Dz.Urz.MS.2018.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie konkursu na opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Kapitule - należy przez to rozumieć Kapitułę konkursu na opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków";
2) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs na opracowanie przez organizację pozarządową publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków";
3) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sprawiedliwości;
4) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizację wskazaną w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);
5) uczestniku konkursu - należy przez to rozumieć biorącą udział w konkursie organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ochrony praw zwierząt, w sposób nieprzerwany od co najmniej 2 lat.
§  2. 
1.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków".
2.  Ustanawia się nagrodę Ministra Sprawiedliwości za najlepsze opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków".
3.  Organizacji pozarządowej wybranej przez Kapitułę w wyniku konkursu Minister Sprawiedliwości przyzna nagrodę pieniężną w kwocie 15 000 zł na realizację celów statutowych tej organizacji.
§  3.  Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.
§  4.  Organizatorem konkursu jest Minister Sprawiedliwości.
§  5.  Zgłaszanie prac konkursowych następuje w terminie od dnia 18 września 2018 r. do dnia 19 października 2018 r.
§  6.  Prace konkursowe zgłasza się za pośrednictwem "Formularza zgłoszeniowego do konkursu na opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  7.  Ogłoszenie wyników konkursu ustala się na dzień 25 października 2018 r.
§  8. 
1.  W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Kapitułę.
2.  Minister Sprawiedliwości wyznacza imiennie członków Kapituły oraz jej przewodniczącego.
3.  W skład Kapituły wchodzi od 3 do 7 osób, w tym przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Ministerstwa lub osobą delegowaną do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie.
4.  Za udział w pracach Kapituły, w tym ocenę prac konkursowych, członkowi Kapituły oraz przewodniczącemu nie przysługuje wynagrodzenie.
5.  Członkowie Kapituły oraz jej przewodniczący składają oświadczenie o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  9.  Szczegółowe zasady określające sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu określa "Regulamin konkursu na opracowanie publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  10. 
1.  Za obsługę konkursu odpowiada Departament Prawa Administracyjnego.
2.  Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego zaplanuje środki na pokrycie nagrody pieniężnej, o której mowa w § 2 ust. 3.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA OPRACOWANIE "USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - INFORMATOR PRAWNY DLA PRAKTYKÓW"

............................................

data złożenia pracy

(wypełnia przewodniczący Kapituły konkursu)

1. Dane podmiotu zgłaszającego pracę konkursową

1) pełna nazwa, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji:

2) inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących pracy konkursowej (np. nr telefonu, adres e-mail, numer faxu):

3) informacja o sposobie reprezentacji podmiotu wobec organów administracji publicznej (np. jednoosobowo, dwóch członków zarządu działających łącznie), w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wraz z określeniem funkcji pełnionej w organie podmiotu zgłaszającego pracę konkursową (np. prezes zarządu) oraz przytoczeniem podstawy prawnej 1

4) zakres prowadzonej działalności statutowej 2 :

a) działalność nieodpłatna:
b) działalność odpłatna:

Oświadczam, że akceptuje niniejsze postanowienia:

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania publikacji "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków", zwanej dalej "Utworem", następuje z chwilą jej wyboru przez organizatora konkursu jako najlepszej pracy konkursowej.

2. Ustanowiona w ramach konkursu nagroda przyznana przez organizatora konkursu stanowi wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim upoważnia organizatora konkursu do korzystania z tego Utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669), z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych upoważnia organizatora konkursu do korzystania z Utworu, w szczególności na następuj ących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu;

4) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

5) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze;

6) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworu lub jego kopii, publicznego rozpowszechniania (także w sieci Internet) Utworu lub jego kopii;

7) modyfikacji Utworu;

8) łączenia fragmentów Utworu z innymi utworami;

9) przekształcania formatu pierwotnego Utworu na dowolny inny format;

10) obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia;

11) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach komputerowych;

12) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania całości lub części Utworu, wprowadzania jakichkolwiek zmian;

13) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, instalowania i deinstalowania Utworu, przekazywania, przechowywania, utrwalania, wyświetlania, stosowania;

14) udzielania licencji na rzecz osób trzecich;

15) wynajmowania, wydzierżawienia, wypożyczania, a także zezwalania osobom trzecim na dostęp lub używanie Utworu;

16) odtwarzania Utworu w dowolnej formie;

17) wykorzystania Utworu do stworzenia utworu zależnego.

