Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w związku z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z 2020 r. poz. 1388, z 2021 r. poz. 1661, z 2022 r. poz. 2097 oraz z 2023 r. poz. 107) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów na stanowiska:
1)
nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) - 1 etat,
2)
nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) - 1 etat,
3)
nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 2 etaty,
4)
nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
5)
nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
6)
nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
7)
nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
8)
nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
9)
nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat,
10)
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) - 1 etat

- zwaną dalej "komisją".

2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Magda Witan, Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
2)
zastępca przewodniczącego - Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
3)
członkowie:
a)
Grzegorz Chorąży, radca w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
b)
Bartłomiej Krasnowski, radca w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
c)
Urszula Łączyńska, wizytator Szkół Europejskich do spraw szkoły średniej,
d)
Łucja Pawłowska, wizytator Szkół Europejskich do spraw przedszkola i szkoły podstawowej.
§  2. 
1. 
Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  3. 
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej cztery osoby wchodzące w skład komisji.
§  4. 
1. 
W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej tych dokumentów pod względem spełniania przez kandydatów warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2. 
Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, konkursu nie przeprowadza się.
3. 
Przewodniczący informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
§  5. 
1. 
W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem dopuszczonym do tego etapu.
2. 
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja może żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
3. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 7-minutową, prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą przykładowy scenariusz zajęć, które mają być prowadzone na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, o które ubiega się kandydat. Prezentacja jest przedstawiana w języku nauczania na danym stanowisku, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
4. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1)
znajomość języka obcego nowożytnego;
2)
przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, w szczególności znajomość:
a)
nowoczesnych metod nauczania,
b)
zasad oceniania,
c)
ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.
5. 
W celu oceny stopnia znajomości języka obcego nowożytnego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.
6. 
Komisja, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów, dokonuje oceny merytorycznej kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1.
§  6. 
1. 
Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, w głosowaniu tajnym. Każda z osób wchodzących w skład komisji może oddać jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.
2. 
Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów osób wchodzących w skład komisji obecnych na posiedzeniu.
3. 
Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów - wszyscy kandydaci, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z ust. 1 i 2.
4. 
Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja zarządza jeszcze jedno głosowanie według zasad określonych w ust. 3 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.
§  7. 
W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 1, przeprowadza się kolejny konkurs, zgodnie z zarządzeniem.
§  8. 
Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, komisja rozstrzyga w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  9. 
Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne na posiedzeniu.
§  10. 
Przewodniczący:
1)
informuje kandydatów o wyniku konkursu;
2)
niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji i Nauki o wyniku konkursu.
§  11. 
Minister Edukacji i Nauki może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1)
nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2)
przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech osób wchodzących w skład komisji;
3)
innych nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.