Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)

§  1.
1. W celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II), przeprowadza się konkurs.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, kuratoriów oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
§  2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej "komisją", w skład której wchodzą:
1) przewodniczący - Grzegorz Chorąży, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
2) zastępca przewodniczącego - Władysław Zenon Frączek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników;
3) członkowie:
a) Małgorzata Krasuska, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Barbara Skaczkowska, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
c) Bartłomiej Krasnowski, naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania,
d) Urszula Łączyńska, nauczyciel w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, sprawujący nadzór nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej.
§  3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 składu komisji.
§  5.
1. Komisja dokonuje oceny formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Do dalszego postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki konieczne określone w ogłoszeniu o konkursie.
3. Jeżeli warunków, o których mowa w ust. 2, nie spełnia żaden z kandydatów, konkursu nie przeprowadza się.
4. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
5. Przewodniczący komisji informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.
§  6.
1. Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.
2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawiają prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji i wizji organizacji pracy na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności w zakresie:
a) zarządzania zespołem,
b) prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
c) nowoczesnych metod nauczania,
d) ewaluacji pracy własnej i zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli w Szkołach Europejskich.
4. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.
§  7.
1. Komisja, na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego, może wyłonić maksymalnie dwóch kandydatów w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji może zagłosować na nie więcej niż dwóch kandydatów.
2. Konkurs wygrywają kandydaci, który uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.
3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli wyłoniono wymaganą liczbę kandydatów.
§  8. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.
§  9. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
§  10.
1. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o wyniku konkursu.
2. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.
§  11. Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej 1/2 składu komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.