Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50), postanawia się, co następuje:
§  1. Tworzy się Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA", zwany dalej "Komitetem".
§  2.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący:

Jacek Bielawa;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Marek Tarabuła;

3) Członkowie:
- Agnieszka Frydrych,
- Józef Fudali,
- Alicja Kozyra,
- Jarosław Królikowski,
- Beata Maciejewska,
- Anna Nowrot,
- Jerzy Picur,
- Justyna Pikiewicz,
- Aneta Rogowska,
- Jacek Romuk,
- Anna Swiniarska-Tadla,
- Jolanta Talarczyk;
4) Sekretarz:

Iwona Sosińska.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu innych pracowników urzędów górniczych.
§  3. Zadaniem Komitetu jest zorganizowanie w dniu 6 grudnia 2013 r. uroczystości "DNIA GÓRNIKA".
§  4.
1. Komitet działa kolegialnie.
2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Komitet wyznacza ze swego grona osoby odpowiedzialne za dokonanie poszczególnych czynności objętych zakresem zadania Komitetu.
§  5.
1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może być zwołane na umotywowany wniosek Zastępcy Przewodniczącego albo Członka.
§  6. Przewodniczący informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Komitetu.
§  7. Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały i wyodrębnione stanowiska wchodzące w skład Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.
§  8. Obsługę Komitetu sprawuje Biuro Dyrektora Generalnego w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.