4. Prace konkursowe złożone po terminie lub przez uczestnika konkursu niespełniającego wymagań formalnych określonych w zarządzeniu zostaną zwrócone, bez dokonywania ich oceny.

Wyrażam (-my) zgodę na:

gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669).

.....................................................................................

(czytelny podpis/y osoby/osób upoważnionej/-ych

do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany

....................................................................................................................................................

(imię, nazwisko)

niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się z listą osób wchodzących w skład władz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, biorących udział w konkursie Ministra Sprawiedliwości na opracowanie "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków" stwierdzam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadną z ww. osób,

- nie pozostaję z żadną z ww. osób w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów i wpływać na moją bezstronność.

W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Kapituły konkursu i wycofania się z oceny opracowania przedstawionego przez uczestnika konkursu, w którego przypadku zachodzi opisana wyżej sytuacja konfliktu interesów.

.....................................

(data i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE "USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - INFORMATOR PRAWNY DLA PRAKTKÓW"

§  1.  Regulamin konkursu na opracowanie "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków", określa sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu.
§  2.  Minister Sprawiedliwości ogłasza rozpisanie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa.
§  3.  Nagrodę pieniężną otrzyma uczestnik konkursu, którego praca konkursowa otrzyma najwyższą ocenę Kapituły.
§  4.  Konkurs przeprowadzany jest jawnie, z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy prawidłowo zgłoszonych i ocenionych prac konkursowych.
§  5.  Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.
§  6.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa, osoby delegowane do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie, członkowie Kapituły, jej przewodniczący, a także osoby im najbliższe w rozumieniu w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600).
§  7.  Praca konkursowa powinna uwzględniać następujące założenia:
1) materiały powinny uwzględniać regulacje zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 663);
2) zagadnienia teoretyczne oraz możliwość zastosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przesłanki stosowania przepisów określonych w pkt 1.
§  8. 
1.  Warunkiem dokonania oceny pracy konkursowej jest złożenie prawidłowo wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego do konkursu na opracowanie "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"".
2.  Wypełniony i podpisany "Formularz zgłoszeniowy do konkursu na opracowanie "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"", wraz z pracą konkursową zapisaną na pendrive lub innym nośniku danych należy przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Prawa Administracyjnego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

z dopiskiem: "Konkurs na opracowanie "Ustawa o ochronie zwierząt - informator prawny dla praktyków"".

3.  Dostarczony materiał powinien być w formacie graficznym pozwalającym na jego druk.
4.  W przypadku braków formalnych, przewodniczący Kapituły wzywa uczestnika konkursu do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje, że praca konkursowa nie podlega ocenie.
5.  Prace konkursowe złożone po terminie lub przez podmiot niespełniający wymagań formalnych określonych w zarządzeniu dla uczestnika konkursu, zostaną zwrócone, bez dokonywania ich oceny.
§  9. 
1.  Wybór pracy konkursowej będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów:
1) zawartość merytoryczna 1-7 pkt;
2) proponowana forma publikacji 1-3 pkt.
2.  Ocena zawartości merytorycznej obejmuje: ocenę opisanych zagadnień merytorycznych w sposób wyczerpujący i zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny.
3.  Ocena proponowanej formy publikacji obejmuje w szczególności: innowacyjne formy dotarcia do adresata, estetykę wykonania oraz wartość merytoryczną.
4.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników konkursu rozstrzygający jest głos przewodniczącego Kapituły.
§  10.  Uczestnicy konkursu mogą informować inne organizacje pozarządowe o udziale w konkursie, ale nie mogą informować o przygotowanych przez siebie materiałach konkursowych do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
1 Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
2 Należy wytłuścić działalność związaną z realizacją zadań z zakresu ochrony praw zwierząt.