów odpowiadają za wybór osób o właściwym poziomie wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego.
4. 
Pełnomocnicy sądowi w zakresie swoich zadań podlegają Zastępcy Koordynatora.
5. 
Zastępca Koordynatora, w uzgodnieniu z Prezesami sądów, za zgodą Koordynatora, określi szczegółowy zakres zadań Pełnomocników sądowych.
§  10. 
1. 
W sądach apelacyjnych tworzy się punkty kontaktowe w celu zapewnienia sprawnej i bezpośredniej współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy Pełnomocnikami sądowymi a Zastępcą Koordynatora i Koordynatorem, a w razie potrzeby - także z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami krajowymi. Dyrektorzy tych sądów wyznaczają spośród urzędników sądowych i pracowników podległych im oddziałów, w szczególności administracyjnych i informatycznych, osoby które wchodzą w skład punktów kontaktowych.
2. 
Punkty kontaktowe odpowiadają, w szczególności, za obsługę merytoryczną, organizacyjną i biurową Pełnomocników sądowych w celu zapewnienia jakości współpracy, o której mowa w ust. 1.
3. 
W celu poprawy jakości współpracy, o której mowa w ust. 1, osoby wskazane do obsługi punktów kontaktowych mogą zostać oddelegowane do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, obsługującego Koordynatora, w części wymiaru czasu pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  11. 
Wydatki związane z działalnością Koordynatora, Zastępcy Koordynatora, Pełnomocników sądowych i punktów kontaktowych są pokrywane z budżetu państwa z części 15/01, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§  12. 
Zastępca Koordynatora powołany na podstawie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 14, staje się Zastępcą Koordynatora w rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.
§  13. 
Pełnomocnicy sądowi powołani na podstawie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 14, stają się Pełnomocnikami sądowymi w rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.
§  14. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 230 oraz z 2018 r. poz. 169).
§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606 i 1615.
2 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.MS.2024.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 maja 2024 r.