Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

GI-010-2/07

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 679 z późn. zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP, zarządzam, co następuje.

§  1. Wprowadzam do stosowania zasady funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia (bez publikacji - przyp. red).
§  2. Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników jednostek organizacyjnych oraz głównego inspektora Lasów Państwowych.
§  3.
1. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 44 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 maja 2002 r. w sprawie Instrukcji działania Inspekcji Lasów Państwowych (znak: GI-0900-4/2002);
2) zarządzenie nr 45 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 maja 2002 r. w sprawie zasad kontroli instytucjonalnej w DGLP i RDLP (znak: GI-0900-3/2002);
3) Zarządzenie nr 71 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2003 r. w sprawie oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie dokumentów z kontroli kompleksowej (znak: GI-021-1/03).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  5. Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07), w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych - niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami 5 c, 15 a i 15 b.