Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2012.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1) Wojciech Hurkała - pracownik Ministerstwa Środowiska;
2) Grażyna Strządała - pracownik Ministerstwa Środowiska;
3) Andrzej Bereszyński - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4) Wiesław Dembek - przedstawiciel Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego;
5) Katarzyna Zajkowska - przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego.
§  2. Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuje się Wojciecha Hurkałę.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.