Komunikat nr 89 komendanta głównego straży granicznej z dnia 7 sierpnia 2002

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2002.4.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2002 r.

KOMUNIKAT Nr 89
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 sierpnia 2002

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 109 poz. 965) informuję, że z dniem 15 czerwca 2002 r., zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498) utraciło moc zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym, zmienione zarządzeniem nr 45 z dnia 30 września 1998 r.