Komunikat nr 1/78 państwowej komisji egzaminacyjnej dla biegłych księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1978.7.17

Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 1978 r.

KOMUNIKAT Nr 1/78
PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH.

1. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla biegłych księgowych (PKE) zawiadamia osoby ubiegające się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, że egzamin państwowy zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej z części I ogólnej w dniach 27-30 listopada 1978 r. i z części II specjalistycznej: przemysł, budownictwo i rolnictwo w dniach 4-6 grudnia 1978 r.

2. Egzamin z części I ogólnej przeprowadzony będzie z przedmiotów:

1) rachunkowość - egzamin pisemny,

2) wybrane zagadnienia z zakresu prawa - egzamin ustny,

3) polityka ekonomiczna i organizacja gospodarki narodowej - egzamin ustny,

4) elementy statystyki ekonomicznej - egzamin ustny,

5) zasady ogólnej analizy działalności gospodarczej (analiza finansowa) - egzamin pisemny.

Egzamin z części II specjalistycznej przeprowadzony będzie z przedmiotów:

1) rachunkowość - egzamin pisemny,

2) wybrane zagadnienia analizy i rachunku ekonomicznego - egzamin ustny,

3) ekonomika przedsiębiorstwa - egzamin ustny,

4) wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa - egzamin ustny,

5) metoda i technika kontroli w przedsiębiorstwie - egzamin ustny.

3. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o dopuszczenie do egzaminu z części I ogólnej powinny uiścić opłatę egzaminacyjną w kwocie 300 zł i złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Sekretariatu PKE, ul. Sienkiewicza 12, 00-010 Warszawa - najpóźniej o dnia 31 sierpnia 1978 r. następujące dokumenty:

1) zgłoszenie do egzaminu na specjalnym formularzu; formularz ten można otrzymać we właściwym dla miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

2) uwierzytelniony notarialnie lub poświadczony przez szkołę odpis świadectwa szkolnego lub kopię tego świadectwa należy także poświadczyć notarialnie oraz wyciąg z dowodu osobistego o zmianie nazwiska kandydatki, gdy świadectwo szkolne wystawione jest na nazwisko panieńskie,

3) opinię z aktualnego miejsca pracy kandydata oraz zaświadczenia z innych miejsc pracy, jeżeli są one konieczne do udokumentowania wymaganego stażu pracy i zajmowanych stanowisk,

4) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

5) 3 podpisane czytelnie fotografie formatu 4x6 cm.

4. Osobom nie dopuszczonym do egzaminu zostaną zwrócone dokumenty oraz opłata egzaminacyjna.

5. Za świadectwo szkolne uważa się:

1) dla kandydatów na biegłych, którzy posiadają wyższe wykształcenie:

a) dyplom ukończenia szkoły akademickiej,

b) dyplom ukończenia szkoły nieakademickiej uznany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych,

c) nostryfikowany dyplom ukończenia wyższej szkoły zagranicznej;

2) dla kandydatów na biegłych, którzy posiadają średnie wykształcenie:

a) świadectwo dojrzałości gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego,

b) świadectwo ukończenia technikum zawodowego i tych szkół zawodowych, których świadectwa uznane są przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za równorzędne ze świadectwem dojrzałości,

c) świadectwo szkolne z klauzulą lub zaświadczeniem Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki lub Kuratorium Oświaty i Wychowania, że wykształcenie stwierdzone w świadectwie szkolnym uznane jest za równorzędne ze średnim wykształceniem.

6. Jeżeli przedłożenie świadectwa (ust. 5) nie jest możliwe, kandydat na biegłego powinien przedłożyć odpis postanowienia sądu o odtworzeniu zniszczonych dokumentów.

7. Opinia z aktualnego miejsca pracy powinna zawierać następujące dane:

1) od kiedy kandydat na biegłego pracuje,

2) na jakich stanowiskach i w jakim czasie w danej jednostce kandydat pracował i jakie czynności były z każdym stanowiskiem związane; jeżeli zaświadczenie wystawiono na druku "świadectwo pracy" na odwrocie należy podać okres pracy na każdym stanowisku zajmowanym w zakładzie pracy,

3) jakie obecnie zajmuje stanowisko z określeniem zakresu czynności i od kiedy,

4) ocenę kwalifikacji zawodowych i moralnych.

8. Osoby ubiegające się ponownie o przystąpienie do egzaminu z części I ogólnej lub z części II specjalistycznej albo do egzaminów poprawkowych - powinny nadesłać do Sekretariatu PKE do dnia 31 sierpnia 1978 r. - pisemne zgłoszenie o wpisanie na listę zdających i uiścić do tego dnia opłatę egzaminacyjną w kwocie 300 zł, a za każdy egzamin poprawkowy 100 zł; dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.

9. Opłaty egzaminacyjne należy wpłacić na rachunek bieżący w III Oddziale PKO w Warszawie Nr 1531-4561; nazwa rachunku: Sekretariat Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

10. Jeżeli osoba do egzaminu nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny, uiszczona opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną, pod warunkiem nadesłania do Sekretariatu PKE rezygnacji z egzaminu listem poleconym w terminie do dnia 31 października 1978 r. Za uzasadnioną przyczynę nie stawienia się do egzaminu uznaje się w szczególności po jej udokumentowaniu nie później niż w ciągu 10 dni po dniu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej:

1) chorobę uniemożliwiającą stawiennictwo, stwierdzoną urzędowym świadectwem lekarskim,

2) powołanie do służby wojskowej,

3) wypadki losowe.